182/1991 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Schválený:
182/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Změna: 482/1991 Sb.
Změna: 582/1991 Sb.
Změna: 28/1993 Sb.
Změna: 137/1994 Sb.
Změna: 206/1995 Sb.
Změna: 72/1995 Sb.
Změna: 206/1995 Sb. (část)
Změna: 264/1996 Sb.
Změna: 138/1997 Sb.
Změna: 138/1997 Sb. (část)
Změna: 139/1998 Sb.
Změna: 312/1998 Sb.
Změna: 320/1999 Sb.
Změna: 73/2000 Sb.
Změna: 73/2000 Sb. (část)
Změna: 72/2001 Sb.
Změna: 552/2002 Sb.
Změna: 552/2002 Sb. (část)
Změna: 365/2004 Sb.
Změna: 506/2005 Sb.
Změna: 506/2006 Sb.
Změna: 261/2007 Sb., 339/2007 Sb.
Změna: 279/2008 Sb.
Změna: 451/2009 Sb.
Změna: 388/2010 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány, podle § 58 písm. a), c) až e), ch) a i) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., podle § 58 písm. f) a g) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány:
 
ČÁST PRVNÍ
Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
Posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
(1) Posudkovými lékaři posudkových komisí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo") pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků. Dalšími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů a tajemníci.
(2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší většinou hlasů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.
(3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání.
(4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupce právnických osob, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Komise péče o rodinu a děti
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Poskytování dávek sociální péče
DÍL PRVNÍ
Péče o rodinu a děti
Poradenská a výchovná péče
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
nadpis vypuštěn
Za nezaopatřené dítě se pro účely této vyhlášky považuje dítě, které se považuje za nezaopatřené dítě podle zákona o důchodovém pojištění.21)
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
Náhradní rodinná péče o děti
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen