208/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Schválený:
208/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slova "obchodním jménu" nahrazují slovy "obchodní firmě".
2. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "rodné číslo" vkládají slova ", popřípadě datum narození zahraničního zakladatele, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".
3. V § 4 odst. 2 písm. f) se za slova "rodné číslo" vkládají slova ", u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".
4. V § 4 odst. 2 písm. h) se za slova "rodné číslo" vkládají slova ", u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".
5. V § 4 odst. 2 písm. i) se za slova "jednotlivých zakladatelů," vkládají slova "jsou-li vkládány,".
6. V § 5 odst. 2 se na konci věty druhé doplňují slova "a doklad o vzniku a trvání zakladatele, je-li právnickou osobou".
7. V § 5 odst. 3 písm. b) se za slova "rodné číslo" vkládají slova ", popřípadě datum narození zahraničního zakladatele, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".
8. V § 5 odst. 3 písm. c) se za slova "rodné číslo" vkládají slova ", u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".
9. V § 5 odst. 3 písm. f) se za slova "rodné číslo" vkládají slova ", u cizích státních příslušníků datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,".
10. V § 5 odst. 4 se za slovo "prokázat" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2a), která zní:
"2a) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
11. V § 7 odst. 2 větě druhé se slova "§ 69" nahrazují slovy "příslušná ustanovení".
12. V § 9 odst. 6 větě druhé se slova "nepeněžitý majetek" nahrazují slovy "likvidační zůstatek", slova "nabízený majetek" se nahrazují slovem "jej", čárka za slovem "služeb" se nahrazuje tečkou a slova "k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost zřízena." se zrušují.
13. V § 10 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
14. V § 12 se na začátek odstavce 2 vkládají slova "Nestanoví-li se v zakládací listině jinak," a slovo "Po" se nahrazuje slovem "po".
15. V § 12 odstavec 4 zní:
"(4) Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti.".
16. V § 12 odst. 6 se slova "na nejbližším zasedání správní rady kooptováni noví členové" nahrazují slovy "do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady v přenesené působnosti obecní úřad obce příslušné podle sídla obecně prospěšné společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.".
17. V § 17 odst. 2 se slova "a mimo území České republiky nesmí zřizovat ani organizační složky" zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje tato věta: "Organizační složky mimo území České republiky smí obecně prospěšná společnost zřizovat za předpokladu, že právní řád státu, ve kterém má být organizační složka obecně prospěšné společnosti zřízena, upravuje hospodaření obecně prospěšné společnosti obdobně jako tento zákon.".
18. V § 17 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:
"(4) Obecně prospěšná společnost, která je soukromou vysokou školou podle zvláštního zákona,7a) se považuje pro účely zákona o daních z příjmů za veřejnou vysokou školu.
7a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.".
19. V § 21 písm. h) se slova "úplný objem nákladů v členění na náklady" nahrazují slovy "úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady)" a za slovem "a" se slovo "náklady" zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Související dokumenty