282/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
282/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 205/2015 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl. III
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl. IV
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. V
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:
1. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 písmeno e) zní:
„e) čl. I bodu 66, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010,“.
2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se za písmeno e) doplňuje písmeno f), které zní:
„f) čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl. VI
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Související dokumenty