455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Schválený:
455/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. prosince 2011
o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2012 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 084 700 778 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 189 700 778 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 105 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 101 329 627 000 Kč,
b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 5 896 309 000 Kč,
c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 2 225 936 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 100 933 607 000 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 35 500 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 035 651 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 9 010 404 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 968 383 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 250 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1 000 000 000 Kč.
 
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2011, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2011, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2012 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2011. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění pozdějších předpisů, na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2011, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2012.
(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“, „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ a „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2011 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).
(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2011 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).
 
§ 3
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
 
§ 4
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2012 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.
 
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
 
Příloha 1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ukazatel                          I v tisících Kč I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Příjmy státního rozpočtu celkem*)             I 1 084 700 778 I
I                              I        I
I Výdaje státního rozpočtu celkem*)             I 1 189 700 778 I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I z toho: finanční vztahy k rozpočtům            I        I
I - krajů                          I   1 035 651 I
I - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích          I   9 010 404 I
I - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy      I    968 383 I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Schodek                          I -105 000 000 I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Financování:                        I        I
I                              I        I
I Zvýšení stavu státních dluhopisů              I  101 329 627 I
I                              I        I
I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů         I  5 896 30 9 I
I                              I        I
I Změna     stavu na účtech státních finančních aktiv*)     I  -2 225 936 I
I------------------------------------------------------------I---------------I
_______________
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
I----------I---------------------------------------------I-------------I---------------I-------------I-------------I---------------I
I Číslo  I         Kapitola          I  daňové  I pojistné na I  z toho  I nedaňové  I  z toho   I
I kapitoly I                       I  příjmy *) I  sociální  I  povinné  I  příjmy,  I z rozpočtu  I
I     I                       I       I zabezpečení a I pojistné na I kapitálové I Evropské unie I
I     I                       I       I příspěvek na I důchodové I příjmy a  I   **)   I
I     I                       I       I  státní   I pojištění I přijaté  I        I
I     I                       I       I  politiku  I       I transfery  I        I
I     I                       I       I zaměstnanosti I       I  celkem  I        I
I----------I---------------------------------------------I-------------I---------------I-------------I-------------I---------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I       I        I       I     60 I        I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu       I       I        I       I   20 000 I        I
I  303  I Senát Parlamentu              I       I        I       I    4 000 I        I
I  304  I Úřad vlády České republiky         I       I        I       I   34 085 I    31 985 I
I  305  I Bezpečnostní informační služba       I       I        I       I   138 000 I        I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí       I   350 000 I        I       I   53 175 I     3 175 I
I  307  I Ministerstvo obrany             I   10 587 I   2 954 945 I  2 626 618 I   240 935 I    39 422 I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I       I        I       I     300 I        I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv      I       I        I       I     350 I        I
I  312  I Ministerstvo financí            I  1 497 194 I    522 779 I   464 692 I  2 350 676 I    134 450 I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí    I   631 000 I  374 115 000 I 332 546 667 I  6 475 278 I   5 640 278 I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I   193 000 I   5 698 067 I  5 064 969 I  1 024 829 I    326 829 I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí      I     900 I        I       I  7 012 877 I   6 682 807 I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj       I    1 000 I        I       I 23 629 820 I  23 614 820 I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I       I        I       I      0 I        I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I   28 000 I        I       I  7 220 147 I   6 732 647 I
I  327  I Ministerstvo dopravy            I   80 000 I        I       I  9 586 346 I   9 502 186 I
I  328  I Český telekomunikační úřad         I   50 000 I        I       I  1 007 994 I    47 927 I
I  329  I Ministerstvo zemědělství          I    6 200 I        I       I 32 617 512 I  31 402 537 I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a      I     400 I        I       I 15 148 882 I  15 025 330 I
I     I tělovýchovy                 I       I        I       I       I        I
I  334  I Ministerstvo kultury            I     10 I        I       I  1 154 827 I   1 032 071 I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví         I    9 100 I        I       I   677 299 I    458 679 I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti         I       I    723 407 I   643 028 I  1 571 085 I    62 772 I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I       I        I       I   22 942 I    22 942 I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I   74 000 I        I       I   97 912 I    12 912 I
I  345  I Český statistický úřad           I       I        I       I   92 974 I    89 914 I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální    I   80 000 I        I       I   229 028 I    49 028 I
I  348  I Český báňský úřad              I       I        I       I    2 841 I      241 I
I  349  I Energetický regulační úřad         I   213 123 I        I       I    4 500 I        I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže    I    4 600 I        I       I   19 881 I    18 981 I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů    I       I        I       I      0 I        I
I  358  I Ústavní soud                I       I        I       I      0 I        I
I  361  I Akademie věd České republiky        I       I        I       I     656 I      356 I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  I    2 700 I        I       I    2 500 I        I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I       I        I       I   130 000 I        I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I   39 500 I        I       I    1 718 I     1 318 I
I  377  I Technologická agentura České republiky   I       I        I       I      0 I        I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I       I        I       I     466 I        I
I  396  I Státní dluh                 I       I        I       I  6 544 056 I        I
I  397  I Operace státních finančních aktiv ***)   I  1 400 000 I        I       I  3 341 000 I        I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I 556 852 080 I        I       I 18 704 235 I        I
I----------I---------------------------------------------I-------------I---------------I-------------I-------------I---------------I
I     I CELKEM                   I 561 523 394 I  384 014 198 I 341 345 974 I 139 163 186 I  100 933 607 I
I----------I---------------------------------------------I-------------I---------------I-------------I-------------I---------------I                                                                 

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,   I 1 084 700 778 I
I        nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)                  I        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I


_______________
*) bez příjmu z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
I----------I----------------------------------------------I---------------I
I Číslo  I          Kapitola         I Výdaje celkem I
I kapitoly     I                       I        I
I----------I----------------------------------------------I---------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I    334 238 I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I   1 102 500 I
I  303  I Senát Parlamentu               I    525 530 I
I  304  I Úřad vlády České republiky          I    685 451 I
I  305  I Bezpečnostní informační služba        I   1 148 827 I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí        I   5 834 885 I
I  307  I Ministerstvo obrany             I  43 474 131 I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I    238 339 I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv       I    93 750 I
I  312  I Ministerstvo financí             I  15 074 204 I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I  504 917 239 I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I  52 656 658 I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí       I  10 174 414 I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj        I  27 843 093 I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I   3 023 794 I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I  27 927 095 I
I  327  I Ministerstvo dopravy             I  38 731 671 I
I  328  I Český telekomunikační úřad          I    634 702 I
I  329  I Ministerstvo zemědělství           I  48 573 340 I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I  137 851 240 I
I  334  I Ministerstvo kultury             I   8 422 123 I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví          I   6 668 127 I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti          I  20 690 101 I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I    146 219 I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I    169 753 I
I  345  I Český statistický úřad            I    984 382 I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální     I   2 768 237 I
I  348  I Český báňský úřad              I    126 974 I
I  349  I Energetický regulační úřad          I    191 905 I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    146 516 I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů     I    153 679 I
I  358  I Ústavní soud                 I    154 459 I
I  361  I Akademie věd České republiky         I   4 668 406 I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    53 430 I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I   2 086 248 I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I    359 092 I
I  377  I Technologická agentura České republiky    I   2 170 206 I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I    512 331 I
I  396  I Státní dluh                 I  79 406 488 I
I  397  I Operace státních finančních aktiv *)     I   2 515 064 I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I  136 461 937 I
I----------I----------------------------------------------I---------------I
I     I CELKEM                    I 1 189 700 778 I
I----------I----------------------------------------------I---------------I


_______________
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
 
Příloha 4
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 60 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 334 238 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 60 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky I 97 833 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce I 2 080 I I I (zákon č. 236/1995 Sb.) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře I 95 753 I I I prezidenta republiky I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány I 203 905 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Celkové výdaje na lesní hospodářství I 32 500 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 54 046 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 17 616 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 495 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 49 441 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 58 360 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 20 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 1 102 500 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 20 000 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Kapitálové výdaje I 20 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy představitelů státní moci včetně odstupného a I 172 459 I I I odchodného - poslanci a EU poslanci I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní běžné výdaje celkem I 910 041 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 335 421 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 139 376 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 567 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 156 662 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 20 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 4 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 525 530 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 4 000 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje Senátu Parlamentu ČR I 525 530 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 169 199 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 65 051 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 867 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 86 699 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 15 490 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 34 085 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 685 451 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 34 085 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 31 985 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 700 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 400 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR I 685 451 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR I 486 517 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I výdaje spojené s činností poradních orgánů I 198 934 I I I vlády I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 247 190 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 83 196 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 106 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 210 664 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 39 699 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 39 699 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 39 699 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program protidrogové politiky I 81 098 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity I 53 058 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 37 631 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 5 646 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 31 985 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 823 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 123 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 700 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 35 056 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 138 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 1 148 827 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 138 000 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní I 1 148 827 I I I informační služby I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 94 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 403 175 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 5 834 885 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 350 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 53 175 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 3 175 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 50 000 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 5 834 885 I I I zahraničních věcí I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: transformační spolupráce I 50 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I humanitární pomoc I 73 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní I 1 555 000 I I I dary vybraným institucím do zahraničí I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podpora českého kulturního dědictví v zahraničí I 15 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I zahraniční vysílání rozhlasu I 30 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I vrcholné návštěvy I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I 0 I I I pasech a cestovních dokladech I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I prostředky na financování zapojení občanů ČR do I 0 I I I civilních struktur Evropské unie a dalších I I I I mezinárodních vládních organizací a do I I I I volebních pozorovatelských misí I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I provinční rekonstrukční tým - Afghánistán I 50 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 4 061 885 I I I Ministerstva zahraničních věcí I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 640 627 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 217 814 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 351 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 635 110 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 520 639 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 1 500 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 3 736 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 561 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 3 175 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 150 500 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 3 206 467 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 43 474 131 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 10 587 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 2 954 945 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 2 626 618 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 328 327 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 240 935 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 39 422 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 201 513 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění obrany České republiky ozbrojenými silami I 24 630 489 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Vytváření a rozvoj systému obrany státu I 8 689 268 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění výkonu státní správy v působnosti I 811 887 I I I Ministerstva obrany I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění strategického zpravodajství I 2 051 972 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci I 407 226 I I I vrchního velitele ozbrojených sil I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění dávek důchodového pojištění I 4 061 500 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění ostatních sociálních dávek I 2 724 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění státní sportovní reprezentace I 97 789 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 10 225 995 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 4 066 687 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 91 883 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 2 530 413 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 6 657 838 I I I služebním poměru I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 378 354 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 378 354 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 84 522 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 293 832 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 293 832 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 72 648 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 4 209 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program protidrogové politiky I 2 256 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 678 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 45 327 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 5 905 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 39 422 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 7 800 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 300 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 238 339 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 300 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 300 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 238 339 I I I bezpečnostního úřadu I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 119 769 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 40 722 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 185 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 118 457 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 23 504 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 350 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 93 750 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 350 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného I 93 750 I I I ochránce práv I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 47 653 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 16 202 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 425 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 42 441 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 13 212 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 4 370 649 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 15 074 204 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 1 497 194 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvkuI 522 779 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 464 692 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na I 58 087 I I I státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 2 350 676 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 134 450 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 92 263 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 123 963 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňová správa zajišťovaná finančními orgány I 7 138 999 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu I 2 066 631 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňová správa zajišťovaná celními orgány I 4 314 672 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: sociální dávky I 674 948 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I výdaje na činnost celní správy I 3 639 724 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve I 1 535 902 I I I věcech majetkových I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního I 18 000 I I I arbitra I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 7 534 615 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 2 561 706 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 74 768 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 5 757 482 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 1 659 616 I I I služebním poměru I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 59 520 I I I platů ústavních činitelů I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 4 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 371 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 158 184 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 23 734 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 134 450 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 100 079 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 7 816 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 92 263 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 380 876 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 381 221 278 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 504 917 239 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 631 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 374 115 000 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 332 546 667 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 41 568 333 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 6 475 278 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 640 278 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 85 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 750 000 I I I a přijaté transfery celkem6) I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dávky důchodového pojištění I 373 000 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dávky státní sociální podpory I 37 910 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dávky nemocenského pojištění I 22 645 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dávky pomoci v hmotné nouzi I 5 560 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dávky osobám se zdravotním postižením I 1 970 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpory v nezaměstnanosti I 12 480 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 19 990 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Aktivní politika zaměstnanosti celkem I 6 098 786 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. I 600 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů I 210 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I 3 113 000 I I I postižením I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní výdaje organizací státní správy I 13 476 495 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) I 306 274 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci I 32 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Neinvestiční nedávkové transfery I 7 359 826 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním I 161 858 I I I subjektům v sociální oblasti I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 5 105 195 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 1 788 706 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 49 719 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 4 970 699 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program protidrogové politiky I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 150 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 7 068 842 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 428 564 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 640 278 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 85 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 85 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 171 669 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 89 000 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 351 000 tis. Kč
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 6 915 896 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 52 656 658 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 193 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 5 698 067 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 5 064 969 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 633 098 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 1 024 829 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 326 829 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 698 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje Policie ČR I 27 801 052 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR I 6 696 678 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra I 6 711 291 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních I 1 950 850 I I I složek státu v působnosti Ministerstva vnitra I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - I 391 479 I I I IOP a OPLZZ celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na sportovní reprezentaci I 45 528 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dávky důchodového pojištění I 4 699 611 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 360 169 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 22 389 548 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 7 535 700 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 220 468 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 3 958 597 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 18 088 519 I I I služebním poměru I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 598 699 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 598 699 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 54 773 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 543 926 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 543 926 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 50 002 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 26 582 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 56 256 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 1 169 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 570 894 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 244 065 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 326 829 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 348 404 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 7 013 777 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 10 174 414 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 900 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 7 012 877 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 682 807 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 140 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 190 070 I I I a přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ochrana přírody a krajiny I 759 582 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Technická ochrana životního prostředí I 4 220 061 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ochrana klimatu a ovzduší I 1 589 500 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní činnosti v životním prostředí I 3 605 271 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 626 507 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 212 460 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 140 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 613 839 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 6 958 240 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 275 433 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 682 807 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 148 000 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 8 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 140 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 7 474 849 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
I---------------------------------------------------------------I------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Příjmy celkem I 23 630 820 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje celkem I 27 843 093 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Daňové příjmy 5) I 1 000 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 23 629 820 I I I celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 23 614 820 I I I zemědělské politiky celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 15 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu I 26 440 804 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Podpora bydlení I 561 198 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Územní plánování a stavební řád I 51 090 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Ostatní činnosti resortu I 790 001 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 314 924 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 106 528 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 037 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 302 287 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 25 400 268 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 785 448 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 23 614 820 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 023 224 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 3 023 794 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 0 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR I 103 176 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dotace jiným subjektům I 2 920 618 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 49 082 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 4 691 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 118 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 11 795 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 3 023 794 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 3 023 794 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 103 176 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 2 920 618 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
I---------------------------------------------------------------I------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Příjmy celkem I 7 248 147 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje celkem I 27 927 095 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Daňové příjmy5) I 28 000 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 7 220 147 I I I celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 732 647 I I I zemědělské politiky celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 487 500 I I I přijaté transfery celkem I I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Podpora podnikání I 11 791 316 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní I 1 986 900 I I I výdaje I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje spojené s další činností resortu I 2 448 879 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Dotace na obnovitelné zdroje energie I 11 700 000 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 677 568 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 226 907 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 439 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 644 337 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 527 784 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 3 394 451 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 346 563 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I účelová podpora celkem 3) I 3 047 888 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 1 133 333 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 3 047 888 I I I vývoje a inovací 4) I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 138 929 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve I 0 I I I výzkumu a vývoji 4) I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 13 120 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 8 139 763 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 407 116 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 732 647 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 193 349 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 9 666 346 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 38 731 671 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 80 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 9 586 346 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 9 502 186 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 84 160 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Drážní a kombinovaná doprava I 10 102 276 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Pozemní komunikace I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury I 25 160 003 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR I 6 437 003 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I financování dálnice D47 podle zákona I 0 I I I č. 220/2003 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I dotace na projekty spolufinancované z EIB I 3 740 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní dotace pro Státní fond dopravní I 14 983 000 I I I infrastruktury I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu I 3 469 392 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 369 217 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 125 537 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 609 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 360 756 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 6 600 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 13 349 317 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 847 131 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 9 502 186 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 192 561 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 1 057 994 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 634 702 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 50 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 1 007 994 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 47 927 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 960 067 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 634 702 I I I telekomunikačního úřadu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 132 850 I I I univerzální služby - zvláštní ceny I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 68 500 I I I univerzální služby - čisté náklady I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 433 352 I I I Českého telekomunikačního úřadu I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 156 919 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 53 085 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 491 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 149 114 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 80 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 56 385 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 8 458 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 47 927 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 51 507 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 32 623 712 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 48 573 340 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 6 200 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 32 617 512 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 90 072 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci I 31 312 465 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 214 975 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora agropotravinářského komplexu I 37 321 421 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 35 960 675 I I I fondu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje I 1 360 746 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I 1 750 000 I I I fondu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 1 500 000 I I I fondu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje I 250 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora lesního hospodářství I 350 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora vodního hospodářství I 3 356 309 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: výdaje na projekty spolufinancované z EIB I 2 156 309 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje na vodní hospodářství I 1 200 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora neziskových organizací I 65 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, I 5 730 610 I I I kontrolní a výzkumnou činnost I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 1 668 520 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 567 299 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 16 498 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 649 759 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 726 927 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 726 927 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 322 920 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 404 007 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 404 007 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 79 128 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Vratký přeplatků splátek návratných finančních I 1 500 I I I výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 200 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 105 969 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 15 897 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 90 072 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem I 35 960 675 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: přímé platby - předfinancování ze státního I 19 979 000 I I I rozpočtu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I přímé platby - dofinancování ze státního I 0 I I I rozpočtu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podpora venkova - ze státního rozpočtu I 3 200 242 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I 12 312 056 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu I 72 968 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Společná organizace trhu - podíl rozpočtu I 396 409 I I I Evropské unie I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 793 811 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 15 149 282 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 137 851 240 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 400 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 15 148 882 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 15 025 330 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 35 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 88 552 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Věda a vysoké školy I 42 276 901 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: vysoké školy I 21 221 802 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I výzkum, vývoj a inovace I 21 055 099 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje regionálního školství a přímo řízených I 85 520 347 I I I organizací I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora činnosti v oblasti mládeže I 197 573 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora činnosti v oblasti sportu I 2 982 784 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: sportovní reprezentace I 1 065 160 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I všeobecná sportovní činnost I 1 917 624 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU I 5 192 268 I I I celkem mimo výzkum, vývoj a inovace I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu I 1 681 367 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: zahraniční rozvojová spolupráce I 120 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I program podpory vzdělávání v jazycích I 15 029 I I I národnostních menšin a multikulturní výchova I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní I 1 546 338 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 887 613 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 291 620 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 140 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 615 856 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických I 64 362 070 I I I pracovníků regionálního školství včetně příslušenství I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 21 055 099 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 10 129 052 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 7 527 563 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 2 601 489 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 10 926 047 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 725 534 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) I 1 055 662 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 4 714 043 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR veI 738 096 I I I výzkumu a vývoji 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 120 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 8 134 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program protidrogové politiky I 12 196 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity I 19 873 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 17 891 252 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 865 922 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 15 025 330 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 52 250 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 17 250 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 35 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 202 130 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 1 154 837 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 8 422 123 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 10 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 1 154 827 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 032 071 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 122 756 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem I 381 550 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských I 1 440 815 I I I společností I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: platy duchovních včetně pojistného I 1 348 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I provozní náklady církví a náboženských I 73 008 I I I společností I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I opravy církevního majetku I 19 807 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 294 770 I I I kultury I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: činnost úřadu I 253 783 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Rozvoj a obnova materiálně technické základny I 32 000 I I I systému řízení Ministerstva kultury I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I neinvestiční výdaje na programy I 5 792 I I I spolufinancované z prostředků EU (mimo I I I I informační systém programového financování) I I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Centrum pro dokumentaci majetkových převodů I 0 I I I kulturních statků obětí 2. světové války I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení I 3 195 I I I programu MEDIA Desk a Kultura 2007 I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury I 5 310 624 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příspěvek na provoz I 3 108 472 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program péče o národní kulturní poklad I 464 466 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Rozvoj a obnova materiálně technické základny I 1 737 686 I I I státních kulturních zařízení I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I společné projekty spolufinancované z prostředků I 0 I I I finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo I I I I informační systém programového financování) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní dotace na reprodukci majetku I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Kulturní služby, podpora živého umění I 372 248 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: Program státní podpory profesionálních divadel I 53 727 I I I a stálých profesionálních symfonických I I I I orchestrů a pěveckých sborů I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Kulturní aktivity I 136 619 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program podpoiy významných a mimořádných I 135 851 I I I kulturních akcí I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Veřejné informační služby knihoven I 46 051 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Záchrana a obnova kulturních památek I 538 915 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: Program záchrany architektonického dědictví I 130 764 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Havárie střech památek I 61 994 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program restaurování movitých kulturních I 6 478 I I I památek I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program regenerace městských památkových I 137 000 I I I rezervací a městských památkových zón I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a I 11 013 I I I krajinné památkové zóny I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program podpory pro památky UNESCO I 7 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora obnovy kulturních památek I 150 128 I I I prostřednictvím obcí s rozšířenou působností I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Integrovaný systém ochrany movitého kulturního I 34 538 I I I dědictví I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora kultury národnostních menšin I 30 701 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin I 7310 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 1 462 I I I komunity I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora rozšiřování a přijímání informací v I 21 929 I I I jazycích národnostních menšin I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny I 52 500 I I I regionálních kulturních zařízení a církví a I I I I náboženských společností I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora filmové produkce I 0 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 123 154 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 39 801 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 131 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 113 045 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 381 550 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 381 550 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 69 026 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 312 524 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 312 524 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 66 683 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity I 1 462 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 50 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 1 319 742 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 287 671 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 032 071 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 321 190 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 686 399 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 6 668 127 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 9 100 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 677 299 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 458 679 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 196 720 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 21 900 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na státní správu I 1 692 639 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výzkum a vývoj ve zdravotnictví I 1 108 912 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ustavní péče I 737 493 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro I 1 784 029 I I I zdravotnictví I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zdravotnické programy I 934 798 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní činnosti ve zdravotnictví I 410 256 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 1 006 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 342 114 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 9 740 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 973 700 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 1 108 912 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 108 912 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 396 941 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 711 971 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 711 971 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 376 587 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 3 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 50 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program protidrogové politiky I 15 257 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 7 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky I 937 000 I I I 7) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 545 282 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 86 603 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 458 679 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 231 083 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 34 363 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 196 720 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 114 683 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 2 294 492 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 20 690 101 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 723 407 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 643 028 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na I 80 379 I I I politiku zaměstnanosti I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 1 571 085 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 62 772 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 28 446 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 479 867 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdajový blok - Výdaje justiční část I 13 172 710 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: platy soudců I 3 048 144 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I platy státních zástupců I 1 111 341 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje justiční části I 9 013 225 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdajový blok - Výdaje vězeňská část I 7 517 391 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: dávky důchodového pojištění I 746 457 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní sociální dávky I 754 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje vězeňské části I 6 016 934 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 10 257 966 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 3 525 266 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 102 561 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 3 722 360 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve I 2 188 313 I I I služebním poměru I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 111 341 I I I platů ústavních činitelů I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných I I I I--------------------------------------------------------I- I I I z prostředků zahraničních programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 11 985 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Program protidrogové politiky I 10 299 I I I--------------------------------------------------------I------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 300 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 77 218 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 14 446 I I I--------------------------------------------------------I------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 62 772 I I I--------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 33 467 I I I financovány z prostředků finančních mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 5 021 I I I--------------------------------------------------------I------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 28 446 I I I--------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 756 774 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
I---------------------------------------------------------------I------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Příjmy celkem I 22 942 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje celkem I 146 219 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 22 942 I I I celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 22 942 I I I zemědělské politiky celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 146 219 I I I osobních údajů I I I---------------------------------------------------------------I------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 47 017 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 15 875 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 424 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 34 244 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 8 165 I I I platů ústavních činitelů I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 26 990 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 4 048 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 22 942 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 33 550 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 171 912 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 169 753 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 74 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 97 912 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 912 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 85 000 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového I 169 753 I I vlastnictví I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 75 378 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 25 647 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 746 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 74 595 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 15 283 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 371 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 12 912 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 40 883 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 92 974 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 984 382 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 92 974 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 89 914 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 060 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 984 382 I I I statistického úřadu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: výdaje na volby a referenda I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 984 382 I I I Českého statistického úřadu I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 508 570 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 172 680 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 4 692 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 467 513 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 554 I I I platů ústavních činitelů I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 107 919 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 18 005 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 89 914 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 127 774 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 309 028 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 2 768 237 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 80 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 229 028 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 49 028 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 180 000 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu I 2 768 237 I I I zeměměřického a katastrálního I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 1 420 173 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 482 815 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 14 167 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 1 418 329 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 57 680 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 8 652 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 49 028 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 633 082 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 2 841 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 126 974 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 2 841 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 241 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 600 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu I 126 974 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 77 390 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 26 313 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 771 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 77 125 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 284 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 43 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 241 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 8 091 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 217 623 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 191 905 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 213 123 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 4 500 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 4 500 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního I 191 905 I I úřadu I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 79 468 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 27 019 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 774 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 75 801 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 569 I I I platů ústavních činitelů I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 37 516 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 24 481 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 146 516 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 4 600 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 19 881 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 18 981 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 900 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 146 516 I I I hospodářské soutěže I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 59 831 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l} I 20 343 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 580 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 52 622 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 5 394 I I I platů ústavních činitelů I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 100 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 22 331 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 350 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 18 981 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 16 589 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 153 679 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 0 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu I 86 274 I I I pro studium totalitních režimů I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu I 67 405 I I I bezpečnostních složek I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 78 348 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 26 278 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 752 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 74 769 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 500 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 154 459 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 0 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu I 154 459 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: platy soudců I 20 266 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I náhrady výdajů spojených s výkonem funkce I 2 890 I I I (zákon č. 236/1995 Sb.) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního I 131 303 I I I soudu I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 72 141 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 25 111 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 700 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 49 737 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 18 830 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 656 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 4 668 406 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 656 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 356 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 300 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Programy výzkumu I 161 280 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Infrastruktura výzkumu I 4 507 126 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 37 995 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 12 869 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 369 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 36 819 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 668 406 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 668 050 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 4 506 770 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 161 280 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 356 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 61 524 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 2 298 016 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 419 I I I společné zemědělské politiky I I I I--------------------------------------------------------I I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 63 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 356 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti I 0 I I I financovány z prostředků finančních I I I I--------------------------------------------------------I I I I mechanismů celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 5 200 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 53 430 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 2 700 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 2 500 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové I 53 430 I I I a televizní vysílání celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 23 910 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 8 130 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 135 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 13 492 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 130 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 2 086 248 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 130 000 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 130 000 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Civilní připravenost na krizové stavy I 2 056 848 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil I 29 400 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 119 651 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 40 263 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 184 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 118 421 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 056 848 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 0 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 101 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 41 218 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 359 092 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 39 500 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 1 718 I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 318 I I I zemědělské politiky celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 400 I I I přijaté transfery celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I 359 092 I I jadernou bezpečnost I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 95 421 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem l) I 32 440 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 952 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 95 165 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných I I I I--------------------------------------------------------I I I I z prostředků zahraničních programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 2 300 I I I 240/2000 Sb. I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez I 1 551 I I I společné zemědělské politiky I I I I--------------------------------------------------------I I I I celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 233 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 318 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 113 280 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 2 170 206 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 0 I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR I 84 399 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Dotace jiným subjektům I 2 085 807 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 29 184 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 7 141 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 143 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 14 280 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 2 170 206 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů 2) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 2 170 206 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I v tom: institucionální podpora celkem 3) I 84 399 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I účelová podpora celkem 3) I 2 085 807 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I podíl prostředků zahraničních programů 2) I 0 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 2 085 807 I I I vývoje a inovací 4) I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 466 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 512 331 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 466 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 512 331 I I I kontrolního úřadu I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I 239 004 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) I 81 262 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 187 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru I 218 700 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 48 965 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 6 544 056 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 79 406 488 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Financování I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zvýšení stavu státních dluhopisů I 101 329 627 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů I 5 896 309 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) I -2 225 936 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 6 544 056 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Obsluha státního dluhu I 79 406 488 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I *) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
I---------------------------------------------------------------I------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Příjmy celkem I 4 741 000 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje celkem I 2 515 064 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Daňové příjmy 9) I 1 400 000 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 3 341 000 I I I celkem 10) I I I---------------------------------------------------------------I------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I Transfery do jiných kapitol I 2 037 000 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku I 0 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných I 100 000 I I I břemen na restituovaném majetku I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I transfery na odstranění povodňových škod I 0 I I I vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová I I I I opatření I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I transfery na pozemkové úpravy a programy I 1 390 000 I I I protipovodňových opatření I I I I---------------------------------------------------------I------------I I I ostatní transfery do jiných kapitol I 547 000 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady I 173 064 I I I---------------------------------------------------------I------------I I I Ostatní výdaje I 305 000 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I I I I I I-----I---------------------------------------------------------I------------I 9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet 10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatní příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
I--------------------------------------------------------------I-------------I I Souhrnné ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Příjmy celkem I 575 556 315 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje celkem I 136 461 937 I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Daňové příjmy 5) I 556 852 080 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I 18 704 235 I I I celkem I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I Vládní rozpočtová rezerva I 3 569 102 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich I 100 000 I I I předcházení a odstraňování jejich následků I I I I--------------------------------------------------------I I I I (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. I 100 000 I I I 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Stavební spoření I 6 000 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; I 8 529 303 I I I investiční pobídky I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné I 8 476 610 I I I organizace I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s I 1 035 651 I I I výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I 9 010 404 I I I úhrnech po jednotlivých krajích I I I I--------------------------------------------------------I I I I (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního I 968 383 I I I města Prahy - viz příloha č. 7 I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Další prostředky pro územní samosprávné celky I 1 057 822 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně I 52 923 600 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Ostatní výdaje I 8 132 412 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Odvody do rozpočtu Evropské unie I 35 300 000 I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 415 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na I 843 650 I I I následnou obnovu I I I I--------------------------------------------------------I-------------I I I Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně I 0 I I I zařadit do ostatních specifických ukazatelů I I I--------------------------------------------------------------I-------------I I Průřezové ukazatele I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I I I I I I-----I--------------------------------------------------------I-------------I 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 
Příloha 5
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I     KRAJ     I  Příspěvek na výkon státní  I    Úhrn    I
I            I     správy celkem     I          I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
I Středočeský      I      113 559       I   113 559    I
I Jihočeský       I       77 868       I   77 868    I
I Plzeňský       I       69 925       I   69 925    I
I Karlovarský      I       50 378       I   50 378    I
I Ústecký        I       87 329       I   87 329    I
I Liberecký       I       60 887       I   60 887    I
I Královéhradecký    I       72 303       I   72 303    I
I Pardubický      I       65 975       I   65 975    I
I Kraj Vysočina     I       65 975       I   65 975    I
I Jihomoravský     I      111 100       I   111 100    I
I Olomoucký       I       73 669       I   73 669    I
I Zlínský        I       73 554       I   73 554    I
I Moravskoslezský    I      113 129       I   113 129    I
I Úhrn         I     1 035 651       I  1 035 651    I
I-----------------------I--------------------------------I-------------------I
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
- Pro rok 2012 nebyl objem příspěvku valorizován.
- Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2012 byl objem příspěvku v roce 2011.
- Pro rok 2012 byla tato výše příspěvku snížena o 38,7 mil. Kč v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti.
 
Příloha 6
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)
I-----------------I-----------------------------------------------------------I-----------I
I   KRAJ    I     Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky    I  Úhrn  I
I         I--------------I--------------I-----------I-----------------I      I
I         I příspěvek na I dotace na  I příspěvek I dotace na výkon I      I
I         I  školství  I  vybraná  I na výkon I zřizovatelských I      I
I         I       I zdravotnická I státní  I   funkcí   I      I
I         I       I  zařízení  I správy  I převedených z I      I
I         I       I       I      I okresních úřadů I      I
I         I       I   *)   I  **)  I   obcím   I      I
I-----------------I--------------I--------------I-----------I-----------------I-----------I
I Středočeský   I  182 055  I       I 1 052 192 I   2 542   I 1 236 789 I
I Jihočeský    I  95 140  I       I 506 767 I   31 940   I 633 847 I
I Plzeňský    I  80 724  I  9 307   I 478 128 I   10 374   I 578 533 I
I Karlovarský   I  44 109  I       I 231 606 I   12 739   I 288 454 I
I Ústecký     I  125 090  I       I 594 744 I   40 849   I 760 683 I
I Liberecký    I  66 516  I  4 653   I 326 635 I    471    I 398 275 I
I Královéhradecký I  82 687  I       I 439 354 I   23 280   I 545 321 I
I Pardubický   I  79 755  I       I 420 318 I   9 755   I 509 828 I
I Kraj Vysočina  I  79 214  I       I 435 028 I         I 514 242 I
I Jihomoravský  I  163 495  I  11 168  I 1 010 846 I   33 744   I 1 219 253 I
I Olomoucký    I  92 264  I       I 485 643 I   21 120   I 599 027 I
I Zlínský     I  86 859  I       I 461 270 I   44 803   I 592 932 I
I Moravskoslezský I  181 307  I  8 376   I 943 537 I         I 1 133 220 I
I-----------------I--------------I--------------I-----------I-----------------I-----------I
I Úhrn      I 1 359 215  I  33 504  I 7 386 068 I   231 617   I 9 010 404 I
I-----------------I--------------I--------------I-----------I-----------------I-----------I

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2012
**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
Příloha 7
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
   
I--------------------------------------I-----------I
I Příspěvek na školství        I 145 512 I
I                   I      I
I Příspěvek na výkon státní správy *) I 822 871 I
I--------------------------------------I-----------I
I Úhrn                 I 968 383 I
I--------------------------------------I-----------I

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní 
  správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
 
 
Příloha 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výchozí výše příspěvku (P) se vypočte podle níže uvedeného vzorce2).
    Vzorec:

         B
P = --------------------------- X SO
      A + ODMOCNINA SO

Výše příspěvku3) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy (např. obec, která je matričním a současně stavebním úřadem a není obcí s pověřeným obecním úřadem, pro stanovení výše příspěvku dosadí koeficienty A, B odpovídající řádku 3 a SO odpovídající velikosti správního obvodu stavebního úřadu) a na celkovém objemu finančních prostředků pro danou kategorii obcí a činí:
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I
I Kategorie obcí podle dosažené úrovně výkonu státní I   A    I   B    I
I            správy           I       I       I
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I
I Obce se základní působností (5004 obcí)      I 51,61623651 I 10451884,19 I
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I
I Obce s působností matričního úřadu (623 obcí)   I 188,1550315 I 40022175,28 I
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I
I Obce s působností stavebního úřadu (230 obcí)   I 52,36425042 I 18901038,03 I
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I
I Obce s pověřeným obecním úřadem (183 obcí)     I 62,83943527 I 25808884,00 I
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I
 
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u obcí se základní působností, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel
3) pro rok 2012 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněn byl meziroční nárůst počtu obyvatel v ČR; z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B; do výše koeficientu B u obcí s pověřeným obecním úřadem se promítlo snížení příspěvku o 92 013 tis. Kč v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu převodu kompetencí na obce s rozšířenou působností
4) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2011, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí spověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmem a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
B) Obce s rozšířenou působností
Výchozí výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.5) 6) 7)U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v Části C), případně části D).
Vzorec 1:                    Vzorec 2:

      B                    SC 
P = ---------------- x SO        P2 = Cx(l - ----) x SO
  A + odmocnina SO                 SO

Výše příspěvku 8) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)4) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
I----------------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I      Rozsah působnosti      I   A   I   B   I   C   I
I----------------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Základní působnost           I 51,61623651 I 1049236,45 I      0 I
I----------------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Matriční působnost           I 188,1550315 I 6129265,023 I 5139,847748 I
I----------------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Působnost stavebního úřadu       I 52,36425042 I 4782091,854 I 9503,536255 I
I----------------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Působnost pověřeného obecního úřadu  I 62,83943527 I 8737025,68 I 12115,63996 I
I----------------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I Působnost obce s rozšířenou působností I 3,256188813 I 3857031,565 I 29827,05584 I
I----------------------------------------I-------------I-------------I-------------I
5) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel
6) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají
7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy
8) pro rok 2012 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněn byl však meziroční nárůst počtu obyvatel v ČR; z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B; do výše koeficientu B u působnosti obce s rozšířenou působností se rovněž promítlo: a) zahrnutí částečné kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy ve výši 220 588 tis. Kč do základního propočtu (příjemcem kompenzace se stávají všechny obce s rozšířenou působností), b) zvýšení příspěvku o 92 013 tis. Kč v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu převodu kompetencí na obce s rozšířenou působností, c) snížení příspěvku o 415 mil. Kč v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti
C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
I--------------------------------------------I---------------------I
I          Obec           I Výše příspěvku v Kč I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9)    I      3 683 994 I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Černo šice 9)               I      3 683 994 I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Nýřany 9)                 I      3 683 994 I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Šlapanice 9)                I      3 683 994 I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Brno 10) 11)                I     177 188 063 I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Ostrava 10)                I     128 003 357 I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Plzeň 10)                 I     25 879 105 I
I--------------------------------------------I---------------------I
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
D) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem12)
I--------------------------------------------I---------------------I
I          Obec           I Výše příspěvku v Kč I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Jablunkov                 I       635 931 I
I--------------------------------------------I---------------------I
I Jeseník                  I      1 156 969 I
I--------------------------------------------I---------------------I
12) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku.
Výše příspěvků u obcí s rozšířenou působností v části C) a D) zohledňují jeho krácení v roce 2011 o 17,6%.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze13)
A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2012 je výsledná částka příspěvku pro rok 2011 (po provedeném krácení o 17,6 %). Objem příspěvku na rok 2012 navíc reaguje na novelizaci zákonů v sociální oblasti - a to snížením výše příspěvku o 6,3 mil. KČ.
B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2012 je stanovena ve výši 61 063 Kč a její výše zohledňuje krácení příspěvku v roce 2011 o 17,6 %.
Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2012.
13) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
Příloha 9
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2010 a způsobu kontroly jejich využití
[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]
1. Obecné podmínky
(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na
a) obnovu lesů poškozených imisemi,
b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
c) sdružování vlastníků lesů malých výměr1),
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,
e) (neobsazeno)
f) (neobsazeno)
g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření2),
h) zpracování lesního hospodářského plánu (dále jen "plán")3)
i) ostatní hospodaření v lesích,
j) (neobsazeno)
k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců2).
(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje
a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech3),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu4),
c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.
(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.
(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která
a) má většinový spoluvlastnický podíl5), nebo
b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.
(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).
(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.
(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen "sazbové příspěvky") nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen "nákladové příspěvky"). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.
(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.
(9) Příspěvek se neposkytne v případě, že
a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,
b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.
(10) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí
a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,
b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,
c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,
d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.
(11) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.
(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.
(13) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
(14) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků.
(15) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6),7). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.
(16) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:
a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,
b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.
(17) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.
(18) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.
(19) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů8).
(20) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu9).
(21) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu10).
(22) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:
a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,
b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,
d) předmět příspěvku,
e) výše poskytnutého příspěvku.
(23) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.
(24) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.
2. Příspěvky
A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi
Předmět příspěvku:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,
f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.
Sazba příspěvku:
I------I-----------------------------------------I-----------------I--------------I-----------------I
I Čís. I      Předmět příspěvku      I  Technické  I  Indikace  I Sazba v pásmu I
I řád. I                     I  jednotky   I       I   ohrožení  I
I   I                     I         I       I--------I--------I
I   I                     I         I       I  A  I  B  I
I------I-----------------------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
I 1. I Přirozená obnova a umělá obnova šíjí  I         I  I  I  I    I    I
I   I - meliorační a zpevňující dřeviny 11)  I   Kč/ha   I A I a I 1 I 15 000 I 15 000 I
I   I - ostatní dřeviny            I   Kč/ha   I A I a I 2 I 10 000 I 10 000 I
I------I-----------------------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
I 2. I Umělá obnova sadbou - první       I         I  I  I  I    I    I
I   I - meliorační a zpevňující dřeviny    I  Kč/sazenici  I A I b I 1 I   12 I   12 I
I   I - ostatní dřeviny            I  Kč/sazenici  I A I b I 2 I   8 I   8 I
I------I-----------------------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
I 3. I Umělá obnova sadbou - opakovaná     I         I  I  I  I    I    I  
I   I - meliorační a zpevňující dřeviny    I  Kč/sazenici  I A I c I 1 I   9 I   9 I
I   I                     I Kč/poloodrostek I A I c I 2 I   30 I   30 I
I   I                     I Kč/od rostek  I A I c I 3 I   40 I   40 I
I   I - ostatní dřeviny            I  Kč/sazenici  I A I c I 4 I   7 I   7 I
I------I-----------------------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
I 4. I Ochrana mladých lesních porostů     I         I  I  I  I    I    I
I   I - ochrana kultur proti buřeni      I   Kč/ha   I A I d I 1 I 4 500 I 4 000 I
I   I - ochrana kultur proti zvěři      I   Kč/ha   I A I d I 2 I 3 500 I 2 500 I
I   I - ochrana kultur proti klikorohu    I   Kč/ha   I A I d I 3 I 1 000 I  700 I
I   I - ochrana kultur proti myšovitým    I   Kč/ha   I A I d I 4 I 2 500 I 2 000 I
I------I-----------------------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
I 5. I Zřizování nových oplocenek o výšce   I   Kč/km   I A I e I 1 I 70 000 I 70 000 I
I   I minimálně 160 cm za účelem zajištění  I         I  I  I  I    I    I
I   I lesních porostů nebo jejich částí se  I         I  I  I  I    I    I
I   I zastoupením melioračních a zpevňujících I         I  I  I  I    I    I
I   I dřevin 30 % a vyšším          I         I  I  I  I    I    I
I------I-----------------------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
I 6. I Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení I   Kč/ha   I A I f I 1 I 2 000 I 2 000 I
I   I k jednotlivým sazenicím při výsadbě   I         I  I  I  I    I    I
I------I-----------------------------------------I-----------------I----I----I----I--------I--------I
Kritéria příspěvku:
- pásmo ohrožení A12),
- pásmo ohrožení B13).
Způsob výpočtu příspěvku:
výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).
Podmínky přiznání příspěvku:
- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření 11.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu13),
- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu,14)
- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),
- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu15),
- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- průvodní list použitého reprodukčního materiálu17) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29. června 2012,
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2011 po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012,
- žádosti roku 2012 podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.
B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Předmět příspěvku:
- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A :
- přirozená obnova a umělá obnova šíjí,
- umělá obnova sadbou - první,
- umělá obnova sadbou - opakovaná,
- zajištění lesních porostů18) v zákonné lhůtě19),
- výchova lesních porostů:
- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).
Kritéria příspěvku:
- skupina souboru lesních typů dle tabulky "Zařazení souborů lesních typů do skupin",
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných20) (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení21) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích22) (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské) 23), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23)
- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2009 (lesy restituční).
Zařazení souborů lesních typů do skupin:
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I Skupina I        1.        I      2.     I         3.         I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 9Z, 9R, 9K, 9Y         I            I                  I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P,  I 8V, 80, 8F, 8A     I                  I
I     I 8N, 8M, 8K, 8G         I            I                  I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 7Z, 7T, 7R, 7M         I 7K, 7N, 7Q, 7Y     I 7V, 7S, 7P, 70, 7G, 7F, 7B     I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I Soubory I 6M               I 6L, 6Z, 6Y, 6T     I 6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 60, 6N, 6K,  I
I lesních I                I            I 61, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A     I
I typu -  I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I "SLT"  I 5M, 5L             I 5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y   I 5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 50, 5N, 5K,  I
I     I                I            I 5J, 51, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A I
I     I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 4Z               I 4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y I 4W, 4V, 4S, 4R, 40, 4N, 4K, 41,  I
I     I                I            I 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A       I
I     I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R   I 3P, 3C, 3T, 3X     I 3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 30, 3J, 31,  I
I     I                I            I 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A       I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y I 2A, 21, 2S, 2Q, 2P   I 2W, 2V, 20, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B   I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C,  I 1A, 1B, 1H, 11, 1J, 1S I 1V, 1U, 1P, 10, 1L, 1D       I
I     I 1G, 1T, 1W           I            I                  I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------I
I     I 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, OK,  I 00, 0G, ON, OP     I                  I
I     I 0C, 0T             I            I                  I
I----------I--------------------------------I------------------------I------------------------------------ISazba příspěvku:
I------------------------I-----------------I---------------I----------------------------------------------------------------I------------I
I            I         I        I Kategorie lesů                         I  Lesy   I
I            I         I        I----------I--------------------------I--------------------------I restituční I 
I    Předmět     I  Technické  I  Indikace  I ochranné I zvláštního určení - "U" I   hospodářské - "H"  I      "R"   I
I    příspěvku    I   jednotky  I        I     I--------------------------I--------------------------I      I
I            I         I        I  "O"  I    Skupina SLT    I    Skupina SLT    I      I
I            I         I        I     I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I            I         I        I     I  1.  I  2. I  3.  I  1.  I  2.  I  3.  I      I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Přirozená obnova a   I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I umělá obnova šíjí   I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I - meliorační a     I   Kč/ha   I B  I a  I 1 I  12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I 12 000 I     - I
I  zpevňující dřeviny  I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - základní dřeviny 13) I   Kč/ha   I B  I a  I 2 I  10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I   - I     - I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Umělá obnova sadbou - I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I první         I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - meliorační a     I  Kč/sazenici  I B  I b  I 1 I    9 I   9 I   9 I   9 I   9 I   9 I   9 I     - I
I  zpevňující dřeviny  I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - základní dřeviny   I  Kč/sazenici  I B  I b  I 2 I    6 I   6 I   5 I   4 I   6 I   5 I   - I     - I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Umělá obnova      I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I sadbou-opakovaná    I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - meliorační a     I  Kč/sazenici  I B  I c  I 1 I    - I   - I   - I   - I   - I   - I   - I     9 I
I  zpevňující dřeviny  I Kč/poloodrostek I B  I c  I 2 I    30 I   30 I   30 I   30 I   30 I   30 I   30 I     - I
I            I Kč/od rostek  I B  I c  I 3 I    40 I   40 I   40 I   40 I   40 I   40 I   40 I     - I
I - základní dřeviny   I  Kč/sazenici  I B  I c  I 4 I    - I   - I   - I   - I   - I   - I   - I     7 I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Zajištění lesních   I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I porostů        I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - meliorační a     I   Kč/ha   I B  I d  I 1 I  34 000 I 34 000 I 26 500 I 20 000 I 34 000 I 26 500 I 20 000 I     - I
I  zpevňující dřeviny  I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - základní dřeviny   I   Kč/ha   I B  I d  I 2 I  20 000 I 20 000 I 16 000 I 8 000 I 20 000 I 16 000 I   - I     - I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Přeměna porostů,    I   Kč/ha   I B  I e  I 1 I  10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I 10 000 I     - I
I rekonstrukce      I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I
I Výchova lesních    I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I porostů do 40 let   I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I skutečného věku    I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I - prořezávky      I   Kč/ha   I B  I f  I 1 I  4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I 4 000 I     - I
I - předmýtní úmyslná  I   Kč/ha   I B  I f  I 2 I  3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I 3 200 I     - I
I  těžba        I         I   I   I  I     I    I    I    I    I    I    I      I
I------------------------I-----------------I-----I-----I---I----------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I------------I

Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
Podmínky přiznání příspěvku:
- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření 11.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),
- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),
- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),
- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),
- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,
- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,
- u předmětu příspěvku "Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě", bude procento melioračních a zpevňujících dřevin dodrženo ve výši stanovené právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i v době zajištění, u zajištěné kultury se vykazuje redukovaná plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění,
- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu24),
- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář - přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29. června 2012,
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2011 po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012,
- žádosti roku 2012 podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.
C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr
Předmět příspěvku:
a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,
b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,
c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.
Kritéria příspěvku:
- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,
- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2012,
- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2012 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.
Sazba příspěvku:
I------I-------------------I-----------I-----------I-----------------------------------------------I
I Čís. I   Velikost   I Technické I Indikace I Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků I
I řád. I  sdruženého   I jednotky I      I----------I-----------I------------I-----------I
I   I  majetku v   I      I      I do 5 ha I do 50 ha I do 150 ha I do 300 ha I
I   I  hektarech   I      I      I     I      I      I      I
I------I-------------------I-----------I-----------I----------I-----------I------------I-----------I
I   I          I      I      I  A   I   B   I   C   I   D   I
I------I-------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I
I 1. I od 150 do 500   I  Kč/ha  I C I a I 1 I  300  I  150  I  100   I   -   I
I------I-------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I
I 2. I nad 500 a do 1000 I  Kč/ha  I C I b I 1 I  350  I  200  I  150   I  50   I
I------I-------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I
I 3. I nad 1 000     I  Kč/ha  I C I c I 1 I  400  I  250  I  200   I  100  I
I------I-------------------I-----------I---I---I---I----------I-----------I------------I-----------I

Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2012, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.
Podmínky přiznání příspěvku:
- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,
- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,
- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,
- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,
- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02),
- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.
Žadatel:
- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,
- sdružení s právní subjektivitou.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., smlouva o sdružení vlastníků lesa, čestné prohlášení podle vzoru v části 3.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 30. března 2012.
D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
Předmět příspěvku:
a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,
d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.
Kritéria příspěvku:
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení).
Sazba příspěvku:
I------I-------------------------------------I-----------I-----------I--------------------------------------I
I Čís. I     Předmět příspěvku     I Technické I Indikace I        Lesy          I
I řád. I                   I jednotky I      I----------I-------------I-------------I
I   I                   I      I      I ochranné I zvl. určení I hospodářské I
I   I                   I      I      I----------I-------------I-------------I
I   I                   I      I      I  0   I   U   I   H   I
I------I-------------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I
I 1. I Vyklizování nebo přibližování dřiví I  Kč/m
3
I D I a I 1 I 80 I 80 I 50 I I I lanovkou [viz písm. a)] I I I I I I I I I------I-------------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I I 2. I Vyklizování nebo přibližování dřiví I Kč/m
3
I D I b I 1 I 30 I 30 I 20 I I I koněm [viz písm. b)] I I I I I I I I I------I-------------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I I 3. I Přibližováni dřiví strojem bez I Kč/m
3
I D I c I 1 I 30 I 30 I 20 I I I vlečení po zemi [viz písm. c)] I I I I I I I I I------I-------------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I I 4. I Likvidace klestu štěpkováním nebo I Kč/ha I D I d I 1 I 12000 I 12000 I 12000 I I I drcením [viz písm. d)] I I I I I I I I I------I-------------------------------------I-----------I---I---I---I----------I-------------I-------------I
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m
3
, ha).
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější,
- výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 200 EUR/ha.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku
.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2011 po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012,
- žádosti roku 2012 podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.
E. neobsazeno
F. neobsazeno
G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
Předmět příspěvku:
Příspěvky poskytované sazbou
a) zlepšování životního prostředí zvěře
- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 5 ar a maximální výměra 1 ha,
- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů25) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 kusů na 1 ha vodní plochy,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.
b) podpora ohrožených druhů zvěře
- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),
- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy.
c)oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)
d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/100ha,
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.
e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře
- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.
Nákladové příspěvky
- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.
Výše příspěvku a způsob výpočtu:
Příspěvky poskytnuté sazbou:
I------I----------------------------------I-----------I--------------I-------I
I Čís. I Předmět příspěvku        I Technické I  Indikace  I Sazba I
I řád. I                 I jednotky I       I    I
I------I----------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
I 1. I Založení nebo údržba zvěřních  I      I  I  I  I    I
I   I políček pro spárkatou nebo    I      I  I  I  I    I
I   I drobnou zvěř           I Kč/ha   I G I a I 1 I 5 000 I
I   I                 I      I  I  I  I    I
I   I Zřizování napajedel pro zvěř   I Kč/ks   I G I a I 2 I 1 000 I
I   I                 I      I  I  I  I    I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba I      I  I  I  I    I
I   I a instalace nové betonové nory  I Kč/ks   I G I a I 3 I 2 000 I
I   I                 I      I  I  I  I    I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba I      I  I  I  I    I
I   I a instalace nových lapacích   I      I  I  I  I    I
I   I zařízení             I Kč/ks   I G I a I 4 I 1 000 I
I   I                 I      I  I  I  I    I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba I      I  I  I  I    I
I   I a instalace nových hnízdních   I      I  I  I  I    I
I   I budek pro vodní ptáky      I Kč/ks   I G I a I 5 I  500 I
I   I                 I      I  I  I  I    I
I   I Pořízení a instalace nebo výroba I      I  I  I  I    I
I   I a instalace nových odchytových  I      I  I  I  I    I
I   I zařízení na prasata divoká    I Kč/ks   I G I a I 6 I 8 000 I
I------I----------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
I 2. I Vypuštění nakoupených nebo    I      I  I  I  I    I
I   I odchovaných jedinců ohrožených  I      I  I  I  I    I
I   I druhů zvěře v lokalitách jejich I      I  I  I  I    I
I   I přirozeného výskytu       I      I  I  I  I    I
I   I - tetřev hlušec         I Kč/ks   I G I b I 1 I 7 000 I
I   I - tetřívek obecný        I Kč/ks   I G I b I 2 I 5 000 I
I   I - koroptev polní             I Kč/ks   I G I b I 3 I  100 I
I   I Pořízení nebo výroba a umístění I      I  I  I  I    I
I   I nových přenosných přístřešků pro I      I  I  I  I    I
I   I koroptve             I Kč/ks   I G I b I 4 I  200 I
I------I----------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
I 3. I Oborní chovy zvěře se vzácnými  I      I  I  I  I    I
I   I druhy nebo poddruhy       I      I  I  I  I    I
I   I - kozy bezoárové         I Kč/ks   I G I c I 1 I 1 500 I
I   I - bílého jelena         I Kč/ks   I G I c I 2 I 1 000 I
I------I----------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
I 4. I Použití dravců v ochraně rostlin I      I  I  I  I    I
I   I - ochrana zemědělských kultur  I      I  I  I  I    I
I   I proti hlodavcům         I      I  I  I  I    I
I   I - výroba a instalace hnízdních  I      I  I  I  I    I
I   I  podložek a budek        I Kč/ks   I G I d I 1 I  250 I
I   I - výroba a rozmístění loveckých I      I  I  I  I    I
I   I  stanovišť pro dravce      I      I  I  I  I    I
I   I  (berličky) na zemědělské půdě I Kč/ks   I G I d I 2 I  40 I
I------I----------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
I 5. I Medikované premixy pro přidávání I      I  I  I  I    I
I   I do krmiv pro léčbu parazitóz u  I      I  I  I  I    I
I   I spárkaté zvěře          I Kč/kg   I G I e I 1 I  200 I
I------I----------------------------------I-----------I----I----I----I-------I
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Nákladové příspěvky:
- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,
- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce vyjma příspěvku na laboratorního vyšetření na tularemii, který může být poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).
Příspěvky poskytnuté sazbou:
písm. a)
- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,
- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2012 předložen podacímu místu.
písm. b)
zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),
- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu26), všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,
- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,
- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,
- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let.
písm. c)
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201227),
- žadatel vede evidenci chovaných jedinců.
písm. d)
- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2012 předložen podacímu místu.
písm. e)
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201228).
Nákladové příspěvky:
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201228).
Žadatel:
- uživatel honitby.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
Příspěvky poskytnuté sazbou:
písm. a)
- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000; v případě instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),
- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
- v případě pořízení, výroby a instalace nových zařízení technická dokumentace.
písm. b)
- koncepce podpory ohroženého druhu,
- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,
- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku28),
- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).
písm. c)
- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2012.
písm. d)
- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),
- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).
písm. e)
- protokol o laboratorním vyšetření,
- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu
- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 201228).
Termín podání žádosti o příspěvek:
- žadatel podává jednu žádost za každou honitbu do 31. května 2012.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 31. října 2012.
H. Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu
Předmět příspěvku:
- zpracování lesního hospodářského plánu.
Kritéria příspěvku:
- rozsah zpracování plánu v digitální formě v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH),
- příspěvek je poskytován do dne vydání rozhodnutí Evropské komise o schválení podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
Výše příspěvku:
- skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených kopií faktur, maximálně však do výše součinu sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP),
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Maximální výše příspěvku:
I------I-------------------------------------I-----------I-----------I-------I
I Čis. I Předmět příspěvku          I Technické I Indikace I Sazba I
I řád. I                   I jednotky I      I    I
I------I-------------------------------------I-----------I---I---I---I-------I
I 1. I numerická a grafická data plánu v  I  Kč/ha  I H I 1 I 1 I 300  I
I   I digitální formě           I      I  I  I  I    I
I------I-------------------------------------I-----------I---I---I---I-------I
Podmínky přiznání příspěvku:
- platnost stávajícího plánu končí v roce 2011, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2011 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,
- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let, předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem), soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa,
- žadatelem nemůže být právnická osoba obhospodařující lesy ve vlastnictví státu.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3., Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3., kopie faktur vztahujících se k vyhotovení LHP,
- kopie smlouvy uzavřené mezi žadatelem a zpracovatelem LHP,
- do doby schválení Evropskou komisí čestné prohlášení podle vzoru v části 3.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.
I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
Předmět příspěvku:
a) náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro vyhlašování genových základen dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále jen "zákon") a náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro uznávání zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, porostů fenotypové třídy A (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona) a porostů fenotypové třídy B (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona kromě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského),
b) náklady související se zakládáním semenných sadů dle zákona a náklady související s obhospodařováním semenných sadů uznaných dle zákona
Výše příspěvku:
- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,
- výše příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví poskytovatel na začátku běžného roku,
- příspěvek dle odst. a) může být poskytnut pouze na částečnou úhradu nákladů souvisejících s uznáním genového zdroje v příslušném roce,
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,
- u žádostí podle písm. a) žádost o odborný posudek, nebo odborný posudek, nebo rozhodnutí o uznání zdroje nebo vyhlášení genové základy, podle stavu k datu podání žádosti,
- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 31. května 2012.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací a v případě příspěvku dle písm. a) rozhodnutí o uznání zdroje či vyhlášení genové základy, pokud již nebylo přiloženo k žádosti, do 30. listopadu 2012.
J. neobsazeno
K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
Předmět příspěvku:
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,
b) úspěšný odchov loveckého dravce29) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Sazba příspěvku:
I------I---------------------------------I------------I------------I--------I
I Čís. I Předmět příspěvku        I Technické I Indikace  I Sazba I
I řád. I                 I jednotky I      I    I
I------I---------------------------------I------------I----I---I---I--------I
I 1. I Úspěšně vykonaná zkouška psa z I      I  I  I  I    I
I   I výkonu u plemen psů       I      I  I  I  I    I
I   I - český teriér         I Kč/zkouška I K I a I 1 I 2 000 I
I   I - český fousek         I Kč/zkouška I K I a I 2 I 2 000 I
I------I---------------------------------I------------I----I---I---I--------I
I 2. I Úspěšný odchov loveckého dravce I      I  I  I  I    I 
I   I vyvedeného z umělého chovu   I      I  I  I  I    I 
I   I - jestřáb lesní         I  Kč/ks  I K I b I 1 I 7 000 I
I   I - sokol stěhovavý        I  Kč/ks  I K I b I 2 I 5 000 I
I   I - raroh velký          I  Kč/ks  I K I b I 3 I 5 000 I
I   I - orel skalní          I  Kč/ks  I K I b I 4 I 5 000 I
I------I---------------------------------I------------I----I---I---I--------I

Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).
Podmínky přiznání příspěvku:
- příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za každý jednotlivý výkon jedenkrát za život psa,
- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,
- příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 1 do 7 měsíců.
Žadatel:
- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3. U příspěvků podle písm. a)
- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu. U příspěvků podle písm. b)
- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů30),
- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.
Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. října 2011.
_______________
1) Finanční podpora je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
8) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
9) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
10) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
11) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
12) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
13) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
14) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
15) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
16) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
17) Příloha č. 16, 17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb.
18) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
19) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
20) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
21) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
22) Zákon č. 449/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
24) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 45 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
26) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
§ 5 zákona č. 449/2001 Sb.
27) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.
28) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
29) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.
30) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
3. Vzory formulářů
      
 
Příloha 10
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2010 a způsobu kontroly jejich užití
[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]
1. Obecné podmínky
(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2012 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen "závazná pravidla") se poskytují finanční prostředky (dále jen "podpora") k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2012, zejména na:
a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
d) podporu zvyšování funkčnosti vodních děl, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),
e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.
(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).
(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.
(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen "Rozhodnutí") dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny neprodleně doložit.
(5) Podpora je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3).
(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.
(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu4).
(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:
a) jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,
b) identifikační číslo, je-li přiděleno,
c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),
d) předmět podpory,
e) výše poskytnuté podpory,
f) podmínky poskytnutí podpory.
(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.
(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.
(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, Ministerstvo zemědělství může vyzvat žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory.
(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.
(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko- ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem7). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.
(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. V případě odlišného znění dokumentace programů vypracované podle zvláštních předpisů a znění závazných pravidel, platí znění závazných pravidel.
(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.
(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí, které vydává Ministerstvo zemědělství. Na toto Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.
(17) Podpory jsou poskytovány:
a) pro účastníky programů podle částí 2 A "Podpora prevence před povodněmi", 2 B "Podpora na odstraňování povodňových škod", 2 C "Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem", 2 D "Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl" na základě zvláštních právních předpisů7),
b) pro účastníky podpory dle části 2 E "Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství" na základě zvláštních právních předpisů8).
(18) Výdaje, které jsou kryty z poskytnuté podpory, vede příjemce podpory v účetnictví na samostatných účtech a tyto výdaje prokazuje účetními doklady.
(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.
(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství a podporu vrátit. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.
(21) Porušení zvláštních právních předpisů9) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.
(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.10)
(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušnými územními finančními orgány předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.
(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.
(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu11). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle daňových předpisů v souladu s daňovým řádem v platném znění. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.
(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí7) nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené výdaje na přípravu akce v plné výši a výdaje vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.
(27) Nebude-li do 30. listopadu 2012 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2012, a na níž podal žádost dle části 2 A až 2 D, vydána registrace akce, bude dotace zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků; to se nevztahuje na akce případně nově zřízeného programu 129 270 podle části 2 B. I. opatření b).
(28) V případě, že bude v průběhu roku 2012 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.
(29) Tato závazná pravidla se nevztahují na poskytování podpory v programu 129 160 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Ministerstvo zemědělství se zmocňuje upravit Pravidla č.j. 10009/2010-10000, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací z programu 129 160 - podprogramu 129 162 "Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí".
(30) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, zejména při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel, je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.
(31) V případě rozpočtového provizoria na rok 2013 bude postupováno podle těchto závazných pravidel, s výjimkou termínů pro podání žádostí o dotaci, i v roce 2013. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje stanovit termíny pro podání žádostí v roce 2013.
2. Podpory
2.A. Podpora prevence před povodněmi
podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona
Podpora se poskytuje v rámci programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II", který se řídí následujícími pravidly:
I. Předmět podpory:
a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):
- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,
- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,
- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;
b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):
- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,
- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),
- odlehčovací koryta a štoly,
- zvyšování průtočné kapacity jezů,
- rekonstrukce hrází,
- stabilizace koryt vodních toků;
c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124):
- se zaměřením na snížení rizika vzniku zvláštních povodní (§ 64 odst. 1 vodního zákona);
d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125):
Pro všechny akce v jednom dílčím povodí12) bude v podprogramu 129 125 podávána jedním žadatelem jedna souhrnná žádost.
e) Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích (podprogram 129 126):
- výstavba a obnova suchých nádrží (poldrů),
- výstavba stavebních objektů území určených k rozlivům povodní,
- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků, kde byla obec určena správcem drobného vodního toku13) (pouze společně s výstavbou a obnovou poldrů nebo s výstavbou stavebních objektů území určených k rozlivům povodní).
II. Forma podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na investiční a neinvestiční výdaje.
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c), d) a e) je poskytována podpora na investiční výdaje.
III. Žadatel:
Žadatelem o podporu je:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí14), Lesy České republiky, státní podnik a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona,
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d): státní podniky Povodí14),
c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): obce.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
Žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. 5. 2012; pro předmět podpory podle části 2 A odst. I. písm. c) nebudou žádosti v roce 2012 přijímány, budou pouze administrovány žádosti přijaté v minulých letech.
Místem podání žádosti o podporu je odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e):
- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry, anebo možný vznik velkých povodňových škod,
- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,
- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,
- integrace do plánů povodí,
- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1.
- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na akce převzaté od navrhovatelů), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):
- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici),
- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1.
VI. Způsob výpočtu podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):
- u státních podniků Povodí14) a Lesů České republiky, státní podnik: úhrada do výše 100 % výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu ,
- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odstavce 2 vodního zákona: úhrada do výše 80 % výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15),
b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):
- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace),
c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e):
- u obcí úhrada do výše 100 % výdajů na:
související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15).
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součásti jsou přílohy:
a) prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
b) technická zpráva (formulář D v části 3),
c) pro akce předmětu podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
d) vyplněný formulář indikátorů a parametrů (formulář S v části 3),
e) doklad, že žadatel je minimálně 3 roky správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona [týká se pouze podpory dle části 2 A odst. 1 písm. a) a b)],
f) doklad o registraci k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel správcem drobného vodního toku určený ministerstvem zemědělství podle § 48 vodního zákona, a je-li žadatel jejím plátcem),
g) stanovisko správce povodí12) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí nebo Lesy České republiky, státní podnik),
h) posudek strategického experta,
i) výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),
j) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140 S 09 150 a S 09 16017).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář F 1 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách,
b) návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),
c) posudek environmentálního experta (neplatí pro podprogram 129 125) - zajišťuje žadatel u některého ze subjektů, které mají oprávnění Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky,
d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).
IX. Podmínky přiznání podpory:
a) jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,
b) dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,
c) dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,
d) doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 1 v části 3),
e) doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
f) doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
g) pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře S v části 3.
2.B. Podpora na odstraňování povodňových škod
podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona.
Podpora se poskytuje v rámci programů:
a) 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku",
b) 129 270 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II".
I. Předmět podpory:
Náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:
a) v roce 2012 budou přijímány žádosti pouze v podprogramu 229 117 "Odstranění následků povodní roku 2010"
b) programu 129 270 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II", k odstranění povodňových škod při povodních vzniklých od roku 2011, prostřednictvím podprogramu, který bude operativně vytvořen, pokud rozsah případných povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 000 000 Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území jednotlivých dílčích povodí12) částku 50 000 000 Kč v příslušném kalendářním roce.
II. Forma podpory:
Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.
III. Žadatel:
Státní podniky Povodí14) a Lesy České republiky, státní podnik.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
Žádosti o podporu na akce:
a) podprogramu 229 117 dle části 2 B odst I. písm. a) budou přijímány do 30. 3. 2012,
b) programu 129 270 vyhlášeného dle části 2 B odst. I. písm. b) se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství.
Místem podání žádosti o podporuje odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
Vyjádření omezené funkce koryta vodního toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku, jako např.:
a) omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,
b) snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,
c) ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,
d) ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,
e) snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,
f) vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích a pod.
VI. Způsob výpočtu podpory:
Úhrada ve výši do 100 % u škod v případě vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity a do výše 70 % u vyhlášeného druhého stupně povodňové aktivity13) výdajů stavebních prací a technologických dodávek. Na škody vzniklé v důsledku prvního povodňového stupně není podpora poskytována.
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
a) prohlášení žadatele (formulář C v části 3),
b) technická zpráva dle formuláře E v části 3 včetně dokladu o ověření stability použité (nově navrhované) konstrukce,
c) protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci, včetně fotodokumentace,
d) odhad případných následných škod,
e) doložení historie realizovaných opatření (např. opravy povodňových škod, zkapacitnění toku podle programu 129 120, údržby investičního charakteru a pod.) v dotčeném úseku vodního toku v období předchozích sedmi kalendářních let před vznikem povodňové škody. Tato předchozí opatření budou charakterizována jejich umístěním v ř. km vodního toku, rokem ukončení realizace (pokud se jedná o akci z dotačních programů uvést evidenční číslo akce), výší vynaložených investičních nebo neinvestičních nákladů (stavební část) a stručným popisem provedené konstrukce;
f) doklad o vyhlášení druhého a třetího stupně povodňové aktivity,
g) vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),
h) platné územní rozhodnutí nebo ohlášení,
i) zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
j) situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,
k) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017).
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář F 2 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),
b) návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),
c) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení, pokud nebylo součástí žádosti o zařazení do programu,
d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).
IX. Podmínky přiznání podpory:
a) doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,
b) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
c) doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 2 v části 3),
d) doložení platné smlouvy o dílo (oboustranně podepsané a orazítkované, opatřené datem podpisu) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
e) doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
f) zajištění využití efektivních postupů pro optimalizaci vynaložených výdajů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.
2.C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem
podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona.
Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 "Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží", který se řídí následujícími pravidly:
I. Předmět podpory:
V rámci podprogramu 129 132 "Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží":
a) obnova (opětovné vybudování v minulosti zaniklých rybníků a vodních nádrží) a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních fúnkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních fúnkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,
b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,
c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem.
V rámci podprogramu 129 133 "Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží":
d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2012 a jednotlivě přesahujících 250 000 Kč, za předpokladu, žena tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q
100
.
II. Forma podpory:
Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.
III. Žadatel:
Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb20) [nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)], a že se jedná o:
a) právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,
b) fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,
c) Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),
d) Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),
e) Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
f) organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory [nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)].
Z podprogramu 129 132 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
Žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. března 2012, žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,
Právnické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov, příslušnou podle místa sídla právnické osoby.
Podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov, podle adresy trvalého pobytu zapsané v evidenci zemědělského podnikatele.
V. Kritéria podpory:
a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a fúnkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,
b) celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha (a to i v případě, kdy rybník nebo nádrž této katastrální výměry dosáhne realizací navrhovaného opatření), u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,
c) zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,
d) výstavba vodních nádrží o katastrální výměře minimálně 2 ha nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném povodí III. řádu a zároveň ve stejném katastrálním území a v působnosti jednoho stavebního úřadu, v součtu o katastrální výměře větší než 2 ha, na pozemcích, které jsou nebo po realizaci akce budou výhradně ve vlastnictví žadatele, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),
e) efektivnost vynaložených výdajů,
f) posudek strategického experta,
g) pro podprogram 129 132 podíl investičních výdajů akce ve výši minimálně 30 %,
h) počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2012 podporu získat, je:
- jedna žádost na jeden rybník pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), nebo jedna žádost na jeden rybník pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. b),
- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2012 podat jednu novou žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží,
i) pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.
VI. Způsob výpočtu podpory:
Úhrada do výše 100 % výdajů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a na zajištění posudku environmentálního experta, au výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků, ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3) (na výkupy realizované od data schválení dokumentace programu 129 130) nutných pro realizaci stavby. Úhrada výdajů na odbahnění (tj. odtěžení sedimentu včetně prací na odvodnění sedimentu, naložení sedimentu a jeho doprava na úložiště) se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m
3
vytěženého sedimentu. Do tohoto limitu se nezapočítávají výdaje na rozprostření na zemědělský půdní fond. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).
VII. Základní náležitosti žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory (formulář G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
a) čestné prohlášení (formulář H v části 3),
b) technická zpráva (formuláře I v části 3),
c) úředně ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb20), podle zákona o zemědělství, (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo
- zřizovací listina, respektive její úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo
- statut, respektive jeho úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb20) mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo
- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku), nebo jeho úředně ověřená kopie,
d) úředně ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),
e) doklad evidence rybářského hospodaření žadatele na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu20), podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba) nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby,
f) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu (nikoli podnájmu) nebo jiném právním vztahu (za jiný právní vztah je považováno hospodaření podle § 11 zákona o rybářství) k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu20), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích) nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní,
g) doklad evidence o hospodaření žadatele na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu20), prokázaný za roky 2010 a 2011 podepsaný žadatelem (je- li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a) v případě obnovy zaniklého, nebo nefunkčního rybníka nebo vodního díla. Tehdy doloží žadatel úředně ověřený doklad místně příslušného vodoprávního úřadu o nefunkčnosti rybníka nebo vodní nádrže, nebo nemožnosti hospodaření na předmětu podpory s objektivním odůvodněním. V případě nevystavení tohoto dokladu místně příslušným vodoprávním úřadem, doloží účastník stanovisko příslušného správce povodí. Dále se nepředkládá pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),
h) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá. V případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) doklad o vlastnictví k pozemkům dotčeným stavbou, doložený originálem výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví), nebo jeho úředně ověřenou kopií a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce, případně kupní smlouvou nebo smlouvou o budoucí smlouvě kupní. V případě společného jmění manželů doložit úředně ověřený souhlas manžela/manželky s vybudováním vodního díla,
i) doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),
j) stanovisko příslušného správce povodí16) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),
k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),
l) stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu14) v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení (v případě, že předmět podpory - vodní dílo - zasahuje do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, stanovisko vydá vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část vodního díla) 14),
m) souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu o trvalém vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu [v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)],
n) kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko- bezpečnostního dohledu (dle § 61 vodního zákona) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,
o) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017),
p) návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor23) rybníka či vodní nádrže,
q) výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou24) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),
r) kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d)],
s) dokumentace pro územní řízení,
t) pravomocné územní rozhodnutí lze dodatečně předložit na Ministerstvo zemědělství - odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod do 27. 9. 2012, pokud je žadatel nepředložil současně při podání žádosti [v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)].
VIII. Náležitosti doplňku žádosti:
Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:
a) vyplněné formuláře dle prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách a doklad o jejich uveřejnění dle § 147 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách prostřednictvím provozovatele informačního systému na základě žádosti zadavatele (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení); to se vztahuje i na žadatele, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách,
b) doklad o tom, že žadatel má vyřešené závazky vůči finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení. Žadatel předloží doklad o bezdlužnosti ne starší než 3 měsíce,
c) zadávací dokumentace veřejné zakázky,
d) návrh smlouvy o dílo jednostranně podepsaný zhotovitelem,
e) položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,
f) výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu, upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou24) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,
g) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,
h) pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona [nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d)] nebo
i) pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení dle § 39 vodního zákona při použití závadných látek (nepředkládá se v případě extenzivního chovu ryb),
j) hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni25)), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou24),
k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,
l) údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),
m) tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,
n) posudek environmentálního experta v českém a anglickém jazyce,
o) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).
IX. Podmínky přiznání podpory:
a) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
b) dodržení kalkulace výdajů,
c) kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),
d) trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostora23) o velikosti minimálně 10 % z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru23) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),
e) u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35 % z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží. V případě doložení propočtu hydrologických dat vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je Ministerstvo zemědělství zmocněno v odůvodněných případech od tohoto ustanovení ustoupit,
f) prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q
100
či vyšší v souladu s platnými předpisy,
g) žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,
h) doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,
i) doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
j) doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,
k) doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou24) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),
l) doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
m) doklad o zřízení vodočetné latě,
n) doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou24), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) - pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka,
o) po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),
p) závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky vlastník předmětu podpory nezmění vlastnická práva k předmětu podpory s úředně ověřeným podpisem vlastníka.
X. Obecná ustanovení:
Posloupnost administrace přijatých žádostí se odvíjí od termínu podání kompletní žádosti na příslušný odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov. Za žádost se považuje taková, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené v odst. VII. této části závazných pravidel. Nekompletní žádost nelze přijmout.
Nedostatky formálního charakteru (např. chybějící podpis či otisk razítka, případně chybně či neúplně vyplněné formuláře ISPROFIN - EDS/SMVS a pod.) nejsou důvodem pro nepřijetí žádosti. K odstranění nedostatků formálního charakteru bude žadatel písemně vyzván.
Při poskytování podpory v rámci programu 129 130 Ministerstvo zemědělství posuzuje, zda na předmět podpory není uplatňováno zástavní právo, dále posuzuje i skutečnost, zda žadatel o podporuje zároveň i pronajímatelem rybníků jiným subjektům, které jsou zároveň žadateli o podporu z tohoto dotačního titulu.
Žadatel o podporu nesmí být zároveň zhotovitelem akce, na kterou je podpora poskytnuta, zhotovitelem také nesmí být fyzická, nebo právnická osoba, která je žadateli osobou blízkou - přímý rodinný příslušník, nebo firma, ve které má žadatel, nebo osoba blízká účast, zcela ji vlastní, nebo je v jejím vedení.
XI. Přechodná ustanovení
U žádostí, na které byl vydán v roce 2011 příslib podpory pro rok 2012, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 30. 3. 2012 platnost požadavku pro rok 2012 na formuláři M v části 3. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. V. písm. h) a i) se vztahují na nově podané žádosti vr. 2012, nesouvisí s přísliby z roku 2011. Žádost o poskytnutí podpory dle části 2 C na stejný nebo obdobný předmět nelze podat, byla-li žádost v předešlých letech již zamítnuta. Toto se nevztahuje na žádosti, na které byl v roce 2011 vydán příslib na rok 2012.
2.D. Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl
podle § 102 odst. 1 písm. f) a g) vodního zákona.
Podpora v rámci programu 129 170 "Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl" se v roce 2012 vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2009. Nové žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou v roce 2012 přijímány.
2.E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství
podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona
Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci neinvestičních výdajů specifického ukazatele "Podpora vodnímu hospodářství celkem".
I. Předmět podpory je zejména:
a) správa drobných vodních toků,
b) správa hlavních odvodňovacích zařízení.
II. Forma podpory:
Podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.
III. Žadatel:
a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona, jejichž předmětem podnikání nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních toků,
b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství dle § 56 odst. 6 vodního zákona.
IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:
Žádosti o podporu se podávají průběžně do 30. 4. 2012.
Místem podání žádosti o podporuje odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.
V. Kritéria podpory:
a) pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen "prvotní zásahy") na drobných vodních tocích,
b) pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich.
VI. Způsob výpočtu podpory:
a) podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) se poskytuje do 65 %,
b) podpora dle části 2 E odst. I. písm. b) se poskytuje do 100 % výdajů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).
VII. Základní náležitosti žádosti:
a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:
- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,
- čestné prohlášení (formulář C v části 3),
- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře O v části 3),
- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
- kalkulace výdajů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,
- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,
- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení,
- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona,
- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,
- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 obchodního zákoníku nebo
- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo
- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku,
- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),
- stanovisko příslušného správce povodí16) k připravované akci,
- platné ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací,
- výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),
b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) žádost (formulář S v části 3), jejíž součástí je čestné prohlášení (formulář C v části 3).
VIII. Podmínky přiznání podpory:
a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):
- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
- dodržení kalkulace výdajů,
- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář R v části 3),
b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):
- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,
- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,
- dodržení kalkulace výdajů uvedené v žádosti o podporu,
- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář R v části 3).
_______________
1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
4) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) § 24 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
13) § 48 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.
15) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 54 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) § 70 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
21) § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) § 115, odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.
24) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
25) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.
3. Vzory formulářů
      
Související dokumenty