143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
143/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. května 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb. a nařízení vlády č. 178/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti "Pekařství, cukrářství" ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova " , dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů" nahrazují slovy "a dopékat zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje".
2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti "Opravy silničních vozidel" ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo "elektrických" vkládají slova "a elektronických" a slovo "(LPG)" se zrušuje.
3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" vkládá nová živnost, která zní:
"Činnost samostatných
 likvidátorů pojistných
 událostí" 
a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:
 "Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a 
příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných
klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu
s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními
předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné
plnění a provádění výpočtu jeho výše.".
4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat" zrušuje.
5. V příloze č. 2 v části "OBSAH Živnosti vázané" se za živnost "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" vkládá nová živnost, která zní:
"Činnost samostatných
 likvidátorů pojistných
 událostí".
6. V příloze č. 2 v části "OBSAH Živnosti vázané" se živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat" zrušuje.
7. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti "Provozování cestovní kanceláře" ve sloupci Živnost text zní:
"Provozování cestovní kanceláře
 - pořádání zájezdů -
 zprostředkování spojených
 cestovních služeb"
a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:
  "Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního
ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd,
nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních
služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu.
   V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb
cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a
zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář. Dále
lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých
služeb cestovního ruchu  nebo kombinace  jednotlivých služeb
cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními
službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje.
Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména
mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.".
8. V příloze č. 3 v části "OBSAH Živnosti koncesované" se živnost "Provozování cestovní kanceláře" nahrazuje živností "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb".
9. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 7 "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků" text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní:
   "Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a
živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných látek
na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže,
králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce,
skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných a zeleninových
šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování brambor a hub, výroba
jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel, kakaového
prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových
bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků
stravy, přídatných a pomocných látek, barviv a aromat, potravin
určených pro zvláštní výživu (dětská a kojenecká výživa, obilné
příkrmy a potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým obsahem
laktózy  nebo bezlaktózové,  redukční,  nízkoproteinové diety,
potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), kvasného octa a
droždí,  těstovin,  müsli a směsí obilovin, konzervovaných a
dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení
a úprava balených vod a výroba dalších nápojů. Výroba vína,
ovocných a ostatních vín, cidru, perry, medoviny a dezertní
medoviny. Výroba  škrobu, potravin na bázi škrobu a dalších
škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel,
hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací
a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé
konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených pekařských
polotovarů.
   Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a malých
jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa
na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další
mlýnské výrobky, zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba
pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu,
konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.".
10. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností obor činnosti "17" zní:
"17. Výroba chemických látek
   a chemických směsí nebo
   předmětů a kosmetických
   přípravků".
11. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60 "Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků" ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za větu první vkládá věta "Zpracování návrhu katalogizačních dat.", za slova "společenského vystupování," se vkládají slova "komunikačních dovedností," a slova " , logopedie s výjimkou klinické logopedie" se zrušují.
12. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 65 "Testování, měření, analýzy a kontroly" ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci prvního odstavce doplňuje věta "Měření emisí motorových vozidel." a v druhém odstavci se slova "měření emisí motorových vozidel," zrušují.
13. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 71 "Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu" ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se věta první nahrazuje větami "Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Organizování kombinací služeb cestovního ruchu, jejich nabízení a prodej cestovní kanceláři; zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář.", za slovo "ubytování," se vkládají slova "nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla,", za slovo "stravování" se vkládají slova " , s výjimkou stravování, které je poskytováno jako součást ubytování", slova "zprostředkování víz," se zrušují, slova "dalších sportovních potřeb" se nahrazují slovy "dalšího sportovního vybavení" a za slovo "jednáním" se vkládají slova " , pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů".
14. V příloze č. 4 v části "OBSAH Obory činnosti živnosti volné" se obor činnosti "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků" nahrazuje oborem činnosti "Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Související dokumenty