33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Schválený:
33/1978 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 31. března 1978
o divadelní činnosti (divadelní zákon)
Změna: 122/1989 Sb.
Změna: 127/1990 Sb.
Změna: 165/1992 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
Divadelní činnost
(1) Divadelní činnost je veřejné scénické předvádění divadelního díla divadelními umělci nebo divadelními ochotníky, a to i pomocí loutek nebo ve spojení s audiovizuálními prostředky (dále jen "představení").
(2) Za divadelní dílo1) se považuje dílo dramatické, hudebně dramatické, choreografické nebo pantomimické.
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Divadla
 
§ 5
Zřizování, řízení a zrušování divadel
(1) Divadlo je socialistická organizace s posláním vykonávat divadelní činnost.
(2) zrušen
(3) Národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy zřizují a zrušují divadla se souhlasem ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury").
(4) Ministerstvo kultury a národní výbory zřizují divadla jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace.
(5) zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Agentury
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ochotnické soubory
 
§ 10
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
 
§ 14
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Pořádání představení
 
§ 15
zrušen
Povinnosti pořadatele
 
§ 16
Pořadatel odpovídá za vytvoření vhodných podmínek pro konání představení, za zachování pořádku při jeho průběhu a za dodržování autorskoprávních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných obecně závazných právních předpisů.5)
 
§ 17
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Povolování představení
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Dohled na představeních
Dohlédací orgán
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Divadelní činnost ve styku se zahraničím
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
Působnost orgánů státní správy
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
1. sledují a hodnotí ideovou a uměleckou úroveň divadelní činnosti v kraji,
 
§ 33
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
Společná ustanovení
 
§ 34
(1) Pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy na představení lze jen se souhlasem pořadatele.
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
(3) Ministerstvo kultury stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem podrobnosti o veřejných konkursech pro přijímání divadelních umělců a ředitelů divadel do pracovního poměru.
 
§ 39
Zrušují se
a) zákon č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon),
b) položka č. 47 přílohy A, položky č. 27 a 28 přílohy B a položka č. 14 přílohy D k zákonu České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy,
c) vyhláška č. 71/1958 Ú.l., kterou se stanoví podmínky učinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, ve znění vyhlášek č. 196/1958 Ú.l. a č. 74/1964 Sb.,
d) ustanovení první, druhé a čtvrté části vyhlášky č. 99/1958 Ú.l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských, pokud se vztahují na veřejná divadelní představení mimo oblast působení nebo mimo provoz divadel a na veřejná představení ochotnická.
 
§ 40
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.
Erban v. r.
Korčák v. r.
1) § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
2a) § 41 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
§ 2 odst. 2 písm. b) vládního nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl.
5) Autorský zákon; zákoník práce č. 65/1965 Sb. (úplné znění č. 55/1975 Sb.); vyhláška č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení; vyhláška č. 106/1959 Ú.l., o organizaci požární ochrany; vyhláška č. 70/1960 Sb., o zajištění pohotovosti hasicích zařízení; zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu atd.

Související dokumenty