550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Schválený:
550/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního úřadu pro vynálezy
ze dne 11. prosince 1990
o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
Změna: 21/2002 Sb.
Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (dále jen "zákon"), stanoví:
 
HLAVA PRVNÍ
Řízení o vynálezech
ODDÍL PRVNÍ
Přihláška vynálezu
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
(1) Přihláška vynálezu musí obsahovat žádost o udělení patentu ve dvojím vyhotovení, popis vynálezu, popřípadě jeho výkresy, nejméně jeden patentový nárok a anotaci v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších a potřebné přílohy. Hlavní vyhotovení musí umožňovat kvalitní reprodukci, popřípadě tisk.
(2) Není-li přihlašovatel původcem vynálezu, popřípadě nemá-li právo na patent podle ustanovení § 9 zákona, musí být k přihlášce vynálezu přiložen doklad o nabytí práva na patent.
Žádost o udělení patentu
 
§ 3
(1) Žádost o udělení patentu musí obsahovat:
a) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo;
b) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost původce vynálezu, není-li přihlašovatelem;
c) příjmení, jméno a sídlo zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen právnickou osobou, uvede se její název a sídlo;
d) název vynálezu;
e) projev vůle přihlašovatele, že žádá o udělení patentu;
f) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.
(2) Vyhotovení žádosti o udělení patentu musí odpovídat stanovenému standardu.
 
§ 4
Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti z mezinárodní smlouvy podle ustanovení § 27 zákona, musí v žádosti uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla tato přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy.
 
§ 5
Podává-li žádost o udělení patentu několik spolupřihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, musí uvést v žádosti označení toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány.
Popis vynálezu
 
§ 6
(1) Popis vynálezu musí obsahovat:
a) název vynálezu;
b) oblast techniky, které se vynález týká;
c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;
d) vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;
e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;
f) příklady uskutečnění vynálezu;
g) způsob průmyslové využitelnosti vynálezu.
(2) Jedno z vedlejších vyhotovení popisu vynálezu musí být podepsáno přihlašovatelem nebo jeho zástupcem.
(3) Vyhotovení popisu vynálezu musí odpovídat stanovenému standardu.
 
§ 7
Zvláštnosti popisu vynálezu produkčních mikroorganismů
(1) Pokud je předmětem vynálezu průmyslový produkční mikroorganismus nebo jiný biotechnologický produkt, způsob jeho výroby nebo jeho použití, musí být vymezeny jeho morfologické a fyziologické vlastnosti, uvedeno depozitní číslo ve veřejné sbírce a formou reprodukovatelného příkladu podán důkaz o tom, že je získán uměle.
(2) Na výzvu Úřadu je přihlašovatel povinen doložit splnění povinnosti podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona.
 
§ 8
Patentové nároky
(1) Patentové nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podloženy popisem. Jedno z vedlejších vyhotovení patentových nároků musí přihlašovatel nebo jeho zástupce podepsat.
(2) Vyhotovení patentových nároků musí odpovídat stanovenému standardu.
 
§ 9
Výkresy
Podstata vynálezu se v případě potřeby znázorní schematickým zobrazením principu a všech znaků, na nichž je vynález založen. Vyhotovení výkresu musí odpovídat stanovenému standardu; jedno z vedlejších vyhotovení výkresu musí přihlašovatel nebo zástupce podepsat.
 
§ 10
Anotace
(1) Anotace slouží výlučně pro technickou informaci.
(2) Anotace musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových nárocích a na výkresech.
(3) Vyhotovení anotace musí odpovídat stanovenému standardu. Anotace může být upravena z moci úřední.
ODDÍL DRUHÝ
Řízení o přihlášce vynálezu
 
§ 11
(1) Na přihlášce vynálezu vyznačí Úřad datum jejího podání, přidělí jí spisovou značku a vydá přihlašovateli potvrzení o podání přihlášky vynálezu.
(2) Přihláška vynálezu se považuje za podanou, obsahuje-li označení přihlašovatele, projev jeho vůle o udělení patentu, část představující zjevně popis vynálezu.
 
§ 12
Podanou přihlášku vynálezu zapíše Úřad do rejstříku přihlášek vynálezů. Do rejstříku přihlášek vynálezů se zapisuje:
a) spisová značka přihlášky vynálezu;
b) zatřídění vynálezu podle mezinárodního patentového třídění;
c) datum podání přihlášky vynálezu;
d) příjmení, jméno a bydliště původce vynálezu;
e) označení přihlašovatele a jeho zástupce, je-li zastoupen;
f) název vynálezu;
g) údaj o uplatněném právu přednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud přichází v úvahu;
h) označení pracovníka Úřadu, kterému byla přihláška přidělena k řízení;
i) nabídka licence;
j) údaj k jednotlivým podáním ve věci a úkonech Úřadu.
 
§ 13
Vyloučené přihlášky vynálezu
(1) Zjistí-li Úřad, že přihláška vynálezu nevyhovuje požadavku ustanovení § 26 odst. 1 zákona, vyzve přihlašovatele, aby tento nedostatek ve stanovené lhůtě odstranil. Vyloučené přihlášky vynálezu mají právo přednosti z původní přihlášky vynálezu, podá-li je přihlašovatel do tří měsíců od odstranění vady původní přihlášky. Přihlašovatel může rozdělit přihlášku vynálezu do udělení patentu i z vlastního podnětu.
(2) Dojde-li k vyloučení popřípadě rozdělení přihlášky po zahájení úplného průzkumu podle § 33 zákona, považuje se vyloučená přihláška za přihlášku, u níž byla podána žádost o úplný průzkum.
(3) Přihlašovatel je u vyloučené přihlášky povinen zaplatit splatné správní poplatky odpovídající stavu řízení o původní přihlášce v době vyloučení.
 
§ 14
Přípustné změny v přihlášce vynálezu
Úpravy a změny provedené v přihlášce vynálezu v průběhu řízení nesmějí jít nad rámec jejího původního podání.
 
§ 15
Úplný průzkum
(1) Byl-li úplný průzkum přihlášky vynálezu zahájen na žádost jiné osoby než přihlašovatele, popřípadě byl-li zahájen z moci úřední, vyrozumí o tom Úřad přihlašovatele.
(2) Požádá-li o úplný průzkum přihlášky vynálezu nezávisle na sobě několik osob,zahájí Úřad úplný průzkum na žádost, která mu došla nejdříve. O tom vyrozumí osoby, které podaly žádost později.
 
§ 16
Patentový rejstřík
(1) Vynález, na který byl udělen patent, zapíše Úřad do patentového rejstříku.
(2) Do patentového rejstříku se u každého vynálezu zapisuje:
a) číslo patentu;
b) datum udělení patentu;
c) datum zveřejnění udělení patentu ve Věstníku Federálního úřadu pro vynálezy (dále jen "Věstník");
d) název vynálezu;
e) datum podání přihlášky vynálezu a její spisovou značku;
f) datum zveřejnění přihlášky vynálezu;
g) údaj o uplatněném právu přednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud přichází v úvahu;
h) majitel patentu, sídlo (bydliště), popřípadě jeho zástupce);
i) zatřídění vynálezu podle mezinárodního patentového třídění;
j) příjmení, jméno a bydliště původce vynálezu;
k) případné udělení dodatkového ochranného osvědčení;
l) převod patentu;
m) licence;
n) nabídka licence;
o) nucená licence;
p) právo předchozího uživatele;
r) zrušení, popřípadě částečné zrušení patentu;
s) platby správních poplatků za patent;
t) zánik patentu;
u) další rozhodné údaje.
 
§ 17
Zápis licence
(1) Žádost o zápis licenční smlouvy do patentového rejstříku se podává písemně u Úřadu.
(2) K žádosti se přikládají dvě vyhotovení licenční smlouvy, z níž musí být zřejmé označení vynálezu, k jehož využití se poskytuje licence,, nabyvatel práv z licence a rozsah poskytnutých práv.
ODDÍL TŘETÍ
Řízení o mezinárodní přihlášce vynálezu
 
§ 18
Mezinárodní přihlášky vynálezů (dále jen "mezinárodní přihlášky") podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona se podávají u Úřadu v trojím vyhotovení v jazyce anglickém, nebo německém, nebo francouzském, nebo ruském v závislosti na jednacím jazyku orgánu pro mezinárodní rešerši.
 
§ 19
(1) Přihlašovatel mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České republice na základě mezinárodní smlouvy, je povinen předložit Úřadu ve lhůtě 31 měsíců od vzniku práva přednosti trojmo její překlad do českého jazyka a zaplatit příslušné poplatky podle zvláštního předpisu.
(2) Pokud přihlašovatel splní podmínky uvedené v odstavci 1, Úřad může na žádost přihlašovatele zahájit řízení o mezinárodní přihlášce i před lhůtou uvedenou v odstavci 1.
ODDÍL ČTVRTÝ
Řízení určovací, řízení o zrušení patentu, řízení o nucené licenci a řízení o změně autorského osvědčení na patent
 
§ 20
Řízení určovací
(1) Žádost o určení, zda určitý předmět spadá či nespadá do rozsahu určitého patentu, podává se u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.
(2) V žádosti je třeba osvědčit právní zájem na určení, uvést potřebné údaje a připojit podklady potřebné k vydání rozhodnutí. Podklady se předkládají ve čtyřech vyhotoveních.
(3) Úřad vyzve účastníky řízení, aby se k žádosti vyjádřili, a je-li třeba, předložili potřebné podklady. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o žádosti.
 
§ 21
Řízení o zrušení patentu
(1) Návrh na zrušení patentu se podává u Úřadu ve dvou vyhotoveních.
(2) Návrh musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.
(3) Úřad vyzve majitele patentu, aby se k návrhu vyjádřil; nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o návrhu.
 
§ 22
Řízení o nucené licenci
(1) Žádost o udělení nucené licence se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení.
(2) Žádost musí být věcně odůvodněna a doložena.
(3) V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad uvede rozsah licence.
 
§ 23
Řízení o změně autorského osvědčení na patent
(1) Původce vynálezu uvedeného v ustanovení § 81 odst. 4 zákona podává žádost o převod platného autorského osvědčení na patent u Úřadu dvojmo.
(2) Vytvořilo-li vynález uvedený v odstavci 1 více původců společnou tvůrčí prací, musí podat žádost o převod autorského osvědčení na patent společně. Nemají-li spolupůvodci společného zástupce, uvedou v žádosti jméno a adresu toho, komu má být rozhodnutí Úřadu doručeno.
(3) Žádost o změnu autorského osvědčení na patent musí obsahovat název vynálezu, číslo autorského osvědčení a datum jeho udělení a označení organizace, která má k vynálezu právo hospodaření nebo byla tímto právem pověřena.
(4) Úřad žádost o změnu autorského osvědčení na patent zveřejní ve Věstníku. K převodu autorského osvědčení na patent může kdokoliv podat ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění žádosti o změnu autorského osvědčení na patent námitky. Zmeškání této lhůty nelze prominout.
(5) Úřad rozhodnutí o změně autorského osvědčení na patent zveřejní ve Věstníku.
(6) Patent udělený na základě žádosti o změnu autorského osvědčení na patent platí 15 let od data podání přihlášky vynálezu; práva z patentu uděleného na základě žádosti o změnu autorského osvědčení na patent vzniknou ode dne zveřejnění žádosti o změnu autorského osvědčení na patent ve Věstníku.
 
HLAVA DRUHÁ
zrušena
ODDÍL PRVNÍ
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
§ 40
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
zrušen
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
 
§ 43
zrušen
 
HLAVA TŘETÍ
Závěrečné ustanovení
 
§ 44
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Předseda:
Ing. Jakl v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 21/2002 Sb.
Přechodné ustanovení
Lhůta 31 měsíců stanovená v § 19 se týká všech mezinárodních přihlášek v řízení, u nichž k datu nabytí účinnosti této vyhlášky neuplynula.

Související dokumenty