202/2006 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006

Schválený:
202/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2006
o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Státní dluhopisový program
(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006.
(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 65 190 800 000 Kč.
(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 2
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty