273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Schválený:
273/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 1996
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Změna: 187/1999 Sb.
Změna: 359/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 264/2006 Sb.
Změna: 417/2009 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Změna: 226/2023 Sb.
Změna: 464/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Úřad při výkonu své působnosti postupuje nezávisle a nestranně, nepřijímá pokyny od orgánů veřejné moci a dalších osob.
(2) Sídlem Úřadu je Brno.
(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(4) S výkonem funkce předsedy Úřadu je neslučitelná funkce prezidenta republiky, člena vlády, prezidenta, viceprezidenta nebo člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, poslance, senátora, poslance Evropského parlamentu, soudce, státního zástupce, jakákoli jiná funkce ve veřejné správě nebo členství v politické straně nebo v politickém hnutí.
(5) Předseda Úřadu nesmí zastávat jinou placenou funkci a vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost Úřadu nebo neohrožuje důvěru v jeho nezávislost a nestrannost.
(6) Předsedou Úřadu může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která
a) je státním občanem České republiky,
b) je plně svéprávná,
c) je bezúhonná,
d) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu,
e) má nejméně 10 let právní praxe nebo praxe v oblasti ekonomie a
f) dosáhla věku 40 let.
(7) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, která byla pravomocně odsouzena pro
a) trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem veřejné správy.
(8) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.
(9) Funkce předsedy Úřadu zaniká
a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,
b) uplynutím jeho funkčního období,
c) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
d) dnem, kdy přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování podle odstavce 6 písm. a) až d), nebo
e) dnem, kdy se ujal funkce neslučitelné s výkonem funkce předsedy Úřadu.
(10) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen
a) nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo
b) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.
(11) Předseda Úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
(12) Předseda Úřadu je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
(13) Ten, kdo vykonával funkci předsedy Úřadu, nesmí být po dobu 1 roku ode dne skončení výkonu funkce členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti provozování železniční infrastruktury nebo drážní dopravy ani být v pracovněprávním nebo podobném právním vztahu k ní nebo v této oblasti vykonávat podnikatelskou činnost.
 
§ 1a
(1) Předsedu Úřadu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda Úřadu, přičemž určí pořadí svého zastupování. Místopředseda plní úkoly podle rozhodnutí předsedy Úřadu.
(2) Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
(3) Pro neslučitelnost výkonu funkce místopředsedy se použije obdobně § 1 odst. 4 a 5.
(4) Místopředsedou může být jmenována osoba, která splňuje podmínky podle § 1 odst. 6 písm. a) až d) a která
a) má nejméně 7 let právní praxe nebo praxe v oblasti ekonomie a
b) dosáhla věku 35 let.
(5) Funkční období místopředsedy je 6 let.
(6) Pro zánik funkce místopředsedy se použijí ustanovení tohoto zákona o zániku funkce předsedy Úřadu obdobně.
(7) Místopředsedu lze odvolat z funkce, pokud
a) narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje nezávislost a nestrannost Úřadu, nebo
b) porušil povinnost vyplývající z jeho funkce zvlášť hrubým způsobem.
(8) Místopředseda je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
(9) Na toho, kdo vykonával funkci místopředsedy Úřadu, se použije obdobně § 1 odst. 13.
 
§ 2
(1) Úřad:
a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,
b) vykonává dozor při zadávání veřejných zakázek,
c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony; je vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(2) Úřad spolupracuje s příslušnými orgány jiných států za účelem výměny informací a pomoci při výkonu své působnosti.
(3) Úřad vydává výroční zprávu o své činnosti, informuje o ní vládu a Parlament a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách. Výroční zpráva obsahuje zejména informace o počtu zahájených a ukončených správních řízení, jmenování a odvolání předsedy a místopředsedů a výši příjmů Úřadu včetně změn oproti předchozímu období.
 
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.IV zákona č. 226/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Předseda Úřadu jmenovaný do funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je předsedou Úřadu podle zákona č. 273/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Místopředseda jmenovaný do funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je místopředsedou podle zákona č. 273/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Podmínky pro jmenování a výkon funkce předsedy Úřadu podle § 1 odst. 6 zákona č. 273/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a místopředsedy podle § 1a odst. 4 zákona č. 273/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí u osob jmenovaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Skončení funkce předsedy jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle § 1 odst. 7 zákona č. 273/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Místopředsedovi jmenovanému podle zákona č. 273/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, začíná funkční období účinností tohoto zákona.

Související dokumenty