321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC

Schválený:
321/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 9. září 2003
o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Změna: 255/2009 Sb.
Změna: 312/2018 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje účinností od 1. ledna 2004 zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC (dále jen "Klasifikace CZ-CC").
Klasifikace CZ-CC obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace stavebních děl (Classification of Types of Constructions-CC), který vydal Eurostat v říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu.
Předmětem Klasifikace CZ-CC je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace CZ-CC nahradí stávající Klasifikaci stavebních děl - KSD (oddíl 46), která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993, vyhlášeným v částce 69/1993 Sb. jako příloha Standardní klasifikace produkce. Opatření, jímž byla KSD vydána v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2003.
Klasifikace CZ-CC obsahuje pět částí: normativní, metodickou, systematickou, vysvětlivky a převodníky.
Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.
Klasifikace CZ-CC je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1 nebo na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
METODICKÁ ČÁST
Úvod
Český statistický úřad vydává Klasifikaci stavebních děl CZ-CC (dále jen "Klasifikace CZ-CC") vypracovanou na základě mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997. Za základ při vypracování klasifikace CC byl vzat oddíl 52 mezinárodní klasifikace produkce - CPC (Central Product Classification), kterou publikovala Statistická komise OSN v roce 1991. Ve srovnání se strukturou CPC je v klasifikaci CC sekce "Budovy" rozdělena podrobněji, aby dostatečně zahrnula potřebný počet klasifikačních stupňů. Vazba na klasifikaci CPC je uvedena v systematické části Klasifikace CZ-CC. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis. Klasifikace CZ-CC je do čtvrtého místa plně kompatibilní s mezinárodním standardem CC. Další dvě místa byla vytvořena pro národní účely. Klasifikace je sestavena tak, aby mohla být využita například i pro statistiku stavebních činností, sčítání domů a bytů, statistiku cen stavebních prací nebo pro národní účetnictví. Může být používána pro definici staveb, která je potřebná pro zabezpečení informací o specifických proměnných krátkodobých ukazatelích (např. stavební povolení, kolaudace, uvedení do provozu). Lze ji rovněž využívat v průběhu celé životnosti stavby pro evidenci změn užívání, pro obchodní jednání, opravy, rekonstrukci a modernizaci. Účelné může být rovněž její využití jako klasifikačního standardu pro vyhlašování tendrů nebo uzavírání kontraktů v rámci zadávání veřejných zakázek, využita může být pro potřeby daňové a rozpočtové.
Předmět klasifikace
Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým vybavením či zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým jsou určena. Takováto zařízení musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo k porušení stavby nebo k znehodnocení funkce či účelu stavebního díla. Jsou zpravidla součástí jeho komplexní dodávky.
Do Klasifikace CZ-CC se nezahrnují technologická výrobní zařízení, která lze demontovat a přemísťovat jinam. Tato technologická výrobní zařízení se zatřiďují v klasifikaci SKP - Standardní klasifikace produkce, 2. vydání, zavedené sdělením Českého statistického úřadu, vyhlášeným v částce 198/2002 Sb. (podle druhu).
Tato klasifikace rovněž nezahrnuje stavební práce při novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, rozšíření - stavebních úpravách, opravách a údržbě stavebních děl. Stavební práce jsou zahrnuty v SKP - oddílu 45.
Konstrukce klasifikace
Klasifikace CZ-CC je pětistupňová. Pro jednotlivé stupně je stanoveno toto označení:
 
            1  2  3  4  5 6
           -+- -+- -+- -+- -+-
            |  |  |  |  |
1. stupeň - sekce   -+  |  |  |  |
              |  |  |  |
2. stupeň - oddíl   -----+  |  |  |
                |  |  |
3. stupeň - skupina  ---------+  |  |
                  |  |
4. stupeň - třída   -------------+  |
                    |
5. stupeň - podtřída ------------------+

Klasifikace obsahuje:

    2 sekce  (1místný kód)
    6 oddílů (2místný kód)
    20 skupin (3místný kód)
    46 tříd  (4místný kód)
   336 podtříd (6místný kód)
V Klasifikaci CZ-CC je vypracováno třídění stavebních děl do úrovně podtříd klasifikace. Zpodrobnění bylo vypracováno tak, aby byla co nejvíce zachována vypovídací schopnost dosavadní Klasifikace stavebních děl (KSD - oddíl 46) a zároveň byla respektována obsahová náplň jednotlivých tříd evropského standardu CC.
Klasifikační zásady
Stavební díla jsou v Klasifikaci CZ-CC rozděleny na dvě sekce: 1 - Budovy a 2 - Inženýrská díla.
Stavební díla se klasifikují podle technického řešení stavby (projektu), které vyplývá ze zvláštního užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, díla vodní, vedení dálková trubní apod.); budovy jsou klasifikovány podle jejich hlavního užívání (bytové, nebytové), inženýrská díla podle projektů, které přímo určují účel a užití stavebního díla. Umístění stavebního díla a vlastnické vztahy nejsou pro tuto klasifikaci podstatnými kritérii.
Základní pojmy platné pro tuto klasifikaci
Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání;
- stavebním dílem se rozumí výsledek stavební činnosti; tvoří prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby; budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí; součástí budovy mohou být pouze ty podzemní prostory, které s budovou konstrukčně a stavebně souvisí;
- inženýrská díla jsou všechny stavby, které nejsou klasifikovány jako budovy - např. železnice, silnice, dálnice, mosty, letištní plochy, hráze, podzemní a nadzemní vedení, produktovody.
Budovy:
- bytová budova je stavba, ve které je alespoň polovina využitelné podlahové plochy určena pro bytové účely;
- nebytová budova je stavba, ve které je více než polovina využitelné podlahové plochy určena pro nebytové účely;
- byt je soubor místností (případně jediná obytná místnost), které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.
Celková využitelná podlahová plocha zahrnuje plochy, které jsou využity pro stejné účely a to bez ohledu na jejich umístění v rámci stavby. Do využitelné podlahové plochy se nezahrnují:
- stavební plochy (např. plochy nosných, dělicích nebo jiných komponentů - sloupy, pilíře, příčky, komíny);
- funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy zastavěné vyhřívacími a klimatizačními instalacemi nebo elektrickými generátory);
- komunikační plochy (např. schodiště, výtahy, eskalátory).
Část z celkové využitelné podlahové plochy budovy používané pro bydlení zahrnuje plochu vyčleněnou pro kuchyň, obývací pokoj, ložnici a další pokoje, část pak plochu vyčleněnou pro sklep a společné prostory, používané vlastníky nebo nájemci bytových jednotek.
Klasifikace CZ-CC mezi budovy zahrnuje také samostatné podzemní prostory, které jsou vhodné pro ochranu nebo umístění lidí, zvířat nebo předmětů (např. podzemní kryty, podzemní nemocnice, podzemní nákupní střediska a dílny, podzemní garáže). Tyto podzemní prostory mají zpravidla samostatný šestimístný kód.
Podzemní stavební díla jsou taková díla, u kterých je vrchní plocha zastropení (včetně krycích vrstev ležících přímo na stropní konstrukci) pod úrovní přilehlého upraveného terénu nebo tvoří úroveň rostlého terénu, tj. terénu před započetím stavebních prací prováděných v rámci tohoto díla.
Spojovací chodby nejsou samostatným stavebním dílem, ale jsou přičleňovány ke stavebnímu dílu, se kterým technicky nebo účelově souvisí.
Metodika klasifikace
Klasifikační jednotkou je stavební dílo (budova, komunikace, ropovod atd.).
Při zatřiďování stavby (soubor stavebních děl, skládající se např. z několika budov a inženýrských děl) je nutno klasifikovat každé stavební dílo samostatně jako samostatnou jednotku. Jestliže se např. školní objekt sestává ze školní budovy a ubytovny pro studenty, pak školní budova je klasifikována kódem 1263 a ubytovna pro studenty kódem 1130. Jestliže však nejsou k dispozici podrobné podklady, zda se jedná o dvě samostatné budovy, je tento komplex klasifikován jako škola kódem 1263. V případech, kdy nejsou podklady pro rozdělení budov jednoznačné, je možno použít pro stanovení objemu stavebních prací kvalifikovaný odhad rozdělení budov. Z praktických důvodů mohou být z tohoto obecného pravidla stanoveny výjimky v těch případech, kdy jedno ze stavebních děl má proti druhému, se kterým bezprostředně technicky nebo účelově souvisí, nepatrný rozsah. Takovéto stavební dílo o nepatrném rozsahu lze považovat pouze za soubor konstrukcí a prací tvořící součást jiného stavebního díla při dodržení těchto zásad:
a) u nově budovaných stavebních děl stanoví projektant rozsah přičlenění těchto konstrukcí a prací (při respektování hospodárnosti výstavby),
b) uvedené konstrukce a práce musí přímo souviset s tímto stavebním dílem (funkčně, konstrukčně nebo účelově).
Budovy jsou klasifikovány podle převažujícího užívání. Budovy užívané nebo určené k několika účelům (např. kombinace bytového domu, úřadu a zdravotnického zařízení) jsou označeny jediným klasifikačním kódem, který se stanoví následujícím způsobem:
- musí být vypočten podíl jednotlivých částí budovy na celkové využitelné podlahové ploše budovy (např. v ), tyto jednotlivé části musí být klasifikačně zatříděny, pak je budova užívaná k několika účelům klasifikována metodou "odshora-dolů" ("top-down")
- stavba je nejdříve zatříděna do sekce (budova nebo inženýrské dílo), pak do oddílu, skupiny, třídy a nakonec podtřídy.
Zatřiďování budovy užívané k několika účelům můžeme vysvětlit na následujícím teoretickém příkladu:
+----------------------------+------------+---------+
|     Typ užití     |Podíl na  | Třída |
|              |celkové   | CZ-CC |
|              |využitelné |     |
|              |podlahové  |     |
|              |ploše v %  |     |
+----------------------------+------------+---------+
|4 byty           | 30     | 1122  |
+----------------------------+------------+---------+
|kanceláře úvěrového ústavu | 10     | 1220  |
+----------------------------+------------+---------+
|lékárna a obchody      | 20     | 1230  |
+----------------------------+------------+---------+
|knihovna          | 30     | 1262  |
+----------------------------+------------+---------+
|lékařská ordinace      | 10     | 1264  |
+----------------------------+------------+---------+
Budova bude klasifikována

v sekci   1      Budovy

v oddílu   12      Budovy nebytové (70 % celkové využitelné podlahové
             plochy)

ve skupině  126     Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum,
             vzdělávání a zdravotnictví (40 % v oddílu 12)

v třídě   1262     Muzea a knihovny (30 % ve skupině 126)

v podtřídě  126211    Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů.
Vysvětlivky
Vysvětlivky ke Klasifikaci CZ-CC jsou uvedeny v části IV. klasifikace, vyjadřují věcné a závazné vymezení obsahu jednotlivých tříd. Výčet nemusí být vyčerpávající, ale jasně určuje, kam stavební produkce patří. Význam použitých zkratek ve vysvětlivkách:
Z: znamená, že daná třída (příp. podtřída) zahrnuje produkci uvedenou pod touto zkratkou;
ZT: znamená, že daná třída (příp. podtřída) kromě produkce uvedené pod zkratkou Z zahrnuje také další produkci;
N: znamená, že daná třída (příp. podtřída) nezahrnuje produkci uvedenou pod touto zkratkou; v závorce je pak uveden kód CZ-CC, kam daná produkce patří.
_______________
Pozn. ASPI - Vysvětlivky jsou k dispozici ve formátu PDF na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi/cz-cc/ v souboru VYSVETLIVKY.PDF popř. VYSVETLIVKY.ZIP
Vazba na jiné klasifikace
V systematické části Klasifikace CZ-CC je na úrovni tříd uvedena vazba na klasifikaci produkce CPC, ze které se při zpracování Klasifikace stavebních děl CC vycházelo.
V části V. klasifikace - převodníky - jsou uvedeny vazby Klasifikace CZ-CC na dosud užívanou Klasifikaci stavebních děl (KSD - oddíl 46) a obráceně. Převodníky jsou vzhledem k odlišnému klasifikačnímu pojetí a principům třídění pouze orientační
_______________
Pozn. ASPI - Převodníky jsou k dispozici ve formátu PDF na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi/cz-cc/ v souboru CZ-CC-KSD.PDF a KSD-CZ-CC.PDF, popř. CZ-CC-KSD.ZIP a KSD-CZ-CC.ZIP
Poznámka
V názvech některých položek Klasifikace CZ-CC se používají zkratky, jejichž význam je následující:
apod. = a podobně;
atd. = a tak dále;
j. n. = jinde neuvedený;
vč. = včetně
SYSTEMATICKÁ ČÁST
SEKCE 1 - BUDOVY
Kód CZ-CC         Text                        CPC
-----------------------------------------------------------------------------------------
11            Budovy bytové
-----------------------------------------------------------------------------------------
   111         Budovy jednobytové
      1110     Budovy jednobytové                 52 111.č1
         111011 Budovy jednobytové
         111012 Budovy jednobytové se služebním vybavením
         111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové
         111022 Chaty pro rekreaci jednobytové
         111091 Oplocení budov 1110
    
   112         Budovy dvou a vícebytové
      1121     Budovy dvoubytové                  52 111.č2
         112111 Budovy dvoubytové
         112112 Budovy dvoubytové se služebním vybavením
         112121 Chalupy pro rekreaci dvoubytové
         112122 Chaty pro rekreaci dvoubytové
         112191 Oplocení budov 1121

      1122     Budovy tří a vícebytové               52 119.č1
         112213 Budovy tříbytové - typové
         112214 Budovy tříbytové - netypové
         112215 Budovy čtyř a vícebytové - typové
         112216 Budovy čtyř a vícebytové - netypové
         112221 Chalupy pro rekreaci tří a vícebytové
         112222 Chaty pro rekreaci tří a vícebytové
         112291 Oplocení budov 1122

   113         Budovy bytové ostatní
      1130     Budovy bytové ostatní                52 119.č2
         113011 Budovy se službami sociální péče
         113012 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
         113019 Budovy bytové ostatní j. n.
         113091 Oplocení budov 1130
-----------------------------------------------------------------------------------------
12            Budovy nebytové
-----------------------------------------------------------------------------------------
   121         Hotely a obdobné budovy
      1211     Hotely                       52 124.č1
         121111 Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
         121112 Budovy restaurací, barů, kaváren
         121191 Oplocení budov 1211

      1212     Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování       52 124.č2
         121211 Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (kromě chat bez bytu)
         121212 Chaty bez bytu
         121291 Oplocení budov 1212

   122         Budovy administrativní
      1220     Budovy administrativní               52 122.č1
         122011 Budovy peněžních ústavů
         122012 Budovy veřejné správy
         122013 Budovy pošt
         122019 Budovy administrativní ostatní
         122091 Oplocení budov 1220

   123         Budovy pro obchod
      1230     Budovy pro obchod                  52 122.č2
         123011 Budovy obchodních domů
         123012 Budovy pro obchod a služby
         123079 Podzemní obchodní střediska
         123091 Oplocení budov 1230

   124         Budovy pro dopravu a telekomunikace
      1241     Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a   52 122.č3
             budovy k nim příslušející
         124111 Nádraží, terminály a budovy k nim příslušející
         124112 Budovy pro telekomunikace, rozhlasové a televizní
             vysílání
         124113 Zastřešená nástupiště a rampy
         124114 Budovy letišť
         124115 Budovy (věže) majáků
         124179 Podzemní budovy pro telekomunikace, nádraží a
             terminály
         124191 Oplocení budov 1241

      1242     Garáže                       52 122.č4
         124211 Garáže nadzemní
         124279 Garáže podzemní
         124291 Oplocení budov 1242

   125         Budovy pro průmysl a skladování
      1251     Budovy pro průmysl                 52 121.č1
         125111 Budovy pro průmysl
         125112 Budovy výrobní pro energetiku
         125113 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
         125179 Podzemní budovy pro průmysl
         125191 Oplocení budov 1251

      1252     Budovy skladů, nádrže a sila            52 121.č2
         125211 Budovy skladů
         125221 Zásobníky a jámy - pozemní
         125222 Sila samostatná
         125232 Nádrže
         125279 Podzemní sklady, nádrže a sila
         125291 Oplocení staveb 1252

   126         Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum,
             vzdělávání a zdravotnictví
      1261     Budovy pro společenské a kulturní účely       52 123
         126111 Budovy divadel
         126121 Budovy kin
         126131 Budovy zoologických a botanických zahrad
         126149 Budovy pro společenské a kulturní účely j. n.
         126179 Podzemní budovy pro společenské a kulturní účely
         126191 Oplocení budov 1261

      1262     Muzea a knihovny                  52 125.č1
         126211 Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů
         126291 Oplocení budov 1262

      1263     Školy, univerzity a budovy pro výzkum        52 125.č2
         126311 Budovy škol a univerzit
         126321 Budovy pro vědu a výzkum
         126379 Podzemní budovy pro vzdělávání, výzkum, vědu apod.
         126391 Oplocení budov 1263

      1264     Budovy pro zdravotnictví              52 126
         126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
         126412 Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a
             odborných zdravotnických zařízení
         126413 Budovy léčebných ústavů a lázeňských léčeben
         126414 Budovy hygienicko - epidemiologické služby
         126415 Budovy středisek péče o matku a dítě
         126479 Podzemní budovy pro zdravotnictví
         126491 Oplocení budov 1264

      1265     Budovy pro sport                  52 279.č1
         126511 Budovy pro halové sporty
         126521 Zastřešené tribuny, stadiony
         126531 Kryté bazény
         126541 Budovy tělocvičen
         126551 Budovy jízdáren
         126569 Budovy pro sport a rekreaci j. n.
         126591 Oplocení staveb 1265

   127         Budovy nebytové ostatní
      1271     Budovy pro zemědělství               52 129.č1
         127111 Budovy pro rostlinnou produkci
         127113 Skleníky pro pěstování rostlin
         127121 Budovy pro skladování a úpravu zemědělských
             produktů
         127122 Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
         127131 Budovy pro živočišnou produkci
         127141 Budovy pro lesnictví
         127179 Podzemní budovy pro zemědělství
         127191 Oplocení staveb 1271

      1272     Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity     52 129.č2
         127211 Chrámy, kostely, synagogy apod.
         127221 Krematoria, pohřební síně
         127231 Hřbitovy a hřbitovní budovy
         127291 Oplocení náboženských budov a hřbitovů

      1273     Historické nebo kulturní památky          52 129.č3
         127311 Hrady a zámky
         127351 Pomníky, kašny a jiná drobná architektura, ostatní
             kulturní památky

      1274     Budovy nebytové ostatní               52 129.č4
         127411 Budovy nebytové ostatní
         127479 Podzemní budovy nebytové ostatní
         127491 Oplocení budov 1274
-----------------------------------------------------------------------------------------
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kód CZ-CC         Text                        CPC
-----------------------------------------------------------------------------------------
21            Dopravní díla
-----------------------------------------------------------------------------------------
   211         Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
      2111     Dálnice a silnice I., II. a III. třídy       52 211.č1
         211111 Dálnice I. a II. třídy
         211113 Silnice I. třídy
         211114 Silnice II. třídy
         211115 Silnice III. třídy
         211123 Parkoviště u dálnic a silnic 2111
         211191 Oplocení dálnic a silnic 2111
         211192 Osvětlovací síť dálnic a silnic 2111
         211193 Signalizační a zabezpečovací zařízení dálnic a
             silnic 2111

      2112     Místní a     účelové komunikace             52 211.č2
         211212 Místní komunikace
         211213 Účelové komunikace
         211219 Komunikace pozemní místní a účelové j. n.
         211223 Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních
             komunikací
         211291 Oplocení staveb 2112
         211292 Osvětlovací síť staveb 2112
         211293 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2112

   212         Dráhy kolejové
      2121     Dráhy železniční dálkové              52 212.č1
         212111 Spodek drah železničních dálkových
         212121 Svršek drah železničních dálkových - tratě
         212122 Svršek drah železničních dálkových - stanice
         212123 Svršek drah železničních dálkových - výhybky
         212124 Svršek drah železničních dálkových - vlečky
         212191 Oplocení staveb 2121
         212192 Osvětlovací síť staveb 2121
         212193 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2121

      2122     Dráhy kolejové městské a ostatní          52 212.č2
         212211 Spodek drah kolejových městských a ostatních
         212221 Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
         212229 Svršek drah kolejových j. n.
         212251 Dráhy visuté
         212291 Oplocení staveb 2122
         212292 Osvětlovací síť staveb 2122
         212293 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2122

   213         Plochy letišť
      2130     Plochy letišť                    52 213
         213011 Dráhy vzletové a přistávací
         213019 Ostatní plochy letišť
         213091 Oplocení letišť
         213092 Osvětlovací síť letišť
         213093 Signalizační a zabezpečovací zařízení letišť

   214         Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
      2141     Mosty a visuté dálnice               52 221
                                       52 222
         214111 Mosty silničních komunikací vč. estakád
         214112 Mosty drážních komunikací
         214113 Mosty sdružené
         214114 Mosty průmyslové a lávky pro pěší
         214121 Visuté dálnice
         214191 Oplocení staveb 2141
         214192 Osvětlovací síť staveb 2141
         214193 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2141

      2142     Tunely a podchody                  52 223
                                       52 224
         214211 Tunely
         214213 Podchody
         214231 Štoly (kromě důlních)
         214238 Šachty (kromě důlních a šachet u podzemních vedení)
         214292 Osvětlovací síť staveb 2142
         214293 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2142

   215         Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní
             díla
      2151     Přístavy a plavební kanály             52 232
         215111 Přístavy
         215121 Plavební kanály
         215122 Objekty sportovní plavební, loděnice
         215123 Plavební komory
         215124 Zdvihadla lodní a žlaby nakloněné
         215131 Mola, doky, vlnolamy apod.
         215149 Ostatní vodní díla
         215191 Oplocení staveb 2151
         215192 Osvětlovací síť staveb 2151
         215193 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2151

      2152     Vodní stupně                    52 233
         215211 Přehrady a nádrže na tocích
         215221 Hráze, jezy a stupně na tocích
         215231 Vodní elektrárny (spodní stavba)
         215241 Úpravy vodních toků (regulace)
         215291 Oplocení staveb 2152
         215292 Osvětlovací síť staveb 2152

      2153     Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění  52 231
         215311 Mosty vodohospodářské (akvadukty)
         215341 Vodní díla pro zavlažování
         215342 Vodní díla pro odvodnění
         215391 Oplocení staveb 2153
         215392 Osvětlovací síť staveb 2153

22            Vedení trubní, telekomunikační a elektrická

   221         Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
      2211     Vedení plynu, ropy a ostatních produktů dálková   52 241.č2
             trubní
         221111 Ropovody
         221112 Plynovody
         221113 Vedení ostatních chemických produktů dálková trubní
         221119 Vedení dálková trubní j. n.
         221129 Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu,
             ropy a ostatních produktů j. n. (kromě budov)
         221138 Šachty trubních vedení 2211
         221141 Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových
             vedeních
         221191 Oplocení staveb 2211
         221192 Osvětlovací síť vnější staveb 2211

      2212     Vedení vody dálková trubní             52 241.č1
         221211 Řady vodovodní přívodní a zásobovací
         221212 Řady násoskové
         221213 Sítě prameništní sběrné
         221214 Řady parovodní
         221215 Řady teplovodní a horkovodní
         221216 Řady vzduchovodní, vzduchovody
         221219 Vedení vody dálková trubní j. n.
         221221 Vedení kanalizační dálková trubní
         221232 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
             - pozemní (kromě budov)
         221238 Šachty trubních vedení 2212
         221241 Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby
             vodního hospodářství (kromě budov)
         221279 Podzemní stavby vodního hospodářství j. n.
         221291 Oplocení staveb 2212
         221292 Osvětlovací síť vnější staveb 2212

      2213     Vedení dálková telekomunikační           52 242
         221311 Vedení dálková telekomunikační nadzemní
             (meziměstská, mezistátní)
         221319 Vedení dálková telekomunikační nadzemní j. n.
         221321 Vedení dálková kabelová telekomunikační podzemní
             (meziměstská, mezistátní)
         221329 Vedení dálková telekomunikační podzemní j. n.
         221331 Chráničky vedení dálkových telekomunikačních
             podzemních
         221338 Šachty podzemních vedení 2213
         221341 Věže pro vysílání, retranslační věže a
             telekomunikační stožáry
         221349 Stavby provozní telekomunikační j. n. (kromě budov)
         221391 Oplocení staveb 2213
         221392 Osvětlovací síť vnější staveb 2213

      2214     Vedení dálková elektrická              52 243
         221411 Vedení dálková VVN venkovní nadzemní
         221412 Vedení dálková VN venkovní nadzemní
         221413 Vedení železnic dálkových a vleček trakční
         221419 Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.
         221421 Vedení dálková VVN podzemní
         221422 Vedení dálková VN podzemní
         221429 Vedení dálková elektrická podzemní j. n.
         221438 Šachty podzemních vedení 2214
         221441 Transformovny, měnírny a rozvodny vedení dálkových
         221491 Oplocení staveb 2214
         221492 Osvětlovací síť vnější staveb 2214

   222         Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
      2221     Vedení plynu místní trubní             52 250.č1
         222112 Sítě místní plynovodní
         222119 Vedení ostatních plynů místní trubní
         222129 Stavby pro místní přepravu a distribuci plynu a
             ostatních produktů j. n.
         222138 Šachty místních podzemních vedení 2221
         222192 Osvětlovací síť vnější staveb 2221

      2222     Vedení vody místní trubní              52 250.č2
         222211 Sítě místní vodovodní rozvodné
         222212 Sítě průmyslové vody cirkulační
         222213 Vodovody požární
         222214 Sítě místní parovodní
         222215 Sítě místní teplovodní a horkovodní
         222216 Sítě místní vzduchovodní
         222219 Vedení vody místní trubní j. n.
         222232 Nádrže vod pozemní
         222238 Šachty místních vodovodních vedení 2222
         222241 Věžové zásobníky vody
         222251 Vrty čerpací (studny vrtané)
         222252 Studny j. n. a jímání vody
         222253 Fontány, hydranty, kašny
         222291 Oplocení staveb 2222
         222292 Osvětlovací síť vnější staveb 2222

      2223     Vedení kanalizace místní trubní           52 250.č3
         222311 Vedení kanalizace místní trubní
         222319 Vedení kanalizace místní trubní j. n.
         222321 Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod
             (kromě budov)
         222332 Nádrže,     jímky místních vedení kanalizace
         222338 Šachty místních vedení kanalizace
         222391 Oplocení staveb 2223
         222392 Osvětlovací síť vnější staveb 2223

      2224     Vedení místní elektrická a telekomunikační     52 250.č4
         222411 Vedení místní VN venkovní nadzemní
         222412 Vedení místní NN venkovní nadzemní
         222413 Vedení místních železnic a drah kolejových trakční
             (trolejová)
         222414 Vedení místních drah nekolejových trakční
             (trolejová)
         222419 Vedení a rozvody místní nadzemní j. n.
         222421 Vedení místní VN podzemní
         222422 Vedení místní NN podzemní
         222423 Sítě kabelové osvětlovací samostatné j. n.
         222429 Vedení místní elektrická podzemní j. n.
         222431 Chráničky vedení místních podzemních
         222438 Šachty vedení místních podzemních
         222441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedení místních
         222451 Vedení místní telekomunikační nadzemní traťová,
             síťová
         222452 Vedení místní telekomunikační nadzemní spojovací
         222453 Vedení místní telekomunikační nadzemní
             zprostředkovací
         222454 Vedení místní telekomunikační nadzemní účastnická
         222455 Vedení rozhlasu po vedení
         222458 Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových
             organizacích - nadzemní
         222459 Vedení místní telekomunikační nadzemní j. n.
         222461 Vedení kabelová místní podzemní traťová, síťová
         222462 Vedení kabelová místní podzemní spojovací
         222463 Vedení kabelová místní podzemní zprostředkovací
         222464 Vedení kabelová místní podzemní účastnická
         222465 Sítě pro informatiku (kabelová TV, datové sítě
             apod.) - podzemní
         222466 Řídicí sítě slaboproudé (jednotný čas, veřejné
             požární hlásiče, napájecí sítě rozhlasu, návěštní
             apod.) - podzemní
         222467 Vedení kabelová místní podzemní speciální
         222468 Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových
             organizacích - podzemní
         222469 Vedení telekomunikační místní podzemní j. n.
         222471 Ostatní díla pro energetiku - základy apod.
             energetických zařízení
         222479 Podzemní stavby pro energetiku
         222491 Oplocení staveb 2224
         222492 Osvětlovací síť vnější staveb 2224
-----------------------------------------------------------------------------------------
23            Soubory staveb pro průmyslové účely
-----------------------------------------------------------------------------------------
   230         Soubory staveb pro průmyslové účely
      2301     Stavby důlní a pro těžbu              52 261
         230111 Díla důlní - vrty a jámy
         230112 Díla důlní - šibíky, překopy, chodby, štoly
         230119 Díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní
         230121 Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin
             a dopravu nákladů
         230131 Objekty úpravy surovin
         230132 Objekty výroby stavebních hmot
         230141 Věže, stožáry, věžové zásobníky pro hornictví a
             těžbu surovin
         230151 Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě
             budov)
         230171 Základy technologických výrobních zařízení
         230191 Oplocení staveb 2301
         230192 Osvětlovací síť vnější staveb 2301

      2302     Stavby elektráren (díla energetická výrobní)    52 262
         230211 Objekty jaderných elektráren (kromě budov)
         230218 Objekty jaderných elektráren provozní pomocné a
             speciální (kromě budov)
         230221 Objekty jaderných neenergetických reaktorů provozní
             (kromě budov)
         230231 Objekty elektráren tepelných, větrných, vodních a
             spaloven (kromě budov)
         230239 Ostatní stavby elektrárenské pomocné a podobné
             (kromě budov)
         230241 Věže chladicí pro energetiku
         230249 Stavby výrobní pro energetiku j. n. (kromě budov)
         230251 Komíny a kouřové kanály pro energetiku
         230271 Základy energetických technologických výrobních
             zařízení
         230279 Podzemní stavby elektrárenské
         230291 Oplocení staveb 2302
         230292 Osvětlovací síť vnější staveb 2302

      2303     Stavby pro chemický průmysl             52 263
         230311 Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin
             (kromě budov)
         230318 Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu
             (kromě budov)
         230341 Věže, stožáry, věžové zásobníky chemických podniků
         230349 Stavby výrobní chemických podniků j. n. (kromě
             budov)
         230351 Průmyslové komíny chemických podniků
         230379 Podzemní stavby chemických podniků
         230391 Oplocení staveb 2303
         230392 Osvětlovací síť vnější staveb 2303

      2304     Stavby pro ostatní průmysl j. n.          52 269
         230411 Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
         230418 Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
         230441 Věže, stožáry, věžové zásobníky - pro ostatní
             průmysl
         230449 Stavby výrobní pro ostatní průmysl j. n. (kromě
             budov)
         230451 Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
         230471 Základy technologických výrobních zařízení pro
             ostatní průmysl
         230479 Podzemní stavby pro ostatní průmysl
         230491 Oplocení staveb 2304
         230492 Osvětlovací síť vnější staveb 2304
-----------------------------------------------------------------------------------------
24            Ostatní inženýrská díla
-----------------------------------------------------------------------------------------
   241         Stavby pro sport a rekreaci
      2411     Sportovní hřiště                  52 271
         241111 Plochy stadionů
         241112 Plochy hřišť a cvičišť
         241131 Nekrytá koupaliště
         241132 Venkovní střelnice
         241151 Dostihové dráhy
         241169 Nekryté plochy sportovišť j. n.
         241191 Oplocení staveb 2411
         241192 Osvětlovací síť vnější staveb 2411

      2412     Ostatní stavby pro sport a rekreaci         52 279.č2
         241211 Parky a zahrady
         241212 Dětská a školní hřiště
         241213 Golfová hřiště
         241221 Plochy lyžařských tratí
         241222 Plochy nekrytých kluzišť
         241231 Přístavní příslušenství pro plachetnice, jachty a
             sportovní lodě
         241249 Ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov)
         241291 Oplocení staveb 2412
         241292 Osvětlovací síť vnější staveb 2412

   242         Ostatní inženýrská díla j. n.
      2420     Ostatní inženýrská díla j. n.            52 290
         242011 Stavby inženýrské vojenské (kromě budov)
         242021 Odpalovací rampy a základny pro satelity
         242041 Skládky odpadů
         242051 Pomníky a jiná drobná architektura
         242052 Zdi a valy samostatné
         242061 Konstrukce chmelnic
         242062 Konstrukce vinic
         242079 Podzemní stavby vojenské
         242089 Ostatní inženýrské stavby j. n.
         242091 Oplocení samostatné j. n.
         242092 Osvětlovací síť vnější staveb 2420
-----------------------------------------------------------------------------------------

Související dokumenty