437/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.

Schválený:
437/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie5)“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) Například nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění), ve znění nařízení Rady (EU) č. 679/2010.“.
2. V § 1 písm. d) se slovo „regionálních“ nahrazuje slovem „Regionálních“ a slova „(dále jen „regionální rada“),“ se zrušují.
3. V § 3 odst. 2 se slova „a jiné účetní záznamy“ zrušují a za slova „státní fondy“ se vkládají slova „a jiné účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky“.
4. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a bližší podmínky jeho provozu“.
5. V § 3 odst. 7 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) termíny vytváření sestav jednotlivých předaných účetních záznamů pro účely uživatelů účetních záznamů,“.
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).
6. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a bližší podmínky komunikace se zodpovědnou osobou a náhradní zodpovědnou osobou“.
7. V § 3 odst. 7 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:
„j) formuláře pro naplnění požadavků podle § 19 odst. 3, § 20 odst. 4 a § 21 odst. 3,
k) obsah protokolu o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos dat,“.
Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena l) až r).
8. V § 3 odst. 7 písm. l) se slova „parametry kontrolního datového souboru,“ zrušují.
9. V § 3 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
„s) požadavky na vyžádání a přenos jiného účetního záznamu a postup osoby, která jiný účetní záznam vyžádala, postup správce centrálního systému účetních informací státu a dotčené vybrané účetní jednotky,
t) parametry stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a poskytování vybraným účetním jednotkám a související skutečnosti.“.
10. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
 
㤠3a
(1) Pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávají vybrané účetní jednotky, s výjimkou účetních jednotek podle odstavce 2, elektronicky ve formalizované dávce Pomocný analytický přehled.
(2) Pomocný analytický přehled podle odstavce 1 nepředávají
a) zdravotní pojišťovny,
b) dobrovolné svazky obcí,
c) obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 1 000, a
d) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 10 000 000 Kč.
(3) Rozsah jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu a jejich vzory stanoví příloha č. 2a k této vyhlášce, termíny jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu stanoví příloha č. 2b k této vyhlášce.
(4) Pokud vybraná účetní jednotka v účetním období naplní podmínky pro předávání Pomocného analytického přehledu podle této vyhlášky, a v následujícím účetním období tyto podmínky nesplní, může ukončit předávání Pomocného analytického přehledu nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých Pomocný analytický přehled předávala.“.
11. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „ , nebo fyzické předání dat na médiu,“ zrušují.
12. V § 4 odstavec 6 zní:
„(6) Veškeré informace přenášené standardní cestou jsou v zašifrovaném tvaru. Náhradní přenosovou cestou jsou informace přenášeny v zašifrovaném tvaru, je-li to technicky možné.“.
13. V § 5 odst. 1 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2013“.
14. V § 5 odst. 4 písm. b) se za slovo „úřadu“ vkládá slovo „kraje“.
15. V § 5 odst. 5 písm. b) se za slovo „úřadu“ vkládá slovo „kraje“.
16. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) V případě hlavního města Prahy předává účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy. Ustanovení odstavců 5, 6 a 7 platí pro hlavní město Praha obdobně.
(9) V případě, že vybraná účetní jednotka ukončí činnost v průběhu účetního období, předá mimořádnou účetní závěrku v termínu pro nejbližší mezitímní účetní závěrku. Nezajistí-li splnění této povinnosti dotčená vybraná účetní jednotka, zajistí splnění této povinnosti její zřizovatel.“.
17. V § 7 odst. 1 se slova „datových nosičů, jejichž parametry“ nahrazují slovy „datové schránky, případně prostřednictvím technických prostředků vzdálené komunikace, nemá-li vybraná účetní jednotka datovou schránku, nebo prostřednictvím datového nosiče. Podrobnosti“.
18. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Požadavky na zabezpečení předávaných účetních záznamů při předávání náhradní přenosovou cestou jsou shodné se standardní přenosovou cestou.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
19. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo stanoví-li tak technický manuál“.
20. V § 8 odst. 3 se slova „24 hodin“ nahrazují slovy „jednoho pracovního dne“.
21. V § 8 odst. 4 se čárka nahrazuje slovy „a umožní“.
22. V § 9 odst. 3 se slova „nebo jiných“ zrušují.
23. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
24. V § 9 odst. 4 se slova „odstavců 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.
25. V § 10 odst. 1 se slova „pomocí vytváření kontrolních datových souborů“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Technické požadavky na protokol o uskutečněných přenosech dat a součinnost správce centrálního systému účetních informací státu jsou uvedeny v technickém manuálu.“.
26. V § 10 odstavec 2 zní:
„(2) Správce centrálního systému účetních informací státu uchovává protokoly o uskutečněných přenosech dat na datovém médiu, které splňuje podmínky průkaznosti a trvalosti obsahu uložených dat.“.
27. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší hesla, šifrovací klíče a další technické údaje zodpovědných osob nebo náhradních zodpověd- ných osob, které do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces registrace zodpovědných osob nebo náhradních zodpovědných osob.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
28. V § 15 odst. 5 se slova „pouze v případech, kdy není možné zabezpečit tyto činnosti zodpovědnou osobou“ zrušují a za první větu se vkládá věta „Vybraná účetní jednotka může vymezit skupinu účetních záznamů, pro které jmenuje náhradní zodpovědnou osobu; neučiní-li tak, má se za to, že náhradní zodpovědná osoba je jmenována pro přenos všech dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu.“.
29. V § 15 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) V případě přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle § 5 odst. 4 písm. b) a § 5 odst. 5 písm. b) se použijí ustanovení této vyhlášky týkající se zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby přiměřeně pro krajský úřad příslušného kraje.
(8) V případě technologického, bezpečnostního nebo operativního organizačního opatření může správce centrálního systému účetních informací státu provést změnu v registraci zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby mimo postup uvedený v příloze č. 7. O takovémto postupu správce centrálního systému účetních informací státu neprodleně informuje dotčenou vybranou účetní jednotku a dotčenou zodpovědnou osobu nebo náhradní zodpovědnou osobu.“.
30. V § 16 odst. 2 se slova „do 12 hodin“ nahrazují slovy „do jednoho pracovního dne“.
31. V § 17 odst. 4 se za slovo „státu“ vkládají slova „v souladu s podmínkami uvedenými“.
32. V § 18 odst. 2 písm. c) se slova „procesům nebo“ zrušují.
33. V § 19 odst. 2 se slovo „kódu“ nahrazuje slovem „součtu“.
34. V § 19 odst. 3 se slova „Vzor formuláře“ nahrazují slovem „Formulář“ a slova „příloze č. 10 k této vyhlášce“ se nahrazují slovy „technickém manuálu“.
35. V § 20 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěn ve tvaru řetězce znaků a skládá se z kombinace číslic 0 až 9. Kombinace číslic mohou být pro přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny mezerou nebo jiným znakem.
(3) Heslo pro telefonickou autorizaci podle § 17 odst. 2 písm. e) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěno ve tvaru řetězce znaků a skládá se z kombinace číslic 0 až 9 a písmen A až F. Kombinace znaků mohou být pro přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny mezerou nebo jiným znakem.
(4) Formulář kódů podle odstavců 2 a 3 je uveden v technickém manuálu.“.
36. V § 21 odst. 1 se slovo „vygenerování“ nahrazuje slovy „převzetí a dekódování“ a slova „vybraná účetní jednotka“ se nahrazují slovy „zodpovědná osoba“.
37. V § 21 odst. 2 se slovo „vygenerování“ nahrazuje slovem „dekódování“.
38. V § 21 odst. 4 se slova „provede předání zajišťovacích a identifikačních souborů a osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. a) až e) zodpovědné osobě nebo náhradní zodpovědné osobě“ nahrazují slovy „předá vybrané účetní jednotce zajišťovací a identifikační soubory a osobní přístupové kódy zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby podle § 17 odst. 2 písm. a) až e)“.
39. V § 23 odst. 1 se slovo „regionální“ nahrazuje slovem „Regionální“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.“.
40. § 25 se včetně nadpisu a odkazu na poznámku pod čarou č. 2 zrušuje.
41. V § 44 odst. 3 se slovo „regionální“ nahrazuje slovem „Regionální“.
42. Příloha č. 2 zní:
 
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy
1. Formáty účetních záznamů v technické formě :
a. PDF (Portable Document Formát) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Formát/Archive),
b. XML,
c. PNG (Portable Network Graphic) dle standardu ISO/IEC 15948:2004,
d. JPEG (Joint Photographic Experts Group).
2. Parametry snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy:
a. rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi,
b. barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.".
43. Za přílohu č. 2 se vkládají nové přílohy č. 2a a č. 2b, které znějí:
 
„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný analytický přehled
      

 
Příloha č. 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání Pomocného analytického přehledu
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Číslo  Název účetního záznamu             Četnost předávání účetního záznamu
výkazu
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
30   Část I: Počáteční a koncové    čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    stavy a obraty na vybraných   následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    rozvahových účtech                  následujícího roku,

31   Část II: Vybrané náklady od    čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    počátku roku za hlavní a     následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    hospodářskou činnost                 následujícího roku,

32   Část III: Vybrané výnosy od    čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    počátku roku za hlavní a     následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    hospodářskou činnost                 následujícího roku,

33   Část IV: DNM a DHM - typy změn   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    na straně MD a D vybraných    následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    rozvahových účtů                   následujícího roku,

34   Část V: Zásoby - typy změn na   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    straně MD a D vybraných     následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    rozvahových účtů                   následujícího roku,

35   Část VI: Pohledávky - typy     čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    změn na straně MD a D      následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    vybraných rozvahových účtů              následujícího roku,

36   Část VII: Závazky - typy změn  čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    rozvahových účtů                   následujícího roku,

37   Část VIII: Ostatní aktiva -    čtvrtletně - ve stavu k 31. 3.,     30. 6., 30. 9. do 30. dne
    typy změn na straně MD a D    následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    vybraných rozvahových účtů              následujícího roku,

38   Část IX: Jmění účetní jednotky   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    - typy změn na straně MD a D   následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    vybraných rozvahových účtů              následujícího roku,

39   Část X: Počáteční a koncové  čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    stavy a obraty na vybraných následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    rozvahových účtech v členění            následujícího roku,
    podle  jednotlivých  partnerů
    aktiva / pasiva

40   Část XI: Vybrané náklady a     čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    výnosy od počátku roku za    následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25.2.
    hlavní a hospodářskou činnost             následujícího roku
    v členění podle jednotlivých
    partnerů transakce

41   Část XII: Typy změn na straně   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    MD a D vybraných rozvahových  následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    účtů v členění podle                 následujícího roku
    jednotlivých partnerů
    transakce

42   Část XIII: Typy změn na straně   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne
    MD a D vybraných rozvahových  následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2.
    účtů v členění podle                 následujícího roku
    jednotlivých partnerů aktiva /
    pasiva a partnerů transakce
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Poznámka:
Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech Pomocného analytického přehledu, sestavuje jednotlivé části Pomocného analytického přehledu v agregované podobě způsobem stanoveným v technickém manuálu.
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.".
44. Příloha č. 3 zní:
 
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Číslo výkazu Název účetního záznamu           Četnost předávání účetního záznamu
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
1      Rozvaha         čtvrtletně - ve stavu k 31.3.,30.6.,30.9.- mezitímní účetní závěrka, a to
                   do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná
                   účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku, zdravotní pojišťovny:
                   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka,
                   a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31.
                    12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané
                   účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky:
                   čtvrtletně - ve stavu k 31.3.,30.6.,30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to
                   do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná
                         účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.

2      Výkaz zisku a ztráty   čtvrtletně - ve stavu k 31.3.,30.6.,30.9.- mezitímní účetní závěrka, a to
                   do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná
                   účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku, zdravotní pojišťovny:
                   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka,
                   a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31.
                    12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané
                   účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky:
                   čtvrtletně - ve stavu k 31.3.,30.6.,30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to
                   do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná
                         účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.

3      Přehled  o  peněžních   ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2.
      tocích  a o  změnách následujícího roku, zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. -
      vlastního kapitálu        řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,


                    vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této
                    vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31.3.,30.6.,30.9. - mezitímní účetní
                   závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31.
                      12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.

4      Příloha         čtvrtletně - ve stavu k 31. 3.,30. 6.,30.9. - mezitímní účetní závěrka, a
                   to 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná
                   účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku, zdravotní pojišťovny:
                   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka,
                   a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31.
                    12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané
                   účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky:
                   čtvrtletně - ve stavu k 31.3.,30.6.,30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to
                   do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná
                         účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.

5      Pomocný konsolidační     ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 5. následujícího roku
      přehled k účetní
      závěrce

6      Výkaz majetku a        ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31.7. v případě dílčího
      závazků za dílčí    konsolidačního celku státu v úrovni obce a v případě dílčího konsolidačního
      konsolidační celek     celku státu v úrovni správce kapitoly státního rozpočtu, ročně, tj. ve
      státu          stavu k 31.12., a to do 30.9. v případě dílčího konsolidačního celku státu
                           v úrovni kraje nebo hlavního města Prahy

7      Výkaz nákladů a výnosů    ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. v případě dílčího
      za dílčí konsolidační  konsolidačního celku státu v úrovni obce a v případě dílčího konsolidačního
      celek státu            celku státu v úrovni správce kapitoly státního rozpočtu,
                     ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 30. 9. v případě dílčího
                    konsolidačního celku státu v úrovni kraje nebo hlavního města Prahy

8      Výkaz peněžních toků     ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. v případě dílčího
      za dílčí konsolidační  konsolidačního celku státu v úrovni obce a v případě dílčího konsolidačního
      celek státu            celku státu v úrovni správce kapitoly státního rozpočtu,
                     ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 30. 9. v případě dílčího
                    konsolidačního celku státu v úrovni kraje nebo hlavního města Prahy

9      Příloha účetního       ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. v případě dílčího
      výkazu za dílčí      konsolidačního celku státu v úrovni a v případě dílčího konsolidačního
      konsolidační celek     celku státu v úrovni správce kapitoly státního rozpočtu, ročně, tj. ve
      státu           stavu k 31. 12., a to do 30. 9. v případě dílčího konsolidačního celku
                          státu v úrovni kraje nebo hlavního města Prahy

10     Pomocný konsolidační     ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. v případě dílčího
      přehled za dílčí    konsolidačního celku státu v úrovni obce a v případě dílčího konsolidačního
      konsolidační celek        celku státu v úrovni správce kapitoly státního rozpočtu,
      státu             ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 30. 9. v případě dílčího
                        konsolidačního celku státu v úrovni kraje nebo hlavního města Prahy

11     Seznam účetních     ročně, tj. ve stavu k 31. 12. předcházejícího roku, a to do 15. 1. běžného
      jednotek v souvislosti                   roku
      s dílčím konsolidačním
      celkem státu
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.".
45. V příloze č. 4 se na konci přílohy doplňuje poznámka, která zní:
„Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.“.
46. V příloze č. 5 se na konci poznámky doplňují věty „Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech soupisu pohledávek, soupisu závazků, soupisu podmíněných pohledávek a soupisu podmíněných závazků, sestavuje tyto operativní účetní záznamy v agregované podobě způsobem stanoveným v technickém manuálu. Pokud k příslušnému poslednímu dni kalendářního měsíce sestavuje vybraná účetní jednotka mezitímní účetní závěrku nebo řádnou účetní závěrku, předává operativní účetní záznamy v termínu pro předávání mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní závěrky. Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.“.
47. V příloze č. 7 se bod 4. zrušuje.
Dosavadní body 5. až 8. se označují jako body 4. až 7.
48. V příloze č. 7 v bodě 4. se slova „dle přílohy číslo 10“ zrušují a slova „formulář s vyplněnými údaji dle přílohy číslo 11“ se nahrazují slovy „informace popsané v technickém manuálu“.
49. V příloze č. 7 v bodě 5. se slovo „odpovědná“ nahrazuje slovem „zodpovědná“.
50. Příloha č. 10 a příloha č. 11 se zrušují.
51. V příloze č. 12 v bodě 5) se slovo „dekódování“ nahrazuje slovem „dešifrování“.
52. V příloze č. 13 se slovo „kód“ nahrazuje slovem „součet“.
53. Příloha č. 14 zní:
 
„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Informace požadované po vybrané účetní jednotce v rámci registrace zodpovědných a náhradních zodpovědných osob
1. Identifikace vybrané účetní jednotky: Název účetní jednotky, identifikační číslo, adresa sídla, doručovací adresa, telefon, e-mail, fax, ID datové schránky, jméno a příjmení statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby, rozsah vedení účetnictví.
2. Identifikace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby (dále jen ZO/NZO): jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, registrační číslo ZO/NZO, je-li v CSÚIS přiděleno.
3. Specifikace požadavku vybrané účetní jednotky:
a) žádost o registraci zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby,
b) určení rozsahu oprávnění zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby, včetně případného vymezení oprávnění pro skupinu účetních záznamů,
c) zaslání výpisu aktuálních údajů vedených v CSÚIS o vybrané účetní jednotce,
d) aktualizace údajů o vybrané účetní jednotce,
e) aktualizace údajů o zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osobě,
f) žádost o vydání nových osobních přístupových kódů zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby podle § 17,
g) žádost o ukončení registrace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby.".
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období počínajícím 1. ledna 2012.
2. První předávání účetních záznamů podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí vybrané účetní jednotky ve stavu k 30. červnu 2012, a to ve lhůtě do 31. července 2012.
3. V účetním období roku 2012 vybrané účetní jednotky nemusejí vykázat počáteční a koncové stavy v účetních záznamech podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavovaných k 30. červnu 2012 a k 30. září 2012; počáteční stav nemusejí tyto vybrané účetní jednotky vykázat též k 31. 12. 2012.
4. V účetním období roku 2012 nepředávají účetní záznamy podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 menší než 3 000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2010 nebo k 30. září 2011 výši 100 000 000 Kč.
5. V účetním období roku 2013 nepředávají účetní záznamy podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 menší než 1 500, a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2011 nebo k 31. prosinci 2012 výši 20 000 000 Kč.
6. Organizační složky státu a státní fondy nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2011.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou bodů 25 a 26, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty