463/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
463/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. prosince 2012,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 91 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2023“ se nahrazuje číslem „2025“.
2. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 písm. b) a c) se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“.
3. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
4. V § 94 odst. 1 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“.
5. V § 94 odst. 2 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
6. V § 95 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“ a číslo „2013“ se nahrazuje číslem „2015“.
7. V § 99 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2016“ se nahrazuje číslem „2018“.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II
Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“ a číslo „2013“ se nahrazuje číslem „2015“.
2. V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. III
V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 282/2009 Sb., se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 218/2007 Sb.
Čl. IV
V části sedmé čl. VII zákona č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 282/2009 Sb., se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. V
V části padesáté druhé čl. LXXXI zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se v bodě 1 písm. f) číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VI
V § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se ve větě čtvrté číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty