524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky

Schválený:
524/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1992
o auditorech a Komoře auditorů České republiky
Změna: 63/1996 Sb.
Změna: 165/1998 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavení a činnost auditorů a asistentů auditorů,
b) vznik, postavení a působnost komory auditorů (dále jen "komora").
 
§ 2
Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které jsou oprávněny a povinny provádět kontrolu podle jiných právních předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
Postavení auditora
 
§ 3
Auditorem podle tohoto zákona je fyzická osoba (dále jen "auditor"), která je zapsána v seznamu auditorů vedeném komorou (dále jen "seznam auditorů"). Auditorskou činnost mohou vykonávat i právnické osoby, které jsou zapsány v seznamu auditorů. Jménem právnických osob mohou auditorskou činnost vykonávat jen auditoři.
 
§ 4
(1) Komora zapíše do seznamu auditorů do dvou měsíců od doručení písemné žádosti
a) fyzickou osobu, která složila odbornou zkoušku,
b) fyzickou osobu, která splňuje podmínky pro výkon této činnosti v jiném státě a prokázala znalost obecně závazných právních předpisů platných v České republice před zkušební komisí jmenovanou komorou,
c) právnickou osobu, a to obchodní společnost, ve které náleží nejméně 60 % podílů1) nebo hlasovacích práv auditorům zapsaným do seznamu auditorů, kteří jsou občany České republiky.
(2) Komora nezapíše do seznamu auditorů
a) fyzickou nebo právnickou osobu, která podniká2) nebo se podílí na podnikání jiných osob, s výjimkou správy vlastního majetku, vedení účetnictví nebo ekonomického, daňového a účetního poradenství. Toto omezení se nevztahuje na výdělečnou činnost pedagogickou, vědeckou, uměleckou a publikační,
b) fyzickou osobu, která po složení odborné zkoušky pozbyla způsobilost k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
c) fyzickou nebo právnickou osobu, která neuhradila poplatek za provedení zápisu ve výši stanovené komorou,
d) fyzickou osobu, která byla v posledních deseti letech vyškrtnuta ze seznamu auditorů disciplinárním opatřením podle § 32 odst. 2.
(3) Současně se zápisem osoby do seznamu auditorů vystaví komora fyzické osobě dekret a právnické osobě licenci, jimiž tyto osoby prokazují oprávnění k auditorské činnosti. Fyzické a právnické osoby jsou povinny na dobu pozastavení činnosti nebo při vyškrtnutí ze seznamu komoře odevzdat dekret nebo licenci.
 
§ 5
Zápis do seznamu auditorů opravňuje auditora k výkonu daňového poradenství.
 
§ 6
Rozhodnutí, kterým komora zamítla žádost uchazeče o zápis do seznamu auditorů, přezkoumá soud na základě opravného prostředku podaného žadatelem proti tomuto rozhodnutí.3)
 
§ 7
Odbornou zkoušku je oprávněna vykonat fyzická osoba, která
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, právnického nebo technického směru se zaměřením na ekonomiku,
d) dosáhla kvalifikace účetní znalec a po dosažení této kvalifikace vykonávala po dobu alespoň dvou let praxi asistenta auditora,
e) uhradila poplatek za zkoušku ve výši stanovené komorou.
 
§ 8
Ve vybraných odvětvích stanovených komorou může vykonávat auditorskou činnost pouze auditor, který k tomu má zvláštní osvědčení. Osvědčení vydá komora auditorovi, který složí speciální zkoušku. Před vykonáním této zkoušky je povinen zaplatit poplatek ve výši stanovené komorou.
 
§ 9
(1) Odborná zkouška a speciální zkouška se konají před zkušební komisí.
(2) Komora zveřejní obory, ze kterých se bude odborná zkouška a speciální zkouška skládat, její formu a termín.
(3) Zkušební komise je složena z poloviny ze zástupců státních orgánů jmenovaných ministerstvem financí České republiky (dále jen "ministerstvo") a z poloviny ze zástupců odborníků z ekonomické a právní teorie a praxe jmenovaných komorou. Předseda zkušební komise je vždy zástupce státních orgánů jmenovaný ministerstvem. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
(4) Odborná zkouška je zaměřena na ověření teoretických znalostí v oborech obchodního, daňového a finančního práva, účetnictví, metod ověřování účetní závěrky a v dalších oborech stanovených komorou a na ověření schopností uplatnit tyto znalosti při výkonu činnosti auditora. Speciální zkouška je zaměřena na obory, jejichž znalost je ve vybraných odvětvích nezbytná. Zkoušky probíhají v českém nebo slovenském jazyce. Část zkoušky musí mít písemnou formu.
(5) O výsledku odborné zkoušky a speciální zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Žadatel složí odbornou zkoušku a speciální zkoušku, hlasuje-li pro tento výrok nadpoloviční většina přítomných členů zkušební komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
(6) Fyzická osoba, která nevykoná odbornou zkoušku, může ji opakovat znovu nejdříve po šesti měsících po neúspěšném vykonání odborné zkoušky.
 
§ 10
Osoby žádající o vykonání zkoušky nebo o zápis do seznamu auditorů jsou povinny poskytnout komoře všechny údaje a doklady potřebné k posouzení jejich žádosti komorou. Osoby zapsané do seznamu auditorů jsou povinny komoře sdělovat všechny změny v údajích vedených o nich komorou podle tohoto zákona, popřípadě podle zvláštních předpisů.
 
§ 11
(1) Komora může pozastavit auditorovi výkon auditorské činnosti, jestliže
a) bylo zahájeno řízení o omezení nebo zbavení jeho způsobilosti k právním úkonům,
b) bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,
c) nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu,
d) neposkytuje komoře údaje, které si komora vyžádá.
(2) Auditorovi je pozastaven výkon činnosti
a) v případech podle odstavce 1 písm. a) a b) do doby pravomocného ukončení řízení,
b) v případech podle odstavce 1 písm. c) do doby uzavření pojistné smlouvy,
c) při uložení disciplinárního opatření do doby uvedené v rozhodnutí komory.
 
§ 12
(1) Ze seznamu auditorů komora vyškrtne fyzickou osobu, která
a) zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,
b) byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena,
c) byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo byla odsouzena k trestu zákazu výkonu povolání souvisejícímu s činností auditora,
d) byla postižena disciplinárním opatřením vyškrtnutí ze seznamu auditorů,
e) písemně požádala komoru o vyškrtnutí ze seznamu auditorů,
f) neuhradila stanovené příspěvky do jednoho roku po termínu splatnosti.
(2) Ze seznamu auditorů komora vyškrtne právnickou osobu, která
a) ukončila svou činnost,
b) je v likvidaci,
c) nesplňuje podmínky uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2,
d) požádala písemně o vyškrtnutí,
e) je v úpadku.4)
(3) Ze seznamu může komora vyškrtnout toho, kdo
a) byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin, než který je uveden v odstavci 1 písm. c), jde-li o trestný čin související s činností auditora,
b) neprovádí nepřetržitě více než tři roky auditorskou činnost u účetních jednotek, pro které je tato povinnost stanovena zvláštními předpisy.5)
 
ČÁST TŘETÍ
Činnost auditora a právnické osoby vykonávající auditorskou činnost
 
§ 13
Činnost auditora je odbornou činností, kterou auditor vykonává zcela samostatně a nezávisle. Je při ní vázán zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, statutem komory a řády stanovenými komorou. Je povinen ji vykonávat svědomitě.
 
§ 14
(1) Auditor u účetní jednotky ověřuje,
a) zda údaje v účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce (dále jen "účetní závěrka") a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření,
b) zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.
(2) Při ověřování podle odstavce 1 auditor ověřuje i údaje v zahajovací rozvaze a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku, zejména změny výše základního (kmenového) jmění.
(3) Údaje vykazované v účetní závěrce může auditor ověřovat dílčím způsobem v průběhu kalendářního roku.
(4) Účetní jednotka je povinna poskytnout auditorovi veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení potřebné k řádnému ověření účetní závěrky a výroční zprávy. Povinnost poskytnout auditorovi informace potřebné k řádnému ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky mají i obchodní partneři této účetní jednotky, a to na základě žádosti auditora doložené souhlasem účetní jednotky. Auditor je oprávněn být přítomen při inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky, popřípadě si ji vyžádat v oblasti, ve které zjistil nedostatky. Je oprávněn si vyžádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o ní u bank nebo peněžních ústavů.
(5) Auditor zpracuje na základě ověření údajů účetní závěrky a výroční zprávy písemnou zprávu o ověření účetní závěrky. Zpráva musí obsahovat obchodní jméno účetní jednotky, období, za které bylo ověření údajů účetní závěrky a výroční zprávy provedeno, předmět ověření, jméno a číslo dekretu auditora, obchodní jméno a číslo licence, výrok auditora, datum vyhotovení zprávy a podpis auditora odpovědného za předložení zprávy.
(6) Auditor ve výroku vyjádří názor, zda údaje účetní závěrky a výroční zprávy za ověřované období odpovídají požadavkům uvedeným v odstavcích 1 a 2. Při zjištění nedostatků uvede tyto nedostatky ve zprávě. Auditor předá písemnou zprávu o ověření účetní závěrky statutárním orgánům účetní jednotky a je oprávněn seznámit se svým zjištěním vlastníky (akcionáře, společníky, členy družstva) na jejich shromáždění (valné hromadě, členské schůzi) schvalujícím účetní závěrku účetní jednotky. Účetní jednotka uvede výrok auditora ve výroční zprávě.6)
(7) K ověření konsolidované účetní závěrky může auditor využít zprávu zpracovanou auditorem pro účetní jednotku, jejíž účetní závěrka je zahrnována do konsolidované účetní závěrky.
(8) Postup při ověřování údajů účetní závěrky a výroční zprávy, způsob a formu zpracování a projednání zprávy o ověření účetní závěrky stanoví podrobněji komora.
 
§ 15
O průběhu auditorské činnosti u účetní jednotky vede auditor spis, ve kterém zaznamenává všechny významné skutečnosti zjištěné při této činnosti. Součástí spisu je kopie zprávy o ověření účetní závěrky, účetní závěrka, výroční zpráva účetní jednotky a další náležitosti stanovené komorou. Spis se archivuje deset let. Právo nahlížet do spisu má komora a soud.
 
§ 16
(1) Auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti a nesmí jich zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného. Tuto povinnost má i asistent auditora a pracovníci, které auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost zaměstnává. Zprostit auditora povinnosti zachovat mlčenlivost může komora nebo statutární orgán účetní jednotky, jejíž účetní závěrku ověřoval.
(2) Sdělení údajů České národní bance za podmínek stanovených zvláštním zákonem není porušením ustanovení odstavce 1.
 
§ 17
Auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost je povinen před zahájením své činnosti uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem auditorské činnosti. Toto pojištění musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činnosti.
 
§ 18
(1) Auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost provádí ověření účetní závěrky a výroční zprávy na základě smlouvy uzavřené s účetní jednotkou.
(2) Auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost vykonává auditorskou činnost za úplatu, jejíž výši dohodne ve smlouvě uzavřené s účetní jednotkou. Úplata se nesmí spojovat s věcným plněním a nesmí se stanovit jako přímý podíl na ukazatelích výsledků činnosti účetní jednotky.
(3) Kromě úplaty náleží auditorovi nebo právnické osobě vykonávající auditorskou činnost náhrada nezbytných prokázaných věcných výdajů vynaložených při výkonu auditorské činnosti nebo v souvislosti s ní.
 
§ 19
Auditorskou činnost u účetní jednotky, jakož i u účetních jednotek, jejichž účetní závěrka se zahrnuje do konsolidované účetní závěrky,7) nesmí vykonávat osoba, která
a) je k nim ve vlastnickém, spoluvlastnickém, členském, pracovním nebo obdobném vztahu, ze kterého jí plyne majetkový nebo jiný prospěch,
b) je členem jejich volených nebo jmenovaných orgánů,
c) je osobou blízkou8) osobám, které mají v účetních jednotkách postavení, jež by mohlo ovlivnit činnost auditora,
d) vede účetnictví u těchto účetních jednotek, sestavuje jejich účetní závěrku a jejich daňová přiznání nebo je ustanovena jejich likvidátorem.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Asistenti auditora
 
§ 20
Asistentem auditora je fyzická osoba zapsaná do seznamu asistentů auditorů vedeném komorou (dále jen "seznam asistentů").
 
§ 21
Komora zapíše do seznamu asistentů každého, kdo
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin,
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, právnického směru nebo technického směru se zaměřením na ekonomiku nebo má úplné střední vzdělání ekonomického směru a pět let praxe v účetnictví,
d) zahájil studium v rámci teoretické a praktické přípravy k dosažení kvalifikace účetní znalec,
e) je v pracovním poměru u auditora nebo právnické osoby vykonávající auditorskou činnost,
f) nebyl v průběhu posledních pěti let vyškrtnut ze seznamu asistentů disciplinárním opatřením podle § 32 odst. 2.
 
§ 22
Asistent auditora je oprávněn provádět jednotlivé úkony auditorské činnosti, jimiž ho auditor pověří, s výjimkou podepisování zprávy auditora a stanoviska podle § 14 odst. 5.
 
§ 23
(1) Ze seznamu asistentů komora vyškrtne fyzickou osobu, která
a) zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,
b) byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena,
c) byla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin nebo byla odsouzena k trestu zákazu výkonu povolání souvisejícímu s činností asistenta auditora,
d) byla postižena disciplinárním opatřením vyškrtnutím ze seznamu asistentů,
f) neuhradila stanovené příspěvky do jednoho roku po termínu splatnosti,
g) byla zapsána do seznamu auditorů.
(2) Ze seznamu asistentů může komora vyškrtnout toho, kdo byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin, než který je uveden v odstavci 1 písm. c), jde-li o trestný čin související s činností asistenta auditora.
 
ČÁST PÁTÁ
Komora auditorů České republiky
 
§ 24
(1) Pro rozhodování ve věcech oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle tohoto zákona, k prosazování, ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Komora auditorů České republiky se sídlem v Praze.
(2) Komora je právnickou osobou.
(3) Komora je samosprávnou profesní organizací sdružující všechny auditory a asistenty auditorů zapsané v seznamu vedeném komorou.
(4) Komora může vytvořit územní sekce.
 
§ 25
Působnost komory
Komora zejména
a) zabezpečuje zvyšování vzdělanosti a profesionální úrovně asistentů auditorů a auditorů a zajišťuje teoretickou a praktickou vzdělávací přípravu k dosažení kvalifikace účetní znalec,
b) vydává zkušební řád pro odborné a speciální zkoušky, jmenuje členy zkušební komise, zejména z řad odborníků ekonomické teorie a praxe,
c) provádí odborné zkoušky a vydává usnesení o výsledku zkoušky,
d) provádí speciální zkoušky a vydává zvláštní osvědčení o způsobilosti k výkonu auditorské činnosti ve vybraných odvětvích,
e) vydává dekrety fyzickým a licence právnickým osobám k výkonu auditorské činnosti,
f) vede seznamy auditorů, právnických osob vykonávajících auditorskou činnost a seznamy asistentů, provádí do nich zápisy a zveřejňuje tyto seznamy,
g) dohlíží na řádný výkon auditorské činnosti,
h) vydává statut komory, disciplinární řád a další řády usměrňující činnost auditorů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními standardy v této oblasti,
i) stanoví podmínky členství jiných osob než auditorů a asistentů auditorů v komoře,
j) stanoví výši příspěvků a v dohodě s ministerstvem výši poplatku za účast na zkouškách a výši poplatku za provedení zápisu podle § 4 odst. 2 písm. c).
 
§ 26
Orgány komory
(1) Orgány komory jsou
a) sněm komory (dále jen "sněm"),
b) rada komory (dále jen "rada"),
c) dozorčí komise,
d) disciplinární komise,
e) revizoři účtů,
f) zkušební komise.
(2) Činnost orgánů komory a počty členů v jejích orgánech upraví statut, zkušební řád a disciplinární řád. Podrobnosti o volbách do orgánů komory stanoví volební řád.
(3) Komora může zřizovat další pomocné orgány pověřené zabezpečováním dílčích úseků činnosti.
(4) Funkce v orgánech komory jsou čestné. Při jejich výkonu přísluší auditorovi náhrada věcných výdajů a náhrada za ztrátu času.
 
§ 27
Sněm
(1) Sněm je nejvyšším orgánem komory. Tvoří jej auditoři a asistenti auditorů zapsaní v seznamu auditorů a asistentů auditorů. Asistent auditora nemá právo být volen do orgánu komory.
(2) Sněm
a) schvaluje statut, jednací, volební a disciplinární řád,
b) volí přímou a tajnou volbou členy rady, dozorčí komise, disciplinární komise a revizory účtů z řad auditorů, a to na dobu pěti let; členy těchto orgánů před uplynutím volebního období odvolává tajným hlasováním,
c) stanoví výši příspěvků členů komory,
d) schvaluje roční rozpočet komory, účetní závěrku komory, projednává a schvaluje zprávu o činnosti rady, zprávu revizorů účtů a ostatních orgánů komory,
e) stanoví podmínky pro členství jiných osob než auditorů a asistentů auditorů v komoře,
f) stanoví náhradu za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech komory,
g) usnáší se o všech dalších věcech náležejících do působnosti komory, které si vyhradí.
(3) Sněm je schopen platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech auditorů a asistentů auditorů. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných.
(4) Auditor nebo asistent auditora může písemně pověřit jiného auditora nebo asistenta auditora, aby ho zastupoval na sněmu; zastoupený auditor nebo zastoupený asistent auditora se považuje za přítomného na sněmu.
(5) Sněm svolává rada způsobem stanoveným statutem nejméně jednou ročně. Rada svolá sněm vždy, požádá-li o to dozorčí komise, a to nejpozději do tří měsíců.
 
§ 28
Rada
(1) Rada je výkonným orgánem komory; za svou činnost odpovídá sněmu.
(2) Členy rady jsou prezident, viceprezident a další členové volení sněmem; postavení prezidenta, viceprezidenta a jejich pravomoce upraví statut.
(3) Rada rozhoduje o všech záležitostech komory, které tento zákon, statut, jednací řád nebo usnesení sněmu nesvěří jinému orgánu komory.
(4) Rada zejména
a) připravuje podklady pro jednání sněmu a zajišťuje výkon jeho usnesení,
b) odpovídá za hospodaření s majetkem komory,
c) rozhoduje o opravných prostředcích podle § 34 tohoto zákona,
d) po dohodě s ministerstvem stanoví výši poplatku za účast na zkouškách a poplatku za provedení zápisu podle § 4 odst. 2 písm. c).
(5) Radu svolává prezident nejméně čtyřikrát ročně. Rada musí být svolána, pokud o to požádá alespoň třetina jejích členů.
 
§ 29
Dozorčí komise
(1) Dozorčí komise je kontrolním orgánem komory; za svou činnost odpovídá sněmu.
(2) Dozorčí komise dohlíží na usnesení sněmu a dozírá na činnost rady; za tím účelem musí být dozorčí komisi umožněn přístup ke všem dokladům komory.
(3) Dozorčí komise dohlíží na řádný výkon činnosti auditorů podle tohoto zákona.
(4) Členem dozorčí komise nemůže být člen orgánů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b), d), e) a f).
(5) Dozorčí komise volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost dozorčí komise.
 
§ 30
Disciplinární komise
(1) Disciplinární komise je orgánem komory, který rozhoduje o porušení povinností stanovených tímto zákonem a ukládá disciplinární opatření.
(2) Disciplinární komise volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost komise.
(3) Činnost komise a podrobnosti disciplinárního řízení upraví disciplinární řád schválený sněmem.
 
§ 31
Revizoři účtů
(1) Revizoři účtů ověřují roční účetní závěrku komory podle předpisů platných pro povinné přezkušování a podávají zprávu o výsledku své činnosti sněmu.
(2) Revizoři účtů nemohou být voleni do orgánů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) a c).
 
ČÁST ŠESTÁ
Sankce
Disciplinární řízení
 
§ 32
(1) Za porušení povinností podle tohoto zákona (dále jen "disciplinární provinění") uloží komora auditorovi nebo asistentu auditora, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemné napomenutí,
b) pokutu až do výše 500 000 Kčs auditorovi a až do výše 50 000 Kčs asistentu auditora,
c) pozastavení výkonu činnosti na dobu až tří let.
(2) Za závažné nebo opětovné porušení povinností podle tohoto zákona se auditorovi nebo asistentu auditora uloží disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu.
 
§ 33
(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje disciplinární komise v disciplinárním řízení na návrh dozorčí komise.
(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do tří měsíců ode dne, kdy se dozorčí komise o disciplinárním provinění dozvěděla, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.
(3) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.
 
§ 34
(1) Proti rozhodnutí disciplinární komise, jímž bylo auditorovi nebo asistentu auditora uloženo disciplinární opatření, může auditor nebo asistent auditora nebo dozorčí komise podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání radě; odvolání má odkladný účinek.
(2) O odvolání rozhoduje rada, která po projednání věci buď rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne nebo rozhodnutí zruší. Zruší-li rada napadené rozhodnutí a věc vrátí disciplinární komisi k novému projednání a rozhodnutí, je disciplinární komise vázána právním názorem rady.
 
§ 35
Rozhodnutí disciplinární komise, jímž byla uložena pokuta, pozastaven výkon činnosti nebo rozhodnuto o vyškrtnutí ze seznamu auditorů nebo seznamu asistentů, přezkoumá na základě žaloby podané auditorem nebo asistentem auditora soud.9)
 
§ 36
Sankce právnickým osobám vykonávajícím auditorskou činnost
(1) Za porušení povinností podle tohoto zákona právnickou osobou vykonávající auditorskou činnost může disciplinární komise této právnické osobě uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kčs nebo ji vyškrtnout ze seznamu.
(2) Na řízení o uložení sankce podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení § 32 až 34 tohoto zákona.
 
§ 37
Výnos pokut připadá komoře.
 
ČÁST SEDMÁ
Hospodaření komory
 
§ 38
(1) Komora hospodaří se svým majetkem. Zdroji jejích příjmů jsou zejména příspěvky od auditorů a asistentů auditorů, poplatky za účast na zkouškách a za zápis do seznamu, úhrady za služby, které komora poskytuje a pokuty uložené jako sankce.
(2) Účetní závěrku komory ověřují revizoři účtů a schvaluje sněm komory.
 
ČÁST OSMÁ
Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
 
§ 39
(1) Fyzické osoby zapsané do seznamu auditorů podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, s výjimkou osob uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, se považují do dne založení seznamu auditorů za osoby zapsané do seznamu auditorů podle tohoto zákona; uvedené osoby komora zapíše do seznamu auditorů ke dni jeho založení.
(2) Právnické osoby zapsané do seznamu určených auditorů federálního ministerstva financí podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, komora zapíše do seznamu podle tohoto zákona jen v případě, že nejde o právnické osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Komora vyškrtne ze seznamu auditorů k 1. lednu 1994 právnické osoby, které nesplní podmínky § 4 odst. 1 písm. c).
(3) Ustanovení § 7 písm. d) a ustanovení § 21 písm. d) se do doby nabytí účinnosti zákona o účetních znalcích neuplatní. Do této doby se místo toho v případě podle § 7 písm. d) vyžaduje pět let praxe v účetnictví.
(4) Při ověřování účetní závěrky účetních jednotek se až do vydání podrobnější úpravy komorou podle § 14 odst. 8 tohoto zákona postupuje podle ustanovení § 4 až 8 a § 12 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.
(5) Ministr financí České republiky jmenuje přípravný výbor, který ve spolupráci s Unií auditorů České republiky svolá ustavující sněm komory do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 40
Dnem účinnosti tohoto zákona se s působností pro Českou republiku, s výjimkou podle § 39 odst. 4, nepoužije vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.
 
§ 41
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
1) § 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2) § 2 zákona č. 513/1991 Sb.
3) § 250l a násl. občanského soudního řádu.
4) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
5) § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
6) § 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.
7) § 22 zákona č. 563/1991 Sb.
8) § 116 občanského zákoníku.
9) § 247 a násl. občanského soudního řádu.

Související dokumenty