2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Schválený:
2/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2014
o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Změna: 211/2022 Sb.
Změna: 392/2023 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:
 
§ 1
Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedeny v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
 
Příloha
Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
I.
Obecná ustanovení
1.1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:
a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,
f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,
g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,
h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,
i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
m) těhotenství.
1.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v částech II. a III. této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.
2. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
2.1. V návrhu se uvede:
a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,
b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),
d) délka léčebného pobytu,
e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,
j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,
m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům uvedeným v částech II. a III. této přílohy u dané indikační skupiny s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.
2.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle bodu 2.1 a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.
2.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.
3. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.
4. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s lékařem příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.
5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.
II.
Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Indikace           Kontraindikace a další    Odborná kritéria pro        Lázeňské místo
indikace                speciální požadavky      poskytnutí lázeňské léčebně 
                    pro léčení daného       rehabilitační péče 
                    onemocnění          Obor specializace lékaře, 
                                   který péči doporučuje
                                   Zabezpečení zdravotní péče
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské 
                                   léčebně rehabilitační péče 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I     NEMOCI ONKOLOGICKÉ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového 
     postižení.
     Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. 
     Vyšetření ne starší 2 měsíců.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I/1    - Zhoubné nádory.       Aktivita onkologického    Obor specializace lékaře,      Vhodné lázeňské místo určí
                    onemocnění, hodnocení     který péči doporučuje:       lékař, který péči doporučuje,
                    celkového stavu        Dermatovenerologie,         podle postižení orgánů
                    pacienta > 2 - performance  endokrinologie a diabetologie,   v návaznosti na místa
                    status (PS)          gastroenterologie,         uvedená v dalších
                                   gynekologie a porodnictví,     indikačních skupinách.
                                   hematologie a transfuzní lékařství,
                                   chirurgie,
                                   klinická onkologie,
                                   onkourologie, 
                                   otorinolaryngologie a chirurgie 
                                   hlavy a krku, 
                                   pneumologie a ftizeologie, 
                                   radiační onkologie,
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína nebo
                                   urologie. 

                                   Zabezpečení zdravotní péče 
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské léčebně 
                                   rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Klinický onkolog nebo 
                                   lékař příslušné specializace
                                   podle povahy nádoru.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II    NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ 
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní 
     minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná) pro 
     indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.
     Kontraindikace pro celou indikační skupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle 
     klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy 
     anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification system 
     (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců. 
     Vyšetření: Elektrokardiografie (EKG) - kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, 
     glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, 
     ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle 
     Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické 
     vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/1   - Symptomatická                       Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     ischemická choroba                     který péči doporučuje:       Hodonín
     srdeční.                          Vnitřní lékařství,         Karlova Studánka
                                   kardiologie,            Karviná
                                   všeobecné praktické lékařství nebo Klimkovice
                                   rehabilitační a fyzikální medicína. Konstantinovy Lázně
                                                     Lázně Bělohrad
                                   Zabezpečení zdravotní péče     Lázně Kynžvart
                                   ve zdravotnickém zařízení      Lázně Libverda
                                   poskytovatele lázeňské léčebně   Lednice
                                   rehabilitační péče:         Luhačovice
                                   Dostupnost zdravotnického      Mariánské Lázně
                                   pracovníka:             Poděbrady
                                   Internista nebo           Teplice nad Bečvou
                                   kardiolog.
                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/2   - Stav po infarktu myokardu.                Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
                                   který péči doporučuje:       Karlova Studánka
                                                     Konstantinovy Lázně
                                   Vnitřní lékařství,         Lázně Bělohrad
                                   kardiologie nebo          Lázně Kynžvart
                                   rehabilitační a fyzikální      Lázně Libverda
                                   medicína.              Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně                                   
                                   Zabezpečení zdravotní péče     Poděbrady 
                                   ve zdravotnickém zařízení      Teplice nad Bečvou
                                   poskytovatele lázeňské léčebně
                                   rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Internista nebo
                                   kardiolog.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/3   - Hypertenzní nemoc      Závažné poruchy psychiky   Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     II. až III. stupně hodnocení po cévní mozkové příhodě.   který péči doporučuje:       Hodonín
     hypertenzní nemoci.      Klidové bolesti dolních    Vnitřní lékařství,         Karlova Studánka
                    končetin.           kardiologie nebo          Karviná
                                   rehabilitační a fyzikální      Klimkovice
                    Ulcerace nebo gangréna    medicína.              Konstantinovy Lázně
                    dolních končetin.                         Lázně Bělohrad
                    Nefropatie s klinickými                      Lázně Kynžvart   
                    známkami urémie.                         Lázně Libverda
                    Kritériem pro opakování                      Lednice
                    léčebného pobytu:                         Luhačovice
                    - abstinence nikotinu                       Mariánské Lázně
                    déle než 12 měsíců                            Poděbrady
                    - u obezity při Body Mass                     Teplice nad Bečvou
                    Indexu vyšším než 30 snížení 
                    hmotnosti o 5 % od posledního 
                    léčebného pobytu,
                    - u obezity při Body Mass 
                    Indexu vyšším než 35 snížení 
                    hmotnosti o 10 % od posledního 
                    léčebného pobytu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/4   - Onemocnění tepen      Závažné projevy celkové    Obor specializace lékaře, který   Buchlovice
     končetin na podkladě     aterosklerózy.        péči doporučuje:          Františkovy Lázně
     aterosklerotickém II b.    Klidové bolesti související  Angiologie,             Hodonín
     nebo zánětlivém.       s nemocí.           vnitřní lékařství nebo       Jáchymov
                    Ulcerace.           rehabilitační a fyzikální      Karlova Studánka
                                   medicína.              Karviná          
                                                     Klimkovice
                                                     Konstantinovy Lázně
                                                     Kostelec u Zlína
                                                     Lázně Bělohrad
                                                     Lázně Kynžvart
                                                     Lázně Libverda
                                                     Lednice
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
                                                     Ostrožská Nová Ves
                                                     Poděbrady
                                                     Slatinice
                                                     Teplice nad Bečvou
                                                     Velké Losiny
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/5   - Funkční poruchy       Závažné projevy celkové    Obor specializace lékaře,      Buchlovice
     periferních cév a stavy    aterosklerózy.        který péči doporučuje:       Františkovy Lázně
     po trombózách.        Klidové bolesti související  Angiologie,             Hodonín
     - Chronický lymfatický edém. s nemocí. Ulcerace.      vnitřní lékařství,         Jáchymov
                                   kardiologie,            Karlova Studánka
                                   pracovní lékařství nebo       Karviná
                                   rehabilitační a fyzikální      Klimkovice
                                   medicína.              Konstantinovy Lázně
                                                     Kostelec u Zlína
                                                     Lázně Bělohrad
                                                     Lázně Kynžvart
                                                     Lázně Libverda
                                                     Lednice
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
                                                     Ostrožská Nová Ves
                                                     Poděbrady
                                                     Slatinice
                                                     Teplice nad Bečvou
                                                     Velké Losiny
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/6   - Stavy po          Rozpad rány po operačním   Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     kardiochirurgických      výkonu.            který péči doporučuje:       Karlova Studánka
     výkonech typu:        Mediastinitis.        Kardiochirurgie,          Konstantinovy Lázně
     náhrada chlopně bioprotézou  Nedoléčená infekční      kardiologie nebo          Lázně Bělohrad
     nebo metalickou protézou,   endokarditis.         rehabilitační a fyzikální      Lázně Kynžvart
     rekonstrukční výkony     Embolické komplikace.     medicína.              Lázně Libverda
     na chlopních, defekty     Neodezněný organický                       Luhačovice
     septa síní nebo komor,    psychosyndrom.        Zabezpečení zdravotní péče     Mariánské Lázně
     chirurgická                         ve zdravotnickém zařízení      Poděbrady
     revaskularizace myokardu                  poskytovatele lázeňské       Teplice nad Bečvou
     - koronární arteriální                   léčebně rehabilitační péče:
     bypass (CABG),                       Dostupnost zdravotnického
     operace vrozených                      pracovníka:
     srdečních vad u dospělých,                 Kardiolog.
     operace výdutě levé komory,
     operace nádorů srdce, 
     operace osrdečníku, 
     operace hrudní aorty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/7   - Stavy po perkutánní     Rozpad rány po operačním   Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     transluminární koronární   výkonu.            který péči doporučuje:       Karlova Studánka
     angioplastice (PTCA).     Mediastinitis. Nedoléčená   Kardiochirurgie,          Konstantinovy Lázně
                    infekční endokarditis.    kardiologie nebo          Lázně Bělohrad
                    Embolické komplikace.     rehabilitační a fyzikální      Lázně Kynžvart
                    Neodezněný organický     medicína.              Lázně Libverda
                    psychosyndrom.                          Luhačovice
                                   Zabezpečení zdravotní péče     Mariánské Lázně
                                   ve zdravotnickém zařízení      Poděbrady
                                   poskytovatele lázeňské léčebně   Teplice nad Bečvou
                                   rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Kardiolog.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/8   - Stavy po rekonstrukčních  Těžké trofické defekty.    Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     a revaskularizačních     Embolické komplikace.     který péči doporučuje:       Hodonín
     operacích na cévním systému  Rozpad rány po operačním   Angiologie,             Karlova Studánka
     mimo srdce a hrudní aorty.  výkonu.            chirurgie,             Karviná
     - Stavy po perkutánní                    vnitřní lékařství,         Klimkovice
     transluminární                       intervenční kardiologie nebo    Konstantinovy Lázně
     angioplastice.                       rehabilitační a fyzikální      Lázně Bělohrad
                                       medicína.              Lázně Kynžvart
                                                     Lázně Libverda
                                                     Lednice
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
                                                     Poděbrady
                                                     Teplice nad Bečvou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/9   - Stavy po transplantaci   Významná rejekční reakce.   Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     srdce.                           který péči doporučuje:       Karlova Studánka
                                   Kardiochirurgie,          Konstantinovy Lázně
                                   kardiologie nebo          Lázně Bělohrad
                                   rehabilitační a fyzikální      Lázně Kynžvart
                                   medicína.              Lázně Libverda
                                                     Lednice
                                   Zabezpečení zdravotní péče     Luhačovice
                                   ve zdravotnickém zařízení      Mariánské Lázně
                                   poskytovatele lázeňské léčebně   Poděbrady
                                   rehabilitační péče:         Teplice nad Bečvou
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Kardiolog.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III    NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda 
     hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná 
     u indikace III/1, III/2. 
     Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost. 
     Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, 
     u hepatitid i sérologické vyšetření.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/1   - Chronické a recidivující                 Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     onemocnění žaludku a střev                 který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     s maldigestivními příznaky                 Gastroenterologie,         Klášterec nad Ohří
     přetrvávajícími při                     vnitřní lékařství nebo       Lázně Bělohrad
     standardní farmakoterapii.                 rehabilitační a fyzikální      Lázně Kynžvart  
     - Stavy po těžkých střevních                medicína.              Luhačovice
     infekcích, parazitózách a                                    Mariánské Lázně   
     mykotických onemocněních.               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/2   - Stavy po operaci žaludku,                 Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     dvanáctníku, jícnu a střev                 který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     s postresekční symptomatologií               Gastroenterologie nebo       Klášterec nad Ohří
     endoskopicky ověřenou.                   rehabilitační a fyzikální      Lázně Bělohrad
                                   medicína.              Lázně Kynžvart
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/3   - Crohnova nemoc.                      Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     - Colitis ulceroza.                     který péči doporučuje:       Karlovy Vary
                                   Gastroenterologie nebo       Luhačovice
                                   rehabilitační a fyzikální      Mariánské Lázně
                                   medicína. 

                                   Zabezpečení zdravotní péče 
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské 
                                   léčebně rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Gastroenterolog.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/4   - Chronická onemocnění                   Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     žlučníku a žlučového traktu                 který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     s lithiazou, pokud je operace                Gastroenterologie,         Luhačovice
     kontraindikovaná.                      chirurgie,             Mariánské Lázně
     - Sklerotizující                      vnitřní lékařství nebo
     cholangoitis.                        rehabilitační a fyzikální 
     - Funkční poruchy žlučového                 medicína. 
     traktu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/5   - Stavy po komplikovaných   Biochemické známky      Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     operacích žlučníku a     cholestázy.          který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     žlučového traktu, po     Nedodržování životosprávy.  Gastroenterologie,         Luhačovice
     zákrocích pro stenozu a    Kritériem pro opakování    chirurgie,             Mariánské Lázně
     lithiazu žlučových cest    léčebného pobytu:       vnitřní lékařství nebo 
     (pooperační          - u     obezity při Body Mass   rehabilitační a fyzikální 
     pankreatitidocholangoitis,  Indexu vyšším než 30 snížení medicína.  
     ikterus, instrumentace    hmotnosti o 5 % od posledního   
     žlučových cest, endoskopická léčebného pobytu, 
     retrográdní          - u obezity při Body Mass
     cholangiopankreatografie   Indexu vyšším než 35 snížení
     - ERCP).           hmotnosti o 10 % od posledního 
     - Stavy po dissoluci     léčebného pobytu.
     kamenů a extrakorporální 
     litotrypsii. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/6   - Stavy po akutní hepatitis  Pokročilá jaterní       Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     jakékoliv etiologie a     nedostatečnost.        který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     toxickém jaterním poškození  Stav po krvácení z jícnových Gastroenterologie,         Luhačovice
     (lékovém i vlivem práce).   varixů.            infekční lékařství,         Mariánské Lázně
     - Chronická hepatitis     Alkoholová hepatopatie.    vnitřní lékařství nebo
     s přetrváváním pozitivity                  rehabilitační a fyzikální 
     markerů.                          medicína.
     - Asociovaná autoimunní 
     hepatitis.                         Zabezpečení zdravotní péče
     - Primární biliární                     ve zdravotnickém zařízení
     cirhóza.                          poskytovatele lázeňské
                                   léčebně rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Gastroenterolog.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/7   - Stavy po resekčních                    Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     výkonech a transplantacích                 který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     jater nebo operacích a                   Gastroenterologie,         Luhačovice
     transplantacích pankreatu.                 chirurgie,             Mariánské Lázně
                                   vnitřní lékařství nebo
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína.

                                   Zabezpečení zdravotní péče 
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské léčebně 
                                   rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Gastroenterolog.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/8   - Stavy po akutní       Choledocholithiasa a jiné   Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     pankreatitis nebo po     poruchy odtoku žluči a    který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     exacerbaci chronické     pankreatického sekretu do   Gastroenterologie,         Luhačovice
     pankreatitis.         střeva.            vnitřní lékařství nebo       Mariánské Lázně
     - Prokázaná chronická     Substenoza papila vateri   rehabilitační a fyzikální 
     pankreatitis.         vyžadující chirurgickou    medicína.
                    léčbu.
                    Jaterní insuficience.     Zabezpečení zdravotní péče
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské léčebně 
                                   rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Gastroenterolog.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV    NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda
     hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda 
     sirná skupina A (síranová).
     Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální 
     voda radonová, přírodní minerální voda sirná - skupina A (síranová). 
     Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a 
     neuropatií.
     Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/1   - Diabetes mellitus.     Prokazatelné nedodržování   Obor specializace lékaře,      Bludov
                    léčebného režimu.       který péči doporučuje:       Františkovy Lázně
                    Kritériem pro opakování    Endokrinologie a diabetologie    Hodonín
                    léčebného pobytu:       nebo                Jáchymov
                    - u obezity při Body Mass   rehabilitační a fyzikální      Karlova Studánka
                    Indexu vyšším než 30 snížení medicína.              Karlovy Vary 
                    hmotnosti o 5 % od posledního                   Karviná
                    léčebného pobytu,       Zabezpečení zdravotní péče     Klášterec nad Ohří
                    - u obezity při Body Mass   ve zdravotnickém     zařízení      Klimkovice
                    Indexu vyšším než 35 snížení poskytovatele lázeňské léčebně   Konstantinovy Lázně
                    hmotnosti o 10 % od      rehabilitační péče:         Lázně Bělohrad
                    posledního léčebného pobytu. Dostupnost zdravotnického      Lázně Kynžvart    
                                   pracovníka:             Lázně Libverda 
                                   Endokrinolog a diabetolog.     Lednice
                                                     Luhačovice 
                                                     Mariánské Lázně
                                                     Poděbrady
                                                     Teplice 
                                                     Teplice nad Bečvou

                                                     Janské Lázně, Jeseník 
                                                     a Lipová-lázně - pouze 
                                                     pro léčení Diabetes mellitus 
                                                     bez komplikací angiopatií 
                                                     a neuropatií - P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/2   - Stavy po totální      Prokazatelné nedodržování   Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     thyreoidektomii.       léčebného režimu.       který péči doporučuje:       Jeseník
     - Hypothyreóza při                     Endokrinologie a diabetologie,   Karlova Studánka
     obtížně probíhající                     vnitřní lékařství nebo       Lázně Kynžvart
     lékové substituci.                     rehabilitační a fyzikální      Lipová-lázně
                                   medicína.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/3   - Stavy po operacích     Prokazatelné nedodržování   Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     hyperfunkčního benigního   léčebného režimu.       který péči doporučuje:       Jeseník
     adenomu hypofýzy a nadledvin                Endokrinologie a diabetologie nebo Karlova Studánka
     při přítomnosti sekundárních                rehabilitační a fyzikální      Lázně Kynžvart
     symptomů onemocnění (zejména                medicína.              Lipová-lázně
     artropatie a myopatie).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V     NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ 
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda
     hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
     Klimatické podmínky příznivé k léčení.
     Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, 
     alergologické vyšetření u alergických onemocnění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/1    - Stavy po operaci horních  Empyémy. Píštěle.       Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     cest dýchacích a dolních                  který péči doporučuje:       Jeseník
     cest dýchacích; netýká se                  Podle typu diagnózy:        Karlova Studánka
     stavů po operacích tonsil,                 Chirurgie,             Klášterec nad Ohří
     adenoidních vegetací a nosní                otorinolaryngologie a        Konstantinovy Lázně
     přepážky.                          chirurgie hlavy a krku,       Lázně Kynžvart 
     - Stavy po transplantaci                  pneumologie a ftizeologie nebo   Lipová-lázně
     plic.                            rehabilitační a fyzikální      Luhačovice
                                   medicína.              Mariánské Lázně 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/2    - Poškození hrtanu                     Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     a hlasivek v důsledku                    který péči doporučuje:       Jeseník
     hlasového přetížení.                    Foniatrie,             Karlova Studánka
     - Stavy po fonochirurgické                 pracovní lékařství nebo       Klášterec nad Ohří
     léčbě.                           rehabilitační a fyzikální      Konstantinovy Lázně
                                                     Lázně Kynžvart
                                                     Lipová-lázně
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/3    - Stavy po komplikovaném                  Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     zánětu plic.                        který péči doporučuje:       Jeseník
                                   Vnitřní lékařství,         Karlova Studánka
                                   pneumologie a ftizeologie nebo   Klášterec nad Ohří
                                   rehabilitační a fyzikální      Konstantinovy Lázně
                                   medicína.              Lázně Kynžvart      
                                                     Lipová-lázně
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/4    - Bronchiektazie                      Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     - Recidivující záněty                    který péči doporučuje:       Jeseník
     dolních cest dýchacích a                  Vnitřní lékařství,         Karlova Studánka
     chronické záněty dýchacího                 pneumologie a ftizeologie,     Klášterec nad Ohří
     ústrojí jako nemoc z                    pracovní lékařství nebo       Konstantinovy Lázně
     povolání podle jiného                    rehabilitační a fyzikální      Lázně Kynžvart
     právního předpisu.                     medicína.              Lipová-lázně 
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/5    - Astma bronchiale.                     Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     - Chronická obstrukční                   který péči doporučuje:       Jeseník
                                   Alergologie a klinická imunologie, Karlova Studánka
                                   vnitřní lékařství,         Klášterec nad Ohří
                                   pneumologie a ftizeologie,     Konstantinovy Lázně
                                   pracovní lékařství nebo       Lázně Kynžvart
                                   rehabilitační a fyzikální      Lipová-lázně
                                   medicína.              Luhačovice 
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/6    - Intersticiální plicní                   Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     fibrózy jakékoliv etiologie                 který péči doporučuje:       Jeseník
     v soustavném léčení.                    Pneumologie a ftizeologie,     Karlova Studánka
                                   pracovní lékařství nebo       Konstantinovy Lázně
                                   rehabilitační a fyzikální      Klášterec nad Ohří
                                   medicína.              Lázně Kynžvart
                                                     Lipová-lázně
                                                     Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/7    - Následky toxických účinků                 Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     plynů, dýmů, leptavých par                 který péči doporučuje:       Jeseník
     a dráždivých prachů                     Pneumologie a ftizeologie,     Karlova Studánka
     na horní cesty dýchací a                  pracovní lékařství nebo       Lázně Kynžvart
     dolní cesty dýchací.                    rehabilitační a fyzikální      Lipová-lázně
                                   medicína.              Luhačovice
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI    NEMOCI NERVOVÉ 
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, 
     přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální 
  voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 
     (podmínkou obsah CO
2
ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11. Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/1 - Obrna lícního nervu. Obor specializace lékaře, Buchlovice - Postpoliomyelitický který péči doporučuje: Hodonín syndrom. Neurologie nebo Jáchymov - Chabé obrny, mimo rehabilitační a fyzikální Janské Lázně poúrazových, včetně medicína. Karlovy Vary poinfekční Karviná polyradikuloneuritis Zabezpečení zdravotní péče Klimkovice v návaznosti na ukončení ve zdravotnickém zařízení Kostelec u Zlína akutní fáze. poskytovatele lázeňské léčebně Lednice rehabilitační péče: Luhačovice Dostupnost zdravotnického Ostrožská Nová Ves pracovníka: Slatinice Ergoterapeut a Teplice neurolog. Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/2 - Polyneuropatie Obor specializace lékaře, Bechyně s paretickými projevy. který péči doporučuje: Buchlovice Neurologie nebo Dubí rehabilitační a fyzikální Františkovy Lázně medicína. Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/3 - Kořenové syndromy Akutní recidiva. Náhle Obor specializace lékaře, Bechyně s iritačně-zánikovým vzniklý syndrom konu který péči doporučuje: Buchlovice syndromem. nebo kaudy. Neurochirurgie, Dubí neurologie nebo Františkovy Lázně rehabilitační a fyzikální Hodonín medicína. Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/4 - Zánětlivé nemoci Obor specializace lékaře, Buchlovice centrálního nervstva: který péči doporučuje: Hodonín stavy po Infekční lékařství, Jáchymov meningoencefalitis, neurologie nebo Janské Lázně encefalitis, rehabilitační a fyzikální Karlovy Vary encefalomyelitis a medicína. Karviná myelitis, Klimkovice stavy po Zabezpečení zdravotní péče Kostelec u Zlína encefalomyelopolyradi- ve zdravotnickém zařízení Lednice kuloneuritis, poskytovatele lázeňské léčebně Luhačovice pokud jsou přítomny rehabilitační péče: Ostrožská Nová Ves spastickoparetické známky. Dostupnost zdravotnického Slatinice pracovníka: Teplice Neurolog. Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/5 - Hemiparézy a paraparézy Recidiva hemiparéz v průběhu Obor specializace lékaře, Buchlovice cévního původu se známkami 12 měsíců od první ataky který péči doporučuje: Hodonín obnovující se funkce. onemocnění. Těžké fatické. Neurologie nebo Jáchymov poruchy zejména percepční rehabilitační a fyzikální Janské Lázně Těžký organický psychosyndrom medicína. Karlovy Vary s nízkou sociabilitou. Karviná Kritériem pro opakování Zabezpečení zdravotní péče Klimkovice léčby: abstinence nikotinu ve zdravotnickém zařízení Kostelec u Zlína déle než 12 měsíců. poskytovatele lázeňské léčebně Lednice rehabilitační péče: Luhačovice Dostupnost zdravotnického Ostrožská Nová Ves pracovníka: Slatinice Klinický logoped, Teplice ergoterapeut a Velké Losiny neurolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/6 - Stavy po poraněních a Nespolupráce pro těžký Obor specializace lékaře, Buchlovice operacích mozku, míchy a organický psychosyndrom. který péči doporučuje: Hodonín periferního nervstva s Neurochirurgie, Jáchymov poruchami hybnosti se neurologie, Janské Lázně známkami obnovující se ortopedie a traumatologie Karlova Studánka funkce. pohybového ústrojí, Karlovy Vary spondylochirurgie, Karviná rehabilitační a fyzikální Klášterec nad Ohří medicína nebo Klimkovice traumatologie. Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Zabezpečení zdravotní péče Lázně Kynžvart ve zdravotnickém zařízení Lázně Libverda poskytovatele lázeňské léčebně Lednice rehabilitační péče: Luhačovice Dostupnost zdravotnického Mariánské Lázně pracovníka: Ostrožská Nová Ves Klinický logoped, Poděbrady ergoterapeut a Slatinice neurolog. Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/7 - Roztroušená skleróza Pokročilý irreverzibilní Obor specializace lékaře, Buchlovice a jiná demyelinizační motorický deficit s který péči doporučuje: Hodonín onemocnění v remisi. plegiemi. Výrazná ataxie. Neurologie nebo Jáchymov Stavy provázené poruchami rehabilitační a fyzikální Janské Lázně dýchání, polykání a medicína. Karlovy Vary nedostatečnou plicní Karviná ventilací. Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/8 - Nervosvalová onemocnění Paroxysmální svalové obrny. Obor specializace lékaře, Bechyně primární, sekundární a Projevy kardiální který péči doporučuje: Buchlovice degenerativní. insuficience. Neurologie nebo Františkovy Lázně Stavy provázené poruchami rehabilitační a fyzikální Hodonín dýchání, polykání a medicína. Jáchymov nedostatečnou plicní Janské Lázně ventilací. Zabezpečení zdravotní péče Karlova Studánka ve zdravotnickém zařízení Karlovy Vary poskytovatele lázeňské léčebně Karviná rehabilitační péče: Klášterec nad Ohří Dostupnost zdravotnického Klimkovice pracovníka: Konstantinovy Lázně Neurolog. Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/9 - Syringomyelie s Poruchy dýchací a polykací. Obor specializace lékaře, Bechyně paretickými projevy. který péči doporučuje: Buchlovice Dubí Neurologie nebo Františkovy Lázně rehabilitační a fyzikální Hodonín medicína. Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/10 - Dětská mozková obrna při Obor specializace lékaře, Bechyně možnosti samostatné mobility který péči doporučuje: Buchlovice Dubí a bez výrazných psychických Neurologie nebo Františkovy Lázně změn, za předpokladu udržení rehabilitační a fyzikální Hodonín pracovní schopnosti medicína. Jáchymov nebo plné nezávislosti a Janské Lázně soběstačnosti. Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI/11 - Parkinsonova nemoc. Obor specializace lékaře, Bechyně (Netýká se Parkinsonského který péči doporučuje: Buchlovice Dubí syndromu a sekundárního Neurologie nebo Františkovy Lázně extrapyramidového syndromu rehabilitační a fyzikální Hodonín při léčbě psychofarmaky.) medicína. Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/1 - Revmatoidní artritis Obor specializace lékaře, Bechyně I. až IV. stadia hodnocení který péči doporučuje: Bludov revmatoidní artritis včetně Rehabilitační a fyzikální Buchlovice Dubí juvenilní artritis, soustavně medicína nebo Františkovy Lázně léčená v rámci ambulantní péče. revmatologie. Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/2 - Ankylozující spondylitis Obor specializace lékaře, Bechyně (Bechtěrevova nemoc), který péči doporučuje: Bludov soustavně léčené v rámci Rehabilitační a fyzikální Buchlovice Dubí ambulantní péče. Františkovy Lázně medicína nebo Hodonín revmatologie. Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/3 - Ostatní séronegativní Obor specializace lékaře, Bechyně spondartritis soustavně který péči doporučuje: Bludov léčená v rámci ambulantní Rehabilitační a fyzikální Buchlovice Dubí péče, Reiterův syndrom, medicína nebo Františkovy Lázně enteropatická artritis, revmatologie. Hodonín reaktivní - parainfekční), Jáchymov - Sekundární artitis, Janské Lázně soustavně léčená v rámci Karlova Studánka ambulantní péče. Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/4 - Mimokloubní revmatismus, Obor specializace lékaře, Bechyně soustavně léčený v rámci který péči doporučuje: Bludov ambulantní péče. Rehabilitační a fyzikální Buchlovice Dubí - Difúzní onemocnění pojiva medicína nebo Františkovy Lázně soustavně léčené v rámci revmatologie. Hodonín ambulantní péče (systémový Jáchymov lupus erythematodus, Karlova Studánka sklerodermie, polymyositis, Karlovy Vary dermatomyositis, Sjogrenův Karviná syndrom a ostatní překryvné Klášterec nad Ohří syndromy). Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/5 - Osteoporóza s komplikacemi, Obor specializace lékaře, Bechyně pokud soustavná ambulantní který péči doporučuje: Bludov rehabilitační péče delší než Endokrinologie a diabetologie, Buchlovice Dubí 3 měsíce není efektivní nebo vnitřní lékařství, Františkovy Lázně v návaznosti na hospitalizaci klinická osteologie, Hodonín pro komplikaci osteoporózy. ortopedie a traumatologie Jáchymov - Kostní změny, které jsou pohybového ústrojí, Janské Lázně následkem práce ve stlačeném pracovní lékařství, Karlovy Vary vzduchu jako nemoc z povolání rehabilitační a fyzikální Karviná podle jiného právního předpisu. medicína nebo Klimkovice revmatologie. Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/6 - Bolestivé syndromy šlach, Obor specializace lékaře, Bechyně šlachových pochev, burz, který péči doporučuje: Bludov úponů svalů, kosterních svalů Ortopedie a traumatologie Buchlovice Dubí nebo kloubů (včetně onemocnění pohybového ústrojí, Františkovy Lázně způsobeného účinkem vibrací a pracovní lékařství nebo Hodonín dlouhodobého, nadměrného, rehabilitační a fyzikální Jáchymov jednostranného přetěžování medicína. Janské Lázně jako nemoci z povolání podle Karlova Studánka jiného právního předpisu). Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/7 - Koxartroza, gonartroza Nestabilizovaná osteortróza. Obor specializace lékaře, Bechyně v soustavné ambulantní péči Těžké destruktivní změny. který péči doporučuje: Bludov ortopeda a rehabilitačního Kritériem pro opakování Ortopedie a traumatologie Buchlovice Dubí lékaře. léčebného pobytu: pohybového ústrojí, Františkovy Lázně - u obezity při Body Mass rehabilitační a fyzikální Hodonín Indexu vyšším než 30 snížení medicína nebo Jáchymov hmotnosti o 5 % od revmatologie. Janské Lázně posledního léčebného pobytu, Karlova Studánka - u obezity při Body Mass Karlovy Vary Indexu vyšším než 35 snížení Karviná hmotnosti o 10 % od Klášterec nad Ohří posledního léčebného pobytu. Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/8 - Artrózy v ostatních Nestabilizovaná osteoartróza. Obor specializace lékaře, Bechyně lokalizacích. Těžké destruktivní změny. který péči doporučuje: Bludov - Artropatie. Artrózy v ostatních lokalizacích: Buchlovice Dubí Ortopedie a traumatologie Františkovy Lázně pohybového ústrojí, Hodonín hematologie a transfuzní lékařství, Jáchymov rehabilitační a fyzikální Janské Lázně medicína nebo Karlova Studánka revmatologie. Karlovy Vary Artropatie: Karviná Hematologie a transfuzní lékařství Klášterec nad Ohří nebo Klimkovice revmatologie. Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/9 - Chronický vertebrogenní Kompresivní radikulární. Obor specializace lékaře, Bechyně algický syndrom funkčního syndrom který péči doporučuje: Bludov původu v soustavné Kritériem pro opakování Rehabilitační a fyzikální Buchlovice Dubí ambulantní rehabilitační léčebného pobytu: medicína. Františkovy Lázně péči. - u obezity při Body Mass Hodonín Indexu vyšším než 30 snížení Jáchymov hmotnosti o 5 % od Janské Lázně posledního léčebného pobytu, Karlova Studánka - u obezity při Body Mass Karlovy Vary Indexu vyšším než 35 snížení Karviná hmotnosti o 10 % od Klášterec nad Ohří posledního léčebného pobytu. Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/10 - Stavy po ortopedických Obor specializace lékaře, Bechyně operacích s použitím který péči doporučuje: Bludov kloubní náhrady. Neurochirurgie, Buchlovice Dubí neurologie, Františkovy Lázně ortopedie a traumatologie Hodonín pohybového ústrojí, Jáchymov rehabilitační a fyzikální Janské Lázně medicína nebo Karlova Studánka traumatologie. Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/11 - Stavy po úrazech Obor specializace lékaře, Bechyně pohybového ústrojí a po který péči doporučuje: Bludov ortopedických operacích Neurochirurgie, Buchlovice Dubí včetně stavů po operacích neurologie, Františkovy Lázně meziobratlových plotének a ortopedie a traumatologie Hodonín stenóz kanálu páteřního, pohybového ústrojí, Jáchymov pokud není soustavná rehabilitační a fyzikální Janské Lázně ambulantní nebo lůžková medicína, Karlova Studánka rehabilitační péče efektivní. spondylochirurgie nebo Karlovy Vary traumatologie. Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII/12 - Stavy po amputacích U oboustranně amputovaných, Obor specializace lékaře, Bechyně dolní končetiny, stupeň kde není předpoklad který péči doporučuje: Bludov aktivity 1 až 4, kdy je využívání protéz. Chirurgie, Buchlovice Dubí pojištěnec vybavený Nezhojený pahýl. vnitřní lékařství, Františkovy Lázně protézou. Flekční kontraktura či ortopedie a traumatologie Hodonín ankylóza kloubu nad pahýlem. pohybového ústrojí, Jáchymov Nezvládnutí stoje bez spondylochirurgie nebo Karlova Studánka komplikací s přenesením rehabilitační a fyzikální Karlovy Vary váhy těla na protézu. medicína. Karviná Klášterec nad Ohří Zabezpečení zdravotní péče Klimkovice ve zdravotnickém zařízení Konstantinovy Lázně poskytovatele lázeňské léčebně Kostelec u Zlína rehabilitační péče: Lázně Bělohrad Dostupnost zdravotnického Lázně Bohdaneč pracovníka: Lázně Kundratice Ortopedický protetik nebo Lázně Kynžvart ortotik-protetik. Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII/1 - Recidivující a chronické Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart netuberkulózní záněty ledvin který péči doporučuje: Mariánské Lázně a močových cest rezistentní Nefrologie, na léčbu antibiotiky (ATB) rehabilitační a fyzikální a jinou léčbu farmakologickou, medicína nebo v soustavné péči urologa urologie. minimálně 12 měsíců. - Cystické onemocnění ledvin. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII/2 - Nefrolitiáza bez městnání Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart v močových cestách. který péči doporučuje: Mariánské Lázně - Nefrokalcinóza. Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického Nefrolog nebo urolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII/3 - Stavy po operacích ledvin Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart a močových cest včetně který péči doporučuje: Mariánské Lázně operací endovezikálních a Nefrologie, stavů po komplikované onkourologie, prostatektomii a rehabilitační a fyzikální nefrolitotrypsii, doléčení medicína nebo po litotrypsii urologie. extrakorporálními rázovými vlnami (LERV). Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog, onkourolog nebo urolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII/4 - Chronická prostatitis Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart nebo chronická který péči doporučuje: Mariánské Lázně prostatovesikulitis Rehabilitační a fyzikální rezistentní na medicína nebo farmakologickou léčbu a urologie. léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa Zabezpečení zdravotní péče minimálně 12 měsíců. ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Urolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII/5 - Stavy po transplantaci Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart ledviny při stabilizované který péči doporučuje: Mariánské Lázně funkci štěpu (transplantované Nefrologie nebo ledviny). rehabilitační fyzikální - Dárce štěpu (ledviny). medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IX DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IX/1 - Psychózy ve stádiu remise. Suicidální tendence. Obor specializace lékaře, Janské Lázně který péči doporučuje: Jeseník Psychiatrie nebo Karlova Studánka rehabilitační a fyzikální Lázně Kynžvart medicína. Lipová-lázně Mariánské Lázně Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IX/2 - Těžké neurotické poruchy Suicidální tendence. Obor specializace lékaře, Janské Lázně a jiné nepsychotické který péči doporučuje: Jeseník poruchy. Psychiatrie nebo Karlova Studánka rehabilitační a fyzikální Lázně Kynžvart medicína. Lipová-lázně Mariánské Lázně Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X/1 - Atopický ekzém. Obor specializace lékaře, Buchlovice který péči doporučuje: Františkovy Lázně Alergologie a klinická imunologie, Hodonín dermatovenerologie nebo Janské Lázně rehabilitační a fyzikální Jeseník medicína. Karlova Studánka Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lázně Toušeň Lednice Lipová-lázně Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X/2 - Generalizovaná a Obor specializace lékaře, Buchlovice artropatická psoriasis který péči doporučuje: Františkovy Lázně vulgaris. Hodonín Dermatovenerologie, Janské Lázně rehabilitační a fyzikální Jeseník medicína nebo Karlova Studánka revmatologie. Karviná Klimkovice Zabezpečení zdravotní péče Kostelec u Zlína ve zdravotnickém zařízení Lázně Bělohrad poskytovatele lázeňské Lázně Kynžvart léčebně rehabilitační péče: Lázně Toušeň Dostupnost zdravotnického Lednice pracovníka: Lipová-lázně Mariánské Lázně Dermatovenerolog. Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X/3 - Toxická kontaktní Obor specializace lékaře, Buchlovice dermatitis, který péči doporučuje: Františkovy Lázně - Ekzém jako nemoc z Dermatovenerologie, Hodonín povolání v soustavné péči pracovní lékařství nebo Karviná dermatovenerologa. rehabilitační a fyzikální Klimkovice medicína. Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Zabezpečení zdravotní péče Lázně Toušeň ve zdravotnickém zařízení Lednice poskytovatele lázeňské Ostrožská Nová Ves léčebně rehabilitační péče: Slatinice Dostupnost zdravotnického Velké Losiny pracovníka: Dermatovenerolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X/4 - Chronické dermatózy Obor specializace lékaře, Buchlovice nereagující na ambulantní který péči doporučuje: Františkovy Lázně léčbu. Dermatovenerologie nebo Hodonín rehabilitační a fyzikální medicína. Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X/5 - Stavy po popáleninách Obor specializace lékaře, Buchlovice a po rekonstrukčních který péči doporučuje: Františkovy Lázně výkonech, kde hrozí Dermatovenerologie, Hodonín značné kontraktury. chirurgie, Jáchymov plastická chirurgie nebo Karviná rehabilitační a fyzikální Klimkovice medicína. Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XI/1 - Sterilita a infertilita Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně primární (3 a více který péči doporučuje: Hodonín spontánních potratů) Gynekologie a porodnictví Karviná - Sekundární sterilita nebo Klimkovice na podkladě zánětlivém rehabilitační a fyzikální Lázně Bělohrad i funkčním. medicína. Lázně Toušeň - Abortus habitualis. Lednice Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XI/2 - Opakující se zánětlivá Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně onemocnění vnitřních který péči doporučuje: Hodonín rodidel a jejich následky Gynekologie a porodnictví nebo Karviná (adnexitis chronica, rehabilitační a fyzikální Klimkovice metritis chronica, medicína. Lázně Bělohrad adhesiones pelvis minoris, Lázně Toušeň occlusio tubarum, Zabezpečení zdravotní péče Lednice kolpitis chronica). ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XI/3 - Stavy po komplikovaných Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně operacích gynekologických. který péči doporučuje: Hodonín - Stavy po komplikovaných Gynekologie a porodnictví nebo Karviná operacích v oblasti malé rehabilitační a fyzikální Klimkovice pánve. medicína. Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.
A. Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro děti a dorost
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Indikace           Kontraindikace a další    Odborná kritéria pro        Lázeňské místo
indikace                speciální požadavky      poskytnutí lázeňské léčebně 
                    pro léčení daného       rehabilitační péče 
                    onemocnění          Obor specializace lékaře, 
                                   který péči doporučuje
                                   Zabezpečení zdravotní péče
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské 
                                   léčebně rehabilitační péče 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI    NEMOCI ONKOLOGICKÉ 
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového 
     postižení. 
     Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, 
     vyšetření ne starší 2 měsíců. 
     Hormonální terapie není kontraindikací.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI/1   - Zhoubné nádory.                      Obor specializace lékaře,      Vhodné lázeňské místo
                                   který péči doporučuje:       určí lékař, který péči
                                   Dermatovenerologie,         doporučuje, podle
                                   dětská endokrinologie a       postižení orgánů
                                   diabetologie,            v návaznosti na místa
                                   dětská gynekologie,         uvedená v dalších
                                   dětská onkologie a hematologie,   indikačních skupinách.
                                   endokrinologie a diabetologie,
                                   gynekologie a porodnictví,
                                   hematologie a transfuzní lékařství, 
                                   klinická onkologie,
                                   onkourologie,
                                   otorinolaryngologie a chirurgie 
                                   hlavy a krku, 
                                   pneumologie a ftizeologie, 
                                   radiační onkologie,
                                   rehabilitační a fyzikální medicína
                                   nebo
                                   urologie.

                                   Zabezpečení zdravotní péče 
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské 
                                   léčebně rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Klinický onkolog.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII  NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní 
     minerální voda jodová (vyjma XXII/1).
     Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová elektrokardiografie (EKG) - s výjimkou prosté dyslipidemie, 
     u operací srdce echokardiografické vyšetření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/1  - Vrozené vady a získané   Aktivita zánětlivých procesů. Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     vady srdce a velkých cév   Bakteriální endokarditis.   který péči doporučuje:       Lázně Bělohrad
     po operaci.          Srdeční selhání IV podle   Dětská kardiologie,         Lázně Kynžvart
     - Stavy po transplantaci   klasifikace hodnocení     kardiochirurgie nebo        Luhačovice
     srdce.            srdečního selhání dle     rehabilitační a fyzikální      Poděbrady
                    míry funkčního postižení   medicína.              Teplice nad Bečvou
                    podle New York Heart 
                    Association (NYHA).      Zabezpečení zdravotní péče 
                    Pokročilá atrioventrikulární ve zdravotnickém zařízení 
                    blokáda.           poskytovatele lázeňské 
                    Maligní komorové arytmie.   léčebně rehabilitační péče:
                    Rozpad rány po operačním   Dostupnost zdravotnického 
                    výkonu.            pracovníka:
                    Mediastinitis.        Kardiolog.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/2  - Systémové revmatické    Aktivita zánětlivých procesů. Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     a jiné kolagenní onemocnění  Bakteriální endokarditis.   který péči doporučuje:       Klimkovice
     s postižením oběhového    Srdeční selhání IV podle   Dětské lékařství,          Lázně Bělohrad
     aparátu i kloubní formy.   klasifikace hodnocení     dětská revmatologie,        Lázně Kynžvart
                    srdečního selhání dle míry  praktické lékařství         Luhačovice
                    funkčního postižení podle   pro děti a dorost nebo       Poděbrady
                    New York Heart Association  rehabilitační a fyzikální      Teplice nad Bečvou
                    (NYHA).            medicína.
                    Pokročilá atrioventrikulární
                    blokáda.
                    Maligní komorové arytmie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/3  - Juvenilní hypertenze.    Aktivita zánětlivých procesů. Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
                    Bakteriální endokarditis.   který péči doporučuje:       Klimkovice
                    Srdeční selhání IV podle                     Lázně Bělohrad
                    klasifikace hodnocení                       Lázně Kynžvart
                    srdečního selhání dle                       Luhačovice
                    míry funkčního postižení                     Poděbrady
                    podle New York Heart                       Teplice nad Bečvou
                    Association (NYHA). 
                    Pokročilá atrioventrikulární 
                    blokáda.
                    Maligní komorové arytmie. 
                    Dětská kardiologie,
                    dětské lékařství, 
                    praktické lékařství 
                    pro děti a dorost nebo
                    rehabilitační a fyzikální
                    medicína. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/4  - Prognosticky závažné    Aktivita zánětlivých procesů. Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     rizikové faktory       Bakteriální endokarditis.   který péči doporučuje:       Klimkovice  
     (dyslipidemie nebo      Srdeční selhání IV podle   Dětská endokrinologie a       Lázně Bělohrad
     kombinace dalších       klasifikace hodnocení     diabetologie,            Lázně Kynžvart 
     rizikových faktorů:      srdečního selhání dle     dětské lékařství,          Luhačovice
     arteriální hypertenze,    míry funkčního postižení   endokrinologie a diabetologie,   Poděbrady
     obezita, genetická zátěž).  podle New York Heart     praktické lékařství pro       Teplice nad Bečvou
                    Association (NYHA).      děti a dorost nebo  
                    Pokročilá atrioventrikulární rehabilitační a fyzikální 
                    blokáda.           medicína.
                    Maligní komorové arytmie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII   NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní 
     minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
     Vyšetření: Příslušné vyšetření     zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření 
     ne starší 2 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/1  - Chronické onemocnění    Těžší poruchy výživy.     Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     žaludku.           Těžká anémie.         který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     - Funkční poruchy žaludku.  Stenózy a penetrace.     Dětská gastroenterologie      Lázně Bělohrad
     - Chronická gastritis a    Případy vyžadující      a hepatologie,           Lázně Kynžvart
     duodenitis erosiva.      reoperaci.          dětské lékařství,          Luhačovice
     - Vředová nemoc žaludku a                  praktické lékařství 
     dvanáctníku.pro děti                    a dorost nebo
     - Stavy po operacích jícnu,                 rehabilitační a fyzikální 
     žaludku a dvanáctníku.                   medicína. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/2  - Chronické onemocnění    Těžší poruchy výživy.     Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     střev.            Těžká anémie.         který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     - Funkční poruchy tenkého   Chronická parazitární a    Dětská gastroenterologie      Lázně Kynžvart
     a tlustého střeva.      bacilární onemocnění střev.  a hematologie,           Luhačovice
     - Chronická enterokolitis                  dětská chirurgie,
     včetně Crohnovy nemoci a                  dětské lékařství, 
     ostatní primární                      praktické lékařství pro  
     malabsorpční syndromy.                   děti a dorost nebo
     - Dermatogenní                       rehabilitační a fyzikální 
     malabsorpční syndromy.                   medicína.
      - Coeliakie.
     - Polyposis intestini.
     - Megacolon vrozené i
     získané.
     - Stavy po operacích na
     tenkém i tlustém střevě.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/3  - Nemoci jater.        Těžší poruchy výživy.     Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     - Stavy po infekční      Těžká anémie.         který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     hepatitis.          Pokročilá jaterní       Dětská gastroenterologie      Lázně Kynžvart
     - Chronická hepatitis.    nedostatečnost.        a hepatologie,           Luhačovice
     - Cirhózy ve stavu                     dětské lékařství, 
     kompenzace.                         praktické lékařství 
     - Toxická poškození jater.                 pro děti a dorost nebo
     - Stavy po infekční                     rehabilitační a fyzikální
     mononukleóze s jaterní                   medicína.
     poruchou. 
     - Stavy po úrazech, 
     operacích a
     transplantacích jater.
     - Jiné hepatopatie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/4  - Chronické onemocnění    Těžší poruchy výživy.     Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     žlučníku a žlučových cest.   Těžká anémie.         který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     - Vrozené poruchy tvorby    Obstrukce nebo        Dětská gastroenterologie      Lázně Kynžvart
     žluči a biliární sekrece.   infekce žlučových cest.    a hepatologie,           Luhačovice
     - Chronická cholecystitis.   Empyem žlučníku.       dětské lékařství, 
     - Biliární dyspepsie.     Cholangoitis.         infekční lékařství,
     - Stavy po operacích žlučníku                praktické lékařství 
     a žlučových cest.                      pro děti a dorost nebo
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/5  - Chronické nemoci pankreatu. Těžší poruchy výživy.     Obor specializace lékaře,      Františkovy Lázně
     - Stavy po akutní       Těžká anémie.         který péči doporučuje:       Karlovy Vary
     pankreatitis.         Časté exacerbace       Dětská gastroenterologie      Lázně Kynžvart
     - Chronická pankreatitis.   pankreatitis.         a hepatologie,           Luhačovice
     - Pankreatická achylie                    dětská chirurgie,
     vrozená i získaná.                      dětské lékařství, 
     - Cystická fibróza.                     praktické lékařství 
     - Stavy po úrazech,                     pro děti a dorost nebo
     operacích a                         rehabilitační a fyzikální 
     transplantacích pankreatu.                  medicína.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV   NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda 
     hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
     Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní 
     minerální voda sirná - skupina A (síranová).
     Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.
     Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 
     1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/1  - Diabetes mellitus.                    Obor specializace lékaře,      Bludov
                                   který péči doporučuje:       Františkovy Lázně
                                   Dětská endokrinologie        Karlovy Vary 
                                   a diabetologie,           Klimkovice
                                   dětské lékařství,          Lázně Bělohrad
                                   endokrinologie a diabetologie,   Lázně Kynžvart
                                   praktické lékařství         Luhačovice
                                   pro děti a dorost nebo       Poděbrady
                                   rehabilitační a fyzikální      Teplice
                                   medicína.              Teplice nad Bečvou
                                   
                                   Zabezpečení zdravotní péče 
                                   ve zdravotnickém zařízení 
                                   poskytovatele lázeňské 
                                   léčebně rehabilitační péče:
                                   Dostupnost zdravotnického 
                                   pracovníka:
                                   Dětský endokrinolog a 
                                   diabetolog,
                                   endokrinolog a diabetolog. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/2  - Obezita spojená s                     Obor specializace lékaře,      Bludov
     dalšími rizikovými faktory.                 který péči doporučuje:       Františkovy Lázně
                                   Dětská endokrinologie        Janské Lázně
                                   a diabetologie,           Jeseník
                                   dětské lékařství,          Karlovy Vary 
                                   endokrinologie a diabetologie,   Klimkovice    
                                   praktické lékařství pro       Lázně Bělohrad
                                   děti a dorost nebo         Lázně Kynžvart
                                   rehabilitační a fyzikální      Lipová-lázně
                                   medicína.              Luhačovice   
                                                     Poděbrady
                                                     Teplice
                                                     Teplice nad Bečvou
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/3  - Tyreopatie.                        Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     - Stavy po operacích                    který péči doporučuje:       Jeseník
     štítné žlázy.                        Dětská endokrinologie a       Lázně Kynžvart
     - Stavy po operacích                    diabetologie,            Lipová-lázně 
     benigních nádorů nadledvinek                dětská chirurgie, 
     a hypofýzy.                         dětské lékařství, 
     endokrinologie a
     diabetologie,
     praktické lékařství 
     pro děti a dorost nebo
     rehabilitační a fyzikální 
     medicína. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV    NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, 
     přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
     Klimatické podmínky příznivé k léčení. 
     Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a 
     dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/1   - Recidivující komplikovaná                 Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     otitis po operačním řešení.                 který péči doporučuje:       Jeseník
                                   Dětské lékařství,          Lázně Kynžvart
                                   dětská otorinolaryngologie,     Lipová-lázně
                                   dětská pneumologie,         Luhačovice
                                   otorinolaryngologie a 
                                   chirurgie hlavy a krku,
                                   pneumologie a ftizeologie, 
                                   praktické lékařství 
                                   pro děti a dorost nebo
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/2   - Chronická bronchitis/    Anatomické překážky      Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     recidivující bronchitis.   v dýchacích cestách.     který péči doporučuje:       Jeseník
                                   Alergologie a klinická       Lázně Kynžvart
                                   imunologie,             Lipová-lázně
                                   dětské lékařství,          Luhačovice
                                   dětská pneumologie, 
                                   pneumologie a ftizeologie,
                                   praktické lékařství 
                                   pro děti a dorost nebo
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/3   - Stav po opakovaném     Anatomické překážky      Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     zánětu plic v průběhu     v dýchacích cestách.     který péči doporučuje:       Jeseník
     posledních 2 let.                      Alergologie a klinická       Lázně Kynžvart
                                   imunologie,             Lipová-lázně
                                       dětské lékařství,          Luhačovice
                                   dětská pneumologie, 
                                   pneumologie a ftizeologie,
                                   praktické lékařství 
                                   pro děti a dorost nebo
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/4   - Bronchiektasie.       Anatomické překážky      Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
                    v dýchacích cestách.     který péči doporučuje:       Jeseník
                                   Alergologie a klinická       Lázně Kynžvart
                                   imunologie,             Lipová-lázně
                                   dětské lékařství,          Luhačovice
                                   dětská pneumologie,
                                   pneumologie a ftizeologie,
                                   praktické lékařství 
                                   pro děti a dorost nebo
                                   rehabilitační fyzikální 
                                   medicína. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/5   - Asthma bronchiale.     Anatomické překážky      Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
                    v dýchacích cestách.     který péči doporučuje:       Jeseník
                                   Alergologie a klinická       Lázně Kynžvart 
                                   imunologie,             Lipová-lázně
                                   dětské lékařství,          Luhačovice
                                   dětská pneumologie,
                                   pneumologie a ftizeologie,
                                   praktické lékařství 
                                   pro děti a dorost nebo
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/6   - Stavy po operacích a    Anatomické překážky      Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     traumatech horních a     v dýchacích cestách.     který péči doporučuje:       Jeseník 
     dolních cest dýchacích                   Dětská chirurgie,          Lázně Kynžvart
     a plic s výjimkou stavů                   dětské lékařství,          Lipová-lázně
     po tonsilektomii a                     dětská otorinolaryngologie,     Luhačovice
     operaci adenoidních                     otorinolaryngologie a
     vegetací.                          chirurgie hlavy a krku,
     - Stavy po operacích                    praktické lékařství pro
     malformací hrudníku                     děti a dorost nebo
     se sníženou funkcí plic.                  rehabilitační a fyzikální
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/7   - Cystická fibróza.      Anatomické překážky      Obor specializace lékaře,      Janské Lázně
     - Intersticiální       v dýchacích cestách.     který péči doporučuje:       Jeseník
     plicní fibróza.                       Dětské lékařství,          Lázně Kynžvart
     - Sarkoidóza plic.                     dětská pneumologie,         Lipová-lázně
                                   pneumologie a ftizeologie,     Luhačovice
                                   praktické lékařství 
                                   pro děti a dorost nebo
                                   rehabilitační a fyzikální 
                                   medicína.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI   NEMOCI NERVOVÉ
     Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, 
     přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), 
     přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO
2
ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVI/1 - Syndrom periferního Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně motorického neuronu který péči doporučuje: Janské Lázně jakékoliv etiologie. Dětské lékařství, Karlovy Vary dětská neurologie, Klimkovice praktické lékařství pro Lázně Bělohrad děti a dorost nebo Lázně Kynžvart rehabilitační a fyzikální Luhačovice medicína. Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVI/2 - Svalová dystrofie a Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně jiná svalová onemocnění. který péči doporučuje: Janské Lázně Dětské lékařství, Karlovy Vary dětská neurologie, Klimkovice praktické lékařství Lázně Bělohrad pro děti a dorost nebo Luhačovice rehabilitační a fyzikální Teplice medicína. Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVI/3 - Dětská mozková obrna. Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně - Mozečkové syndromy. který péči doporučuje: Janské Lázně - Hybné poruchy v rámci Dětské lékařství, Karlovy Vary malých mozkových postižení. dětská neurologie, praktické Klimkovice lékařství pro děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační a fyzikální Luhačovice medicína. Teplice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVI/4 - Jiné hybné poruchy Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně centrálního původu: který péči doporučuje: Janské Lázně - hybné poruchy po zánětech Dětská chirurgie, Karlovy Vary mozku a míchy, autoimunitní, dětské lékařství, Klimkovice degenerativní a dětská neurologie, Lázně Bělohrad heredofamiliární onemocnění chirurgie, Luhačovice ovlivnitelná neurochirurgie, Teplice rehabilitační péčí. praktické lékařství pro Velké Losiny - hybné poruchy po cévních děti a dorost nebo příhodách mozkových. rehabilitační a fyzikální - hybné poruchy po úrazech medicína. mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVI/5 - Kořenové syndromy Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně vertebrogenního původu. který péči doporučuje: Janské Lázně Dětské lékařství, Karlovy Vary dětská neurologie, praktické Klimkovice lékařství pro děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační a fyzikální Lázně Kynžvart medicína. Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A a B (síranová i sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano- vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO
2
ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/1 - Juvenilní chronická Obor specializace lékaře, Bludov artritis. který péči doporučuje: Františkovy Lázně - Jiná chronická revmatická Dětské lékařství, Janské Lázně onemocnění kloubů a páteře. dětská revmatologie, Karlovy Vary praktické lékařství Klimkovice pro děti a dorost, Lázně Bělohrad rehabilitační a fyzikální Luhačovice medicína nebo Poděbrady revmatologie. Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/2 - Vrozené či získané Obor specializace lékaře, Bludov ortopedické vady. který péči doporučuje: Františkovy Lázně Ortopedie a traumatologie Janské Lázně pohybového ústrojí nebo Karlovy Vary rehabilitační a fyzikální Klimkovice medicína. Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/3 - Stavy po úrazech a Obor specializace lékaře, Bludov ortopedických operacích při který péči doporučuje: Františkovy Lázně poruše motorických funkcí. Dětská chirurgie, Janské Lázně ortopedie a traumatologie Karlovy Vary pohybového ústrojí, Klimkovice rehabilitační a fyzikální Lázně Bělohrad medicína, Lázně Kynžvart spondylochirurgie nebo Luhačovice traumatologie. Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/4 - Skoliózy vyžadující Obor specializace lékaře, Bludov korzet od Ib podle Cobba, který péči doporučuje: Františkovy Lázně v soustavné rehabilitační Dětské lékařství, Janské Lázně péči. ortopedie, Karlovy Vary praktické lékařství Klimkovice pro děti a dorost nebo Lázně Bělohrad rehabilitační a fyzikální Luhačovice medicína. Teplice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/5 - Osteochondrózy Obor specializace lékaře, Bludov ve stádiu reparačním. který péči doporučuje: Františkovy Lázně Morbus Perthes ve Ortopedie nebo Janské Lázně stádiu reparačním. rehabilitační a fyzikální Karlovy Vary - Primární a sekundární medicína. Klimkovice osteoporóza dětského Lázně Bělohrad a dorostového věku. Luhačovice Teplice Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/6 - Morbus Scheuermann. Obor specializace lékaře, Bludov který péči doporučuje: Františkovy Lázně Ortopedie nebo Janské Lázně rehabilitační a fyzikální Karlovy Vary medicína. Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVII/7 - Vertebrogenní Obor specializace lékaře, Bludov algický syndrom. který péči doporučuje: Františkovy Lázně Dětská neurologie, Janské Lázně neurologie, Karlovy Vary ortopedie nebo Klimkovice rehabilitační a fyzikální Lázně Bělohrad medicína. Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII/1 - Recidivující nebo Známky ledvinové Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart vleklé záněty ledvin a nedostatečnosti s který péči doporučuje: močových cest na podkladě glomerulární Dětské lékařství, anatomickém nebo funkčním. filtrací pod 0,3 ml/s. dětská nefrologie, Vysoká zánětlivá aktivita dětská urologie, onemocnění. nefrologie, Nekorigovaná hypertenze. praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII/2 - Urolitiáza in situ, Glomerulární filtrace Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart po spontánním odchodu pod 0,3 ml/s. který péči doporučuje: konkrementu, odstranění Dětské lékařství, chirurgickou či dětská nefrologie, endoskopickou cestou dětská urologie, nebo litotrypsií nefrologie, extrakorporálními rázovými praktické lékařství vlnami (LERV). pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII/3 - Stavy po operacích Nekorigovaná hypertenze. Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart močového ústrojí mimo Glomerulární filtrace pod který péči doporučuje: urolitiázu. 0,3 ml/s. Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII/4 - Chronická difusní Sklon k iontové a vodní Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart glomerulonefritis. disbalanci. který péči doporučuje: - Lipoidní nefróza. Nekorigovatelná hypertenze. Dětské lékařství, - Hereditární nefropatie Glomerulární filtrace pod dětská nefrologie, ve stadiu remise. 0,3 ml/s. dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII/5 - Stavy po transplantaci Vysoká aktivita onemocnění Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart ledvin. se sklonem k rejekci. který péči doporučuje: Nekorigovatelná hypertenze. Dětská chirurgie, Glomerulární filtrace pod dětské lékařství, 0,3 ml/s. dětská nefrologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXVIII/6 - Funkční poruchy mikce Známky ledvinové Obor specializace lékaře, Lázně Kynžvart (i bez zánětlivé příčiny) nedostatečnosti s který péči doporučuje: v případech, pokud není glomerulární filtrací Dětské lékařství, soustavná ambulantní péče pod 0,3 ml/s. dětská nefrologie, efektivní. Vysoká zánětlivá aktivita dětská urologie, - Děti po dovršení 9 let onemocnění. nefrologie, věku nereagující na Nekorigovaná hypertenze praktické lékařství dosavadní režimová a s diastolou nad 110 torrů pro děti a dorost, medikamentózní opatření. a kreatinin clearence rehabilitační a fyzikální nad 170 umol/l. medicína nebo urologie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXIX/1 - Psychózy ve stádiu remise. Obor specializace lékaře , Janské Lázně Suicidální tendence. který péči doporučuje: Jeseník Dětská a dorostová psychiatrie Lázně Kynžvart nebo. Lipová-lázně rehabilitační a fyzikální medicína Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXIX/2 - Neurotické poruchy Obor specializace lékaře, Janské Lázně a jiné nepsychotické poruchy. který péči doporučuje: Jeseník Dětská a dorostová psychiatrie Lázně Kynžvart nebo Lipová-lázně rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2. Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX/1 - Psoriasis vulgaris - Mikrobiální ekzém. Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně chronické a recidivující který péči doporučuje: Janské Lázně formy. Dermatovenerologie, Jeseník dětská dermatovenerologie, Klimkovice dětské lékařství, Lázně Bělohrad praktické lékařství Lázně Kynžvart pro děti a dorost nebo Lipová-lázně rehabilitační a fyzikální Luhačovice medicína. Velké Losiny Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX/2 - Chronické a recidivující Mikrobiální ekzém. Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně ekzémy včetně atopického. Impetiginizace. který péči doporučuje: Janské Lázně - Chronické prurigo. Dermatovenerologie, Jeseník dětská dermatovenerologie, Klimkovice dětské lékařství, Lázně Bělohrad praktické lékařství Lázně Kynžvart pro děti a dorost nebo Lipová-lázně rehabilitační a fyzikální Luhačovice medicína. Velké Losiny Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX/3 - Indurativní a Mikrobiální ekzém. Obor specializace lékaře, Klimkovice konglobující formy akné. který péči doporučuje: Luhačovice Dermatovenerologie, Velké Losiny dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX/4 - Sklerodermie. Mikrobiální ekzém. Obor specializace lékaře, Klimkovice Maligní a progredující který péči doporučuje: Luhačovice formy sklerodermie. Dermatovenerologie, Velké Losiny dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX/5 - Ichtyózy. Mikrobiální ekzém. Obor specializace lékaře, Klimkovice který péči doporučuje: Luhačovice Dermatovenerologie, Velké Losiny dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX/6 - Chronické dermatózy. Mikrobiální ekzém. Obor specializace lékaře, Klimkovice který péči doporučuje: Luhačovice Dermatovenerologie, Velké Losiny dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXX/7 - Stavy po popáleninách Mikrobiální ekzém. Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně a po rekonstrukčních který péči doporučuje: Klimkovice výkonech, kde Dermatovenerologie, Lázně Bělohrad smršťování jizev. dětská dermatovenerologie, Luhačovice dětské lékařství, Velké Losiny plastická chirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXXI/1 - Recidivující zánětlivá Appendicitis chronica. Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně onemocnění zevních a který péči doporučuje: Klimkovice vnitřních rodidel. Dětská gynekologie, Lázně Bělohrad - Pozánětlivé změny v malé gynekologie a porodnictví nebo pánvi. rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXXI/2 - Primární a sekundární: Hyperestrinní stavy. Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně amenorrhoea, Metrorrhagie. který péči doporučuje: Klimkovice oligomenorrhea a Appendicitis chronica. Dětská gynekologie, Lázně Bělohrad dysmenorrhea, pokud gynekologie a porodnictví není ambulantní péče nebo efektivní. rehabilitační a fyzikální - Nepravidelnosti medicína. menstruačního cyklu při Zabezpečení zdravotní péče kontraindikaci hormonální ve zdravotnickém zařízení léčby. poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXXI/3 Stavy s pooperačními Appendicitis chronica. Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně komplikacemi po operacích který péči doporučuje: Klimkovice (do 3 měsíců po operaci): Dětská gynekologie, Lázně Bělohrad - v malé pánvi. dětská chirurgie, - po jiných břišních dětské lékařství, operacích se vztahem gynekologie a porodnictví, ke krajině malé pánve. praktické lékařství - po appendectomii. pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XXXI/4 - Hormonální dysfunkce po Aktivita onkologického Obor specializace lékaře, Františkovy Lázně ukončení farmakologické onemocnění, který péči doporučuje: Klimkovice ochrany ovarií při hodnocení celkového stavu Dětská gynekologie, Lázně Bělohrad onkologické léčbě pro pacienta > 2 gynekologie a porodnictví nebo genitální i extragenitální - performance status (PS) rehabilitační a fyzikální nádorová onemocnění. medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost, a určení věkových kategorií
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lázeňské místo    vhodné pro
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lázně Bělohrad    děti od 3 let a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bludov        děti od 1 roku a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Františkovy Lázně   dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Janské Lázně     děti od 2 let a dorost,
           u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
-----------------------------------------------------------------------------------------
Jeseník        u indikací skupiny XXI, XXIV/2, XXIV/3, XXX děti od 2 let a dorost
           u indikace skupiny XXV od 2 let a dorost
           u indikace skupiny XXIX jen dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Karlovy Vary     děti od 2 let a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Klimkovice      u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost.
           u indikace XXVII/4 dorost
           ostatní děti od 2 let a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lázně Kynžvart    děti od 1,5 roku a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lipová-lázně     děti od 3 let a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Luhačovice      děti od 1,5 roku a dorost
           u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Poděbrady       děti od 2 let a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Teplice nad Bečvou  děti od 1,5 roku a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
Teplice        děti od 1 roku a dorost 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Velké Losiny     u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost
           ostatní indikace děti od 3 let a dorost
-----------------------------------------------------------------------------------------
2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

Související dokumenty