81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti

Schválený:
81/1957 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o koncertní a jiné hudební činnosti
Změna: 146/1971 Sb.
Změna: 127/1990 Sb.
Změna: 425/1990 Sb.
Změna: 165/1992 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
Organisace pro koncertní a jinou hudební činnost
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
(1) zrušen
(2) Pověřenec školství a kultury zřídí v dohodě s pověřencem-předsedou Slovenského plánovacího úřadu a s pověřencem financí na Slovensku organisaci pro plnění úkolů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c).
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
Pořádání veřejných produkcí a dozor na ně
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
Zrušen
 
§ 13
Zrušen
 
§ 14
Dozor nad veřejnými produkcemi vykonávají odbory školství a kultury rad okresních národních výborů, které mohou tuto působnost přenést na výkonné orgány místních národních výborů.
Ustanovení závěrečná
 
§ 15
Ministerstvo školství a kultury vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména o sjednávání a zrušování smluv o umisťování hudebníků z povolání, o povolování veřejných produkcí a o provádění dozoru na ně a o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků.
 
§ 16
Zrušen
 
§ 17
Hudební a artistická ústředna v Praze a Hudební a artistická ústředna v Bratislavě se zrušují. Likvidaci práv a závazků těchto organisací provedou likvidátoři, které jmenuje ministerstvo (pověřenectvo) školství a kultury v dohodě s ministerstvem (pověřenectvem) financí.
 
§ 18
Zrušují se všechna ustanovení dosavadních předpisů o věcech upravených tímto zákonem.
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Dr. Kahuda v.r.

Související dokumenty