267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Schválený:
267/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2012
o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Přechodné ustanovení
(1) Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne podle vyhlášky č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost.
(2) Poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za základní léčebný pobyt podle této vyhlášky. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle věty první, se považuje za pobyt opakovaný podle této vyhlášky.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, se zrušuje.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha
Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
I.
Obecná ustanovení
1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky1).
2. Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
3. Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, na 14 nebo 21 dnů. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14 dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení na 21 dnů. Prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
4. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.
5. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s vedoucím lékařem zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.
6. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
6.1. V návrhu se uvede:
a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
d) EKG, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
e) vyšetření uváděná v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle části II. a III. této přílohy a jejich výsledky,
f) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
g) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
h) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného.
6.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními podle odstavce 6.1. a požadavky uvedenými v části II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.
6.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.
7. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost
7.1. Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost
a) Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilitační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa.
b) Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu.
c) Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. Maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku.
d) Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci.
e) Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa.
f) Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie.
g) Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové.
h) Nekompenzovaná epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací.
i) Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný a domácí řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS a IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
j) Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.
k) Závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou diagnózu a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.
l) Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeternaturalis není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.
m) Těhotenství.
7.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v části II. B. a III. C této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.
8. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.
II.
Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé
A.
Seznam indikačních skupin pro dospělé:
I. Nemoci onkologické
II. Nemoci oběhového ústrojí
III. Nemoci trávicího ústrojí
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
V. Nemoci dýchacího ústrojí
VI. Nemoci nervové
VII. Nemoci pohybového ústrojí
VIII. Nemoci močového ústrojí
IX. Duševní poruchy
X. Nemoci kožní
XI. Nemoci gynekologické
B.
Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé
                
    
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
Číslo  Indikace          ZÁKLADNÍ                 OPAKOVANÝ           Kontraindikace a Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační   Lázeňské místo
indikace              léčebný pobyt              léčebný pobyt         další požadavky  péče
                  - forma: K nebo P            - forma: K nebo P       speciální pro   
                  - délka léčebného pobytu         - délka léčebného pobytu    dané onemocnění
                  - lhůta pro nástup léčebného pobytu   - léčebné pobyty
                  - možnost prodloužení
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
I    NEMOCI ONKOLOGICKÉ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
     Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
I/1   - Zhoubné nádory.     K 21 dnů                 K 21 dnů            Aktivita     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Vhodné lázeňské
                  Do 12 měsíců po ukončení komplexní    Hodgkinova nemoc        onkologického   Dermatovenerolog,                         místo určí lékař,
                  protinádorové léčby.           do 36 měsíců od posledního   onemocnění -   diabetolog a endokrinolog, gastroenterolog,            který péči
                                       K pobytu.           stav pacienta   gynekolog a porodník,                       doporučuje, podle
                                                      PS > 2.      hematolog,                             postižení orgánů
                                       P 14 nebo 21 dnů                 chirurg,                              v návaznosti
                                       Ostatní.                     klinický onkolog,                         na místa uvedená
                                                               otorinolaryngolog, pneumolog,                   v dalších
                                                               radiační onkolog,                         indikačních
                                                               rehabilitační lékař nebo                      skupinách.
                                                               urolog.                              
                                                               
                                                               Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
                                                               poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
                                                               Dostupnost zdravotnického pracovníka:
                                                               Klinický onkolog nebo
                                                               lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.
                                                                   
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
II    NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda
     sirná - skupina B (sirná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.
     Kontraindikace pro celou indikační skupinu: AV blokáda (2. až 3. stupně), srdeční nedostatečnost podle NYHA IV, sy AP odpovídající CCS klasifikaci IV, aktivní infekční endokarditis, podmínkou pro
     opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.
     Vyšetření: EKG (kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční
     zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i RTG hrudních orgánů
     nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
II/1   - Symptomatická ischemická P 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     choroba srdeční.                                                   Internista,                            Hodonín
                                                               kardiolog,                             Karlova Studánka
                                                               praktický lékař nebo                        Klimkovice
                                                               rehabilitační lékař.                        Konstantinovy Lázně
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                               Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Lázně Kynžvart
                                                               poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Lázně Libverda
                                                               Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Lednice
                                                               Internista nebo                          Luhačovice
                                                               kardiolog.                             Mariánské Lázně
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Teplice nad Bečvou

II/2   - Stav po infarktu     K 21 dnů                                         Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     myokardu.         Do 12 měsíců po vzniku infarktu                              Internista,                            Karlova Studánka
                  myokardu.                                         kardiolog nebo                           Konstantinovy Lázně
                                                               rehabilitační lékař.                        Lázně Kynžvart
                  Možnost prodloužení.                                                                     Lázně Libverda
                                                               Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Luhačovice
                                                               poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Mariánské Lázně
                                                               Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Poděbrady
                                                               Internista nebo                          Teplice nad Bečvou
                                                               kardiolog.
                                                               
                                                               

II/3   - Hypertenzní nemoc    K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů       Závažné poruchy   Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     II. až III. stupně.    Hypertenze III. stupně komplikovaná   Hypertenzní nemoc      psychiky po CMP.  Internista,                            Hodonín
                  ICHS, chronickým srdečním selháním,   refrakterní.         Klidové bolesti   kardiolog nebo                           Karlova Studánka
                  CMP, TIA, chronickou renální                     dolních končetin.  rehabilitační lékař.                        Klimkovice
                  insuficiencí na podkladě vaskulární                  Ulcerace                                        Konstantinovy Lázně
                  nefrosklerosy.                            nebo gangréna                                     Lázně Darkov
                                                     dolních končetin.                                   Lázně Kynžvart
                  Možnost prodloužení.                         Nefropatie                                       Lázně Libverda
                                                     s klinickými                                      Lednice
                  P 21 dnů                               známkami urémie.                                    Luhačovice
                  Ostatní.                               Podmínkou                                       Mariánské Lázně
                                                     pro opakování                                     Poděbrady
                                                     léčebného pobytu:                                   Teplice nad Bečvou
                                                     - abstinence
                                                     nikotinu déle než
                                                     12 měsíců
                                                     - u obezity při
                                                     BMI vyšším než 30
                                                     snížení hmotnosti
                                                     o 5 %
                                                         od posledního
                                                     léčebného pobytu,
                                                     - u obezity při
                                                     BMI vyšším než 35
                                                     snížení hmotnosti
                                                     o 10 %
                                                     od posledního
                                                     léčebného pobytu.
                                                     

II/4   - Onemocnění tepen     K 21 dnů                 K 21 dnů           Závažné projevy   Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Buchlovice
     končetin na podkladě    Onemocnění tepen končetin na podkladě  Onemocnění tepen končetin  celkové       Angiolog,                             Františkovy Lázně
     aterosklerotickém II b   aterosklerotickém            na podkladě         aterosklerózy.   internista nebo                          Hodonín
     nebo zánětlivém.      II b.                  aterosklerotickém      Klidové bolesti   rehabilitační lékař.                        Jáchymov
                                       II b.            související                                      Karlova Studánka
                  P 21 dnů                 Po uplynutí 12 měsíců    s diagnosou.                                      Klimkovice
                  Ostatní.                 od předchozího K pobytu,   Ulcerace.                                       Konstantinovy Lázně
                                       pokud není možná invazivní                                             Kostelec u Zlína
                                       léčba.                                                       Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                       Maximálně 1 x.                                                   Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                       P 14 nebo 21 dnů                                                  Luhačovice
                                       Ostatní.                                                      Mariánské Lázně
                                       Pokud není možná invazivní                                             Ostrožská Nová Ves
                                       léčba.                                                       Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Velké Losiny

II/5   - Funkční poruchy     K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů       Závažné projevy   Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Buchlovice
     periferních cév a stavy po Funkční poruchy periferních cév jako                 celkové       Angiolog,                             Františkovy Lázně
     trombózách, nejdříve za 3 nemoci z povolání podle jiného právního                aterosklerózy.   internista,                            Hodonín
     měsíce po odeznění     předpisu.                               Klidové bolesti   kardiolog,                             Jáchymov
     akutního stádia.                                         související     pracovní lékař nebo                        Karlova Studánka
     - Chronický lymfatický   P 21 dnů                               s diagnosou.    rehabilitační lékař.                        Klimkovice
     edém.           Ostatní.                               Ulcerace.                                       Konstantinovy Lázně
                                                                                                 Kostelec
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Velké Losiny

II/6   - Stavy          K 21 dnů                               Rozpad rány     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     po kardiochirurgických   Přímé přeložení ze zdravotnického                   po operačním    Kardiochirurg,                           Karlova Studánka
     výkonech typu:       zařízení poskytovatele lůžkové péče                  výkonu.       kardiolog nebo                           Konstantinovy Lázně
     náhrada chlopně      do 1 měsíce po operaci.                        Mediastinitis.   rehabilitační lékař.                        Lázně Kynžvart
     bioprotézou nebo      Při komplikacích výjimečně do 3 měsíců                Nedoléčená                                       Lázně Libverda
     metalickou protézou,    od operace.                              infekční                                        Luhačovice
     rekonstrukční výkony                                       endokarditis.        Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Mariánské Lázně
     na chlopních,       Možnost prodloužení.                         Embolické      poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Poděbrady
     chirurgická                                           komplikace.     Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Teplice nad Bečvou
     revaskularizace myokardu -                                    Neodezněný     Kardiolog.                             
     CABG, kombinované výkony -                                    organický      
     revaskularizace myokardu                                     psychosyndrom.   
     a náhrada nebo korekce
     chlopně,
     defekty septa síní nebo
     komor.
     - Kardiochirurgické výkony
     s vyloučením výkonů
     kardiointervenčních.

II/7   - Stavy po operacích    K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů       Rozpad rány     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     srdečních vad.       Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTCA).  Do 12 měsíců od ukončení K  po operačním    Kardiochirurg,                           Karlova Studánka
     - Stavy po                             léčby.            výkonu.       kardiolog nebo                           Konstantinovy Lázně
     revaskularizačních     Možnost                                Mediastinitis.   rehabilitační lékař.                        Lázně Kynžvart
     operacich srdce.      prodloužení.                             Nedoléčená                                       Lázně Libverda
     - Stavy po perkutánní                                      infekční      Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Luhačovice
     transluminární koronární  P 21 dnů                               endokarditis.    poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Mariánské Lázně
     angioplastice.       Do 3 měsíců po perkutánní                       Embolické      Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Poděbrady
                  transluminární koronární angioplastice.                komplikace.     Kardiolog.                             Teplice nad Bečvou
                                                     Neodezněný                                       
                                                     organický      
                                                     psychosyndrom.

II/8   - Stavy po rekonstrukčních K 21 dnů                               Těžké trofické   Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     a revaskularizačních    Stavy po rekonstrukčních a                      defekty.      Angiolog,                             Hodonín
     operacích na cévním    revaskularizačních operacích na cévním                Embolické      chirurg,                              Karlova Studánka
     systému mimo srdce.    systému mimo srdce do 4 měsíců                    komplikace. Rozpad internista,                            Klimkovice
     - Stavy po perkutánní   po operaci.                              rány po operačním  kardiolog nebo                           Konstantinovy Lázně
     transluminární                                          výkonu.       rehabilitační lékař.                        Lázně Darkov
     angioplastice.       P 21 dnů                                                                           Lázně Kynžvart
                  V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní                                                            Lázně Libverda
                  transluminární angioplastice.                                                                Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 

II/9   - Stavy po transplantaci  K 21 dnů                 K 21 dnů           Významná rejekční  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     srdce.           Přímé přeložení ze zdravotnického    Maximálně 1x.        reakce.       Kardiochirurg,                           Karlova Studánka
                  zařízení poskytovatele lůžkové péče                            kardiolog nebo                           Konstantinovy Lázně
                  nebo do 12 měsíců po operaci.      Možnost prodloužení.               rehabilitační lékař.                        Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lázně Libverda
                  Možnost prodloužení.                                   Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Lednice
                                                               poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Luhačovice
                                                               Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Mariánské Lázně
                                                               Kardiolog.                             Poděbrady
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
III   NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda
     hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2.
     Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.
     Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
III/1  - Chronické a recidivující P 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     onemocnění žaludku a střev                                              Gastroenterolog,                          Karlovy Vary
     s maldigestivními příznaky                                              internista nebo                          Klášterec nad Ohří
     přetrvávajícími při                                                 rehabilitační lékař.                            Lázně Kynžvart
     standardní farmakoterapii.                                                                               Luhačovice
     - Stavy po těžkých                                                                                   Mariánské Lázně
     střevních infekcích,
     parazitózách a mykotických
     onemocněních.

III/2  - Stavy po operaci     K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     žaludku, dvanáctníku,   Do 6 měsíců po operaci.         V rozmezí 12 až 18 měsíců            Gastroenterolog nebo                        Karlovy Vary
     jícnu a střev                            po operaci nebo ukončení             rehabilitační lékař.                        Klášterec nad Ohří
     s postresekční       Možnost prodloužení.           komplexní léčby                                                   Lázně Kynžvart
     symptomatologií                           při trvající                                                    Luhačovice
     endoskopicky ověřenou.   P 21 dnů                 symptomatologii.                                                  Mariánské Lázně
                  V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.

III/3  - Crohnova nemoc.     K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     - Colitis ulceroza.    Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI   Opakované exacerbace               Gastroenterolog nebo                        Karlovy Vary
                  nad 450).                Crohnovy nemoci maximálně            rehabilitační lékař.                        Luhačovice
                                       1x ročně do stabilizace                                               Mariánské Lázně
                  Možnost prodloužení.           stavu.                      Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
                                                               poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
                  P 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Dostupnost zdravotnického pracovníka:
                  Ostatní.                 Ostatní.                     Gastroenterolog.
                                                               
                                                               

III/4  - Chronická onemocnění   P 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     žlučníku a žlučového                        K udržení remise, zvláště            Gastroenterolog,                          Karlovy Vary
     traktu s lithiazou, pokud                      stavy s kontraindikací              chirurg                              Luhačovice
     je operace                             k operaci.                    internista nebo                          Mariánské Lázně
     kontraindikovaná.                                                  rehabilitační lékař.
     - Sklerotizující                                                   
     cholangoitis.
     - Funkční poruchy
     žlučového traktu.

III/5  - Stavy po komplikovaných K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů       Biochemické známky Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     operacích žlučníku     Do 6 měsíců po komplikovaných operacích Trvající dysfunkce      cholestázy.     Gastroenterolog,                          Karlovy Vary
     a žlučového traktu,    žlučníku a žlučového traktu.       žlučových cest.       Nedodržování    chirurg,                              Luhačovice
     po zákrocích pro stenozu  Po zákrocích pro stenozu a lithiázu                  životosprávy.    internista nebo                          Mariánské Lázně
     a lithiázu žlučových cest. žlučových cest.                            Podmínkou      rehabilitační lékař.
     - Stavy po komplikovaných                                    pro opakování    
     operacích žlučníku     Možnost prodloužení.                         léčebného pobytu:
     a žlučového traktu,                                       - u obezity při
     po zákrocích pro stenozu  P 21 dnů                               BMI vyšším než 30
     a lithiazu žlučových cest Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a                   snížení hmotnosti
     (pooperační        extrakorporální litotrypsii.                     o 5 %
     pankreatitidocholangoitis,                                    od posledního
     ikterus, instrumentace                                      léčebného pobytu,
     žlučových cest, ERCP).                                      - u obezity při
     - Stavy po dissoluci                                       BMI vyšším než 35
     kamenů a extrakorporální                                     snížení hmotnosti
     litotrypsii.                                           o 10 %
                                                     od posledního
                                                     léčebného pobytu.
                                                     
III/6  - Stavy po akutní     K 21 dnů                 K 21 dnů           Pokročilá jaterní  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     hepatitis jakékoliv    Do 6 měsíců od stanovení diagnozy    Poškození jater       nedostatečnost.   Gastroenterolog,                          Karlovy Vary
     etiologie a toxickém    při konzervativní terapii.        při přetrvávajících     Stav po krvácení  infekcionista,                           Luhačovice
     jaterním poškození                         známkách aktivity procesu  z jícnových     internista nebo                          Mariánské Lázně
     (lékovém i vlivem práce). Možnost prodloužení.           jako nemoc z povolání podle varixů.       rehabilitační lékař.
     - Chronická hepatitis                        jiného právního předpisu.  Alkoholová     
     s přetrváváním pozitivity                                    hepatopatie.    Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
     markerů.                              P 14 nebo 21 dnů                 poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
     - Asociovaná autoimunní                       Ostatní při přetrvávajících           Dostupnost zdravotnického pracovníka:
     hepatitis.                             biochemických                  Gastroenterolog.
     - Primární biliární                         nebo histologických               
     cirhóza.                              známkách onemocnění jater.

III/7  - Stavy po resekčních   K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     výkonech a transplantacích Stavy po resekčních výkonech do 6                             Gastroenterolog,                          Karlovy Vary
     jater nebo operacích    měsíců po operaci.                                    chirurg,                              Luhačovice
     a transplantacích     Stavy po transplantacích     do 12 měsíců                           internista nebo                          Mariánské Lázně
     pankreatu.         po operaci.                                        rehabilitační lékař.
                                                               
                  Možnost prodloužení.                                   Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
                                                               poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
                                                               Dostupnost zdravotnického pracovníka:
                                                               Gastroenterolog.
                                                               
III/8  - Stavy po akutní     K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů       Choledocholithiasa Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Františkovy Lázně
     pankreatitis nebo po    Do 6 měsíců po akutní pankreatitis nebo Vleklá maldigesce      a jiné poruchy   Gastroenterolog,                          Karlovy Vary
     exacerbaci chronické    po exacerbaci chronické pankreatitis.  a malabsorpce při prokázané odtoku žluči    internista nebo                          Luhačovice
     pankreatitis.                            poruše stavu výživy, pokud  a pankreatického  rehabilitační lékař.                        Mariánské Lázně
     - Prokázaná chronická   Možnost prodloužení.           je příčinou dysfunkce    sekretu do střeva. 
     pankreatitis.                            pankreatu.          Substenoza papila  Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
                  P 21 dnů                               vateri vyžadující  poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
                  Ostatní.                               chirurgickou    Dostupnost zdravotnického pracovníka:
                                                     léčbu.       Gastroenterolog.
                                                     Jaterní       
                                                     insuficience.
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
IV    NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá,
     přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
     Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirná - skupina A (síranová).
     Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.
     Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
IV/1   - Diabetes mellitus.    K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů       Prokazatelné    Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Bludov
                  Stavy s komplikací (mikroangiopatie   Stavy s komplikací      nedodržování    Diabetolog a endokrinolog                     Františkovy Lázně
                  a makroangiopatie, neuropatie).     (mikroangiopatie       léčebného režimu.  nebo                                Hodonín
                                       a makroangiopatie,      Podmínkou      rehabilitační lékař.                        Jáchymov
                  P 21 dnů                 neuropatie).         pro opakování                                     Karlova Studánka
                  Ostatní.                               léčebného pobytu:  Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Karlovy Vary
                                                     - u obezity při   poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Klášterec nad Ohří
                                                     BMI vyšším než 30  Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Klimkovice
                                                     snížení hmotnosti  Diabetolog a endokrinolog.                     Konstantinovy Lázně
                                                     o 5 %                                         Lázně Darkov
                                                     od posledního                                     Lázně Kynžvart
                                                     léčebného pobytu,                                   Lázně Libverda
                                                     - u obezity při                                    Lednice
                                                     BMI vyšším než 35                                   Luhačovice
                                                     snížení hmotnosti                                   Mariánské Lázně
                                                     o 10 %                                         Poděbrady
                                                     od posledního                                     Teplice
                                                     léčebného pobytu.                                   Teplice nad Bečvou
                                                                                                 
                                                                                                 Janské Lázně,
                                                                                                 Jeseník a Lipová
                                                                                                 Lázně - pouze pro
                                                                                                 léčení Diabetes
                                                                                                 mellitus
                                                                                                 bez komplikací
                                                                                                 angiopatií
                                                                                                 a neuropatií - P

IV/2   - Stavy po totální     K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     thyreoidektomii.      Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.   Obtížně probíhající               Diabetolog a endokrinolog,     internista nebo             Jeseník
     - Hypothyreóza při obtížně                     substituce nebo při rozvoji           rehabilitační lékař.                        Karlova Studánka
     probíhající lékové     P 21 dnů                 sekundárních symptomů                                                Lázně Kynžvart
     substituci.        Do 6 měsíců od stanovení diagnózy    (zejména artropatie                                                 Lipová Lázně
                  hypotyreozy.               a benigní myopatie).                                                

IV/3   - Stavy po operacích    K 21 dnů                                         Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     hyperfunkčního benigního  Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.                            Diabetolog a endokrinolog nebo                   Jeseník
     adenomu hypofýzy                                                   rehabilitační lékař.                        Karlova Studánka
     a nadledvin při      Možnost                                                                           Lázně Kynžvart
     přítomnosti sekundárních  prodloužení.                                                                         Lipová Lázně
     symptomů onemocnění                                                                                   
     (zejména artropatie a
     myopatie).
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
V    NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-
     hořečnatá.
     Klimatické podmínky příznivé k léčení.
     Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------     
V/1   - Stavy po operaci horních K 21 dnů                               Empyémy. Píštěle.  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     cest dýchacích a dolních  Do 6 měsíců po operaci.                                  Podle typu diagnozy:                        Jeseník
     cest dýchacích; netýká se Do 12 měsíců po transplantaci.                              Chirurg,                              Karlova Studánka
     stavů po operacích tonsil,                                              otorinolaryngolog,                         Klášterec nad Ohří
     adenoidních vegetací a   Možnost prodloužení.                                   pneumolog nebo                           Lázně Kynžvart
     nosní přepážky.                                                   rehabilitační lékař.                        Lipová Lázně
     - Stavy po transplantaci                                                                                Luhačovice
     plic.                                                                                          Mariánské Lázně
                                                                                      
V/2   - Poškození hrtanu a    K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     hlasivek v důsledku    Stavy, kdy přes využití všech možností  Stavy, kdy přes využití             Foniatr,                              Jeseník
     hlasového přetížení.    konzervativní či chirurgické léčby    všech možností                  pracovní lékař nebo                        Karlova Studánka
     - Stavy po fonochirurgické nedojde k úpravě funkce hlasu.      konzervativní                  rehabilitační lékař.                        Klášterec nad Ohří
     léčbě.                               či chirurgické léčby                                                Lázně Kynžvart
                                       nedojde k úpravě funkce                                               Lipová Lázně
                                       hlasu.                                                       Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně

V/3   - Stavy po komplikovaném  K 21 dnů                                         Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     zánětu plic.        Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.                          Internista,                            Jeseník
                                                               pneumolog nebo                           Karlova Studánka
                                                               rehabilitační lékař.                        Klášterec nad Ohří
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lipová Lázně
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 
V/4   - Bronchiektazie      K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     -  Recidivující  záněty Možnost prodloužení.           1x za 12 měsíců                 Internista,                            Jeseník
     dolních cest dýchacích a                                              pneumolog,                             Karlova Studánka
     chronické záněty dýchacího                     Možnost prodloužení.               pracovní lékař nebo                        Klášterec nad Ohří
     ústrojí  jako  nemoc  z                                              rehabilitační lékař.                        Lázně Kynžvart
     povolání  podle  jiného                                                                               Lipová Lázně
     právního předpisu.                                                                                   Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
V/5   - Astma bronchiale.    K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který     péči doporučuje:              Janské Lázně
     - Chronická obstrukční   Prokázaná ventilační porucha (pokles   Prokázaná ventilační               Alergolog a klinický imunolog,                   Jeseník
     plicní nemoc.       hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60 %   porucha (pokles hodnoty FEV           Internista,                            Karlova Studánka
                  náležité hodnoty) nebo nutnost      1 sec opakovaně pod 60 %             pneumolog,                             Klášterec nad Ohří
                  dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce)  náležité hodnoty) nebo              pracovní lékař nebo                        Lázně Kynžvart
                  systémové kortikoterapie pro uvedené   nutnost dlouhodobé (více             rehabilitační lékař.                        Lipová Lázně
                  onemocnění.               než 6 měsíců v roce)                                                Luhačovice
                                       systémové kortikoterapie                                              Mariánské Lázně
                  Možnost prodloužení.           pro uvedené onemocnění.
                                       
                  P 21 dnů                 1x za 12 měsíců.
                  Ostatní.                 
                                       P 14 nebo 21 dnů
                                       Ostatní.

V/6   - Intersticiální plicní  K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     fibrózy jakékoliv     Prokázaná ventilační porucha (pokles   Prokázaná ventilační               Pneumolog,                             Jeseník
     etiologie v soustavném   hodnoty VC opakovaně pod 80 % náležité  porucha (pokles hodnoty VC            pracovní lékař nebo                        Karlova Studánka
     léčení.          hodnoty).                opakovaně pod 80 % náležité           rehabilitační lékař.                        Klášterec nad Ohří
                                       hodnoty).                                                      Lázně Kynžvart
                  Možnost prodloužení.           1x za 12 měsíců.                                                  Lipová Lázně
                                                                                                 Luhačovice
                                       P 14 nebo 21 dnů                                                  Mariánské Lázně
                                       Ostatní.
                                       
V/7   - Následky toxických    K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Janské Lázně
     účinků plynů, dýmů,    Nemoc z povolání podle jiného právního  Maximálně 1x.                  Pneumolog,                             Jeseník
     leptavých par a dráždivých předpisu.                                         Pracovní lékař nebo                        Karlova Studánka
     prachů                                                        rehabilitační lékař.                        Lázně Kynžvart
     na horní cesty dýchací   Možnost prodloužení.                                                                     Lipová Lázně
     a dolní cesty dýchací.                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
VI    NEMOCI NERVOVÉ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda
     radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000
     mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
     Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků,
     anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
VI/1   - Obrna lícního nervu.   K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Buchlovice
     - Postpoliomyelitický   Obrna lícního nervu v akutní fázi,    Postpoliomyelitický               Neurolog nebo                           Hodonín
     syndrom.          pokud není soustavná ambulantní     syndrom:                     rehabilitační lékař.                        Jáchymov
     - Chabé obrny,       nebo lůžková rehabilitační péče     1 x za 12 měsíců.                                                  Janské Lázně
     mimo poúrazových, včetně  efektivní.                Možnost prodloužení.               Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Karlovy Vary
     poinfekční         Postpoliomyelitický syndrom.                               poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Klimkovice
     polyradikuloneuritis    Ostatní diagnózy po dobu trvání chabé  P 14 nebo 21 dnů                 Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Kostelec u Zlína
     v návaznosti na ukončení  periferní obrny s doloženou EMG a po   Ostatní po dobu trvání              Ergoterapeut a                           Lázně Darkov
     akutní fáze.        dobu pozvolné úpravy funkcí.       chabé periferní obrny s             neurolog.                             Lednice
                                       doloženou EMG a po dobu                                               Luhačovice
                  Možnost prodloužení.           pozvolné úpravy funkcí.                                               Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 
VI/2   - Polyneuropatie      K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Bechyně
     s paretickými projevy.   Chabé obrny s postižením 0. až 3.                             Neurolog nebo                           Buchlovice
                  stupně svalového testu a prokazatelným                          rehabilitační     lékař.                        Františkovy Lázně
                  postižením podle EMG.                                                                    Hodonín
                                                                                                 Jáchymov
                  Možnost prodloužení.                                                                     Janské Lázně
                                                                                                 Karlova Studánka
                  P 21 dnů                                                                           Karlovy Vary
                  Ostatní.                                                                           Klášterec nad Ohří
                                                                                                 Klimkovice
                                                                                                 Konstantinovy Lázně
                                                                                                 Kostelec u Zlína
                                                                                                 Lázně Bělohrad
                                                                                                 Lázně Bohdaneč
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Kundratice
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Mšené Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Toušeň
                                                                                                 Třeboň
                                                                                                 Velichovky
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 Vráž
                                                                                                 
VI/3   - Kořenové syndromy    K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů       Akutní recidiva.  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Bechyně
     s iritačně-zánikovým    V přímé návaznosti na hospitalizaci                  Náhle vzniklý    Neurochirurg,                           Buchlovice
     syndromem.         na neurologickém nebo rehabilitačním                 syndrom konu nebo  neurolog nebo                           Františkovy Lázně
                  oddělení lůžkové péče (maximálně do 3                 kaudy.       rehabilitační lékař.                        Hodonín
                  měsíců po ukončení hospitalizace), nebo                                                           Jáchymov
                  u případů nejevících známky zlepšení po                                                           Janské Lázně
                  6 týdnech soustavné ambulantní                                                                Karlova Studánka
                  rehabilitační péče,                                                                     Karlovy Vary
                  u nichž byla vyloučena indikace                                                               Klášterec nad Ohří
                  k neurochirurgickému či                                                                   Klimkovice
                  spondylochirurgic-kému zákroku.                                                               Konstantinovy Lázně
                                                                                                 Kostelec u Zlína
                  Možnost prodloužení.                                                                     Lázně Bělohrad
                                                                                                 Lázně Bohdaneč
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Kundratice
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                                                                                     Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Mšené Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Toušeň
                                                                                                 Třeboň
                                                                                                 Velichovky
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 Vráž
                                                                                                 
VI/4   - Zánětlivé nemoci     K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Buchlovice
     centrálního nervstva:   Po dobu přetrvávajících paréz      2 x do 36 měsíců                 Infekcionista,                           Hodonín
     stavy po          s doloženým EMG vyšetřením a po dobu   od posledního K pobytu,             neurolog nebo                           Jáchymov
     meningoencefalitis,    pozvolné úpravy funkcí.         pokud přetrvávají těžké             rehabilitační lékař.                        Janské Lázně
     encefalitis,        Nejpozději do 6 měsíců po ukončení    až střední parézy a je                                               Karlovy Vary
     encefalomyelitis a     hospitalizace.              předpoklad pro zlepšení             Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Klimkovice
     myelitis,                              zdravotního stavu.                poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Kostelec u Zlína
     stavy           Možnost prodloužení.                                   Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Lázně Darkov
     po encefalomyelopolyradi-                                              Neurolog.                             Lednice
     kuloneuritis,                                                                                      Luhačovice
     pokud jsou přítomny                                                                                   Ostrožská Nová Ves
     spastickoparetické známky.                                                                               Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 
VI/5   - Hemiparézy a paraparézy K 21 dnů                 K 21 dnů           Recidiva hemiparéz Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Buchlovice
     cévního původu se známkami V přímé návaznosti na hospitalizaci,   2 x do 36 měsíců       v průběhu 12 měsíců Neurolog nebo                           Hodonín
     obnovující se funkce.   nejpozději do 6 měsíců po ukončení    od posledního K pobytu,   od první ataky   rehabilitační lékař.                        Jáchymov
                  hospitalizace.              pokud přetrvávají těžké   onemocnění. Těžké                                   Janské Lázně
                  Po odeznění akutního stadia nemoci.   až střední parézy a je    fatické poruchy   Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Karlovy Vary
                                       předpoklad pro zlepšení   zejména percepční. poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Klimkovice
                  Možnost prodloužení.           zdravotního stavu.      Těžký organický   Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Kostelec u Zlína
                                                     psychosyndrom    Klinický logoped, ergoterapeut a                  Lázně Darkov
                                       Možnost prodloužení.     s nízkou      neurolog.                             Lednice
                                                     sociabilitou.                                     Luhačovice
                                       P 14 nebo 21 dnů       Podmínkou                                       Ostrožská Nová Ves
                                       Ostatní.           pro opakování                                     Slatinice
                                                     léčby: abstinence                                   Teplice
                                                     nikotinu déle než                                   Velké Losiny
                                                     12 měsíců.                                       
                                                     
VI/6   - Stavy po poraněních   K 21 dnů                 K 21 dnů           Nespolupráce    Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Buchlovice
     a operacích mozku, míchy  Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravu 2 x do 36 měsíců od     pro těžký      Neurochirurg,                           Hodonín
     a periferního nervstva   funkcí, nejpozději do 6 měsíců      posledního K pobytu, pokud  organický      neurolog,                             Jáchymov
     s poruchami hybnosti se  po operaci nebo úrazu.          přetrvává těžká až střední  psychosyndrom.   ortoped,                              Janské Lázně
     známkami obnovující se                       paréza a je předpoklad              rehabilitační lékař nebo                      Karlova Studánka
     funkce.          Možnost prodloužení.           zlepšení zdravotního stavu.           traumatolog.                            Karlovy Vary
                                                                                                     Klášterec nad Ohří
                                       P 14 nebo 21 dnů                 Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Klimkovice
                                       Ostatní.                     poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Konstantinovy Lázně
                                                               Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Kostelec u Zlína
                                                               Klinický logoped, ergoterapeut a                  Lázně Darkov
                                                               neurolog.                             Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 
VI/7   - Roztroušená skleróza a  K 21 dnů                 K 21 dnů           Pokročilý      Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Buchlovice
     jiná demyelinizační    Možnost prodloužení.           1 x za 24 měsíců.      irreverzibilní   Neurolog nebo                           Hodonín
     onemocnění v remisi.                                       motorický deficit  rehabilitační lékař.                        Jáchymov
                                       P 14 nebo 21 dnů       s plegiemi.                                      Janské Lázně
                                                     Výrazná ataxie.                                    Karlovy Vary
                                                     Stavy provázené                                    Klimkovice
                                                     poruchami dýchání,                                   Kostelec u Zlína
                                                     polykání a                                       Lázně Darkov
                                                     nedostatečnou                                     Lednice
                                                     plicní ventilací.                                   Luhačovice
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 
                                                                                                 Vráž s omezením
                                                                                                 aplikace peloidu;
                                                                                                 peloid je aplikován
                                                                                                 lokálně jako
                                                                                                 fyzikální
                                                                                                 teploléčba
                                                                                                 s teplotou max. 29
                                                                                                 °C.
                                                                                                 
VI/8   - Nervosvalová onemocnění K 21 dnů                 K 21 dnů           Paroxysmální    Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Bechyně
     primární, sekundární    Možnost prodloužení.           1x za 24 měsíců.       svalové obrny.   Neurolog nebo                           Buchlovice
     a degenerativní.                                         Projevy kardiální  rehabilitační lékař.                        Františkovy Lázně
                                       P 14 nebo 21 dnů       insuficience.                                     Hodonín
                                                     Stavy provázené   Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení        Jáchymov
                                                     poruchami dýchání, poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:         Janské Lázně
                                                     polykání a     Dostupnost zdravotnického pracovníka:               Karlova Studánka
                                                     nedostatečnou    Neurolog.                             Karlovy Vary
                                                     plicní ventilací.                                       Klášterec nad Ohří
                                                                                                 Klimkovice
                                                                                                 Konstantinovy Lázně
                                                                                                 Kostelec u Zlína
                                                                                                 Lázně Bělohrad
                                                                                                 Lázně Bohdaneč
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Kundratice
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Mšené Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Toušeň
                                                                                                 Třeboň
                                                                                                 Velichovky
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 Vráž
                                                                                                 
VI/9   - Syringomyelie      K 21 dnů                 K 21 dnů           Poruchy dýchací   Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Bechyně
     s paretickými projevy.                       1x za 24 měsíců.       a polykací.     Neurolog nebo                           Buchlovice
                                                               rehabilitační lékař.                        Františkovy Lázně
                                                                                                 Hodonín
                                                                                                 Jáchymov
                                                                                                 Janské Lázně
                                                                                                 Karlova Studánka
                                                                                                 Karlovy Vary
                                                                                                 Klášterec nad Ohří
                                                                                                 Klimkovice
                                                                                                 Konstantinovy Lázně
                                                                                                 Kostelec u Zlína
                                                                                                 Lázně Bělohrad
                                                                                                 Lázně Bohdaneč
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Kundratice
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                                                                                 Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Mšené Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                     Teplice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Toušeň
                                                                                                 Třeboň
                                                                                                 Velichovky
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 Vráž
                                                                                                 
VI/10  - Dětská mozková obrna   K 21 dnů                 K 21 dnů                     Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Bechyně
     při možnosti samostatné                       Do 21 let.                    Neurolog nebo                           Buchlovice
     chůze a bez výrazných                                                rehabilitační lékař.                        Františkovy Lázně
     psychických změn,                          K 21 dnů                                                      Hodonín
     za předpokladu udržení                       Nad 21 let.                                                     Jáchymov
     pracovní schopnosti                         1x za 24 měsíců.                                                  Janské Lázně
     nebo soběstačnosti.                                                                                   Karlovy Vary
                                       P 14 nebo 21 dnů                                                  Klimkovice
                                                                                                 Kostelec u Zlína
                                                                                                 Lázně Bělohrad
                                                                                                 Lázně Bohdaneč
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Kundratice
                                                                                                 Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mšené Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Toušeň
                                                                                                 Třeboň
                                                                                                 Velichovky
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 Vráž
                                                                                                 
VI/11  - Parkinsonova nemoc.   K 21 dnů                 P 14 nebo 21 dnů                 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:              Bechyně
     (Netýká se Parkinsonského                                              Neurolog nebo                           Buchlovice
     syndromu a sekundárního                                               rehabilitační lékař.                        Františkovy Lázně
     extrapyramidového syndromu                                                                               Hodonín
     při léčbě psychofarmaky.)                                                                                Jáchymov
                                                                                                 Janské Lázně
                                                                                                 Karlova Studánka
                                                                                                 Karlovy Vary
                                                                                                 Klášterec nad Ohří
                                                                                                 Klimkovice
                                                                                                 Konstantinovy Lázně
                                                                                                 Kostelec u Zlína
                                                                                                 Lázně Bělohrad
                                                                                                 Lázně Bohdaneč
                                                                                                 Lázně Darkov
                                                                                                 Lázně Kundratice
                                                                                                 Lázně Kynžvart
                                                                                                     Lázně Libverda
                                                                                                 Lednice
                                                                                                 Luhačovice
                                                                                                 Mariánské Lázně
                                                                                                 Mšené Lázně
                                                                                                 Ostrožská Nová Ves
                                                                                                 Poděbrady
                                                                                                 Slatinice
                                                                                                 Teplice
                                                                                                 Teplice nad Bečvou
                                                                                                 Toušeň
                                                                                                 Třeboň
                                                                                                 Velichovky
                                                                                                 Velké Losiny
                                                                                                 Vráž
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
VII   NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až
     horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3,
     VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO
2
ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně RTG vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- VII/1 - Revmatoidní artritis I. K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně až IV. stadia včetně Léčba od II. stadia nemoci s funkčním Po uplynutí 12 měsíců od Rehabilitační lékař nebo Bludov juvenilní artritis, postižením třídy b. ukončení K léčby. revmatolog. Buchlovice soustavně léčená v rámci 1x za 12 měsíců. Františkovy Lázně ambulantní péče. Možnost prodloužení. Hodonín Možnost prodloužení. Jáchymov P 21 dnů Karlova Studánka Onemocnění bez předchozí exacerbace a P 14 nebo 21 dnů Karlovy Vary léčba v případě nižších stádií nemoci Ostatní. Klášterec nad Ohří než II. stadia s funkčním postižením Klimkovice třídy b. Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/2 - Ankylozující spondylitis K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně (Bechtěrevova nemoc), Od II. stadia nemoci s funkčním Od II. stadia nemoci Rehabilitační lékař nebo Bludov soustavně léčené v rámci postižením třídy b., s funkčním postižením třídy revmatolog. Buchlovice ambulantní péče. v soustavné péči revmatologa nebo b, Františkovy Lázně rehabilitačního lékaře. v soustavné péči Hodonín revmatologa nebo Jáchymov Možnost prodloužení. rehabilitačního lékaře. Karlova Studánka Karlovy Vary P 21 dnů Možnost prodloužení. Klášterec nad Ohří Ostatní. Klimkovice P 14 nebo 21 dnů Konstantinovy Lázně Ostatní Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/3 - Ostatní séronegativní K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně spondartritis soustavně Postižení páteře II. a vyššího stadia Po uplynutí 24 měsíců od Rehabilitační lékař nebo Bludov léčená v rámci ambulantní podle klasifikace pro ankylozující ukončení poslední K léčby. revmatolog. Buchlovice péče (psoriatická spondylitis. Při exacerbaci základního Františkovy Lázně artritis, Reiterův Chronická artritis periferních kloubů onemocnění po ukončení Hodonín syndrom, enteropatická od funkčního postižení třídy II.b. poslední komplexní léčby Jáchymov artritis, reaktivní - stadia klasifikace pro revmatoidní akutní fáze i před Janské Lázně parainfekční), artritis. uplynutím 24 měsíců. Karlova Studánka - Sekundární artitis, 1 x za 12 měsíců. Karlovy Vary soustavně léčená v rámci Možnost prodloužení. Klášterec nad Ohří ambulantní péče. Možnost prodloužení. Klimkovice P 21 dnů Konstantinovy Lázně Ostatní. P 14 nebo 21 dnů Kostelec u Zlína Ostatní. Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/4 - Mimokloubní revmatismus, K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně soustavně léčený v rámci V remisi. 1x za 24 měsíců Rehabilitační lékař nebo Bludov ambulantní péče. v remisi. revmatolog. Buchlovice - Difúzní onemocnění Možnost prodloužení. Při exacerbaci základního Františkovy Lázně pojiva onemocnění po ukončení Hodonín soustavně léčené v rámci poslední komplexní léčby Jáchymov ambulantní péče (systémový akutní fáze i před Karlova Studánka lupus erythematodus, uplynutím 24 měsíců. Karlovy Vary sklerodermie, Klášterec nad Ohří polymyositis, Možnost prodloužení. Klimkovice dermatomyositis, Konstantinovy Lázně Sjogrenův syndrom a P 14 nebo 21 dnů. Kostelec u Zlína ostatní překryvné Ostatní. Lázně Bělohrad syndromy). Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/5 - Osteoporóza K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně s komplikacemi, pokud Kostní změny, které jsou následkem 1 x do 24 měsíců Diabetolog a endokrinolog, Bludov soustavná ambulantní práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc od ukončení K léčby. internista, Buchlovice rehabilitační péče delší z povolání podle jiného právního klinický osteolog, Františkovy Lázně než 3 měsíce není předpisu. ortoped, Hodonín efektivní. Patologické fraktury páteře pracovní lékař, Jáchymov - Kostní změny, které jsou v bezprostřední návaznosti na ukončení rehabilitační lékař nebo Janské Lázně následkem práce imobilizace na lůžku nebo sejmutí revmatolog. Karlovy Vary ve stlačeném vzduchu jako korzetu. Klimkovice nemoc z povolání podle Kostelec u Zlína jiného právního předpisu. P 21 dnů Lázně Bělohrad Ostatní. Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/6 - Bolestivé syndromy K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně šlach, šlachových pochev, Nemoci z povolání podle jiného právního Nemoci z povolání podle Ortoped, Bludov burz, úponů svalů, předpisu. jiného právního předpisu. pracovní lékař nebo Buchlovice kosterních svalů nebo Maximálně 1x. rehabilitační lékař. Františkovy Lázně kloubů (včetně onemocnění P 21 dnů Hodonín způsobeného účinkem Ostatní. P 14 nebo 21 dnů Jáchymov vibrací a dlouhodobého, Ostatní. Janské Lázně nadměrného, jednostranného Karlova Studánka přetěžování jako nemoci Karlovy Vary z povolání podle jiného Klášterec nad Ohří právního předpisu). Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/7 - Koxartroza, gonartroza K 21 dnů K 21 dnů Nestabilizovaná Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně v soustavné ambulantní Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. Od III.stupně nemoci podle osteortróza. Ortoped, Bludov péči ortopeda a Od II.stupně funkčního postižení b, Kellgrena. Těžké destruktivní rehabilitační lékař nebo Buchlovice rehabilitačního lékaře. jedná-li se o bolestivou formu Od II.stupně funkčního změny. revmatolog. Františkovy Lázně s častými exacerbacemi a rychlou postižení b, jedná-li se Podmínkou Hodonín progresí nebo opakované zánětlivé o bolestivou formu pro opakování Jáchymov iritace. s častými exacerbacemi léčebného pobytu: Janské Lázně a rychlou progresí nebo - u obezity při Karlova Studánka Možnost prodloužení. opakované zánětlivé iritace BMI vyšším než 30 Karlovy Vary a předpokládá se zlepšení snížení hmotnosti Klášterec nad Ohří P 21 dnů hybnosti a udržení o 5 % Klimkovice Ostatní, soběstačnosti. od posledního Konstantinovy Lázně pokud není soustavná ambulantní 1x za 24 měsíců. léčebného pobytu, Kostelec u Zlína rehabilitační péče efektivní. - u obezity při Lázně Bělohrad Stavy kontraindikované BMI vyšším než 35 Lázně Bohdaneč k operaci maximálně 1x za snížení hmotnosti Lázně Darkov 12 měsíců. o 10 % Lázně Kundratice od posledního Lázně Kynžvart P 14 nebo 21 dnů léčebného pobytu. Lázně Libverda I. až II. stupeň nemoci, Lednice pokud není soustavná Luhačovice ambulantní péče efektivní, Mariánské Lázně za předpokladu snížení Mšené Lázně dlouhodobé farmakoterapie Ostrožská Nová Ves či oddálení operační léčby. Poděbrady Stavy kontraindikované Slatinice k operaci, pokud není Teplice soustavná ambulantní péče Teplice nad Bečvou efektivní Toušeň s předpokladem zlepšení Třeboň hybnosti, udržení Velichovky soběstačnosti. Velké Losiny Vráž VII/8 - Artrózy v ostatních K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Nestabilizovaná Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně lokalizacích. Bolestivá forma s častými exacerbacemi. osteoartróza. Artrózy v ostatních lokalizacích: Bludov - Artropatie. Těžké destruktivní Ortoped, Buchlovice změny. hematolog, Františkovy Lázně rehabilitační lékař nebo Hodonín revmatolog. Jáchymov Artropatie: Janské Lázně Hematolog nebo Karlova Studánka revmatolog. Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/9 - Chronický vertebrogenní K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Kompresivní Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně algický syndrom funkčního Chronický vertebrogenní algický syndrom radikulární Rehabilitační lékař. Bludov původu v soustavné funkčního původu v přímé návaznosti na syndrom. Buchlovice ambulantní rehabilitační hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení Podmínkou Františkovy Lázně péči. hospitalizace) nebo případy nejevící pro opakování Hodonín známky zlepšení po 6 týdnech soustavné léčebného pobytu: Jáchymov ambulantní rehabilitační péče. - u obezity při Janské Lázně BMI vyšším než 30 Karlova Studánka Možnost prodloužení. snížení hmotnosti Karlovy Vary o 5 % Klášterec nad Ohří P 21 dnů od posledního Klimkovice Ostatní. léčebného pobytu, Konstantinovy Lázně - u obezity při Kostelec u Zlína BMI vyšším než 35 Lázně Bělohrad snížení hmotnosti Lázně Bohdaneč o 10 % Lázně Darkov od posledního Lázně Kundratice léčebného pobytu. Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/10 - Stavy po ortopedických K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně operacích s použitím Neprodleně, jakmile stav umožní Neurochirurg, Bludov kloubní náhrady. zatížení léčebnou rehabilitací, neurolog, Buchlovice nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo ortoped, Františkovy Lázně operaci; v případě pooperačních rehabilitační lékař nebo Hodonín komplikací do 6 měsíců po operaci. traumatolog. Jáchymov Janské Lázně Možnost prodloužení. Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/11 - Stavy po úrazech K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně pohybového ústrojí a po Neprodleně, jakmile stav umožní Nejpozději do 24 měsíců po Neurochirurg, Bludov ortopedických operacích zatížení léčebnou rehabilitací, operaci meziobratlových neurolog, Buchlovice včetně stavů po operacích nejpozději však do 6 měsíců po úrazu plotének, stenóz páteřního ortoped, Františkovy Lázně meziobratlových plotének nebo operaci; v případě pooperačních kanálu nebo úrazu při rehabilitační lékař nebo Hodonín a stenóz kanálu páteřního, komplikací do 12 měsíců po operaci. přetrvávající závažné traumatolog. Jáchymov pokud není soustavná poruše hybnosti a omezení Janské Lázně ambulantní nebo lůžková Možnost prodloužení. soběstačnosti. Karlova Studánka rehabilitační péče Maximálně 1x. Karlovy Vary efektivní. Klášterec nad Ohří P 14 nebo 21 dnů Klimkovice Ostatní při FBS (syndrom Konstantinovy Lázně selhání operační léčby). Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž VII/12 - Stavy po amputacích K 21 dnů U oboustranně Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bechyně dolní končetiny, stupeň Do 12 měsíců po operaci. amputovaných, Chirurg, Bludov aktivity 1 až 4, kdy je kde není internista, Buchlovice pojištěnec vybavený předpoklad ortoped nebo Františkovy Lázně protézou. využívání protéz. rehabilitační lékař. Hodonín Nezhojený pahýl. Jáchymov Flekční Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Karlova Studánka kontraktura či poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Karlovy Vary ankylóza kloubu Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klášterec nad Ohří nad pahýlem. Ortotik-protetik. Klimkovice Nezvládnutí stoje Konstantinovy Lázně bez komplikací Kostelec u Zlína s přenesením váhy Lázně Bělohrad těla na protézu. Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- VIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- VIII/1 - Recidivující a chronické K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Lázně Kynžvart netuberkulózní záněty Chronická pyelonefritis v solitární Nefrolog, Mariánské Lázně ledvin a močových cest ledvině. rehabilitační lékař nebo rezistentní na léčbu ATB a Cystické onemocnění ledvin. Hladina urolog. jinou léčbu sérového kreatininu trvale přesahuje farmakologickou, 150 umol/1. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele v soustavné péči urologa lázeňské léčebně rehabilitační péče: minimálně 12 měsíců. P 21 dnů Dostupnost zdravotnického pracovníka: - Cystické onemocnění Ostatní. Nefrolog nebo ledvin. urolog. VIII/2 - Nefrolitiáza bez městnání K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Lázně Kynžvart v močových cestách. Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo Při prokázáném klinickém Nefrolog, Mariánské Lázně - Nefrokalcinóza. oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy efektu předchozí lázeňské rehabilitační lékař nebo nejsou indikované k operační léčbě nebo léčebně rehabilitační péče. urolog. litotrypsii. Cystinová nefrolithiáza. Bilaterální Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele nefrokalcinoza. lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Možnost prodloužení. Nefrolog nebo urolog. P 21 dnů Ostatní. VIII/3 - Stavy po operacích ledvin K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Lázně Kynžvart a močových cest včetně Do 6 měsíců po operaci ledvin Nefrolog, Mariánské Lázně operací endovezikálních a močových cest včetně operací rehabilitační lékař nebo a stavů po komplikované endovezikálních a stavů urolog. prostatektomii po prostatektomii a nefrolitotrypsii. a nefrolitotrypsii, Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele doléčení po LERV P 21 dnů lázeňské léčebně rehabilitační péče: (neinvazivní léčení Ostatní Dostupnost zdravotnického pracovníka: močových kamenů mimotělní do 6 měsíců. Nefrolog nebo rázovou vlnou). urolog. VIII/4 - Chronická prostatitis P 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Lázně Kynžvart nebo chronická Rehabilitační lékař nebo urolog. Mariánské Lázně prostatovesikulitis rezistentní na Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele farmakologickou léčbu a ATB lázeňské léčebně rehabilitační péče: léčbu, v soustavné péči Dostupnost zdravotnického pracovníka: urologa minimálně 12 Urolog. měsíců. VIII/5 - Stavy po transplantaci K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Lázně Kynžvart ledviny při stabilizované Do 6 měsíců po transplantaci, Stavy po transplantaci Nefrolog nebo Mariánské Lázně funkci štěpu při komplikacích nejpozději do 12 ledviny rehabilitační lékař. (transplantované ledviny). měsíců po transplantaci. Možnost (netýká se dárce štěpu). - Dárce štěpu (ledviny). prodloužení v případě transplantace. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- IX DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- IX/1 - Psychózy ve stádiu K 21 dnů K 21 dnů Suicidální Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně remise. V přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém Maximálně 2x při prokázaném tendence. Psychiatr nebo Jeseník psychiatrickém oddělení nebo při výrazném efektu předchozí rehabilitační lékař. Karlova Studánka soustavné ambulantní péči jako K léčby, minimálně vždy Lázně Kynžvart alternativa následné lůžkové po 12 měsících po předchozí Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Lázně Lipová psychiatrické péče. K léčbě. lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů Ergoterapeut, Ostatní. klinický psycholog a P 21 dnů psychiatr. Ostatní. IX/2 - Těžké neurotické poruchy K 21 dnů K 21 dnů Suicidální Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně a jiné nepsychotické V přímé návaznosti na hospitalizaci Jako alternativa následné tendence. Psychiatr nebo Jeseník poruchy. na lůžkovém psychiatrickém oddělení psychiatrické péče. rehabilitační lékař. Karlova Studánka nebo jako alternativa následné Maximálně 1x. Lázně Kynžvart psychiatrické péče. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Lázně Lipová P 14 nebo 21 dnů lázeňské léčebně rehabilitační péče: P 21 dnů Ostatní. Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ostatní. Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- X NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- X/1 - Atopický ekzém. K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Buchlovice Do 25 let věku a dále v přímé Jako alternativa lůžkové Alergolog a klinický imunolog. Františkovy Lázně návaznosti na hospitalizaci péče v oboru Dermatovenerolog nebo Hodonín na lůžkovém oddělení dermatovenerologie. rehabilitační lékař. Janské Lázně dermatovenerologie nebo jako 1x za 24 měsíců. Jeseník alternativa této péče. Karlova Studánka P 14 nebo 21 dnů Klimkovice Možnost prodloužení. Ostatní. Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad P 21 dnů Lázně Darkov Ostatní. Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny X/2 - Generalizovaná K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Buchlovice a artropatická psoriasis V přímé návaznosti na hospitalizaci Jako alternativa lůžkové Dermatovenerolog, Františkovy Lázně vulgaris. na lůžkovém oddělení péče v oboru rehabilitační lékař nebo Hodonín dermatovenerologie nebo jako dermatovenerologie. revmatolog. Janské Lázně alternativa této péče. 1x za 24 měsíců. Jeseník Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Karlova Studánka Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů lázeňské léčebně rehabilitační péče: Klimkovice Ostatní. Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kostelec u Zlína P 21 dnů Dermatovenerolog. Lázně Bělohrad Ostatní. Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny X/3 - Toxická kontaktní K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Buchlovice dermatitis, Nemoci z povolání podle jiného Nemoci z povolání podle Dermatovenerolog, Františkovy Lázně - Ekzém jako nemoc právního předpisu. jiného právního předpisu. pracovní lékař nebo Hodonín z povolání v soustavné péči Možnost prodloužení. 1x 12 měsíců. rehabilitační lékař. Klimkovice dermatovenerologa. Kostelec u Zlína P 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Lázně Bělohrad Ostatní. Ostatní. lázeňské léčebně rehabilitační péče: Lázně Darkov Dostupnost zdravotnického pracovníka: Lednice Dermatovenerolog. Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny X/4 - Chronické dermatózy K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Buchlovice nereagující na ambulantní Léčba se poskytuje výjimečně v přímé Dermatovenerolog nebo Františkovy Lázně léčbu. návaznosti na hospitalizaci rehabilitační lékař. Hodonín na lůžkovém oddělení Klimkovice dermatovenerologie nebo jako Kostelec u Zlína alternativa této péče. Lázně Bělohrad Lázně Darkov Možnost prodloužení. Lednice Ostrožská Nová Ves P 21 dnů Slatinice Ostatní. Toušeň Velké Losiny X/5 - Stavy po popáleninách K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Buchlovice a po rekonstrukčních Do 3 měsíců od ukončení péče Maximálně 1x. Dermatovenerolog, Františkovy Lázně výkonech, kde hrozí značné příslušných specialistů. chirurg, Hodonín kontraktury. plastický chirurg nebo Jáchymov Možnost prodloužení. rehabilitační lékař. Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- XI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina. --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------- XI/1 - Sterilita a infertilita K 21 dnů K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně primární (3 a více Ženy do 40 let. Ženy do 40 let věku. Gynekolog a porodník Hodonín spontánních potratů) Sterilita ženy starší 35 let Sterilita ženy starší 35 let nebo Klimkovice - Sekundární sterilita po negativním vyšetření partnera ženy. po negativním vyšetření rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad na podkladě zánětlivém Infertilita (3 a více spontánních partnera ženy. Lázně Darkov i funkčním. potratů) po negativním genetickém Infertilita (3 a více Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Lednice - Abortus habitualis. vyšetření obou partnerů. spontánních potratů) po poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Toušeň negativním genetickém Dostupnost zdravotnického pracovníka: Možnost prodloužení. vyšetření obou partnerů. Gynekolog a porodník. Maximálně 2x. P 14 nebo 21 dnů Ženy do 40 let. XI/2 - Opakující se zánětlivá K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně onemocnění vnitřních Do 3 měsíců po odeznění akutní Ženy do 40 let. Gynekolog a porodník Hodonín rodidel a jejich následky exacerbace zánětlivého onemocnění u nebo Klimkovice (adnexitis chronica, žen do 40 let. rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad metritis chronica, Lázně Darkov adhesiones pelvis minoris, Možnost prodloužení. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Lednice occlusio tubarum, poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Toušeň kolpitis chronica). P 21 dnů Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ostatní. Gynekolog a porodník. XI/3 - Stavy po komplikovaných K 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně operacích gynekologických. Do 3 měsíců po operaci. Gynekolog a porodník Hodonín - Stavy po komplikovaných Možnost prodloužení. nebo Klimkovice operacích v oblasti malé rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad pánve. Lázně Darkov Lednice Toušeň --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------
III.
Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost
A.
Seznam indikačních skupin pro děti a dorost
XXI Nemoci onkologické
XXII Nemoci oběhového ústrojí
XXIII Nemoci trávicího ústrojí
XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXV Nemoci dýchacího ústrojí
XXVI Nemoci nervové
XXVII Nemoci pohybového ústrojí
XXVIII Nemoci močového ústrojí
XXIX Duševní poruchy
XXX Nemoci kožní
XXXI Nemoci gynekologické
B.
Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost s určením pro věkovou kategorii:
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Lázeňské místo      vhodné pro
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Lázně Bělohrad      děti od 3 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Bludov          děti od 1 roku a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Františkovy Lázně     dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Janské Lázně       děti od 2 let a dorost,
             u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Jeseník          u indikací skupiny XXI, XXIV/1, XXIV/2, XXX děti od 6 let a dorost
             u indikace skupiny XXV od 3 let a dorost
             u indikace skupiny XXIX jen dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Karlovy Vary       děti od 2 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Klimkovice        u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost.
             u indikace XXVII/4 dorost
             ostatní děti od 2 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Lázně Kynžvart      děti od 1,5 roku a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Lipová  Lázně      děti od 3 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Luhačovice        děti od 1,5 roku a dorost
             u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Poděbrady         děti od 2 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Teplice nad.Bečvou    děti od 3 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Teplice v Čechách     děti od 2 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Velké Losiny       u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost
             ostatní indikace děti od 3 let a dorost
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
C.
Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
Číslo    Indikace      ZÁKLADNÍ         OPAKOVANÝ       Kontraindikace a další     Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské  Lázeňské místo
indikace            léčebný pobyt      léčebný pobyt     požadavky            léčebně rehabilitační péče
                - forma: K        - forma: K       speciální pro dané onemocnění  
                - ošetřovací doba pro  - délka léčebného
                 základní léčebný pobyt  pobytu
                - lhůta pro nástup    - léčebné pobyty
                 léčebného pobytu
                - možnost prodloužení
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXI  NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců.
Hormonální terapie není kontraindikací.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXI/1   - Zhoubné nádory.  K 28 dnů                                    Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  Vhodné lázeňské místo určí lékař,
                Do 24 měsíců                                  Dermatovenerolog.             který péči doporučuje, podle
                po ukončení komplexní                              Dětský onkolog a hematolog.        postižení orgánů v návaznosti
                protinádorové léčby.                              Diabetolog a endokrinolog. Gynekolog a   na místa uvedená v dalších
                                                        porodník.                 indikačních skupinách.
                Možnost                                     Hematolog,                 
                prodloužení.                                  klinický onkolog,
                                                        otorinolaryngolog, pneumolog,
                                                        radiační onkolog,
                                                        rehabilitační lékař
                                                        nebo
                                                        urolog.
                                                        
                                                        Zabezpečení zdravotní péče ve
                                                        zdravotnickém zařízení poskytovatele
                                                        lázeňské léčebně rehabilitační péče:
                                                        Dostupnost zdravotnického pracovníka:
                                                        Klinický onkolog.
                                                        
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXII  NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).
Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidové EKG, u operací srdce echokardiografické vyšetření.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXII/1   - Vrozené vady a  K 28 dnů         K 28 dnů        Aktivita zánětlivých procesů.  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  Františkovy Lázně
      získané vady srdce Možnost prodloužení.   Hemodynamické     Bakteriální endokarditis.    Dětský kardiolog,             Lázně Kynžvart
      a velkých cév po               reziduální vady.    Srdeční selhání podle NYHA IV. kardiochirurg nebo                 Luhačovice
      operací.                              Pokročilá AV blokáda.      rehabilitační lékař.            Poděbrady
      - Stavy po                             Maligní komorové arytmie.                         Teplice nad Bečvou
      transplantaci                            Rozpad rány po operačním    Zabezpečení zdravotní péče ve       
      srdce.                               výkonu. Mediastinitis.     zdravotnickém zařízení poskytovatele
                                                        lázeňské léčebně rehabilitační péče:
                                                        Dostupnost zdravotnického pracovníka:
                                                        Kardiolog.
                                                        
XXII/2   - Systémové     K 28 dnů         K 28 dnů        Aktivita zánětlivých procesů.  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  Františkovy Lázně
      revmatické a jiné  Možnost prodloužení.   1x za 24 měsíců,    Bakteriální endokarditis.    Dětský lékař,               Klimkovice
      kolagenní                  při recidivě      Srdeční selhání podle NYHA IV. dětský revmatolog,             Lázně Kynžvart
      onemocnění s                 v návaznosti      Pokročilá AV blokáda.      praktický lékař pro děti a dorost nebo   Luhačovice
      postižením                  na ukončení akutní   Maligní komorové arytmie.    rehabilitační lékař.            Poděbrady
      oběhového aparátu              fáze i dříve.                                           Teplice nad Bečvou
      i kloubní formy.

XXII/3   - Juvenilní     K 28 dnů         K 28 dnů        Aktivita zánětlivých procesů.  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  Františkovy Lázně
      hypertenze.     Možnost prodloužení.   1x za 12 měsíců.    Bakteriální endokarditis.    Dětský kardiolog,             Klimkovice
                                        Srdeční selhání podle NYHA IV. dětský lékař,               Lázně Kynžvart
                                        Pokročilá AV blokáda.      praktický lékař pro děti a dorost nebo   Luhačovice
                                        Maligní komorové arytmie.    rehabilitační lékař.            Poděbrady
                                                                              Teplice nad Bečvou
                                                                              
XXII/4   - Prognosticky   K 28 dnů                    Aktivita zánětlivých procesů.  Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  Františkovy Lázně
      závažné rizikové  Možnost prodloužení.              Bakteriální endokarditis.    Dětský lékař.               Klimkovice
      faktory                               Srdeční selhání podle NYHA IV. Diabetolog a endokrinolog.         Lázně Kynžvart
      (dyslipidemie nebo                         Pokročilá AV blokáda.      Praktický lékař pro děti a dorost nebo   Luhačovice
      kombinace dalších                          Maligní komorové arytmie.    rehabilitační lékař.            Poděbrady
      rizikových                                                                   Teplice nad Bečvou
      faktorů:
      arteriální
      hypertenze,
      obezita,
      genetická zátěž).
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXIII  NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-
sodná.
Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle diagnózy, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/1   - Chronické     K 28 dnů         K 28 dnů        Těžší poruchy výživy.      Ošetřující lékař, který péči       Františkovy Lázně
      onemocnění     Možnost prodloužení.   1x za12 měsíců.    Těžká anémie /Hb 100 g/l a   doporučuje:               Karlovy Vary
      žaludku.                   Maximálně 3x.     méně/.             Dětský gastroenterolog a hepatolog.   Lázně Kynžvart
      - Funkční poruchy                          Stenózy a penetrace. Případy  Dětský lékař,              Luhačovice
      žaludku.                              vyžadující reoperaci.      praktický lékař pro děti a dorost nebo  
      - Chronická                                             rehabilitační lékař.           
      gastritis
      a duodenitis
      erosiva.
      - Vředová nemoc
      žaludku
      a dvanáctníku.
      - Stavy po
      operacích jícnu,
      žaludku a
      dvanáctníku.

XXIII/2   - Chronické     K 28 dnů         K 28 dnů        Těžší poruchy výživy.      Ošetřující lékař, který péči       Františkovy Lázně
      onemocnění střev.  Možnost prodloužení.   Chronická       Těžká anémie /Hb 100 g/l a   doporučuje:               Karlovy Vary
      - Funkční poruchy              enterokolitis     méně/.             Dětský gastroenterolog a hematolog.   Lázně Kynžvart
      tenkého a tlustého              a Crohnova nemoc.   Chronická parazitární      Dětský chirurg,             Luhačovice
      střeva.                   1x za 12 měsíců.    a bacilární onemocnění střev.  dětský lékař,              
      - Chronická                                             praktický lékař pro děti a dorost nebo  
      enterokolitis                Ostatní:                        rehabilitační lékař.
      včetně Crohnovy               1x za 12 měsíců.                    
      nemoci a ostatní               Maximálně 3x.
      primární
      malabsorpční
      syndromy.
      - Dermatogenní
      malabsorpční
      syndromy.
       - Coeliakie.
      - Polyposis
      intestini.
      - Megacolon
      vrozené i získané.
      - Stavy po
      operacích
      na tenkém i
      tlustém střevě.

XXIII/3   - Nemoci jater.   K 28 dnů         K 28 dnů        Těžší poruchy výživy.      Ošetřující lékař, který péči       Františkovy Lázně
      - Stavy po     Možnost prodloužení.   1x za 12měsíců.    Těžká anémie /Hb 100 g/l a   doporučuje:               Karlovy Vary
      infekční      Stavy po         Maximálně 2x.     méně/.             Dětský gastroenterolog a hepatolog.   Lázně Kynžvart
      hepatitis.     transplantacích do 12              Pokročilá jaterní        Dětský lékař,              Luhačovice
      - Chronická     měsíců po operaci.               nedostatečnost.         praktický lékař pro děti a dorost nebo  
      hepatitis.                                             rehabilitační lékař.           
      - Cirhózy ve stavu                                         
      kompenzace.
      - Toxická
      poškození jater.
      - Stavy po
      infekční
      mononukleóze s
      jaterní poruchou.
      - Stavy po
      úrazech, operacích
      a transplantacích
      jater.
      - Jiné
      hepatopatie.

XXIII/4   - Chronické     K 28 dnů         K 28 dnů        Těžší poruchy výživy.      Ošetřující lékař, který péči       Františkovy Lázně
      onemocnění     Možnost prodloužení.   1x za 12měsíců.    Těžká anémie /Hb 100 g/l a   doporučuje:               Karlovy Vary
      žlučníku a                  Maximálně 2x.     méně/.             Dětský gastroenterolog a hepatolog.   Lázně Kynžvart
      žlučových cest.                           Obstrukce nebo infekce     Dětský lékař,                  Luhačovice
      - Vrozené poruchy                          žlučových cest.         infekcionista,              
      tvorby žluči a                           Empyem žlučníku. Cholangoitis. praktický lékař pro děti a dorost nebo  
      biliární sekrece.                                          rehabilitační lékař.
      - Chronická
      cholecystitis.
      - Biliární
      dyspepsie.
      - Stavy po
      operacích žlučníku
      a žlučových cest.

XXIII/5   - Chronické nemoci K 28 dnů         K 28 dnů        Těžší poruchy výživy.      Ošetřující lékař, který péči       Františkovy Lázně
      pankreatu.     Možnost prodloužení.   Chronické nemoci    Těžká anémie /Hb 100 g/l a   doporučuje:               Karlovy Vary
      - Stavy po akutní              pankreatu,       méně/.             Dětský gastroenterolog a hepatolog.   Lázně Kynžvart
      pankreatitis.                cystická fibróza:   Časté exacerbace pankreatitis. Dětský chirurg,             Luhačovice
      - Chronická                 1x za 12 měsíců.                    dětský lékař,              
      pankreatitis.                                            praktický lékař pro děti a dorost nebo  
      - Pankreatická                Ostatní:                        rehabilitační lékař.
      achylie vrozená i              1x za 12měsíců.
      získaná.                   Maximálně 2x.
      - Cystická
      fibróza.
      - Stavy po
      úrazech, operacích
      a transplantacích
      pankreatu.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXIV  NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
A OBEZITA
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sirná skupina A
(síranová).
Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirná - skupinaA (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.
Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/1  - Diabetes mellitus.  K 28 dnů        K 28 dnů                       Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bludov
                 Možnost prodloužení.  1x za 12 měsíců.                   Dětský lékař.               Františkovy Lázně
                                                        Diabetolog a endokrinolog.        Karlovy Vary
                                                        Praktický lékař pro děti a dorost nebo  Klimkovice
                                                        rehabilitační lékař.           Lázně Kynžvart
                                                                             Luhačovice
                                                        Zabezpečení zdravotní péče ve       Poděbrady
                                                        zdravotnickém zařízení poskytovatele   Teplice
                                                        lázeňské léčebně rehabilitační péče:   Teplice nad Bečvou
                                                        Dostupnost zdravotnického pracovníka:
                                                        Diabetolog a endokrinolog.

XXIV/2  - Obezita spojená s   K 28 dnů        K 28 dnů                       Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bludov
     dalšími rizikovými   Možnost prodloužení.  Maximálně 2x.                     Dětský lékař.               Františkovy Lázně
     faktory.                                               Diabetolog a endokrinolog.        Janské Lázně
                                                        Praktický lékař pro děti a dorost nebo  Jeseník
                                                        rehabilitační lékař.           Karlovy Vary
                                                                             Klimkovice
                                                                             Lázně Kynžvart
                                                                             Lipová Lázně
                                                                             Luhačovice
                                                                             Poděbrady
                                                                             Teplice
                                                                             Teplice nad Bečvou
                                                                             
XXIV/3  - Tyreopatie.      K 28 dnů        K 28 dnů                       Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně
     - Stavy po operacích  Možnost prodloužení.  Tyreopatie.                      Dětský chirurg,              Jeseník
     štítné žlázy.                  Maximálně 2x.                     dětský lékař.               Lázně Kynžvart
     - Stavy po operacích                                         Diabetolog a endokrinolog.        Lipová Lázně
     benigních nádorů                                           Praktický lékař pro děti a dorost nebo  
     nadledvinek a                                             rehabilitační lékař.
     hypofýzy.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXV  NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj:
Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXV/1  - Recidivující     K 28 dnů        K 28 dnů                       Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně
     komplikovaná otitis   Možnost prodloužení.                             Dětský lékař,               Jeseník
     po operačním řešení.                                         dětský otorinolaryngo-log,        Lázně Kynžvart
                                                        dětský pneumolog,             Lipová Lázně
                                                        otorinolaryngolog,            Luhačovice
                                                        pneumolog,                
                                                        praktický lékař pro děti a dorost nebo
                                                        rehabilitační lékař.

XXV/2  - Chronická       K 28 dnů        K 28 dnů        Anatomické     překážky v     Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně,
     bronchitis/       Možnost prodloužení.  Maximálně 3x.     dýchacích cestách.       Alergolog a klinický imunolog.      Jeseník
     recidivující                                             Dětský lékař,               Lázně Kynžvart
     bronchitis.                                              dětský pneumolog,             Lipová Lázně
                                                        pneumolog,                Luhačovice
                                                        praktický lékař pro děti a dorost nebo
                                                        rehabilitační lékař.
                                                        
XXV/3  - Stav po opakovaném  K 28 dnů                    Anatomické překážky v     Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně
     zánětu plic v průběhu  Možnost prodloužení.              dýchacích cestách.       Alergolog a klinický imunolog,      Jeseník
     posledních 2 let.                                           dětský lékař,               Lázně Kynžvart
                                                        dětský pneumolog,             Lipová Lázně
                                                        pneumolog,                Luhačovice
                                                        praktický lékař pro děti a dorost nebo  
                                                        rehabilitační lékař.

XXV/4  - Bronchiektasie.    K 28 dnů        K 28 dnů        Anatomické překážky v     Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně
                 Možnost prodloužení.              dýchacích cestách.       Alergolog a klinický imunolog.      Jeseník
                                                        Dětský lékař,               Lázně Kynžvart
                                                        dětský pneumolog,             Lipová Lázně
                                                        pneumolog,                Luhačovice
                                                        praktický lékař pro děti a dorost nebo  
                                                        rehabilitační lékař.

XXV/5  - Asthma bronchiale.  K 28 dnů        K 28 dnů        Anatomické překážky      Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně
                 Možnost prodloužení.              v dýchacích cestách.      Alergolog a klinický imunolog.      Jeseník
                                                        Dětský lékař,               Lázně Kynžvart
                                                        dětský pneumolog,             Lipová Lázně
                                                        pneumolog,                Luhačovice
                                                        praktický lékař pro děti a dorost nebo  
                                                        rehabilitační lékař.

XXV/6  - Stavy po operacích  K 28 dnů        K 28 dnů        Anatomické překážky      Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně
     a traumatech horních  Možnost prodloužení.              v dýchacích cestách.      Dětský chirurg,              Jeseník
     a dolních cest                                            dětský lékař,               Lázně Kynžvart
     dýchacích a plic s                                          dětský otorinolaryngolog,         Lipová Lázně
     výjimkou stavů                                            otorinolaryngolog,            Luhačovice
     po tonsilektomii a                                          praktický lékař pro děti a dorost nebo  
     operaci adenoidních                                          rehabilitační lékař.
     vegetací.                                               
     - Stavy po operacích
     malformací hrudníku
     se sníženou funkcí
     plic.
     
XXV/7  - Cystická fibróza.   K 28 dnů        K 28 dnů        Anatomické překážky      Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně
     - Intersticiální    Možnost prodloužení.              v dýchacích cestách.      Dětský lékař,               Jeseník
     plicní fibróza.                                            dětský pneumolog,             Lázně Kynžvart
     - Sarkoidóza plic.                                          pneumolog,                Lipová Lázně
                                                        praktický lékař pro děti a dorost nebo  Luhačovice
                                                        rehabilitační lékař.           
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
XXVI  NEMOCI NERVOVÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní
minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 pouze (podmínkou obsah CO
2
ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu., Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXVI/1 - Syndrom periferního K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně motorického neuronu Možnost prodloužení. doporučuje: Janské Lázně jakékoliv etiologie. Dětský lékař, Karlovy Vary dětský neurolog, praktický lékař pro Klimkovice děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny XXVI/2 - Svalová dystrofie a K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně jiná svalová Možnost prodloužení. doporučuje: Janské Lázně onemocnění. Dětský lékař, Karlovy Vary dětský neurolog, praktický lékař pro Klimkovice děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační lékař. Luhačovice Teplice Velké Losiny XXVI/3 - Dětská mozková K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně obrna. Možnost prodloužení. doporučuje: Janské Lázně - Mozečkové syndromy. Dětský lékař, Karlovy Vary - Hybné poruchy v dětský neurolog, praktický lékař pro Klimkovice rámci malých mozkových děti a dorost nebo Lázně Bělohrad postižení. rehabilitační lékař. Luhačovice Teplice Velké Losiny XXVI/4 - Jiné hybné poruchy K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně centrálního původu: Možnost prodloužení. doporučuje: Janské Lázně - hybné poruchy po Dětský chirurg, Karlovy Vary zánětech mozku a dětský lékař, Klimkovice míchy, autoimunitní, dětský neurolog, chirurg, Lázně Bělohrad degenerativní a neurochirurg, Luhačovice heredofamiliární praktický lékař pro děti a dorost nebo Teplice onemocnění rehabilitační lékař. Velké Losiny ovlivnitelná rehabilitační péčí. - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy. XXVI/5 - Kořenové syndromy K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně vertebrogenního Možnost prodloužení. Při recidivě doporučuje: Janské Lázně původu. onemocnění. Dětský lékař, Karlovy Vary dětský neurolog, praktický lékař pro Klimkovice děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A a B (síranová i sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/1 - Juvenilní chronická K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Bludov artritis. Možnost prodloužení. doporučuje: Františkovy Lázně - Jiná chronická Dětský lékař, Janské Lázně revmatická onemocnění dětský revmatolog, Karlovy Vary kloubů a páteře. praktický lékař pro děti a dorost, Klimkovice rehabilitační lékař nebo Lázně Bělohrad revmatolog. Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny XXVII/2 - Vrozené či získané K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Bludov ortopedické vady. Možnost prodloužení. doporučuje: Františkovy Lázně Ortoped nebo Janské Lázně rehabilitační lékař. Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny XXVII/3 - Stavy po úrazech K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Bludov a ortopedických Do 36 měsíců po úrazu Do 36 měsíců doporučuje: Františkovy Lázně operacích při poruše nebo operaci. po operaci nebo Dětský chirurg, Janské Lázně motorických funkcí. úrazu. ortoped, Karlovy Vary Možnost prodloužení. Maximálně 3x. rehabilitační lékař nebo Klimkovice traumatolog. Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny XXVII/4 - Skoliózy vyžadující K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Bludov korzet od Ib podle Možnost prodloužení. doporučuje: Františkovy Lázně Cobba, v soustavné Dětský lékař, Janské Lázně rehabilitační péči. ortoped, Karlovy Vary praktický lékař pro děti a dorost nebo Klimkovice rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny XXVII/5 - Osteochondrózy ve K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Bludov stádiu reparačním. Možnost prodloužení. doporučuje: Františkovy Lázně Morbus Perthes ve Ortoped nebo Janské Lázně stádiu reparačním. rehabilitační lékař. Karlovy Vary - Primární a Klimkovice sekundární Lázně Bělohrad osteoporóza dětského Luhačovice a dorostového věku. Teplice Velké Losiny XXVII/6 - Morbus Scheuermann. K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Bludov Možnost prodloužení. doporučuje: Františkovy Lázně Ortoped nebo Janské Lázně rehabilitační lékař. Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny XXVII/7 - Vertebrogenní K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Bludov algický syndrom. Možnost prodloužení. Při recidivě. doporučuje: Františkovy Lázně Dětský neurolog, Janské Lázně neurolog, Karlovy Vary ortoped nebo Klimkovice rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII/1 - Recidivující nebo K 28 dnů K 28 dnů Známky ledvinové Ošetřující lékař, který péči Lázně Kynžvart vleklé záněty ledvin Možnost prodloužení. Při prokázané nedostatečnosti s glomerulární doporučuje: a močových cest na aktivitě procesu. filtrací pod 0,3 ml/s. Dětský lékař, podkladě anatomickém Vysoká zánětlivá aktivita dětský nefrolog, nebo funkčním. onemocnění. Nekorigovaná dětský urolog, hypertenze. nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog. XXVIII/2 - Urolitiáza in situ, K 28 dnů K 28 dnů Glomerulární filtrace pod 0,3 Ošetřující lékař, který péči Lázně Kynžvart po spontánním odchodu Možnost prodloužení. Při recidivě. ml/s. doporučuje: konkrementu, Dětský lékař, odstranění dětský nefrolog, chirurgickou dětský urolog či endoskopickou nefrolog, cestou nebo LERV. praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog. XXVIII/3 - Stavy po operacích K 28 dnů Nekorigovaná hypertenze. Ošetřující lékař, který péči Lázně Kynžvart močového ústrojí mimo Do 3 měsíců po operaci; Glomerulární filtrace pod 0,3 doporučuje: urolitiázu. při poperačních ml/s. Dětský lékař, komplikacích do 6 dětský nefrolog, měsíců po operaci. dětský urolog nefrolog, Možnost prodloužení. praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog. XXVIII/4 - Chronická difusní K 28 dnů K 28 dnů Sklon k iontové a vodní Ošetřující lékař, který péči Lázně Kynžvart glomerulonefritis. Možnost prodloužení. Maximálně 3x. disbalanci. Nekorigovatelná doporučuje: - Lipoidní nefróza. hypertenze. Dětský lékař, - Hereditární Glomerulární filtrace pod dětský nefrolog, nefropatie ve stadiu 0,3ml/s. dětský urolog, remise. nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog. XXVIII/5 - Stavy po K 28 dnů K 28 dnů Vysoká aktivita onemocnění se Ošetřující lékař, který péči Lázně Kynžvart transplantaci ledvin. Možnost prodloužení. Maximálně 3x. sklonem k rejekci. doporučuje: Nekorigovatelná hypertenze. Dětský chirurg, Glomerulární filtrace pod 3 dětský lékař, ml/s. dětský nefrolog, nefrolog praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. XXVIII/6 - Funkční poruchy K 28 dnů K 28 dnů Známky ledvinové Ošetřující lékař, který péči Lázně Kynžvart mikce (i bez Možnost prodloužení. Maximálně 1x. nedostatečnosti s glomerulární doporučuje: zánětlivé příčiny) filtrací pod 0,3 ml/s. Dětský lékař, v případech, pokud Vysoká zánětlivá aktivita dětský nefrolog, není soustavná onemocnění. Nekorigovaná dětský urolog, ambulantní péče hypertenze s diastolou nad 110 nefrolog, efektivní. torrů a kreatinin clearence nad praktický lékař pro děti a dorost, - Děti po dovršení 9 170 umol/l. rehabilitační lékař nebo urolog. let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení.. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXIX/1 - Psychózy ve stádiu K 28 dnů K 28 dnů Suicidální tendence. Ošetřující lékař, který péči Janské Lázně remise. Možnost prodloužení. Nejdříve 12 měsíců doporučuje: Jeseník od poslední Dětský a dorostový psychiatr nebo Lázně Kynžvart K léčby. Maximálně rehabilitační lékař. Lipová Lázně 2x. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr. XXIX/2 - Neurotické poruchy K 28 dnů K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči Janské Lázně a jiné nepsychotické Možnost prodloužení. Nejdříve 12 měsíců doporučuje: Jeseník poruchy. od poslední Dětský a dorostový psychiatr nebo Lázně Kynžvart K léčby. Maximálně rehabilitační lékař. Lipová Lázně 2x. . Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXX NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2. Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXX/1 - Psoriasis vulgaris K 28 dnů K 28 dnů Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně - chronické a Možnost prodloužení. Při aktivitě Dermatovenerolog, Janské Lázně recidivující formy. procesu. dětský dermatovenerolog, Jeseník dětský lékař, Klimkovice praktický lékař pro děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart Lipová Lázně Zabezpečení zdravotní péče ve Luhačovice zdravotnickém zařízení poskytovatele Velké Losiny lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. XXX/2 - Chronické a K 28 dnů K 28 dnů Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně recidivující ekzémy Možnost prodloužení. Při aktivitě Impetiginizace. Dermatovenerolog, Janské Lázně včetně atopického. procesu. dětský dermatovenerolog, Jeseník - Chronické prurigo. dětský lékař, Klimkovice praktický lékař pro děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart Lipová Lázně Zabezpečení zdravotní péče ve Luhačovice zdravotnickém zařízení poskytovatele Velké Losiny lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. XXX/3 - Indurativní a K 28 dnů K 28 dnů Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Klimkovice konglobující formy Možnost prodloužení. Při aktivitě Dermatovenerolog, Luhačovice akné. procesu. dětský dermatolog, Velké Losiny dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. XXX/4 - Sklerodermie. K 28 dnů K 28 dnů Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Klimkovice Možnost prodloužení. Maligní a progredující formy Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, Luhačovice sklerodermie. dětský lékař, Velké Losiny praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. XXX/5 - Ichtyózy. K 28 dnů K 28 dnů Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Klimkovice Možnost prodloužení. Dermatovenerolog, Luhačovice dětský dermatovenerolog, Velké Losiny dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. XXX/6 - Chronické K 28 dnů K 28 dnů Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Klimkovice dermatózy. Možnost prodloužení. Při aktivitě Dermatovenerolog, Luhačovice procesu. dětský dermatovenerolog, Velké Losiny dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. XXX/7 - Stavy po K 28 dnů K 28 dnů Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně popáleninách a po Možnost prodloužení. Do 36 měsíců Dermatovenerolog, Klimkovice rekonstrukčních po popálení nebo dětský dermatovenerolog, Lázně Bělohrad výkonech, kde hrozí rekonstrukčním dětský lékař, Luhačovice smršťování jizev. výkonu. plastický chirurg, Velké Losiny praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ XXXI/1 - Recidivující K 28 dnů K 28 dnů Appendicitis chronica. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně zánětlivá onemocnění Možnost prodloužení. Maximálně 3x. Gynekolog a porodník. Klimkovice zevních a vnitřních Rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad rodidel. - Pozánětlivé změny Zabezpečení zdravotní péče ve v malé pánvi. zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník. XXXI/2 - Primární a K 28 dnů K 28 dnů Hyperestrinní Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně sekundární: Možnost prodloužení. Maximálně 2x. stavy. Gynekolog a porodník. Klimkovice amenorrhoea, Metrorrhagie. Rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad oligomenorrhea Appendicitis chronica. a dysmenorrhea, pokud není Zabezpečení zdravotní péče ve ambulantní péče zdravotnickém zařízení poskytovatele efektivní. lázeňské léčebně rehabilitační péče: - Nepravidelnosti Dostupnost zdravotnického pracovníka: menstruačního cyklu Gynekolog a porodník. při kontraindikaci hormonální léčby. XXXI/3 Stavy s pooperačními K 28 dnů K 28 dnů Appendicitis chronica. Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně komplikacemi po Možnost prodloužení. Do 12 měsíců po Dětský chirurg, Klimkovice operacích (do 3 ukončení K léčby. dětský lékař, Lázně Bělohrad měsíců po operaci): Maximálně 1x. gynekolog a porodník, praktický lékař pro - v malé pánvi. děti a dorost nebo - po jiných břišních rehabilitační lékař. operacích se vztahem ke krajině malé pánve. Zabezpečení zdravotní péče ve - po appendectomii. zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník. XXXI/4 - Hormonální K 28 dnů K 28 dnů Aktivita onkologického Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Františkovy Lázně dysfunkce Možnost prodloužení. Do 12 měsíců od onemocnění - stav pacienta Gynekolog a porodník. Klimkovice po ukončení ukončení K léčby. PS > 2. Rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad farmakologické Maximálně 1x. ochrany ovarií při onkologické léčbě Zabezpečení zdravotní péče ve pro genitální zdravotnickém zařízení poskytovatele i extragenitální lázeňské léčebně rehabilitační péče: nádorová onemocnění. Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
K - komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče3)
P - příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče4)
ATB - Antibiotika
AV blokáda - Atrioventrikulární blokáda
BMI - Body Mass Index
CABG - Coronary Artery Bypass Graft
CCS klasifikace - Causative Classification system
CDAI - Crohn's disease activity index
CMP - Cévní mozková příhoda
CNS - Centrální nervová soustava
DM - Diabetes mellitus
EKG - Elektrokardiografie
EMG - Elektromyografie
ERCP - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie
FBS - Failed back syndrom
FEV - Objem vzduchu vydechnutý v první sekundě při maximálním úsilí
ICHS - Ischemická choroba srdeční
LERV - Litotrypse extrakorporálními rázovými vlnami
NYHA - New York Heart Association
PTCA - Perkutánní transluminární angioplastika
PS - Performance status, stav výkonnosti
RTG - Rentgen
sy AP - Symptomy anginy pectoris
TIA - Tranzitorní ischemická ataka
TBC - Tuberkuloza
VC - Vitální kapacita
1) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).
3) § 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.
4) § 33 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.

Související dokumenty