461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
461/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 6 větě první se slova „technický manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“ a ve větě druhé se za slovo „manuál“ vkládají slova „centrálního systému účetních informací státu“.
2. V § 3 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 10 odst. 1, § 13 písm. c), § 19 odst. 1 a 3, § 20 odst. 4, v poznámce v příloze č. 2b a v poznámce v příloze č. 5 se slova „technickém manuálu“ nahrazují slovy „Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu“.
3. V § 3 odst. 7 písmeno f) zní:
„f) strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů, včetně jejich použití při členění účetních záznamů a jejich přenosu,“.
4. V § 3 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:
„(8) Při členění účetních záznamů jsou využívány číselníky, rejstříky a informace z registrů spravovaných centrálními orgány veřejné správy nebo spravovaných správcem centrálního systému účetních informací státu.“.
5. V § 3a odst. 2 písm. c) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „3 000“.
6. V § 3a odst. 2 písm. d) se číslo „10 000 000“ nahrazuje číslem „100 000 000“.
7. V § 3a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Pomocný analytický přehled se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
8. V § 4 odst. 1 se za slova „podle § 3“ vkládají slova „a 3a“.
9. V § 5 odst. 1 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2014“.
10. V § 5 odst. 3 se slova „skutečnostmi nebo“ zrušují.
11. V § 5 odst. 7 a § 7 odst. 3 se slova „technický manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“.
12. V § 7 odst. 1 se za slova „nemá-li vybraná účetní jednotka“ vkládají slova „zřízenou a zpřístupněnou“.
13. V § 8 odst. 4 a § 9 odst. 3 se slova „technickým manuálem“ nahrazují slovy „Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu“.
14. V § 18 odst. 3 písm. b) se slovo „pětkrát“ nahrazuje slovem „devětadevadesátkrát“.
15. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává zodpovědné osobě jmenované vybranou účetní jednotkou, případně náhradní zodpovědné osobě dokumenty obsahující osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a) a e). Vybraná účetní jednotka poskytne zajišťovací a identifikační soubory zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba pomocí těchto osobních přístupových kódů a zajišťovacích a identifikačních souborů předaných podle § 19 odst. 1 vygeneruje technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) a f).“.
16. V § 21 odstavec 4 zní:
„(4) Na základě požadavku vybrané účetní jednotky podle odstavce 2 předá správce centrálního systému účetních informací státu vybrané účetní jednotce zajišťovací a identifikační soubory. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a), c) a e).“.
17. Příloha č. 2a zní:
 
„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný analytický přehled


18. V příloze č. 3 v řádce číslo výkazu 3 se slova „čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a“ zrušují.
19. V příloze č. 4 ve sloupci „Četnost předávání účetního záznamu“ se na konci textu každého řádku doplňují slova „státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín“.
20. V příloze č. 4 se za řádek 12 vkládá nový řádek 12a, který zní:
„12a   Vyžádaný soubor primárních účetních   do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
     záznamů z účetních knih         předání jiného účetního záznamu správcem centrálního
                         systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán
                         veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                         kontrolních činností jiný termín“.
21. V příloze č. 4 se za řádek 13 vkládá nový řádek 13a, který zní:
„13a   Vyžádaný soubor jiných účetních     do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
     záznamů                 předání jiného účetního záznamu správcem centrálního
                         systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán
                         veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                         kontrolních činností jiný termín“.
22. V příloze č. 5 se na konci poznámky doplňuje nový odstavec, který zní:
„Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku (za měsíc prosinec) a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.“.
23. Příloha č. 7 zní:
 
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám
1. Statutární zástupce účetní jednotky nebo osoba jím určená zašle správci centrálního systému účetních informací státu informace požadované po vybrané účetní jednotce stanovené v příloze č. 14 k této vyhlášce prostřednictvím formuláře uveřejněného správcem centrálního systému účetních informací státu.
2. Správce centrálního systému účetních informací státu vygeneruje zajišťovací a identifikační soubory podle přílohy č. 12 k této vyhlášce zodpovědným, případně náhradním zodpovědným osobám. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle prostřednictvím datových schránek zprávu účetní jednotce (v případě, že účetní jednotka nemá zřízenu datovou schránku, tak jiným způsobem) pouze při registraci první zodpovědné, případně náhradní zodpovědné osoby k dané účetní jednotce nebo na vyžádání vyplněním bodu 6 v registračním formuláři. Zpráva obsahuje přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo).
3. Účetní jednotka se pomocí údajů podle 2. bodu přihlásí k centrálnímu systému účetních informací státu a stáhne zajišťovací a identifikační soubory, které předá zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě.
4. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle každé zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě, listovní zásilku v chráněné obálce, která obsahuje informace popsané v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
5. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba odemkne předepsaným způsobem pomocí zaslaných informací popsaných v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu přihlašovací údaje a šifrovací klíč (klíče) a prostřednictvím svého programového vybavení vygeneruje kontrolní součet. Kontrolní součet zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba předá účetní jednotce, která zašle příslušný formulář správci centrálního systému účetních informací státu způsobem popsaným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
6. Správce centrálního systému účetních informací státu aktivuje přístupy zodpovědné, případně náhradní zodpovědné osobě dané účetní jednotky, která zaslala potvrzení podle 5. bodu se správným kontrolním součtem.
7. Obdobným způsobem podle bodů 1. až 6. se postupuje i při žádosti účetní jednotky o změnu zodpovědné či náhradní zodpovědné osoby.".
24. V příloze č. 14 se slovo „ID“ nahrazuje slovem „identifikátor“, slova „(dále jen ZO/NZO)“ se zrušují, slova „ZO/NZO“ se nahrazují slovy „zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby“ a slovo „CSÚIS“ se nahrazuje slovy „centrálním systému účetních informací státu“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty