237/1991 Sb., o patentových zástupcích

Schválený:
237/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. května 1991
o patentových zástupcích
Změna: 14/1993 Sb.
Změna: 151/2002 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Předmět úpravy
Zákon upravuje postavení, jakož i práva a povinnosti patentových zástupců.
 
ČÁST PRVNÍ
Patentový zástupce
 
§ 2
Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví zejména tím, že za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy je zastupuje v řízení před soudy1a) a dále je zastupuje v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad"), popřípadě jinými správními orgány a poskytuje jim odborné rady.
 
§ 3
(1) Oprávnění k činnosti patentového zástupce podle tohoto zákona vzniká jen tomu, kdo je zapsán do rejstříku patentových zástupců (dále jen "rejstřík"), který vede Komora patentových zástupců (dále jen "Komora").
(2) Vykonávání činnosti uvedené v § 2 podle zvláštních předpisů 1) není tímto zákonem dotčeno.
 
§ 4
(1) Komora do rejstříku zapíše každého, kdo splňuje tyto podmínky:
a) je občanem České a Slovenské Federativní Republiky a má trvalý pobyt na jejím území,
b) je plně způsobilý k právním úkonům,
c) je bezúhonný,
d) má potřebné vysokoškolské vzdělání,
e) vykoná odbornou zkoušku,
f) složí do rukou předsedy Komory tento slib: "Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat ústavu, ostatní zákony, svědomitě plnit povinnosti patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem této činnosti.".
(2) Komora do rejstříku nezapíše pracovníka Úřadu.
 
§ 5
(1) Obsah a organizaci odborné zkoušky stanoví Úřad po projednání s Komorou. Odborná zkouška se zpravidla koná dvakrát do roka, nejméně však jednou ročně, a je veřejná.
(2) Úřad jmenuje předsedu a čtyři členy zkušební komise, z nich dva na návrh Komory.
(3) K odborné zkoušce musí být připuštěn každý uchazeč o zápis do rejstříku, který o to požádal a má nejméně 5 let praxe v oboru průmyslového vlastnictví.
(4) Vykonáním odborné zkoušky uchazeč prokazuje znalosti patentového inženýrství, právních předpisů a mezinárodních smluv týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i praktické znalosti potřebné pro výkon činnosti patentového zástupce.
(5) O vykonání odborné zkoušky vydá Úřad uchazeči doklad.
 
§ 6
(1) Komora umožní složení slibu podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) do jednoho měsíce od předložení dokladu o vykonané zkoušce.
(2) Komora vydá do 15 dnů po složení slibu patentovému zástupci potvrzení o zápisu do rejstříku.
 
§ 7
(1) Do rejstříku se zapisuje jméno, příjmení, sídlo, popřípadě bydliště patentového zástupce, popřípadě uložení disciplinárního opatření (§ 32), pozastavení činnosti patentového zástupce (§ 8) nebo jeho vyškrtnutí z rejstříku (§ 9).
(2) Úřad zveřejňuje ve Věstníku Federálního úřadu pro vynálezy seznam patentových zástupců zapsaných do rejstříku.
 
§ 8
(1) Komora pozastaví patentovému zástupci výkon činnosti
a) po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo trvání trestu zákazu výkonu činnosti patentového zástupce,
b) jestliže se stal pracovníkem Úřadu.
(2) Komora může pozastavit patentovému zástupci výkon činnosti,
a) byla-li proti němu podána obžaloba pro úmyslný trestný čin, a to až do pravomocného rozhodnutí o ukončení trestního řízení,
b) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.
(3) Pominou-li důvody, které vedly k pozastavení výkonu činnosti, Komora pozastavení výkonu činnosti zruší; trvá-li pozastavení výkonu činnosti déle než tři roky, je povinen patentový zástupce odbornou zkoušku vykonat znovu.
 
§ 9
(1) Komora vyškrtne z rejstříku patentového zástupce,
a) který zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,
b) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
c) který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti patentového zástupce,
d) kterému bylo uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí z rejstříku (§ 31),
e) který o to písemně požádal.
(2) Komora může z rejstříku vyškrtnout patentového zástupce, který byl pravomocně odsouzen i za jiný trestný čin, než je uvedený v odstavci 1 písm. c).
(3) Komora vyškrtne z rejstříku patentového zástupce, u něhož zjistí, že nesplňuje podmínky uvedené v § 4.
 
§ 10
Uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce, který nebyl Komorou zapsán do rejstříku, nebo patentový zástupce, který byl Komorou vyškrtnut z rejstříku, s výjimkou vyškrtnutí podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d), anebo patentový zástupce, jemuž byl výkon činnosti patentového zástupce Komorou pozastaven, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.
 
ČÁST DRUHÁ
Práva a povinnosti patentových zástupců
 
§ 11
(1) Patentový zástupce je vázán ústavou, zákony, dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy zastoupeného.
(2) Patentový zástupce je povinen chránit práva a oprávněné zájmy zastoupeného. Je povinen jednat přitom čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazů zastoupeného pokládá pro něj za prospěšné.
 
§ 12
(1) Patentový zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zastupováním. Této povinnosti jej může zprostit pouze zastoupený písemným prohlášením; zástupce však musí zachovávat mlčenlivost, i když jej zastoupený této povinnosti zprostí, pokud je to v zájmu zastoupeného.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, jde-li o zákonem uloženou povinnost překazit nebo oznámit spáchání trestného činu.
(3) Povinnost mlčenlivosti má i ten, kdo byl vyškrtnut z rejstříku, nebo ten, jemuž byl výkon činnosti pozastaven.
(4) Povinnost mlčenlivosti podle odstavců 1 až 3 se vztahuje i na osoby, které patentový zástupce zaměstnává v pracovním nebo obdobném poměru (§ 16).
 
§ 13
(1) Každý má právo na zastupování patentovým zástupcem.
(2) Patentový zástupce je povinen odmítnout zastupování, jestliže
a) ve věci již zastupoval jiného, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o zastupování žádá,
b) protistranu zastupuje patentový zástupce, s nímž společně vykonává činnost patentového zástupce (§ 21).
 
§ 14
(1) Patentový zástupce může odstoupit od smlouvy o zastupování tehdy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a zastoupeným, neposkytuje-li zastoupený potřebnou součinnost nebo nesložil-li zastoupený bez vážného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za zastupování (§ 17); patentový zástupce tak učiní vždy, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v ustanovení § 13 odst. 2.
(2) Patentový zástupce je povinen po dobu dvou měsíců ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o zastupování, činit všechny neodkladné úkony, pokud zastoupený neučinil jiné opatření.
 
§ 15
Patentový zástupce se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným patentovým zástupcem; zastoupení není možné proti vůli zastoupeného.
 
§ 16
(1) Patentový zástupce může zaměstnávat v pracovním nebo obdobném poměru jiné osoby (dále jen "pracovníci").
(2) Pracovněprávní vztahy mezi patentovým zástupcem a pracovníky se řídí zvláštními předpisy. 2)
 
§ 17
Patentový zástupce vykonává svou činnost za odměnu, má právo žádat od zastoupeného přiměřenou zálohu na odměnu.
 
§ 18
(1) Patentový zástupce odpovídá zastoupenému za škodu, kterou mu způsobil při zastupování. Patentový zástupce odpovídá za škodu způsobenou svou činností i tehdy, byla-li škoda způsobena jeho zástupcem nebo jeho pracovníkem; případná odpovědnost těchto osob za škodu podle platných předpisů tím není dotčena.
(2) Patentový zástupce se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
 
§ 19
(1) Patentový zástupce je před zahájením činnosti podle ustanovení § 2 povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností; pokud patentový zástupce zaměstnává pracovníky, je povinen uzavřít rovněž smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou pracovníkům při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, za kterou patentový zástupce odpovídá podle zákoníku práce.
(2) Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností patentového zástupce, musí trvat po celou dobu, po kterou je tato činnost vykonávána; pojištění za škodu vzniklou pracovníkům musí trvat po celou dobu, po kterou patentový zástupce pracovníky zaměstnává.
 
§ 20
Patentový zástupce je povinen oznámit Komoře své sídlo, popřípadě bydliště, jejich změnu a skutečnosti uvedené v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2.
 
§ 21
(1) Patentoví zástupci mohou vykonávat činnost podle ustanovení § 2 též společně; právní vztahy ze společného výkonu této činnosti si patentoví zástupci upraví písemnou dohodou.
(2) Zastoupenému odpovídá každý patentový zástupce samostatně; jde-li však o společně zastoupeného a není-li dohodnuto něco jiného, odpovídají patentoví zástupci tomuto zastoupenému společně a nerozdílně.
 
ČÁST TŘETÍ
Samospráva a disciplinární odpovědnost patentových zástupců
 
§ 22
(1) Zřizuje se Komora patentových zástupců se sídlem v Brně.
(2) Komora jako právnická osoba je samosprávnou organizací sdružující všechny patentové zástupce.
 
§ 23
Komora má tyto orgány:
a) konferenci patentových zástupců,
b) představenstvo,
c) dozorčí komisi,
d) disciplinární komisi.
 
§ 24
(1) Nejvyšším orgánem Komory je konference patentových zástupců (dále jen "konference").
(2) Právo účastnit se jednání konference mají všichni patentoví zástupci zapsaní v rejstříku.
(3) Konferenci svolává představenstvo nejméně jednou za tři roky. Představenstvo je povinno svolat konferenci vždy, požádá-li o to písemně alespoň třetina všech patentových zástupců nebo požádá-li o to dozorčí komise, a to nejpozději do dvou měsíců.
(4) Patentový zástupce může písemně pověřit jiného patentového zástupce, aby ho zastupoval na konferenci; zastoupený patentový zástupce se považuje za přítomného na konferenci.
(5) Konference se může platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech patentových zástupců. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných patentových zástupců.
 
§ 25
(1) Konference zejména:
a) volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let z patentových zástupců předsedu a místopředsedu, členy představenstva, dozorčí komise a disciplinární komise; členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává,
b) schvaluje organizační řád Komory, volební řád Komory a disciplinární řád Komory,
c) schvaluje výši příspěvků na činnost orgánů Komory,
d) schvaluje výši náhrady za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory,
f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva.
(2) Předseda zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech; činí rovněž neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáním představenstva a řídí pracovníky Komory v rozsahu určeném organizačním řádem.
 
§ 26
(1) Představenstvo rozhoduje:
a) o zápisu do rejstříku a o vyškrtnutí z rejstříku,
b) o opravných prostředcích podle ustanovení § 33,
c) ve všech věcech, které podle tohoto zákona jsou svěřeny Komoře, pokud o nich nerozhodují jiné orgány Komory.
(2) Představenstvo dále:
a) svolává konferenci,
b) navrhuje Úřadu dva členy zkušební komise podle ustanovení § 5 odst. 2,
c) spravuje majetek Komory,
d) chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců,
e) pravidelně informuje patentové zástupce o činnosti Komory,
f) činí veškerá opatření nezbytná k činnosti Komory,
g) vede rejstřík patentových zástupců,
h) provádí další činnosti podle tohoto zákona, pokud nepřísluší jiným orgánům Komory.
(3) Představenstvo se schází zpravidla jednou za tři měsíce; schůze představenstva svolává předseda Komory.
 
§ 27
Dozorčí komise:
a) kontroluje plnění usnesení konference a kontroluje rovněž činnost představenstva; za tím účelem musí být dozorčí komisi umožněn přístup ke všem dokladům Komory,
b) dohlíží na řádný výkon činnosti patentových zástupců,
c) volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost komise; předseda dozorčí komise podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.
 
§ 28
Disciplinární komise:
a) provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárním opatření podle zákona,
b) volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost komise.
 
§ 29
Funkce v orgánech Komory jsou čestné.
 
§ 30
(1) Podrobnější úpravu organizace Komory, jejích orgánů, působnosti těchto orgánů a o počtu členů představenstva Komory, dozorčí komise a disciplinární komise stanoví organizační řád Komory.
(2) Podrobnosti o volbách stanoví volební řád Komory a podrobnosti disciplinárního řízení stanoví disciplinární řád Komory.
Disciplinární odpovědnost
 
§ 31
(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností stanovených tímto zákonem disciplinární komise může uložit patentovému zástupci, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemné napomenutí,
b) pokutu až do výše 10 000 Kčs,
c) vyškrtnutí z rejstříku až na dobu pěti let.
(2) Výnos z pokut připadá Komoře.
 
§ 32
(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje disciplinární komise Komory v disciplinárním řízení zahájeném na návrh předsedy dozorčí komise.
(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán předsedou dozorčí komise do dvou měsíců ode dne, kdy se o disciplinárním provinění patentového zástupce dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.
(3) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.
 
§ 33
(1) Proti rozhodnutí disciplinární komise Komory může patentový zástupce nebo předseda dozorčí komise podat do patnácti dnů od jeho doručení odvolání; odvolání má odkladný účinek.
(2) O odvolání rozhoduje představenstvo Komory, které napadené rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, je disciplinární komise Komory vázána rozhodnutím představenstva Komory.
 
§ 34
Konečné rozhodnutí představenstva Komory, jímž bylo jako disciplinární opatření uloženo vyškrtnutí z rejstříku, přezkoumává podle zvláštních předpisů 3) na návrh patentového zástupce, jehož se rozhodnutí týká, Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky; návrh lze podat ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy. 4)
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení závěrečná, přechodná a zrušovací
 
§ 35
Oprávnění k zastupování osob, které nemají na území České a Slovenské Federativní Republiky bydliště nebo sídlo, v řízení před Úřadem, udělená podle ustanovení § 11 vyhlášky Úřadu pro vynálezy a objevy č. 107/1972 Sb., o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, a oprávnění k zastupování těchto osob v řízení o ochranných známkách podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, a podle ustanovení § 15 zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků, pozbývají platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 36
Oprávnění k zastupování v řízení před Úřadem a provádění služeb a prací směřujících k uplatnění ochrany průmyslového vlastnictví podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 37
(1) Uchazeče o zápis do rejstříku, jehož písemná žádost dojde Komoře do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zapíše Komora po složení slibu do rejstříku, pokud splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) až c), získal potřebné vysokoškolské vzdělání a má nejméně 5 let praxe v oboru průmyslového vlastnictví; výjimku může povolit Komora.
(2) Uchazeč zapsaný do rejstříku podle odstavce 1 je povinen vykonat odbornou zkoušku podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) nejpozději do 12 měsíců od zápisu do rejstříku.
(3) Nesplní-li uchazeč povinnost podle odstavce 2, bude z rejstříku vyškrtnut.
(4) Fyzické osoby oprávněné k zastupování podle ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, a podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zapíše Komora do rejstříku po předložení oprávnění uděleného Úřadem.
 
§ 38
(1) Do ustanovení orgánů Komory vykonává jejich působnost přípravný výbor jmenovaný předsedou Úřadu.
(2) Přípravný výbor svolá ustavující konferenci Komory do 31. prosince 1991.
 
§ 39
Úřad vydá po dohodě s Komorou vyhlášku o odměňování patentových zástupců.
 
§ 40
Pokud z dosavadních zákonů 5) vyplývá, že právnické a fyzické osoby, které nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště nebo sídlo, musí být v řízení před Úřadem zastoupeny organizací nebo členem organizace k tomu oprávněné, popřípadě zástupcem podle zvláštních předpisů, anebo patentovým zástupcem, jemuž toto oprávnění udělil Úřad, rozumí se tím zástupce podle zvláštních předpisů 1) a podle tohoto zákona.
 
§ 41
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
1) Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii.
Zákon Slovenské národní rady č. 132/1990 Sb., o advokacii.
Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících.
Zákon Slovenské národní rady č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících.
1a) § 35 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
§ 25b občanského soudního řádu.
2) Například zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů.
3) § 244 až 250 občanského soudního řádu.
4) § 247 odst. 2 občanského soudního řádu.
5) § 15 zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.
§ 27 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.
§ 70 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

Související dokumenty