14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Schválený:
14/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. prosince 1992
o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Změna: 250/2014 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Úřad průmyslového vlastnictví
 
§ 1
(1) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.
(2) Sídlem Úřadu je Praha.
(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
 
§ 2
Úřad
a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků,
b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,1)
c) vede ústřední fond světové patentové literatury.
 
ČÁST DRUHÁ
Přechodná ustanovení
 
§ 3
(1) Řízení o přihláškách objevů, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, se zastavují.
(2) Přihlášky vynálezů a průmyslových vzorů,2) užitných vzorů,3) topografií polovodičových výrobků,4) označení původu výrobků 5) a ochranných známek,6) o nichž nebylo před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, projedná Úřad podle dosavadních předpisů.
(3) Právní úkony učiněné v řízení před Federálním úřadem pro vynálezy, jakož i právní skutečnosti rozhodné podle dosavadních předpisů, které nastaly před nabytím účinnosti tohoto zákona, nadále platí, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 4
Autorská osvědčení a patenty na vynálezy, osvědčení a patenty na průmyslové vzory, zápisy průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, označení původu výrobků a ochranných známek do rejstříků, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona platné, zůstávají na území České republiky podle dosavadních předpisů nadále v platnosti.
 
§ 5
Řízení o zrušení patentu či autorského osvědčení na vynález, o výmazu průmyslového vzoru, užitného vzoru, topografie polovodičového výrobku a ochranné známky z rejstříku, o návrhu na odnětí ochrany užitným vzorem nebo topografie polovodičového výrobku, o určení, zda řešení v žádosti popsané spadá do rozsahu určitého patentu, autorského osvědčení či užitného vzoru nebo zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého zapsaného průmyslového vzoru, o udělení nucené licence na vynález, užitný vzor, či na topografii polovodičového výrobku, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, jsou dále v řízení podle dosavadních předpisů.
 
ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
 
§ 6
Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, se mění takto:
1. § 9 odst. 3 zní:
"(3) Komora vyškrtne z rejstříku patentového zástupce, u něhož zjistí, že nesplňuje podmínky uvedené v § 4."
2. § 25 odst. 3 se vypouští.
 
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
1) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.
2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
3) Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.
4) Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.
5) Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.
6) Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Související dokumenty