74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Schválený:
74/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2014
o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Změna: 109/2022 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů:
 
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní informace týkající se osob, které jsou podle právních předpisů jiného členského státu podrobeny v tomto státě zdanění, o
a) druhu jejich příjmu, kterým je
1. příjem ze závislé činnosti,
2. příjem z nájmu nebo pachtu nemovité věci nebo bytu,
3. příjem z pozbytí nemovité věci,
4. příjem z životního pojištění,
5. příjem z důchodového pojištění a další důchod nebo penze vznikající ze zákona nebo na základě smlouvy,
6. příjem z licenčních poplatků,
b) druhu jejich majetku, kterým je nemovitá věc ve vlastnictví osoby, o níž se poskytují informace.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2014.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 109/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 1 písm. a) bodu 6 vyhlášky č. 74/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužije přede dnem zprovoznění systému pro předávání informací o příjmu z licenčních poplatků prostřednictvím společné komunikační sítě.
1) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS.
Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní.

Související dokumenty