295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
295/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2012,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 262/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. I
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93“ nahrazuje číslem „20,83“.
2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „22,87“.
3. V § 4 odst. 1 písm. d) až f) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „23,58“.
4. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“.
5. V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“.
6. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
7. V § 4 odst. 2 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“.
8. V § 4 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“.
9. V § 4 odst. 5 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“.
10. V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
11. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“.
12. V § 4 odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.
(7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce.“.
13. V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku.
(9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.
14. V § 4 odst. 11 úvodní části ustanovení se slovo „vyhlásí“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slova „v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“ se nahrazují slovy „na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.
15. V § 6 odst. 4 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 11“.
16. Příloha č. 2 zní:
 
„Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb.
Koeficienty a násobky postupných přechodů
----------------------------------- ----------------------------------------------------
 Obce s počtem    Koeficient        Násobek postupných přechodů
  obyvatel     postupných
   od - do      přechodů
----------------------------------- ----------------------------------------------------
   0 - 50       1,0000    1,0000 x počet obyvatel obce

  51 - 2 000      1,0700    50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel
                   obce přesahujících 50

 2 001 - 30 000     1,1523    2 136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu
                   obyvatel obce přesahujících 2 000

 30 001 - a více    1,3663    34 400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu
                   obyvatel obce přesahujících 30 000
----------------------------------- ----------------------------------------------------
“.    
17. Příloha č. 3 zní:
 
„Příloha č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb.
Přepočítací koeficient
Hlavní město Praha     4,0641
Plzeň           2,2961
Ostrava          2,2961
Brno            2,2961
Ostatní obce        1,0000
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2012 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2012, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013 s počty obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2012, s počty zaměstnanců k 1. prosinci 2011 a s počty dětí a žáků k 30. září 2011.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Čl. III
V části čtvrté čl. VI zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 4 zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. IV
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. zrušen
2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „22,87“ nahrazuje číslem „23,58“.
Čl. V
Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2015 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této části, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2015, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty