35/2011 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2014, 2,75 %

Schválený:
35/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 17. února 2011,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2014, 2,75 %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2014, 2,75 %:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2011-2014, 2,75 %
Zkrácený název: ČR, 2,75 %, 14
Pořadové číslo emise: 62.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 28. února 2011
Datum splatnosti: 31. března 2014
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 2,75 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001002869
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000702519
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000702527
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702535
Jistina odtržená, ISIN: CZ0000702501
2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., (dále jen „Centrální depozitář“).
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.
6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kuponu je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 1. března. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 29. února v roce 2012, 28. února v roce 2013 a 28. února v roce 2014. Úrokový výnos za první výnosové období od data vydání do 31. března 2012 obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 29. února 2012.
7. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,75 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 31. březnu příslušného roku, počínaje rokem 2012. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
8. Převoditelnost dluhopisů v Centrálním depozitáři začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodůmcenných papírů na účtech v Centrálním depozitáři, je 28. únor 2014.
9. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
10. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 23. února 2011. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 28. února 2014.
11. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne uspokojený objem objednávek objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.
12. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 30 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s § 11 zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování schodku státního rozpočtu. Objem emise může být zvýšen maximálně na 50 000 000 000 Kč.
13. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor's je na úrovni A+, společností Moody's na úrovni A1, společností Fitch Ratings na úrovni AA-.
14. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech je umožněno.
15. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 31. března 2014. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 28. února 2014. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
16. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
17. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem, příp. v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
19. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů bude publikováno ve Sbírce zákonů, na webových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.
20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty