40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Schválený:
40/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 29. prosince 1992
o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Změna: 272/1993 Sb.
Změna: 337/1993 Sb.
Změna: 140/1995 Sb.
Změna: 139/1996 Sb.
Změna: 194/1999 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 357/2003 Sb.
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 142/2012 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
Obecná ustanovení
(1) Fyzické osoby, které ke dni 31. prosince 1992 byly státními občany České republiky a zároveň státními občany České a Slovenské Federativní Republiky, jsou od 1. ledna 1993 státními občany České republiky.
(2) Při posuzování, zda je fyzická osoba státním občanem České republiky, popřípadě do 31. prosince 1992 byla státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, se postupuje podle předpisů platných v době, kdy mělo dojít k nabytí nebo pozbytí státního občanství této osoby.1)
(3) Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle právního řádu, který se na ni vztahuje,1a) nenabyla zletilosti dříve.
 
ČÁST PRVNÍ
Nabývání státního občanství
 
§ 2
Státní občanství České republiky se nabývá
a) narozením (§ 3),
b) osvojením (§ 3a),
c) určením otcovství (§ 4),
d) nalezením na území České republiky (§ 5),
e) prohlášením (§ 6, § 18a nebo § 18b),
f) udělením (§ 7 až 12).
 
§ 3
Narozením
Dítě nabývá narozením státní občanství České republiky,
a) je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky nebo
b) jsou-li rodiče osobami bez státního občanství (dále jen "bezdomovec"), alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí.
 
§ 3a
Osvojením
Dítě, jehož alespoň jeden osvojitel je státním občanem České republiky, nabývá státního občanství České republiky dnem právní moci rozsudku o osvojení
 
§ 4
Určením otcovství
Dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní a otec státním občanem České republiky, nabývá státní občanství České republiky
a) dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství2) nebo
b) dnem právní moci rozsudku o určení otcovství.3)
 
§ 5
Nalezením na území České republiky
Fyzická osoba nalezená na území České republiky je státním občanem České republiky, pokud se neprokáže, že nabyla narozením státní občanství jiného státu.
 
§ 6
Prohlášením
(1) Fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, ale neměla ani státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské republiky, si může zvolit státní občanství České republiky prohlášením.
(2) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení zahrnout i dítě.
(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení.
(4) Činí-li prohlášení podle odstavce 2 nebo 3 pouze jeden z rodičů dítěte, připojí souhlas druhého rodiče s volbou státního občanství České republiky pro dítě, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven anebo nedošlo-li ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám.
(5) Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje.
(6) Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, ale neměla ani státní občanství České republiky, ani státní občanství Slovenské republiky, v linii přímé, kteří nabyli zletilosti, si mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením pouze za předpokladu, že nemají jiné státní občanství.
(7) Prohlášení se činí u krajského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části3a) určené Statutem hlavního města Prahy, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u magistrátů těchto měst (dále jen "úřad"), příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, která prohlášení činí. V cizině se toto prohlášení činí před zastupitelským úřadem České republiky.
(8) Příslušný úřad vydá o prohlášení osvědčení; kopii prohlášení a osvědčení zašle Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") a nabytí státního občanství České republiky oznámí
a) ohlašovně místa trvalého pobytu v České republice,3f)
b) Policii České republiky,
c) územní vojenské správě, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti.