1/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
1/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 33 odstavec 2 zní:
„(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.“.
2. V § 33 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:
„(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.
(9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).
(10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.
(11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.
(12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.“.
3. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:
 
„Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.
Indikační seznam pro lázeňskou rehabilitační péči
ODDÍL A
A. Seznam indikačních skupin pro dospělé
I   Nemoci onkologické
II  Nemoci oběhového ústrojí
III  Nemoci trávicího ústrojí
IV  Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 
V   Nemoci dýchacího ústrojí
VI  Nemoci nervové
VII  Nemoci pohybového ústrojí 
VIII Nemoci močového ústrojí 
IX  Duševní poruchy
X   Nemoci kožní
XI  Nemoci gynekologické 
B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Indikace              ZÁKLADNÍ                 OPAKOVANÝ
indikace                   léčebný pobyt              léčebný pobyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       - způsob poskytování lázeňské léčebně  - způsob poskytování lázeňské léčebně 
                        rehabilitační péče:           rehabilitační péče:
                       K (komplexní) nebo P (příspěvková)    K (komplexní) nebo P (příspěvková)
                       - další odborná kritéria vztahující   - další odborná kritéria vztahující 
                        se k jednotlivým indikacím        se k jednotlivým indikacím
                       - délka léčebného pobytu         - délka léčebného pobytu
                       - lhůta pro nástup léčebného pobytu   - lhůta pro nástup léčebného pobytu
                       - možnost prodloužení          - možnost prodloužení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I     NEMOCI ONKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I/1    - Zhoubné nádory.         K 21 dnů                 K 21 dnů
                       Do 12 měsíců po ukončení komplexní    Hodgkinova nemoc
                       protinádorové léčby (s výjimkou     do 36 měsíců od začátku základního pobytu. 
                       dlouhodobé hormonální terapie).

                       Možnost prodloužení.           P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů 

                                            Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku 
                                            základního pobytu.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II     NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/1    - Symptomatická ischemická     P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      choroba srdeční.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/2    - Stav po infarktu myokardu.    K 28 dnů
                       Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/3    - Hypertenzní nemoc        K 28 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      II. až III. stupně hodnocení    Hypertenze III. stupně komplikovaná   Hypertenzní nemoc refrakterní.
      hypertenzní nemoci.        ischemickou chorobou srdeční,
                       chronickým srdečním selháním, 
                       cévní mozkovou příhodou, tranzitorní 
                       ischemickou atakou nebo chronickou 
                       renální insuficiencí na podkladě 
                       vaskulární nefrosklerosy.

                       Možnost prodloužení.
                       P 21 dnů
                       Ostatní. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/4    - Onemocnění tepen končetin na   K 21 dnů                 K 21 dnů
      podkladě aterosklerotickém II b.  Onemocnění tepen končetin na podkladě  Onemocnění tepen končetin na podkladě 
      nebo zánětlivém.          aterosklerotickém II b.         aterosklerotickém 

                       P 21 dnů                 II b. do 18 měsíců od začátku základního 
                       Ostatní.                 pobytu, pokud není možná invazivní léčba. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
                                            Pokud není možná invazivní léčba.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/5    - Funkční poruchy periferních   K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      cév a stavy po trombózách.

      - Chronický lymfatický edém.    Funkční poruchy periferních cév 
                       jako nemoci z povolání podle jiného 
                       právního předpisu, který stanoví 
                       seznam nemocí z povolání,
                       nejdříve za 3 měsíce po odeznění 
                       akutního stádia.


                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
                       Funkční poruchy periferních cév a 
                       stavy po trombózách nejdříve za 
                       3 měsíce po odeznění akutního stádia.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/6    - Stavy po kardiochirurgických   K 28 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      výkonech typu: 
      náhrada chlopně bioprotézou    Přímé přeložení ze zdravotnického    Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      nebo metalickou protézou,     zařízení poskytovatele lůžkové péče
      rekonstrukční výkony na      nebo
      chlopních, defekty septa síní   do 3 měsíců po operaci.
      nebo komor,
      chirurgická revaskularizace    Možnost prodloužení.
      myokardu - koronární arteriální 
      bypass (CABG),       
      operace vrozených srdečních    P 21 dnů
      vad u dospělých,          Ostatní
      operace výdutě levé komory,
      operace nádorů srdce, operace 
      osrdečníku, 
      operace hrudní aorty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/7    - Stavy po perkutánní       P 21 dnů
      transluminární     koronární      Do 3 měsíců po perkutánní transluminární    
      angioplastice (PTCA).       koronární angioplastice (PTCA).     


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/8    - Stavy po rekonstrukčních a    K 21 dnů
      revaskularizačních operacích    Stavy po rekonstrukčních a    
      na cévním systému mimo srdce a   revaskularizačních operacích na cévním
      hrudní aorty.           systému mimo srdce do 4 měsíců po
      - Stavy po perkutánní       operaci.
      transluminární angioplastice. 
                       P 21 dnů
                       V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní 
                       transluminární angioplastice.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/9    - Stavy po transplantaci srdce.  K 28 dnů                 K 28 dnů
                       Přímé přeložení ze zdravotnického    Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
                       zařízení poskytovatele lůžkové péče
                       nebo do 12 měsíců po operaci.      Možnost prodloužení.

                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III    NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/1   - Chronické a recidivující     P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      onemocnění žaludku a střev 
      s maldigestivními příznaky 
      přetrvávajícími při standardní 
      farmakoterapii.

      - Stavy po těžkých střevních 
      infekcích, parazitózách a 
      mykotických onemocněních.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/2   - Stavy po operaci žaludku,    K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      dvanáctníku, jícnu a střev     Do 6 měsíců po operaci.         V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo
      s postresekční symptomatologií                       ukončení komplexní léčby při trvající
      endoskopicky ověřenou.       Možnost prodloužení.           symptomatologii.

                       P 21 dnů
                       V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/3   - Crohnova nemoc.          K 21 dnů                 K 21 dnů
     - Colitis ulceroza.         Těžká forma onemocnění.         Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu
                                            kalendářního roku do stabilizace stavu.
                       Možnost prodloužení.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       P 21 dnů                 Ostatní. 
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/4   - Chronická onemocnění žlučníku   P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     a žlučového traktu s lithiazou,                       K udržení remise. 
     pokud je operace kontraindikovaná. 
     - Sklerotizující cholangoitis.
     - Funkční poruchy žlučového traktu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/5   - Stavy po komplikovaných operacích K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     žlučníku a žlučového traktu, po 
     zákrocích pro stenozu a lithiazu  Do 6 měsíců po komplikovaných operacích Trvající dysfunkce žlučových cest.
     žlučových cest - pooperační     žlučníku a žlučového traktu.
     pankreatitidocholangoitis, 
     ikterus, instrumentace žlučových  Po zákrocích pro stenozu a lithiázu
     cest, endoskopická retrográdní   žlučových cest.
     cholangiopankreatografie (ERCP).
     - Stavy po dissoluci kamenů a    Možnost prodloužení.
     extrakorporální litotrypsii. 
                       P 21 dnů
                       Do 6 měsíců po dissoluci kamenů 
                       a extrakorporální litotrypsii. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/6   - Stavy po akutní hepatitis     K 21 dnů                 K 21 dnů
     jakékoliv etiologie a toxickém   Do 6 měsíců od stanovení onemocnění   Poškození jater při přetrvávajících 
     jaterním poškození (lékovém i    při konzervativní terapii.        známkách aktivity procesu jako nemoc 
     vlivem práce).                                z povolání podle jiného právního předpisu, 
     - Chronická hepatitis s       Možnost prodloužení.           který stanoví seznam nemocí z povolání.
     přetrváváním pozitivity markerů.
     - Asociovaná autoimunní hepatitis.                      P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     - Primární biliární cirhóza.
                                            Ostatní při přetrvávajících biochemických 
                                            nebo histologických známkách onemocnění jater.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/7   - Stavy po resekčních výkonech   K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     a transplantacích jater nebo    Stavy po resekčních výkonech do 6 
     operacích a transplantacích     měsíců po operaci.
     pankreatu.             Stavy po transplantacích do 12
                       měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/8   - Stavy po akutní pankreatitis   K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     nebo po exacerbaci chronické    Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní 
     pankreatitis.            pankreatitis nebo po exacerbaci     Vleklá maldigesce a malabsorpce při 
     - Prokázaná chronická        chronické pankreatitis,         prokázané poruše stavu výživy, pokud 
     pankreatitis.                                je příčinou dysfunkce pankreatu. 
                       při komplikacích do 12 měsíců od 
                       zahájení léčby akutní pankreatitis nebo 
                       po exacerbaci chronické pankreatitis.

                       Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů
                       Ostatní.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV   NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/1   - Diabetes mellitus.        K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

                       Stavy s komplikací (mikroangiopatie   Stavy s komplikací (mikroangiopatie 
                       a makroangiopatie, neuropatie).     a makroangiopatie, neuropatie). 

                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/2   - Stavy po totální thyreoidektomii. K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     - Hypothyreóza při obtížně 
     probíhající lékové substituci.    Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.   Obtížně probíhající substituce nebo 
                                            při rozvoji sekundárních symptomů 
                       P 21 dnů                 (zejména artropatie a benigní myopatie).
                       Do 6 měsíců od stanovení onemocnění 
                       hypotyreozy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/3   - Stavy po operacích hyperfunkčního K 21 dnů
     benigního adenomu hypofýzy 
     a nadledvin     při přítomnosti     Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.
     sekundárních symptomů onemocnění 
     (zejména artropatie a myopatie).   Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V    NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/1   - Stavy po operaci horních cest   K 28 dnů
     dýchacích a dolních cest 
     dýchacích; netýká se stavů po    Stavy po operaci dolních cest dýchacích
     operacích tonsil, adenoidních    do 6 měsíců po operaci.
     vegetací a nosní přepážky.
     - Stavy po transplantaci plic.    Možnost prodloužení.

                       K 28 dnů

                       Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců
                       po transplantaci.
                       Možnost prodloužení.

                       K 21 dnů

                       Stavy po operaci horních cest dýchacích 
                       do 6 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/2    - Poškození hrtanu a hlasivek    K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     v důsledku hlasového přetížení.
     - Stavy po fonochirurgické léčbě.  Stavy, kdy přes využití všech možností  Stavy, kdy přes využití všech možností 
                       konzervativní či chirurgické léčby    konzervativní či chirurgické léčby
                       nedojde k úpravě funkce hlasu.      nedojde k úpravě funkce hlasu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/3    - Stavy po komplikovaném zánětu   K 21 dnů
     plic.                Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/4    - Bronchiektazie          K 21 dnů                 K 21 dnů
     - Recidivující záněty dolních 
     cest dýchacích a chronické záněty  Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
     dýchacího ústrojí jako nemoc z 
     povolání podle jiného právního 
     předpisu, který stanoví seznam 
     nemocí z povolání. 
     Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/5    - Astma bronchiale.         K 28 dnů                 K 28 dnů
     - Chronická obstrukční plicní
     nemoc.               Prokázaná ventilační porucha - pokles  Prokázaná ventilační porucha - pokles 
                       hodnoty objemu vzduchu vydechnutého   hodnoty objemu vzduchu vydechnutého 
                       v první sekundě při maximálním úsilí   v první sekundě při maximálním úsilí 
                       (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité   
                       hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více  hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více  
                       než 6 měsíců v roce) systémové      než 6 měsíců v roce) systémové 
                       kortikoterapie pro uvedené onemocnění.  kortikoterapie pro uvedené onemocnění. 

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Ostatní.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/6    - Intersticiální plicní fibrózy   K 28 dnů                 K 21 dnů
     jakékoliv etiologie v soustavném  Nemoci z povolání podle jiného právního Nemoci z povolání podle jiného právního 
     léčení.               předpisu, který stanoví seznam nemocí  předpisu, který stanoví seznam nemocí 
                       z povolání.               z povolání.

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       K 28 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Při prokázané ventilační poruše - pokles 
                       hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně K 21 dnů
                       pod 80 % náležité hodnoty.
                                            Při prokázané ventilační poruše - pokles 
                       Možnost prodloužení.           hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně 
                                            pod 80 % náležité hodnoty. 
                       P 21 dnů
                       Ostatní.                 1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/7    - Následky toxických účinků plynů, K 28 dnů                 K 21 dnů
     dýmů, leptavých par a dráždivých 
     prachů na horní cesty dýchací a   Nemoc z povolání podle jiného právního  Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
     dolní cesty dýchací.        předpisu, který stanoví seznam nemocí
                       z povolání.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI    NEMOCI NERVOVÉ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/1   - Obrna lícního nervu.        K 28 dnů                 K 28 dnů
     - Postpoliomyelitický syndrom.
     - Chabé obrny, mimo poúrazových,   Obrna lícního nervu v akutní fázi,    Postpoliomyelitický syndrom.
     včetně poinfekční          pokud není soustavná ambulantní 
     polyradikuloneuritis         nebo lůžková rehabilitační péče     1x v průběhu kalendářního roku.
     v návaznosti na ukončení akutní   efektivní.
     fáze.                                     Možnost prodloužení.
                       Postpoliomyelitický syndrom. 
                       Ostatní nemoci po dobu trvání chabé   P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       periferní obrny s doloženou 
                       elektromyografií (EMG) a po dobu     Ostatní po dobu trvání chabé periferní 
                       pozvolné úpravy funkcí.         obrny s doloženou elektromyografií 
                                            (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/2    - Polyneuropatie s paretickými   K 28 dnů                 K 28 dnů
      projevy.
                       Chabé obrny s postižením 0. až 3.    Chabé obrny s postižením 0. až 3.
                       stupně svalového testu a prokazatelným  stupně svalového testu a prokazatelným
                       postižením podle elektromyografie (EMG). postižením podle elektromyografie (EMG).

                       Možnost prodloužení.           1 x v průběhu 24 měsíců.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Ostatní.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/3    - Kořenové syndromy s       K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      iritačně-zánikovým syndromem. 

                           V přímé návaznosti na hospitalizaci 
                       na neurologickém nebo rehabilitačním 
                       oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po 
                       ukončení hospitalizace), nebo u případů 
                       nejevících známky zlepšení po 6 týdnech 
                       soustavné ambulantní rehabilitační 
                       péče, u nichž byla vyloučena indikace 
                       k neurochirurgickému či 
                       spondylochirurgickému zákroku.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/4    - Zánětlivé nemoci centrálního   K 28 dnů                 K 28 dnů
      nervstva: 
      stavy po meningoencefalitis,    Po dobu přetrvávajících paréz s     Do 36 měsíců od začátku základního pobytu,
      encefalitis,            doloženým elektromyografickým      pokud přetrvávají těžké až střední parézy
      encefalomyelitis a myelitis,    vyšetřením (EMG) vyšetřením a po     a je předpoklad pro zlepšení zdravotního
      stavy po encefalomyelopolyradi-  dobu pozvolné úpravy funkcí.       stavu.
      kuloneuritis,           Nejpozději do 6 měsíců po ukončení 
      pokud jsou přítomny        hospitalizace.              Možnost prodloužení.
      spastickoparetické známky.
                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/5    - Hemiparézy a paraparézy     K 28 dnů                 K 28 dnů
      cévního původu se známkami 
      obnovující se funkce.       V přímé návaznosti na hospitalizaci,   Do 36 měsíců od začátku základního 
                       nejpozději do 6 měsíců po ukončení    pobytu, pokud přetrvávají těžké 
                       hospitalizace.              až střední parézy a je předpoklad 
                       Po odeznění akutního stadia nemoci.   pro zlepšení zdravotního stavu.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/6    - Stavy po poraněních a      K 28 dnů                 K 28 dnů
      operacích mozku, míchy       Přetrvávající parézy s pozvolnou     Do 36 měsíců od začátku základního pobytu,
      a periferního nervstva s      úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců  pokud přetrvává těžká až střední paréza
      poruchami hybnosti se       po operaci nebo úrazu.          a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.
      známkami obnovující se funkce.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/7    - Roztroušená skleróza a jiná   K 28 dnů                 K 28 dnů
      demyelinizační onemocnění 
      v remisi.             Možnost prodloužení.           1x v průběhu 24 měsíců.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/8    - Nervosvalová onemocnění     K 28 dnů                 K 28 dnů
      primární, sekundární a 
      degenerativní.           Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/9    - Syringomyelie s paretickými   K 21 dnů                 K 21 dnů
      projevy.
                                            1x v průběhu 24 měsíců. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/10   - Dětská mozková obrna při     K 28 dnů                 K 28 dnů
      možnosti samostatné mobility 
      a bez výrazných psychických změn,                      Do 21 let. 
      za předpokladu udržení pracovní 
      schopnosti nebo plné nezávislosti                      K 28 dnů
      a soběstačnosti. 
                                            Nad 21 let.
                                            1x v průběhu 24 měsíců. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/11   - Parkinsonova nemoc.       K 21 dnů                 K 21 dnů
      (Netýká se Parkinsonského 
      syndromu a sekundárního                           Pokud je předpoklad zlepšení
      extrapyramidového syndromu                         zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.
      při léčbě psychofarmaky.)
                                            1x v průběhu 24 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII    NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/1   - Revmatoidní artritis I. až IV.  K 28 dnů                 K 28 dnů
      stadia hodnocení revmatoidní 
      artritis včetně juvenilní     Léčba od II. stadia nemoci s funkčním  Léčba od II. stadia nemoci s funkčním 
      artritis, soustavně léčená     postižením třídy b.           postižením třídy b.
      v rámci ambulantní péče.
                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.

                       Onemocnění bez předchozí exacerbace   P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       a léčba v případě nižších stádií 
                       nemoci než II. stadia s funkčním     Onemocnění bez předchozí exacerbace 
                       postižením třídy b.           a léčba v případě nižších stádií 
                                            nemoci než II. stadia s funkčním 
                                            postižením třídy b.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/2   - Ankylozující spondylitis     K 28 dnů                 K 28 dnů
      (Bechtěrevova nemoc), soustavně  
      léčené v rámci ambulantní péče.  Od II. stadia nemoci s funkčním     Od II. stadia nemoci s funkčním 
                       postižením třídy b.,           postižením třídy b., 

                       v soustavné péči revmatologa nebo    v soustavné péči revmatologa nebo
                       rehabilitačního lékaře.         rehabilitačního lékaře.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Ostatní.                 Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/3   - Ostatní séronegativní      K 28 dnů                 K 28 dnů
      spondartritis soustavně léčená 
      v rámci ambulantní péče, Reiterův Postižení páteře II. a vyššího stadia  Postižení páteře II. a vyššího stadia
      syndrom, enteropatická artritis,  podle klasifikace pro ankylozující    podle klasifikace pro ankylozující
      reaktivní - parainfekční),     spondylitis.                   spondylitis. 
      - Sekundární artitis, soustavně 
      léčená v rámci ambulantní péče.  Chronická artritis periferních kloubů  Chronická artritis periferních kloubů
                       od funkčního postižení třídy II.b.    od funkčního postižení třídy II.b.
                       stadia klasifikace pro revmatoidní    stadia klasifikace pro revmatoidní
                       artritis.                artritis.

                       Možnost prodloužení.           Nejdříve 12 měsíců od začátku základního
                                            pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku.
                       P 21 dnů
                       Ostatní.                 Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/4   - Mimokloubní revmatismus,     K 28 dnů                 K 28 dnů
      soustavně léčený v rámci 
      ambulantní péče.          V remisi.                V remisi. 
      - Difúzní onemocnění pojiva
      soustavně léčené v rámci      Možnost prodloužení.           1x v průběhu 24 měsíců.
      ambulantní péče (systémový 
      lupus erythematodus,                            Při exacerbaci základního onemocnění
      sklerodermie,                                po ukončení poslední komplexní léčby
      polymyositis, dermatomyositis,                       akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.
      Sjogrenův syndrom a ostatní 
      překryvné syndromy).                            Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/5   - Osteoporóza s komplikacemi,   K 21 dnů                 K 21 dnů
      pokud soustavná ambulantní 
      rehabilitační péče delší než    Kostní změny, které jsou následkem    Kostní změny, které jsou následkem
      3 měsíce není efektivní nebo    práce ve stlačeném vzduchu jako     práce ve stlačeném vzduchu jako
      v návaznosti na hospitalizaci   nemoc z povolání podle jiného právního  nemoc z povolání podle jiného právního  
      pro komplikaci osteoporózy.    předpisu, který stanoví seznam nemocí  předpisu, který stanoví seznam nemocí 
      - Kostní změny, které jsou     z povolání.               z povolání. 
      následkem práce ve stlačeném 
      vzduchu jako nemoc z povolání   Patologické fraktury páteře       Patologické fraktury páteře v návaznosti
      podle jiného právního předpisu,  v bezprostřední návaznosti na      na sejmutí korzetu.
      který stanoví seznam nemocí    ukončení imobilizace na lůžku
      z povolání.            nebo sejmutí korzetu.          Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 

                       P 21 dnů
                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/6   - Bolestivé syndromy šlach,    K 21 dnů                 K 21 dnů
      šlachových pochev, burz, úponů   Nemoci z povolání podle jiného právního Nemoci z povolání podle jiného právního
      svalů, kosterních svalů nebo    předpisu, který stanoví seznam nemocí  předpisu, který stanoví seznam nemocí
      kloubů (včetně onemocnění     z povolání.               z povolání, do 12 měsíců od začátku
      způsobeného účinkem vibrací                         základního pobytu.
      a dlouhodobého, nadměrného,    P 21 dnů
      jednostranného přetěžování jako                       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      nemoci z povolání podle jiného   Ostatní.
      právního předpisu, který stanoví                      Ostatní.
      seznam nemocí z povolání). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/7   - Koxartroza, gonartroza      K 21 dnů                 K 21 dnů 
      v soustavné ambulantní péči 
      ortopeda a rehabilitačního     Od III.stupně hodnocení nemoci podle   Od III.stupně hodnocení nemoci podle
      lékaře.              Kellgrena.                Kellgrena.

                       Od II.stupně funkčního postižení b,   Od II.stupně funkčního postižení b, 
                       jedná-li se o bolestivou formu s     jedná-li se o bolestivou formu s 
                       častými exacerbacemi a rychlou      častými exacerbacemi a rychlou 
                       progresí nebo opakované zánětlivé    progresí nebo opakované zánětlivé 
                       iritace.                 iritace a předpokládá se zlepšení 
                                            hybnosti a udržení soběstačnosti.
                       Možnost prodloužení.
                                            1x v průběhu 24 měsíců.
                       P 21 dnů
                       Ostatní,                 Stavy kontraindikované k operaci 
                       pokud není soustavná ambulantní 
                       rehabilitační péče efektivní.      1x v průběhu kalendářního roku.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            I. až II. stupeň nemoci, pokud není 
                                            soustavná ambulantní péče efektivní, 
                                            za předpokladu snížení dlouhodobé 
                                            farmakoterapie či oddálení operační 
                                            léčby.
                                            Stavy kontraindikované k operaci, 
                                            pokud není soustavná ambulantní péče 
                                            efektivní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/8   - Artrózy v ostatních       K 21 dnů                 K 21 dnů
      lokalizacích.
      - Artropatie.           Bolestivá forma s častými exacerbacemi. Jedná-li se o bolestivou formu s častými
                                            exacerbacemi a rychlou progresí nebo 
                                            jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; 
                                            vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a 
                                            udržení soběstačnosti.

                                            1x v průběhu 24 měsíců.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

                                            Ostatní, pokud není soustavná ambulantní 
                                            péče efektivní, za předpokladu snížení 
                                            dlouhodobé farmakoterapie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/9   - Chronický vertebrogenní     K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      algický syndrom funkčního 
      původu v soustavné ambulantní   Chronický vertebrogenní algický
      rehabilitační péči.        syndrom funkčního původu v přímé
                       návaznosti na hospitalizaci (do 3 
                       měsíců po ukončení hospitalizace) 
                       nebo případy nejevící známky zlepšení 
                       po 6 týdnech soustavné ambulantní 
                       rehabilitační péče.

                           Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů

                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/10   - Stavy po ortopedických      K 28 dnů 
      operacích s použitím kloubní
      náhrady.              Neprodleně, jakmile stav umožní
                       zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději 
                       do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; 
                       v případě pooperačních komplikací do 
                       6 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/11   - Stavy po úrazech pohybového   K 28 dnů                 K 28 dnů
      ústrojí a po ortopedických 
      operacích včetně stavů po     Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení Nejpozději do 24 měsíců po operaci
      operacích meziobratlových     léčebnou rehabilitací, nejpozději však  meziobratlových plotének, stenóz páteřního
      plotének a stenóz kanálu      do 6 měsíců po úrazu nebo operaci;    kanálu nebo úrazu při přetrvávající
      páteřního, pokud není soustavná  v případě pooperačních komplikací    závažné poruše hybnosti a omezení
      ambulantní nebo lůžková      do 12 měsíců po operaci.         soběstačnosti a je předpoklad zlepšení
      rehabilitační péče efektivní.                       zdravotního stavu.
                       Možnost prodloužení.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní při syndromu selhání operační léčby
                                            (FBS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/12   - Stavy po amputacích dolní    K 21 dnů
      končetiny, stupeň aktivity 1 až
      4, kdy je pojištěnec vybavený   Do 12 měsíců po operaci.  
      protézou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII    NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/1   - Recidivující a chronické     K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      netuberkulózní záněty ledvin a 
      močových cest rezistentní na    Chronická pyelonefritis v solitární
      léčbu antibiotiky (ATB) a jinou  ledvině.
      léčbu farmakologickou, v soustavné 
      péči urologa minimálně 12 měsíců. Cystické onemocnění ledvin. Hladina
      - Cystické onemocnění ledvin.   sérového kreatininu trvale přesahuje
                       150 umol/1.

                       Možnost prodloužení. 

                       P 21 dnů
                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/2   - Nefrolitiáza bez městnání    K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      v močových cestách.
      - Nefrokalcinóza.         Nefrolitiáza v solitární ledvině     Při prokázáném klinickém efektu předchozí
                       nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud   lázeňské léčebně rehabilitační péče.
                       stavy nejsou indikované k operační 
                       léčbě nebo litotrypsii. 

                       Cystinová nefrolithiáza.

                       Bilaterální nefrokalcinóza.

                       Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů 
                       Ostatní. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/3   - Stavy po operacích ledvin a   K 21 dnů
      močových cest včetně operací 
      endovezikálních a stavů po     Do 6 měsíců po operaci ledvin a 
      komplikované prostatektomii a   močových cest včetně operací
      nefrolitotrypsii, doléčení po   endovezikálních a stavů po
      litotrypsii extrakorporálními   prostatektomii a nefrolitotrypsii.
      rázovými vlnami (LERV).
                       P 21 dnů 

                       Ostatní

                       do 6 měsíců.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/4   - Chronická prostatitis nebo    P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      chronická prostatovesikulitis 
      rezistentní na farmakologickou 
      léčbu a léčbu antibiotiky (ATB),
      v soustavné péči urologa 
      minimálně 12 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/5   - Stavy po transplantaci ledviny  K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      při stabilizované funkci štěpu
      (transplantované ledviny).     Do 6 měsíců po transplantaci, při    Stavy po transplantaci ledviny 
      - Dárce štěpu (ledviny).      komplikacích nejpozději do 12 měsíců   (netýká se dárce štěpu).
                       po transplantaci.

                       Možnost prodloužení v případě
                       transplantace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX     DUŠEVNÍ PORUCHY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX/1    - Psychózy ve stádiu remise.    K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Do 24 měsíců od začátku základního pobytu
                       na lůžkovém psychiatrickém oddělení   při prokázaném efektu předchozího pobytu. 
                       nebo při soustavné ambulantní péči 
                       jako alternativa následné lůžkové    Možnost prodloužení.
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci. 
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Možnost prodloužení.
                                            Ostatní.
                       P 21 dnů

                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX/2    - Těžké neurotické poruchy     K 21 dnů                 K 21 dnů
      a jiné nepsychotické poruchy.
                       V přímé návaznosti na hospitalizaci na  Do 12 měsíců od začátku základního pobytu
                       lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo  při prokázaném efektu předchozího pobytu. 
                       při soustavné ambulantní péči jako 
                       alternativa následné lůžkové       Možnost prodloužení.
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Možnost prodloužení.
                                            Ostatní. 
                       P 21 dnů
                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X     NEMOCI KOŽNÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/1    - Atopický ekzém.         K 21 dnů                 K 21 dnů

                       Do 25 let věku, starší v přímé      Jako alternativa lůžkové péče v oboru 
                       návaznosti na hospitalizaci na      dermatovenerologie.
                       lůžkovém oddělení dermatovenerologie 
                       nebo jako alternativa této péče.     1x v průběhu 24 měsíců.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných     případech P 14 dnů
                       Ostatní.                 Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/2    - Generalizovaná a artropatická  K 28 dnů                 K 28 dnů
      psoriasis vulgaris.
                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Jako alternativa lůžkové péče v oboru
                       na lůžkovém oddělení dermatovenerologie dermatovenerologie. 
                       nebo jako alternativa této péče. 
                                            1x v průběhu kalendářního roku.
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Ostatní.                 Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/3    - Toxická kontaktní dermatitis,  K 28 dnů                 K 21 dnů
      - Ekzém jako nemoc z povolání
      v soustavné péči          Nemoci z povolání podle jiného      Nemoci z povolání podle jiného právního
      dermatovenerologa.         právního předpisu, který stanoví seznam předpisu, který stanoví seznam nemocí
                       nemocí z povolání.            z povolání.

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Ostatní.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/4    - Chronické dermatózy nereagující K 28 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      na ambulantní léčbu.
                       Léčba se poskytuje výjimečně v přímé 
                       návaznosti na hospitalizaci na 
                       lůžkovém oddělení dermatovenerologie 
                       nebo jako alternativa této péče. 

                       Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/5    - Stavy po popáleninách a po    K 28 dnů                 K 21 dnů
      rekonstrukčních výkonech, kde 
      hrozí značné kontraktury.     Do 3 měsíců od ukončení péče       Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
                       příslušných specialistů.

                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI     NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/1    - Sterilita a infertilita     K 21 dnů                 K 21 dnů
      primární (3 a více spontánních
      potratů)              Ženy do 40 let.             Ženy do 40 let věku. 
      - Sekundární sterilita na
      podkladě zánětlivém i funkčním.  Sterilita ženy starší 35 let po     Sterilita ženy starší 35 let po
      - Abortus habitualis.       negativním vyšetření partnera ženy.   negativním vyšetření partnera ženy. 

                       Infertilita (3 a více spontánních    Infertilita (3 a více spontánních 
                       potratů) po negativním genetickém    potratů) po negativním genetickém 
                       vyšetření obou partnerů.        vyšetření obou partnerů.

                       Možnost prodloužení.           Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ženy do 40 let.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/2    - Opakující se zánětlivá      K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      onemocnění vnitřních rodidel a 
      jejich následky (adnexitis     Do 3 měsíců po odeznění akutní      Ženy do 40 let.
      chronica, metritis chronica,    exacerbace zánětlivého onemocnění
      adhesiones pelvis minoris,     u žen do 40 let.
      occlusio tubarum, kolpitis
      chronica).             Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/3    - Stavy po komplikovaných     K 28 dnů
      operacích gynekologických. 
                       - Stavy po komplikovaných operacích 
                       v oblasti malé pánve.

                       Do 3 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODDÍL B
Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost
A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost
XXI   Nemoci onkologické
XXII   Nemoci oběhového ústrojí
XXIII  Nemoci trávicího ústrojí
XXIV   Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXV   Nemoci dýchacího ústrojí
XXVI   Nemoci nervové
XXVII  Nemoci pohybového ústrojí
XXVIII  Nemoci močového ústrojí
XXIX   Duševní poruchy
XXX   Nemoci kožní
XXXI   Nemoci gynekologické
B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost
 
Číslo indikace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Indikace              ZÁKLADNÍ                 OPAKOVANÝ
indikace                   léčebný pobyt              léčebný pobyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       - způsob poskytování lázeňské léčebně  - způsob poskytování lázeňské léčebně
                       rehabilitační péče:           rehabilitační péče:

                       K (komplexní)              K (komplexní)
                       - další odborná kritéria vztahující   - další odborná kritéria vztahující 
                       se k jednotlivým indikacím        se k jednotlivým indikacím
                       - délka léčebného pobytu         - délka léčebného pobytu
                       - lhůta pro nástup léčebného pobytu   - lhůta pro nástup léčebného pobytu
                       - možnost prodloužení          - možnost prodloužení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    XXI    NEMOCI ONKOLOGICKÉ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI/1   - Zhoubné nádory.         K 28 dnů
   
                       Do 24 měsíců po ukončení komplexní
                       protinádorové léčby.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII    NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/1   - Vrozené vady a získané vady   K 28 dnů                 K 28 dnů
      srdce a velkých cév po operaci. 
      - Stavy po transplantaci srdce.  Možnost prodloužení.           Hemodynamické reziduální vady.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/2   - Systémové revmatické a jiné   K 28 dnů                 K 28 dnů
      kolagenní onemocnění s postižením 
      oběhového aparátu i kloubní formy. Možnost prodloužení.           1x v průběhu 24 měsíců, 

                                            při recidivě v návaznosti na ukončení
                                            akutní fáze i dříve.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/3   - Juvenilní hypertenze.      K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/4   - Prognosticky závažné rizikové  K 28 dnů
      faktory (dyslipidemie nebo 
      kombinace dalších rizikových    Možnost prodloužení. 
      faktorů: arteriální hypertenze, 
      obezita, genetická zátěž). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII   NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/1  - Chronické onemocnění žaludku.  K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Funkční poruchy žaludku.
      - Chronická gastritis a      Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
      duodenitis erosiva.
      - Vředová nemoc žaludku a                          Do 48 měsíců od začátku základního 
      dvanáctníku.                                pobytu při prokázaném efektu 
      - Stavy po operacích jícnu,                         předchozího pobytu.
      žaludku a dvanáctníku.
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/2  - Chronické onemocnění střev.   K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Funkční poruchy tenkého a 
      tlustého střeva.          Možnost prodloužení.           Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 
      - Chronická enterokolitis včetně 
      Crohnovy nemoci a ostatní primární                     1x v průběhu kalendářního roku.
      malabsorpční syndromy.
      - Dermatogenní malabsorpční syndromy.                    Možnost prodloužení. 
      - Coeliakie.
      - Polyposis intestini.                           Ostatní:
      - Megacolon vrozené i získané.
      - Stavy po operacích na tenkém i                      1x v průběhu kalendářního roku.
      tlustém střevě.                               Do 48 měsíců od začátku základního pobytu. 
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/3  - Nemoci jater.          K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Stavy po infekční hepatitis. 
      - Chronická hepatitis.       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
      - Cirhózy ve stavu kompenzace.
      - Toxická poškození jater.     Stavy po transplantacích do 12 měsíců  Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      - Stavy po infekční mononukleóze  po operaci.
      s jaterní poruchou.                             Možnost prodloužení.
      - Stavy po úrazech, operacích a 
      transplantacích jater.
      - Jiné hepatopatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/4  - Chronické onemocnění žlučníku  K 28 dnů                 K 28 dnů
      a žlučových cest.
      - Vrozené poruchy tvorby žluči a  Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
      biliární sekrece. 
      - Chronická cholecystitis.                         Do 36 měsíců od začátku základního 
      - Biliární dyspepsie.                            pobytu při prokázaném efektu předchozího
      - Stavy po operacích žlučníku a                       pobytu.
      žlučových cest. 
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/5  - Chronické nemoci pankreatu.   K 28 dnů                 K 28 dnů 
      - Stavy po akutní pankreatitis.
      - Chronická pankreatitis.     Možnost prodloužení.           Chronické nemoci pankreatu, 
      - Pankreatická achylie vrozená                       cystická fibróza.
      i získaná. 
      - Cystická fibróza.                             1x v průběhu kalendářního roku.
      - Stavy po úrazech, operacích a 
      transplantacích pankreatu.                         Možnost prodloužení.

                                            K 28 dnů 
                                            Ostatní. 
                                            1x v průběhu kalendářního roku.
                                            Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV    NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/1   - Diabetes mellitus.        K 28 dnů                 K 28 dnů

      Možnost prodloužení.                            1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/2   - Obezita spojená s dalšími    K 28 dnů                 K 28 dnů
      rizikovými faktory. 
                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Do 36 měsíců od začátku základního 
                                            pobytu při prokázaném efektu předchozího 
                                            pobytu.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/3   - Tyreopatie.           K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Stavy po operacích štítné žlázy. 
      - Stavy po operacích benigních   Možnost prodloužení.           Tyreopatie. 
      nádorů nadledvinek a hypofýzy.
                                            1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

                                                Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV    NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/1   - Recidivující komplikovaná    K 28 dnů                 K 28 dnů
      otitis po operačním řešení.
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/2   - Chronická bronchitis/      K 28 dnů                 K 28 dnů
      recidivující bronchitis.
                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/3   - Stav po opakovaném zánětu    K 28 dnů
      plic v průběhu posledních 2 let.
                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/4   - Bronchiektasie.         K 28 dnů                 K 28 dnů

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/5   - Asthma bronchiale.        K 28 dnů                 K 28 dnů
  
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/6   - Stavy po operacích a       K 28 dnů                 K 28 dnů
      traumatech horních a dolních  
      cest dýchacích a plic s výjimkou  Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
      stavů po tonsilektomii a 
      operaci adenoidních vegetací.
      - Stavy po operacích malformací 
      hrudníku se sníženou funkcí plic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/7   - Cystická fibróza.        K 28 dnů                 K 28 dnů

      - Intersticiální plicní fibróza.  Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

      - Sarkoidóza plic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI    NEMOCI NERVOVÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/1   - Syndrom periferního       K 28 dnů                 K 28 dnů
      motorického neuronu jakékoliv
      etiologie.             Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/2   - Svalová dystrofie a       K 28 dnů                 K 28 dnů
      jiná svalová onemocnění.   
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/3   - Dětská mozková obrna.      K 28 dnů                 K 28 dnů

      - Mozečkové syndromy.       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

      - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/4   - Jiné hybné poruchy        K 28 dnů                 K 28 dnů
      centrálního původu: 
      - hybné poruchy po zánětech    Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
      mozku a míchy, autoimunitní, 
      degenerativní a heredofamiliární 
      onemocnění ovlivnitelná 
      rehabilitační péčí.
      - hybné poruchy po cévních 
      příhodách mozkových.
      - hybné poruchy po úrazech mozku.
      - hybné poruchy po operacích 
      nádorů centrální nervové soustavy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/5   - Kořenové syndromy        K 28 dnů                 K 28 dnů
      vertebrogenního původu.  
                       Možnost prodloužení.           Při recidivě onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII   NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/1  - Juvenilní chronická artritis.  K 28 dnů                 K 28 dnů
  
      - Jiná chronická revmatická    Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.    
      onemocnění kloubů a páteře. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/2  - Vrozené či získané        K 28 dnů                 K 28 dnů
      ortopedické vady. 
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/3  - Stavy po úrazech a        K 28 dnů                 K 28 dnů
      ortopedických operacích 
      při poruše motorických funkcí.   Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/4  - Skoliózy vyžadující korzet    K 28 dnů                 K 28 dnů
      od Ib podle Cobba, v soustavné 
      rehabilitační péči.        Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/5  - Osteochondrózy ve stádiu     K 28 dnů
      reparačním. 
      Morbus Perthes ve stádiu      Možnost prodloužení.   
      reparačním. 
      - Primární a sekundární 
      osteoporóza dětského a
      dorostového věku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/6  - Morbus Scheuermann.       K 28 dnů

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/7  - Vertebrogenní algický      K 28 dnů                 K 28 dnů
      syndrom.
                       Možnost prodloužení.           Při recidivě.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII   NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/1  - Recidivující nebo vleklé     K 28 dnů                 K 28 dnů
      záněty ledvin a močových 
      cest na podkladě anatomickém    Možnost prodloužení.           Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.
      nebo funkčním. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/2  - Urolitiáza in situ,       K 28 dnů                 K 28 dnů  
      po spontánním odchodu 
      konkrementu, odstranění      Možnost prodloužení.           Při recidivě.
      chirurgickou či endoskopickou 
      cestou nebo litotrypsií                           Možnost prodloužení.
      extrakorporálními rázovými 
      vlnami (LERV). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/3  - Stavy po operacích        K 28 dnů
      močového ústrojí 
      mimo urolitiázu.          Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních
                       komplikacích do 6 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    XXVIII/4  - Chronická difusní        K 28 dnů                 K 28 dnů
      glomerulonefritis. 
      - Lipoidní nefróza.        Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      - Hereditární nefropatie 
      ve stadiu remise.                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/5  - Stavy po transplantaci ledvin.  K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců po transplantaci.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/6  - Funkční poruchy mikce      K 28 dnů                 K 28 dnů 
      (i bez zánětlivé příčiny) 
      v případech, pokud není      Možnost prodloužení.           Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      soustavná ambulantní péče 
      efektivní.                                 Možnost prodloužení.
      - Děti po dovršení 9 let 
      věku nereagující na 
      dosavadní režimová a 
      medikamentózní opatření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX    DUŠEVNÍ PORUCHY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX/1   - Psychózy ve stádiu remise.    K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 
                       na lůžkovém psychiatrickém oddělení 
                       nebo při soustavné ambulantní péči    Možnost prodloužení.
                       jako alternativa následné lůžkové 
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX/2   - Neurotické poruchy a jiné    K 28 dnů                 K 28 dnů 
      nepsychotické poruchy.   
                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 
                       na lůžkovém psychiatrickém oddělení 
                       nebo při soustavné ambulantní péči    Možnost prodloužení.
                       jako alternativa následné lůžkové 
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci. 

                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX    NEMOCI KOŽNÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/1   - Psoriasis vulgaris - chronické  K 28 dnů                 K 28 dnů 
      a recidivující formy.  
                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/2   - Chronické a recidivující     K 28 dnů                 K 28 dnů 
      ekzémy včetně atopického.
                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.
      - Chronické prurigo. 
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/3   - Indurativní a konglobující    K 28 dnů                 K 28 dnů
      formy akné.
                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/4   - Sklerodermie.          K 28 dnů                 K 28 dnů 

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/5   - Ichtyózy.            K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/6   - Chronické dermatózy.       K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/7   - Stavy po popáleninách a     K 28 dnů                 K 28 dnů 
      po rekonstrukčních výkonech, 
      kde hrozí smršťování jizev.    Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců po popálení nebo 

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI    NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/1   - Recidivující zánětlivá      K 28 dnů                 K 28 dnů 
      onemocnění zevních a vnitřních 
      rodidel.              Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      - Pozánětlivé změny v malé pánvi.
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/2   - Primární a sekundární:      K 28 dnů                 K 28 dnů 
      amenorrhoea,
      oligomenorrhea a dysmenorrhea,   Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      pokud není ambulantní péče 
      efektivní.                                 Možnost prodloužení.
      - Nepravidelnosti menstruačního 
      cyklu při kontraindikaci
      hormonální léčby. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      XXXI/3   Stavy s pooperačními  K 28 dnů                 K 28 dnů 
      komplikacemi po operacích 
      (do 3 měsíců po operaci):     Možnost prodloužení.           Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      - v malé pánvi.
      - po jiných břišních operacích                       Možnost prodloužení.
      se vztahem ke krajině malé pánve. 
      - po appendectomii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/4   - Hormonální dysfunkce po     K 28 dnů                 K 28 dnů 
      ukončení farmakologické 
      ochrany ovarií při onkologické   Možnost prodloužení.           Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      léčbě pro genitální i 
      extragenitální nádorová                           Možnost prodloužení.
      onemocnění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění účinném do 31. prosince 2014.
2. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako opakovaný se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která odpovídá indikaci, na jejímž základě již v minulosti pojištěnec léčebný pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty