302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní

Schválený:
302/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
Změna: 354/2003 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "z nichž příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštního předpisu1a) nebo obdobných daní v zahraničí.".
2. § 2 odst. 2 zní:
"(2) Předmětem daně nejsou:
a) zvláštní vozidla vymezená zvláštním předpisem2) a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka.3)".
3. § 3 odst. 1, 2 a 3 znějí:
"(1) Od daně jsou osvobozena:
a) vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
c) osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla evidované v zahraničí, nejde-li o vozidla provozovaná na území České republiky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b)
d) vozidla, která se nacházejí v zahraničí ve zdaňovacím období nepřetržitě alespoň 183 dní, jsou-li provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku;3b) osvobozují se na tu část zdaňovacího období, po kterou se tato vozidla nepřetržitě nacházejí v zahraničí; do této doby se započítává každý celý kalendářní měsíc, po který je vozidlo mimo území České republiky,
e) vozidla používaná zpravidla pro veřejnou dopravu osob v městské hromadné dopravě,
f) vozidla požární ochrany, vozidla zdravotnické a důlní záchranné služby a poruchové služby plynárenských zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním výstražným světlem3c) zapsaným v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená výstražným světlem je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),
g) vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
h) vozidla speciální samosběrová (zametací) a speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací používaná výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikací,3d)
ch) vozidla spojů používaná zpravidla pro přepravu poštovních zásilek,
i) vozidla používaná zpravidla pro dopravu věcí z místa, v němž jsou věci uskladněny, na místo překládky k železniční, lodní nebo letecké dopravě nebo z tohoto místa do místa určení, není-li vzdálenost mezi místem překládky a místem, v němž jsou věci uskladněny, nebo místem určení delší než 50 km,
j) vozidla splňující limity stanovené zvláštními předpisy;4) osvobozují se do 31. prosince 1995,
k) vozidla na elektrický pohon; osvobozují se do 31. prosince 1995.
(2) Podmínka pro osvobození vozidla od daně vyjádřená v odstavci 1 písm. e), g), ch) a i) pojmem "zpravidla" je splněna, jestliže vozidlo ujede pro stanovený účel více než 50 % kilometrů z celkového počtu kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období.
(3) Nárok na osvobození vozidel podle odstavce 1 písm. j) prokáže poplatník některým z těchto způsobů:
a) údajem uvedeným v technickém průkazu vozidla v rubrice "3b" (u typu motoru uvedena poznámka "KAT" nebo NKAT"),
b) údajem uvedeným v technickém průkazu vozidla v rubrice "úřední záznamy", v níž je uvedeno plnění zvláštních předpisů,4)
c) údajem v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla nebo jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) nebo
d) samostatným dokladem vydaným výrobcem zařízení nebo jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem), kterým se osvědčí, že technická způsobilost zařízení ke snížení emisí byla schválena jako typ plnící limity podle zvláštních předpisů4) (osvědčení o výrobku doplněné číslem typového schválení v České republice).
Pokud od zápisu údajů nebo vydání samostatného dokladu uplynula doba delší než dva roky, prokáže poplatník nárok na osvobození ještě potvrzením příslušného autorizovaného pracoviště pro měření emisí o kladném výsledku emisní zkoušky. Ve sporných případech je rozhodující stanovisko Ústavu pro výzkum motorových vozidel v Praze.".
4. V § 3 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
"(5) Nárok na osvobození podle odstavce 1 písm. j) se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů odpovídající počtu tahačů splňujících stanovené podmínky.".
5. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Poplatníkem daně je vždy
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci4a) za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla,
b) osoba, která užívá vozidlo evidované a určené jako státní mobilizační rezerva4b) ("Program 222"),
c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
6. § 6 odst. 1 a 2 znějí:
"(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru
do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč.
(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí
při     počtu náprav     hmotnosti

1 náprava
         do 1 tuny       1 800 Kč
         nad 1 t do 2 t     2 700 Kč
         nad 2 t do 3,5 t    3 900 Kč
         nad 3,5 t do 5 t    5 400 Kč
         nad 5 t do 6,5 t    6 900 Kč
         nad 6,5 t do 8 t    8 400 Kč
         nad 8 t         9 600 Kč
2 nápravy
         do 1 tuny        1 800 Kč
         nad 1 t do 2 t     2 400 Kč
         nad 2 t do 3,5 t    3 600 Kč
         nad 3,5 t do 5 t    4 800 Kč
         nad 5 t do 6,5 t    6 000 Kč
         nad 6,5 t do 8 t    7 200 Kč
         nad 8 t do 9,5 t    8 400 Kč
         nad 9,5 t do 11 t    9 600 Kč
         nad 11 t do 12 t    10 800 Kč
         nad 12 t do 13 t    12 600 Kč
         nad 13 t do 14 t    14 700 Kč
         nad 14 t do 15 t    16 500 Kč
         nad 15 t do 18 t    23 700 Kč
         nad 18 t do 21 t    29 100 Kč
         nad 21 t do 24 t    35 100 Kč
         nad 24 t do 27 t    40 500 Kč
         nad 27 t        46 200 Kč
3 nápravy
         do 1 t         1 800 Kč
         nad 1 t do 3,5 t    2 400 Kč
         nad 3,5 t do 6 t    3 600 Kč
         nad 6 t do 8,5 t    6 000 Kč
         nad 8,5 t do 11 t    7 200 Kč
         nad 11 t do 13 t    8 400 Kč
         nad 13 t do 15 t    10 500 Kč
         nad 15 t do 17 t    13 200 Kč
         nad 17 t do 19 t    15 900 Kč
         nad 19 t do 21 t    17 400 Kč
         nad 21 t do 23 t    21 300 Kč
         nad 23 t do 26 t    27 300 Kč
         nad 26 t do 31 t    36 600 Kč
         nad 31 t do 36 t    43 500 Kč
         nad 36 t        50 400 Kč
4 nápravy
a více náprav
         do 18 t         8 400 Kč
         nad 18 t do 21 t    10 500 Kč
         nad 21 t do 23 t    14 100 Kč
         nad 23 t do 25 t    17 700 Kč
         nad 25 t do 27 t    22 200 Kč
         nad 27 t do 29 t    28 200 Kč
         nad 29 t do 32 t    33 300 Kč
         nad 32 t do 36 t    39 300 Kč
         nad 36 t        44 100 Kč.".
7. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.".
8. V § 7 odst. 1 a 4 se slova "(§ 8 odst. 2)" nahrazují slovy "(§ 8 odst. 3)".
9. V § 7 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Je-li délka pobytu kratší, než byla při vstupu na území České republiky předpokládána, daň se nevrací.".
10. § 8 včetně nadpisu zní:
"Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň
 
§ 8
(1) U vozidel, kterým je na území České republiky přidělena státní poznávací značka, a u vozidel evidovaných v zahraničí, která jsou na území České republiky provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b) vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.4c)
(2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
(3) U vozidel evidovaných v zahraničí, která nejsou uvedena v odstavci 1, vzniká daňová povinnost dnem vstupu na území České republiky a zaniká dnem výstupu z území České republiky; správcem daně je orgán uvedený ve zvláštním předpise.5)".
11. § 9 zní:
 
"§ 9
(1) U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.
(2) Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození.".
12. V § 10 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují novými odstavci 1, 2, 3 a 4, které znějí:
"(1) Poplatník platí zálohy na daň splatné nejpozději ve lhůtách do 15. února, 15. dubna, 15. července a 15. října běžného zdaňovacího období.
(2) Zálohy na daň se platí v úhrnu ve výši jedné čtvrtiny roční daňové sazby připadající na každé vozidlo, které má daňovou povinnost, v termínu nejbližší splatnosti zálohy na daň. Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla, která splňují podmínky pro osvobození podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) a písm. e) až k). Nepřesáhne-li roční daňová povinnost částku 10 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději v termínu nejbližší zálohy podle odstavce 1.
(3) V první lhůtě pro placení od vzniku daňové povinnosti se platí poměrná část zálohy na daň, připadající na kalendářní měsíce od vzniku daňové povinnosti, včetně zálohy na další čtvrtletí.
(4) U vozidel evidovaných a určených jako státní mobilizační rezervy4b) ("Program 222") a u vozidel dopravovaných výrobci po vlastní ose do zahraničí zákazníkovi nebo na výstavy se záloha na daň vypočte ve výši jedné dvanáctiny roční daňové sazby připadající na každé vozidlo za každý kalendářní měsíc, v němž u vozidla vznikla daňová povinnost. V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle předchozí věty anebo ve výši podle § 6 odst. 4. Rozhodné období pro výpočet záloh začíná kalendářním měsícem, na který připadl předchozí termín splatnosti zálohy, a končí kalendářním měsícem, který předchází měsíci, v němž nastane následující termín splatnosti zálohy, s výjimkou zálohy splatné 15. února, kde je rozhodným obdobím měsíc leden kalendářního roku běžného zdaňovacího období.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
13. V § 10 odst. 4, nově označeném jako odstavec 5, se slova "1 až 3" nahrazují slovy "1 až 4" a slova "dnem vstupu na území České republiky, popřípadě počínaje dnem účinnosti tohoto zákona i dnem výstupu z území České republiky" se nahrazují slovy "podle § 8 odst. 3".
14. V § 10 odst. 5, nově označeném jako odstavec 6, se slovo "splátkách" nahrazuje slovem "zálohách".
15. V § 11 se slovo "splátka" nahrazuje slovem "záloha".
16. V § 12 odst. 1 se za slova "zdaňovacím období" vkládají slova "s jedním vozidlem", slova "400 km" se nahrazují slovy "250 km" a vypouštějí se slova "a při překonání větší vzdálenosti než 800 km započítává se jako tři jízdy".
17. V § 12 odst. 2 první věta zní: "Jízdou v kombinované dopravě se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava vozidla po pozemní komunikaci z místa nakládky do nejbližší železniční stanice nebo přístavu a dále po železnici nebo vodní komunikaci do železniční stanice nebo přístavu nejbližšího k místu určení, pokud jízda po pozemní komunikaci není delší než 100 km v jednom směru.".
18. § 12 odst. 3 zní:
"(3) Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně v daňovém přiznání. Do 31. ledna následujícího kalendářního roku lze uplatnit u správce daně5) nárok na slevu, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 3. Správce daně5) slevu započte na daň splatnou ve zdaňovacích obdobích následujícího kalendářního roku nebo částku odpovídající slevě složí u banky na území České republiky na účet znějící na českou měnu.".
19. V § 13 odst. 2 se slova "§ 8 odst. 2" nahrazují slovy "§ 8 odst. 3".
20. § 14 zní:
 
"§ 14
Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.".
21. § 15 včetně nadpisu zní:
 
"§ 15
Daňové přiznání
(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b).
(2) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání.
(3) Poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 3, nepodává daňové přiznání. Poplatník se účastní vyměření daně nebo doplatku na daň prováděného správcem daně.5) Daň je splatná na českém hraničním přechodu při vstupu na území nebo výstupu z území České republiky v okamžiku zahájení celního řízení. O takto vyměřené a zaplacené dani nebo doplatku daně vydá správce daně5) poplatníkovi potvrzení, kterým poplatník prokazuje výši zaplacené daně. Tiskopis potvrzení o vyměření a zaplacení daně nebo doplatku daně vydá ministerstvo financí.".
22. V § 16 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nestanoví-li tento zákon jinak.".
23. § 17 zní:
 
"§ 17
(1) Ministerstvo financí může ve vztahu k zahraničí činit opatření k zajištění vzájemnosti nebo odvetná opatření za účelem vyrovnání zdanění.
(2) Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy na daň jinak, než jak je uvedeno v § 10. Proti rozhodnutí o stanovení záloh jinak lze podat odvolání.".
24. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:
 
"§ 17a
(1) Zaplacené částky na dani v průběhu zdaňovacího období roku 1993, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 1, které převyšují daňovou povinnost podle platné právní úpravy v roce 1993, jsou přeplatkem na dani podle zvláštního předpisu.7) Obdobně postupuje správce daně,4c) podá-li poplatník do 31. ledna roku 1994 žádost, v níž uplatní nárok na osvobození podle § 3 odst. 2 nebo nárok na slevu na dani podle § 12 odst. 3 za zdaňovací období roku 1993.
(2) Vznikla-li daňová povinnost u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 v listopadu nebo prosinci roku 1993, zaplatí poplatník poměrnou výši daně připadající na tato vozidla nejpozději do 31. ledna 1994.
(3) Poplatník, jehož daňová povinnost nově vznikla až v průběhu zdaňovacího období, má vůči správci daně oznamovací povinnost.".
25. Poznámky č. 1a), 3), 3a), 3b), 3c), 3d), 4), 4a), 4b), 4c) a 5) pod čarou znějí:
"1a) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
3) § 94 vyhlášky ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění vyhlášky č. 34/1984 Sb.
3a) § 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3b) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 21 zákona č. 513/1991 Sb.
3c) § 52 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3d) § 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
4) EHK OSN 83-01 (direktiva ES 89/458 nebo 91/441, US Federal 83) a EHK OSN 83 B, C (direktiva ES 88/76 nebo 88/436) nebo předpis EHK OSN 24-03 a 49-02 (direktiva ES 72/306 a 88/77 až 91/542), platí limity pro kontrolu série,
4a) § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 1 nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.
4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
5) § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.".
Čl.II
Ustanovení § 94 a 95 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se vypouštějí.
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 70/1993 Sb., kterou se provádí zákon o dani silniční.
Čl.V
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty