122/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Schválený:
122/1989 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 31. října 1989,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 2 se na konci věty druhé tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "zejména s těmi, jejichž posláním je sdružovat autory a výkonné umělce z oboru divadelního umění.".
2. § 5 zní:
 
"§ 5
Zřizování, řízení a zrušování divadel
(1) Divadlo je socialistická organizace s posláním vykonávat divadelní činnost.
(2) Divadla zřizují, řídí a zrušují ministerstvo kultury České socialistické republiky, národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy2a) (dále jen "zřizují organizace").
(3) Národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy zřizují a zrušují divadla se souhlasem ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury").
(4) Ministerstvo kultury a národní výbory zřizují divadla jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace.
(5) V čele divadla je ředitel, kterého jmenuje na základě veřejného konkursu a odvolává zřizující organizace.
(6) Divadlo předvádí divadelní díla na základě dramaturgického plánu a plánu činnosti schválených ředitelem divadla.".
2a) § 41 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
§ 2 odst. 2 písm. b) vládního nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl.
3. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Statut divadla vydává zřizující organizace.".
4. V § 8 odst. 2 se za slovo "výbor" vkládá čárka a slova "v Praze Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen "krajský národní výbor")".
5. § 8 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:
"(3) Krajský národní výbor může pověřit i další socialistické organizace plněním některých úkolů krajské agentury.".
6. § 9 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:
"(3) Ministerstvo kultury může pověřit i další socialistické organizace plněním některých úkolů ústřední agentury.".
7. § 10 odst. 3 se vypouští.
8. V § 21 odst. 3 se vypouští věta druhá.
9. V § 21 odst. 4 se v první větě nahrazují slova "orgánu státní správy, který divadlo řídí" slovy "zřizující organizaci".
10. V § 22 se slova "orgánu státní správy, který je řídí," nahrazují slovy "zřizující organizace".
11. § 24 odst. 2 zní:
"(2) Dohled na představení, jehož pořadatelem je divadlo řízené ministerstvem kultury nebo národním výborem, přísluší orgánu státní správy, který je řídí; tento orgán může zabezpečením dohledu pověřit okresní nebo místní (městský) národní výbor příslušný podle místa představení. U ostatních divadel dohled na představení přísluší místnímu (městskému) národnímu výboru, v jehož obvodě se představení koná.".
12. V § 31 se vypouští ustanovení písmen b) a c).
13. V § 31 písm. e) se za slovo "školství" vkládá čárka a slova "mládeže a tělovýchovy".
14. V § 31 písm. g) se slova "státní správy a společenskými organizacemi" nahrazují slovy "státní správy, společenskými organizacemi a kulturními fondy".
15. V § 31 se dosavadní písmena d) až j) označují jako písmena b) až h).
16. V § 32 odst. 2 písm. a) se vypouští bod 2; dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 2 až 5.
17. V § 32 odst. 2 písm. b) se vypouští bod 2; dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.
18. V § 36 odst. 4 se slova "o udělení souhlasu podle § 28 odst. 1" nahrazují slovy "o udělení souhlasu podle § 5 odst. 3 a § 28 odst. 1".
19. V § 38 odst. 2 se za slovo "školství" vkládá čárka a slova "mládeže a tělovýchovy".
20. § 38 odst. 3 zní:
"(3) Ministerstvo kultury stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem podrobnosti o veřejných konkursech pro přijímání divadelních umělců a ředitelů divadel do pracovního poměru.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Kempný v. r.
Pitra v. r.

Související dokumenty