44/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

Schválený:
44/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. února 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 se ve slovech "výkonu práce a při přijetí" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "do zaměstnání" se vkládají slova "a při přidělení k výkonu práce v zahraničí".
2. V § 24 se ve slovech "výkonu práce a přijetím" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "do zaměstnání" se vkládají slova "a při přidělení k výkonu práce v zahraničí".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty