330/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
330/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2013,
kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb., vyhlášky č. 57/2003 Sb., vyhlášky č. 289/2004 Sb. a vyhlášky č. 115/2011 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 1 písmeno d) zní:
„d) ovocnou nebo zeleninovou šťávou - zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmraženého ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními způsoby ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; rajčata se pro účely této vyhlášky považují za ovoce,“.
3. V § 1 písm. e) se slova „ , použije-li se vhodný výrobní postup, který omezí podíl složek z vnější části plodu na minimum“ zrušují.
4. V § 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„f) ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy (ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrátu) - výrobek získaný z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním takového podílu pitné vody10), jaký byl odstraněn při koncentraci šťávy; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny,
10) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.
5. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy vráceny“.
6. V § 1 písm. i) se za slova „v prášku“ vkládají slova „ , dehydratovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou“.
7. V § 1 písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 zní:
„j) nektarem - nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný v souladu s přílohou č. 1 tabulkou 1 přídavkem pitné vody a popřípadě též cukrů nebo medu k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocné dřeni nebo zeleninové dřeni, ke koncentrované ovocné nebo zeleninové dřeni, k ovocné šťávě extrahované vodou nebo ke směsi těchto výrobků; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; aniž je dotčeno nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin11), při výrobě ovocných nektarů bez přídavku cukrů nebo se sníženou energetickou hodnotou mohou být cukry zcela nebo zčásti nahrazeny náhradními sladidly podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12),
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.“.
8. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
„k) ovocnou šťávou extrahovanou vodou - výrobek získaný difúzí pomocí vody z celého dužnatého ovoce, z nějž nelze šťávu odstranit žádnými fyzikálními prostředky, nebo z celého dehydratovaného ovoce,“.
Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena l) až q).
9. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo „nápojů“ vkládají slova „ , ovocná šťáva extrahovaná vodou“.
10. V § 3 odst. 1 písmeno p) zní:
„p) u koncentrované ovocné šťávy neurčené ke konečné spotřebě se uvede údaj o množství přidané citrónové nebo limetkové šťávy a okyselujících látek povolených podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12); tento údaj se uvede na obalu, etiketě připojené k obalu nebo na průvodním dokladu,“.
11. V § 3 odst. 1 písmeno r) zní:
„r) u ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy, ovocné šťávy extrahované vodou a ovocného nektaru, vyráběných ze dvou nebo více druhů ovoce, se uvede u názvu výrobku seznam použitých druhů ovoce podle použitého množství v sestupném pořadí; u výrobků vyráběných ze tří nebo více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahradit slovy „z několika druhů ovoce“ nebo jiným označením odpovídajícím významu nebo počtu použitých druhů ovoce; použití citrónové nebo limetkové šťávy nebo koncentrované citrónové nebo limetkové šťávy v množství do 3 g/l (vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová) se nepovažuje za přídavek citrónové nebo limetkové šťávy.“.
12. V § 3 odst. 1 se písmena s) a t) zrušují.
13. § 4a včetně nadpisu zní:
 
㤠4a
Technologické požadavky
(1) Jsou-li ovocné nebo zeleninové šťávy zpracovávány z ovoce nebo zeleniny s jádry, peckami a kůrou, nesmějí být části jader, pecek a kůry obsaženy ve šťávě. První věta se nevztahuje na případy, kdy části jader, pecek nebo kůry nelze odstranit vhodným výrobním postupem. Směs ovocné šťávy a ovocné dřeně je při výrobě ovocné šťávy přípustná.
(2) Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat přinejmenším organoleptické, fyzikální, chemické a výživové vlastnosti odpovídající průměrným hodnotám šťávy získané z téhož druhu ovoce nebo zeleniny podle § 1 písm. d). Směs ovocné šťávy nebo koncentrované ovocné šťávy s ovocnou dření nebo koncentrovanou ovocnou dření je při výrobě ovocné šťávy z koncentrátu povolena.
(3) Další technologické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.
14. Příloha č. 1 zní:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary, ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu
Tabulka 1
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary
  +----------------------------------------------+----------------------+
  |                       | Minimální obsah   |
  |                       | šťávy, dřeně nebo  |
  | Ovocné nektary vyrobené z          | jejich směsi (%   |
  |                       | objemové konečného  |
  |                       | výrobku)       |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | I. Ovoce s kyselou šťávou nevhodnou k přímé spotřebě        |
  |---------------------------------------------------------------------|
  | Maracuja (plody mučenky)           | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Quito naranjillo               | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Černý rybíz                 | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Bílý rybíz                  | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Červený rybíz                | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Angrešt                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Rakytník                   | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Trnky                    | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Slívy                    | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Švestky                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jeřabiny                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Šípky                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Višně                    | 35          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Třešně                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Borůvky                   | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Bezinky                   | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Maliny                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Meruňky                   | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jahody                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Ostružiny                  | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Brusinky                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Kdoule                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Citrony a limety               | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jiné ovoce této kategorie          | 25          |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | II. Ovoce s nízkým obsahem kyselin nebo s vysokým podílem dřeně či |
  | aromatických látek, se šťávou nevhodnou k přímé spotřebě      |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | Mango                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Banány                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Guava                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Papája                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Liči                     | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Azerola (neapolské mišpule)         | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Plod láhevníku (Annona musricata, anona   | 25          |
  | ostnitá)                   |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Plod láhevníku (Annona reticulata, anona   | 25          |
  | síťovaná)                  |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Cukrová jablka (Annona cheimola, anona    | 25          |
  | čerimoja)                  |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Granátová jablka               | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Plody akašu (Anacardium occidentale,     | 25          |
  | ledvinovník západní)             |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Španělské švestky (mombín)          | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Umbu                     | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jiné ovoce této kategorie          | 25          |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | III. Ovoce se šťávou vhodnou k přímé spotřebě            |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | Jablka                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Hrušky                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Broskve                   | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Citrusové plody s výjimkou citronů a limet  | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Ananas                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Rajčata                   | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jiné ovoce této kategorie          | 50          |
  +----------------------------------------------+----------------------+

Tabulka 2
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu
  +--------------------+------------------------+----------------------+
  |          |            | Minimální hodnota ve |
  |          |            | stupních Brixe pro  |
  | Obecný název ovoce | Botanický název ovoce | ředěnou ovocnou   |
  |          |            | šťávu a ředěné    |
  |          |            | ovocné dřeně     |
  +--------------------+------------------------+----------------------+
  | Jablka (*)     | Malus domestica Borkh.     | 11,2         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Meruňky (**)    | Prunus armeniaca L.  | 11,2         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Banány (**)    | Musa x paradisiaca L. | 21,0         |
  |          | (s výjimkou plantejnů) |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Černý rybíz (*)  | Ribes nigrum L.    | 11,0         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  |          | Vitis vinifera L. nebo |           |
  | Hroznové víno (*) | hybridy Vitis labrusca | 15,9         |
  |          | L. nebo hybridy    |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Grapefruity (*)  | Citrus x paradisi   | 10,0         |
  |          | Macfad.        |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Kvajáva (**)    | Psidium guajava L.   | 8,5         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Citrony (*)    | Citrus limon (L.)   | 8,0         |
  |          | Burm.f.        |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Mango (**)     | Mangifera indica L.  | 13,5         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Pomeranče (*)   | Citrus sinensis (L.)  | 11,2         |
  |          | Osbeck         |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Plody mučenky (*) | Passiflora edulis Sims | 12,0         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Broskve (**)    | Prunus persica (L.)  | 10,0         |
  |          | Batsch var. persica  |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Hrušky (**)    | Pyrus communis L.   | 11,9         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Ananas (*)     | Ananas comosus (L.)  | 12,8         |
  |          | Merr.         |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Maliny (*)     | Rubus idaeus L.    | 7,0         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Višně (*)     | Prunus cerasus L.   | 13,5         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Jahody (*)     | Fragaria x ananassa  | 7,0         |
  |          | Duch.         |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Rajčata (*)    | Lycopersicon      | 5,0         |
  |          | esculentum, Mill.   |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Mandarinky (*)   | Citrus reticulata   | 11,2         |
  |          | Blanco         |           |
  +--------------------+------------------------+----------------------+
Poznámka:
Pro produkty označené hvězdičkou (*), které jsou vyráběny jako šťáva, se minimální relativní hustota určuje v poměru k hustotě vody při 20/20 °C. Pro produkty označené dvěma hvězdičkami (**), které jsou vyráběny jako dřeň, se určuje pouze minimální nekorigovaná hodnota Brix (bez korekce kyselosti).“.
15. Doplňuje se příloha č. 13, která zní:
 
„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.
Další technologické požadavky na nealkoholické nápoje
+------------------------------------------------------------------------+
  | 1. Složení                               |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | a) Při přípravě ovocných šťáv, ovocných dření a ovocných nektarů se  |
  | použijí druhy ovoce odpovídající botanickým názvům uvedeným v příloze |
  | 1 tabulce 1 a v názvu produktu se pak uvede název příslušného ovoce  |
  | nebo obecný název produktu. U druhů ovoce nezařazených do přílohy 1  |
  | tabulky 1 se použije správný botanický nebo obecný název.       |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | b) Hodnotou Brix ovocné šťávy se rozumí hodnota Brix šťávy získané z  |
  | ovoce; nesmí se upravovat, s výjimkou směsi se šťávou ze stejného   |
  | druhu ovoce.                              |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | c) Minimální hodnota Brix stanovená v příloze 1 tabulce 1 pro ředěné  |
  | ovocné šťávy a ředěné ovocné dřeně nezahrnuje rozpustné sušiny     |
  | jakýchkoli přidaných nepovinných složek a přídatných látek.      |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | 2. Povolené složky                           |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | a) Do produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou být |
  | přidány pouze tyto složky:                       |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | - vitamíny a minerální látky povolené nařízením Evropského parlamentu |
  | a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a  |
  | některých dalších látek do potravin                  |
  |                                    |
  | - potravinářské přídatné látky povolené nařízením Evropského      |
  | parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných    |
  | látkách                                |
  |                                    |
  | - pro úpravu kyselé chuti: citrónová šťáva nebo limetková šťáva nebo  |
  | koncentrovaná citrónová nebo limetková šťáva do výše 3 g na litr    |
  | šťávy, vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová; a dále:       |
  |                                    |
  | — v případě ovocných a zeleninových šťáv, ovocných a zeleninových šťáv |
  | z koncentrátu a koncentrovaných ovocných šťáv a zeleninových šťáv:   |
  | vrácené aroma, dužnina a buňky,                    |
  |                                    |
  | — v případě hroznové šťávy: vrácené soli kyseliny vinné,        |
  |                                    |
  | — v případě ovocných a zeleninových nektarů: vrácené aroma, dužnina a |
  | buňky; cukry nebo med nejvýše do 20 % celkové hmotnosti hotového    |
  | produktu; nebo náhradní sladidla.                   |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | b) Tvrzení, že do ovocného nektaru nebyly přidány cukry, a jakékoli  |
  | tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze  |
  | použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné       |
  | monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro  |
  | své sladivé vlastnosti, včetně náhradních sladidel vymezených     |
  | v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008       |
  | o potravinářských přídatných látkách. Pokud se cukry v ovocném nektaru |
  | vyskytují přirozeně, mělo by na etiketě být rovněž uvedeno „obsahuje  |
  | přirozeně se vyskytující cukry“.                    |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | 3. Povolené způsoby zpracování a látky                 |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | V případě produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou |
  | být použity pouze tyto způsoby zpracování a mohou být do nich přidány |
  | pouze tyto látky:                           |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | — mechanické způsoby oddělování,                    |
  |                                    |
  | — obvyklé fyzikální postupy výroby koncentrovaných ovocných šťáv,   |
  | včetně přímého odstranění vody z jedlých částí plodů s výjimkou    |
  | vinných hroznů, pokud jsou takto získané ovocné šťávy v souladu s § 4a |
  | odst. 1 písm. a),                           |
  |                                    |
  | — v případě hroznové šťávy, která byla sířena oxidem siřičitým, se   |
  | povoluje odsíření fyzikálními prostředky za předpokladu, že celkové  |
  | množství SO[2] přítomného v hotovém produktu nepřekročí 10 mg/l,    |
  |                                    |
  | — enzymatické přípravky:     pektinázy (pro rozložení pektinu), proteinázy |
  | (pro rozložení bílkovin) a amylázy (pro štěpení škrobu) splňující   |
  | požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008   |
  | o potravinářských enzymech                       |
  |                                    |
  | — jedlá želatina,                           |
  |                                    |
  | — taniny,                               |
  |                                    |
  | — sol (koloidní roztok) kyseliny křemičité,              |
  |                                    |
  | — aktivní uhlí,                            |
  |                                    |
  | — dusík,                                |
  |                                    |
  | — bentonit jako adsorpční jíl,                     |
  |                                    |
  | — chemicky inertní pomocné filtrační látky a srážecí činidla (mj.   |
  | perlit, promytá křemelina, celulosa, nerozpustný polyamid,       |
  | polyvinylpolypyrolidon, polystyren), které jsou v souladu s nařízením |
  | Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a     |
  | předmětech určených pro styk s potravinami               |
  |                                    |
  | — chemicky inertní pomocné adsorpční látky, které jsou v souladu    |
  | s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o      |
  | materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a které se  |
  | používají ke snížení obsahu limonoidů a naringinu v citrusové šťávě,  |
  | aniž by výrazně ovlivnily obsah limonoidních glykosidů, kyselin, cukrů |
  | (včetně oligosacharidů) nebo minerálních látek             |
  |                                    |
  | — navíc koření, byliny a jedlá sůl, pokud její množství nepřekročí 3 % |
  | hmotnosti potraviny při výrobě zeleninové šťávy.            |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | 4. Suroviny                              |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | Ovoce - všechny druhy ovoce. Ovoce musí být zdravé, přiměřeně zralé,  |
  | čerstvé nebo konzervované fyzikálními prostředky nebo úpravou použitou |
  | v souladu s právními předpisy Unie, včetně úpravy po sklizni.     |
  |                                    |
  | Ovocná dřeň - zkvasitelný, ale nezkvašený produkt získaný vhodnými   |
  | fyzikálními postupy, např. pasírováním, drcením, mletím jedlých částí |
  | celého nebo loupaného ovoce bez oddělení šťávy.            |
  |                                    |
  | Koncentrovaná ovocná dřeň - produkt získaný z ovocné dřeně fyzikálním |
  | odstraněním určitého podílu přirozeného obsahu vody. Koncentrované   |
  | ovocné dřeni může být navráceno aroma, získané vhodnými fyzikálními  |
  | prostředky a obnovené ze stejného druhu ovoce.             |
  |                                    |
  | Aroma - aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. |
  | 1334/2008, získává se aroma určené k    |
  | navrácení během zpracování ovoce za použití vhodných fyzikálních    |
  | postupů. Tyto fyzikální postupy se mohou uplatňovat pro udržení,    |
  | uchování nebo stabilizování kvality aromatu a zahrnují zejména     |
  | lisování, extrakci/vyluhování, destilaci, filtraci, adsorpci,     |
  | odpařování, frakcionaci a koncentraci.                 |
  |                                    |
  | Aroma se získává z jedlých částí ovoce; může to však být rovněž z   |
  | oleje lisovaného za studena z kůry citrusových plodů a směsi z pecek. |
  |                                    |
  | Cukry - produkty dle vyhlášky1c), dále fruktózový sirup a cukry    |
  | pocházející z ovoce.                          |
  |                                    |
  | Med - produkt dle vyhlášky1c).                     |
  |                                    |
  | Dužnina nebo buňky - produkty získané z jedlých částí plodu stejného  |
  | druhu bez odstranění šťávy. V případě citrusových plodů jsou dužninou |
  | nebo buňkami také váčky šťávy získané z endokarpu.           |
  +------------------------------------------------------------------------+ 

  “.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Sdělení „od 28. dubna 2015 neobsahují žádné ovocné šťávy přidané cukry“ může být uváděno na etiketě na stejném místě jako název výrobku vymezeného v § 1 písm. d), f), h), i), nebo k) do 28. října 2016.
2. Potraviny uvedené do oběhu nebo označené v souladu s vyhláškou č. 335/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do 28. dubna 2015.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. října 2013.
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Související dokumenty