118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Schválený:
118/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. května 1995,
kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Změna: 223/1999 Sb.
Změna: 360/1999 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Změna: 587/2004 Sb.
Změna: 362/2003 Sb., 112/2006 Sb., 264/2006 Sb.
Změna: 189/2006 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 329/2011 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Změna: 332/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb., se mění takto:
1. V § 277 odst. 2 se vypouštějí slova "přídavky na děti a".
2. V § 301 odst. 2 se vypouštějí slova "výchovné, vyplacené k důchodu ze sociálního zabezpečení, ani".
3. V § 317 se vypouští odstavec 2.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
4. V Příloze A (§ 248 odst. 3) se vypouští obor Rodičovský příspěvek a v oboru Sociální zabezpečení se vypouštějí slova "s výjimkou rozhodnutí o zaopatřovacím příspěvku" a slova "Vyhláška č. 76/1957 Ú.l., ve znění vyhlášky č. 268/1990 Sb., vyhláška č. 183/1991 Sb." se nahrazují slovy "Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů".
Čl.V
zrušen
Čl.VI
zrušen
Čl.VII
zrušen
Čl.VIII
zrušen
Čl.IX
zrušen
Čl.X
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., se mění takto:
1. V § 24 se vypouští odstavec 1.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
2. V § 24 odst. 2 se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy "v odstavci 1".
Čl.XI
zrušen
Čl.XII
zrušen
Čl.XIII
Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se na konci připojují tato slova: " ,státní sociální podpory a sociální péče".
2. V § 2 se vypouští písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5).
3. V § 2 se vypouští písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6).
4. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 3 a 4 a v bodu 5 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".
5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 se vypouštějí slova "o výchovném k němu a o příplatku k výchovnému".
6. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí v bodu 12 slova "výchovné k němu a příplatek k výchovnému" a body 14 a 15.
7. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 13 a 16.
8. V § 6 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova "a rodičovský příspěvek".
9. § 6 odst. 4 písm. c) zní:
"c) poskytují peněžitou pomoc uchazečům o zaměstnání a zařizují její výplatu,".
10. V § 6 odst. 4 se vypouštějí písmena e) a f).
11. V § 6 odst. 4 písm. v) se slova "státní vyrovnávací příspěvek43) nebo příspěvek na nájemné44)" nahrazují slovy "dávky státní sociální podpory" a vypouštějí se poznámky pod čarou č. 43) a 44)".
12. V § 7 písm. b) se vypouštějí slova "e), f),".
13. V § 8 odst. 1 se v předvětí za slova "ve věcech sociálního zabezpečení" vkládají slova "státní sociální podpory" a za písmeno h) se připojuje nové písmeno i), které zní:
"i) zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o občana dlouhodobě těžce zdravotně postiženého, dlouhodobě zdravotně postiženého nebo o dítě dlouhodobě nemocné.".
14. V § 8 odst. 2 písm. c) se na konci připojují tato slova: "nebo z podnětu okresního úřadu nebo hlavního města Prahy".
15. V § 16 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
"Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči okresním úřadům a hlavnímu městu Praze v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči okresním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče.".
16. V § 19 odst. 5 se vypouštějí slova "rodičovský příspěvek, anebo", slova "(rodičovský příspěvek)" a slovo "(příspěvku)".
17. V § 21 odst. 1 se vypouštějí slova "a přídavků na děti".
18. V § 22 se vypouští písmeno c).
19. V § 32 se vypouštějí slova " ,e) a f)".
20. V § 49 odst. 2 se vypouštějí slova "a pozůstalé".
21. V části šesté hlavě první se v nadpisu oddílu prvního vypouštějí slova "a o přídavcích na děti".
22. V § 55 se vypouštějí slova "podpoře při narození dítěte, pohřebném".
23. V § 55 se za slova "a mateřství" vkládá slovo "a" a vypouštějí se slova "a o přídavcích na děti".
24. V § 61 se vypouští odstavec 3 a druhá věta v odstavci 4.
25. § 66 se vypouští.
26. § 67 se vypouští.
27. V § 86 odst. 1 se slova "a) až c)" nahrazují slovy "a) a b)".
28. § 86 odst. 4 se vypouští.
29. § 113 odst. 1 se vypouští.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
30. Část sedmá se vypouští.
31. V § 116 odst. 1 se vypouští věta druhá.
32. V § 116 odst. 2 se vypouštějí slova " ,s výjimkou výchovného,".
33. V § 127 odst. 1 písm. b) se za slovo "zabezpečení" vkládají slova " ,státní sociální podpory".
Čl.XIV
zrušen
Čl.XV
zrušen
Čl.XVI
zrušen
Čl.XVII
Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".
2. V § 9 odst. 3 se vypouštějí slova "a rodičovském příspěvku" a slova "a rodičovským příspěvkem".
3. V § 9 odst. 4 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".
4. V § 20 odst. 6 se vypouštějí slova "nebo na rodičovském příspěvku".
5. V § 29 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".
Čl.XVIII
zrušen
Čl.XIX
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, se mění takto:
V § 20 se za slova "přiznávání daně z příjmů," vkládají tato slova: "vykazování údajů pro účely státní sociální podpory".
Čl.XX
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb., se doplňuje takto:
V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají tato slova: " ,státní sociální podpory".
Čl.XXI
Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
V § 9 odst. 2 písm. a) se za slova "o sociálním zabezpečení," vkládají tato slova: "o státní sociální podpoře," a vypouštějí se slova "o státních dávkách".
Čl.XXII
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb. a zákona č. 87/1995 Sb., se mění takto:
V § 4 odst. 1 písm. i) se za slova "sociální péče" vkládají tato slova: "dávky státní sociální podpory".
Čl.XXIII
zrušen
Čl.XXIV
zrušen
Čl.XXV
zrušen
Čl.XXVI
zrušen
Čl.XXVII
Přechodná ustanovení
(1) Nároky na náhradu příjmu osobám samostatně výdělečně činným, které vznikly přede dnem 1. ledna 1996, se posuzují podle předpisů platných před tímto dnem a náhrady příjmu vyplácejí orgány, které byly k výplatě příslušné podle předpisů platných před 1. lednem 1996.
(2) Nároky na dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností poskytované ke dni 1. ledna 1996 podle zákona o sociální potřebnosti1) se posuzují od 1. ledna 1996 se zřetelem na čl. XI tohoto zákona.
Čl.XXVIII
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995, s výjimkou čl. I, čl. II bodů 2, 8 až 12, čl. III bodu 3, čl. IV bodů 1 a 2, čl. VI bodů 5, 7, 9, 10, 12 až 15, čl. VIII bodů 1, 2, 4, 6 až 9, 13 a 14, čl. IX bodů 1 a 4, čl. XI, čl. XIII bodů 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30 až 32, čl. XVIII bodu 2, čl. XXV a čl. XXVI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
1) Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb.

Související dokumenty