273/1996 Sb. o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Schválený:
273/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 1996
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Změna: 187/1999 Sb.
Změna: 359/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 264/2006 Sb.
Změna: 417/2009 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.
(2) Sídlem Úřadu je Brno.
(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.
(5) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.
(6) Předseda Úřadu se může své funkce vzdát.
(7) Výkon funkce předsedy Úřadu končí
a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,
b) uplynutím jeho funkčního období,
c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.
(8) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen
a) nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo
b) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.
(9) Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
(10) Předsedu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
(11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
 
§ 2
Úřad:
a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,
b) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,
c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.
 
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.