493/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
493/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb. a vyhlášky č. 96/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 12 se za slova „státního rozpočtu“ vkládají slova „a státních fondů“.
2. V § 3 se na konci odstavce 7 doplňují slova „ , které se nepoužijí pro příjmy a výdaje územních rozpočtů“.
3. V příloze v části B v náplni položky 1211 se slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“.
4. V příloze v části B náplň položky 1354 zní:
„Příjmy krajů jakožto dopravních úřadů [§ 2 odst. 20 zákona před novelizací zákonem č. 119/2012 Sb. a poté § 34 odst. 1 písm. b)] z úhrady nákladů na vydání licence Evropské unie k provozování dopravy velkými vozidly na území unie podle § 33a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. (eurolicence), kterou platí dopravci (§ 33b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.). Po zrušení této úhrady a jejím nahrazení správním poplatkem s účinností ode dne 1. června 2012 zákonem č. 119/2012 Sb. (čl. I bod 49 a čl. VIII) na tuto položku patří doplatky této úhrady (správní poplatek patří na položku 1361).“.
5. V příloze v části B v náplni položky 2324 větě sedmé se zrušují slova „ , které účastník správního řízení platí paušální částkou správnímu orgánu za to, že správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti,“, slova „odst. 5“ a slova „§ 6“.
6. V příloze v části B v náplni položky 5192 větě desáté se zrušují slova „odst. 1 a 4“ a slova „§ 1 až 5“.
7. V příloze v části B v náplni položek 5215, 5615, 6315 a 6415 se zrušují slova „České inkasní,“.
8. V příloze v části B v náplni položky 5362 se slova „územnímu finančnímu orgánu“ nahrazují slovy „finančnímu úřadu“ a slova „územní finanční orgán“ slovy „finanční úřad“.
9. V příloze v části B v náplni položek 5615 a 6415 se zrušují slova „České konsolidační agentuře (zákon č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím dceřiným společnostem,“.
10. V příloze v části B se na konci názvu položky 8115 doplňují slova „kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA“ a na konci náplně této položky se doplňují věty „Na položku se zařazují změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu a bankovních účtů, které v souvislosti se státním rozpočtem vede Ministerstvo financí, s výjimkou bankovních účtů, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.); ty se zařazují na položku 8116. Jsou to příjmové a výdajové účty státního rozpočtu [§ 3 písm. h) bod 1 rozpočtových pravidel], účty státních finančních aktiv (bod 2 téhož písmene) spojené s obsluhou a umořováním státního dluhu (účty státních finančních aktiv s výjimkou účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu OSFA), účty pro řízení státního dluhu (bod 3 téhož písmene s výjimkou účtů pro řízení likvidity státní pokladny a účtů, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí), a to včetně účtů, které Ministerstvo financí za tímto účelem zřizuje jinde než v České národní bance, a účty finančních a celních úřadů pro daňové příjmy, určené územním samosprávným celkům, státním fondům, Národnímu fondu, rezervním fondům organizačních složek státu a státním finančním aktivům, a účty určené ke správě peněžních prostředků z vybraných cel, které mají být převedeny Evropské unii (bod 4 téhož písmene). Územní samosprávné celky a státní fondy na tuto položku zařazují změny stavů veškerých svých bankovních účtů pro krátkodobé tuzemské peněžní prostředky a organizační složky státu změny stavů svých bankovních účtů rezervních fondů.“.
11. V příloze v části B se za položku 8115 vkládá nová položka 8116, která zní:
„8116 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
Položku používá jen Ministerstvo financí, a to pro změny stavů bankovních účtů, které vede v souvislosti se státním rozpočtem a jejichž změny stavů jsou vyloučeny z položky 8115. Jsou to změny stavů bankovních účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 rozpočtových pravidel). Změny stavů bankovních účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje kapitolu Operace státních finančních aktiv (OSFA) netvoří, ale jsou spojené s řízením státního dluhu, a kterými jsou účty státních finančních aktiv pro obsluhu a umořování státního dluhu, a změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu všech kapitol kromě kapitoly OSFA se zařazují na položku 8115.“.
12. V příloze v části B se na konci náplně položky 8117 doplňuje věta „Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8417.“.
13. V příloze v části B se na konci náplně položky 8118 doplňuje věta „Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8418.“.
14. V příloze v části B se na konci náplně položky 8127 doplňuje věta „Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8427.“.
15. V příloze v části B se na konci náplně položky 8128 doplňuje věta „Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8428.“.
16. V příloze v části B název položky 8215 zní:
„Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů“ a na konci náplně této položky se doplňují věty „Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje změny stavů všech bankovních účtů pro krátkodobé peněžní prostředky ze zahraničí kromě těch, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí [Ministerstvo financí tyto úvěry převádí na svůj běžný účet (platební účet), jehož peněžní prostředky mají krátkodobou povahu]; ty zařazuje na položku 8216.“.
17. V příloze v části B se za položku 8215 vkládá nová položka 8216, která zní:
„8216 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí
Položku používá Ministerstvo financí pro změny stavu běžného účtu (platebního účtu), na který přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, které představují dlouhodobé úvěry od této banky. Vyskytne-li se podobný bankovní účet i u jiné organizace než u Ministerstva financí, zařadí se změny jeho stavů též na tuto položku. Územní rozpočty tuto položku nepoužijí.“.
18. V příloze v části B v náplni položky 8300 se na konci textu věty třetí doplňují slova „s výjimkou těch, které patří na položky 8301 a 8302“.
19. V příloze v části B se za položku 8300 vkládají nové položky 8301 a 8302, které znějí:
„8301 Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky
Na tuto položku patří převody z běžného účtu (platebního účtu) Ministerstva financí, na který ministerstvo přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, na účet hospodaření státního rozpočtu, jakož i převody opačné.
8302 Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
Tuto položku stejně jako položky 8300 a 8301 používá jen Ministerstvo financí, a to pro operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 rozpočtových pravidel), s výjimkou aktivního financování zařazeného na seskupení položek 84. Používá ji též pro záznam těchto operací na účtu hospodaření státního rozpočtu.“.
20. V příloze v části B se za položku 8302 vkládá nové seskupení položek 84, které zní:
„84 Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu
841 Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu
8417 Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8117, jestliže bankovními
účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet [§ 26 odst. 2 zákona č. 18/1997
Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů] nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8418 Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8118, jestliže bankovními
účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového
zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
842 Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu
8427 Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu - příjmy
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8127, jestliže bankovními
účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového
zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8428 Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu - výdaje
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8128, jestliže bankovními
účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového
zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).“.
21. V příloze v části B v náplni položky 8902 se slova „položkami 8115, 8125, 8215 nebo 8225“ nahrazují slovy „položkami 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225“ a slova „položek 8115, 8125, 8215 a 8225“ slovy „položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8905“.
22. V příloze v části C náplň paragrafu 2541 zní:
„Rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Česká geologická služba zřízené Ministerstvem životního prostředí.“.
23. V příloze v části C se na konci názvu pododdílu 413 a 414 doplňují slova „a dávky pěstounské péče“ a doplňuje se náplň tohoto pododdílu, která zní: „Dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“.
24. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 4136, která zní: „Dávky poskytované ode dne 1. ledna 2013 dětem svěřeným do pěstounské péče a pěstounům podle § 47e až 47za zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na tento paragraf patří i doplatky dávek pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře, na které vznikl nárok do dne 31. prosince 2012.“.
25. V příloze v části C se doplňuje náplň pododdílu 435, která zní: „Výdaje na zařízení a činnosti podle části třetí dílů 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a příjmy z nich.“.
26. V příloze v části C se za číslo a název pododdílu 435 vkládá nový paragraf 4350, který zní:
„4350 Domovy pro seniory
Příjmy a výdaje domovů pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.).“.
27. V příloze v části C paragraf 4357 zní:
„4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
Příjmy a výdaje domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 206/2009 Sb.) a domovů se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.).“.
28. V příloze v části C v náplni paragrafu 5271 se na konci věty první doplňují slova „nebo s ochranou kritické infrastruktury“.
29. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 5272 doplňují slova „nebo s ochranou kritické infrastruktury“.
30. V příloze v části C název pododdílu 611 zní:
„Zastupitelské orgány a volby“.
31. V příloze v části C se za paragraf 6117 vkládají paragrafy 6118 a 6119, které znějí:
„6118 Volba prezidenta republiky
Výdaje na volbu prezidenta republiky (čl. 54 odst. 2 a čl. 56 ústavy) a případné příjmy, které s nimi souvisejí.
6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby
Výdaje na činnost jiných zastupitelských orgánů, než jsou Parlament České republiky a zastupitelstva obcí a krajů,
pokud by vznikly, a příjmy z této činnosti. Výdaje na volby do jiných zastupitelských orgánů než do Parlamentu
České republiky,         zastupitelstev územních samosprávných celků a Evropského parlamentu, pokud by se zavedly,
a případné příjmy, které s nimi souvisejí.“.
32. V příloze v části C náplň paragrafu 6142 zní:
„Činnost orgánů Finanční správy České republiky, kterými jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.“.
33. V příloze v části C v náplni paragrafu 6141 se zrušují slova „a Ministerstvo informatiky“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty