350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Schválený:
350/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Změna: 283/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
Čl. III
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. IV
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 350/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 31 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„b) posuzováním
1. územního a regulačního plánu,
2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,
3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení,
6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.
13) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).“.
2. V § 31 odstavec 3 zní:
„(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává
a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek u staveb uvedených v písmenech a) a b).“.
3. V § 31 odst. 4 se slova „stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované zvláštním právním předpisem“.
4. Poznámka pod čarou č. 3d zní:
„3d) § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona
Čl. V
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 23 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „V dobývacím prostoru obvodní báňský úřad rozhoduje též o umístění a povolení staveb, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu26) a staveb vodních děl.“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.“.
2. V § 23 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4, jakož i stavby skladů výbušnin, jsou nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem.
(8) Stavební úřad na návrh organizace stanoví ochranné pásmo zlikvidovaných hlavních důlních děl ústících na povrch.“.
3. V § 27 odst. 1 se slova „státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s orgánem územního plánování a stavebním úřadem“ zrušují.
4. V § 27 odst. 6 se za slova „rozhodnutím o“ vkládá slovo „změně“.
5. Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.“.
6. V § 28 odst. 2 se za slova „přímo dotčena,“ vkládá slovo „a“ a slova „ , a obce, jejichž územní obvody mohou být stanovením dobývacího prostoru dotčeny“ se zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VI
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek.“.
2. V § 44 odstavec 2 zní:
„(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby
a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,
b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.“.
3. V § 45i se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování nebo její zadání.“.
4. V § 45i odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního právního předpisu17).“.
5. V § 66 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ustanovení odstavce 1 nelze uplatnit v případě již vydaného platného pravomocného rozhodnutí.“.
Čl. VII
Přechodné ustanovení
V případech, kdy bylo podle předchozích právních předpisů potřeba závazné stanovisko a řízení nebyla ke dni účinnosti tohoto zákona dokončena, se závazné stanovisko nevydá a řízení se dokončí podle tohoto zákona. Tuto skutečnost správní orgán zaznamená ve spisu a oznámí ji žadateli.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dani z nemovitosti
Čl. VIII
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117 stavebního zákona pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy“.
2. V § 7 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
3. V § 9 odst. 1 písm. o) se slovo „individuální“ nahrazuje slovem „rodinnou“.
4. V § 9 odst. 1 písmeno p) zní:
„p) stavby kulturních památek18c) po provedení stavební úpravy, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,“.
5. V § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 4 se slovo „individuální“ nahrazuje slovem „rodinnou“.
Čl. IX
Přechodné ustanovení
Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže v těchto případech poplatník uplatnil nárok na osvobození, není již oprávněn uplatnit nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. X
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 153/ /2011 Sb., se mění takto:
1. V § 17 písm. b) se za slovo „vypracovávat“ vkládají slova „dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a“.
2. V § 18 písm. a) se za slovo „vypracovávat“ vkládají slova „dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a“.
3. V § 19 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace; v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci a dále dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení11) na pozemku stavby pro bydlení,
11) § 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.“.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. XI
V § 20 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Obce mohou pro účely vedení technické mapy obce stanovit obecně závaznou vyhláškou
a) obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti stanovené podle písmene b).“.
 
ČÁST OSMÁ
Změna atomového zákona
Čl. XII
V § 6 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:
„(4) Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi3a), je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Ten, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení stavebních úprav pro změnu v užívání části stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, anebo oznamuje změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu a výsledky předložit stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi. Pokud se taková stavba umísťuje nebo provádí na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.
3a) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XIII
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 větě druhé se za slova „kolaudačním rozhodnutí“ vkládají slova „nebo v kolaudačním souhlasu“ a za slova „stavebním povolení“ se vkládají slova „nebo ve veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení nebo v ohlášení či v oznámení stavebníka stavebnímu úřadu nebo v souhlasu stavebního úřadu nebo v certifikátu autorizovaného inspektora“.
2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výrobek, který plní funkci stavby, se oceňuje jako jiná stavba.“.
3. V § 9 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slova „územním rozhodnutím“ vkládají slova „22), regulačním plánem23), veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo územním souhlasem25)“.
Poznámky pod čarou č. 22 až 25 znějí:
„22) § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 32 zákona č. 50/1976 Sb.
23) § 61 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
24) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
25) § 96 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.“.
4. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
5. V § 9 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „- staveniště nebo ostatní plochy“ zrušují.
6. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „ , louka a pastvina“ nahrazují slovy „a trvalý travní porost“.
7. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „nádrže a vodní toky“ nahrazují slovem „plochy“.
8. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina“ nahrazují slovy „které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)26)“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) Například § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.“.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XIV
V § 18 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6b zní:
„h) oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního právního předpisu6b) v území městské části.
6b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna energetického zákona
Čl. XV
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004, Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 16 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:
„y) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska u staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy plynu, staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.“.
2. V § 67 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(5) Ministerstvo je v případech, v nichž uděluje autorizaci, dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska při umisťování a povolování staveb podle zvláštního právního předpisu24).
24) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XVI
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. § 10i včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4d zní:
 
㤠10i
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí
(1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního právního předpisu4b). Ustanovení § 20, § 21 písm. l) a § 22 písm. e) tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b, 10g a 10h se použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné projednání se postupem podle tohoto zákona neprovádí. Předkladatelem je pořizovatel politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu.
(2) Regulační plán, který nahradí rozhodnutí o umístění záměru [§ 3 písm. a)], se v tomto rozsahu posuzuje jako záměr podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis4b) jinak.
(3) Ministerstvo nebo orgán kraje při pořizování politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu stanoví podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení. Tyto požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve vyhodnocení zohlední nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle zvláštního právního předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán kraje oprávněn požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu oprávněná podle § 19.
4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4d) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.“.
2. V § 21 písmeno l) zní:
„l) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje na životní prostředí, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na životní prostředí a je dotčeným orgánem při jejich pořizování.“.
3. V § 22 písmeno e) zní:
„e) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování.“.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna vodního zákona
Čl. XVII
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“.
2. V § 15 odst. 9 se slova „nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 stavebního zákona“ nahrazují slovy „jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem“.
3. V § 15a odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení“ a ve větě poslední se slova „proti obnovení“ zrušují.
4. V § 30 odst. 7 se za slovo „rozhodnutím“ vkládají slova „nebo opatřením obecné povahy“.
5. V § 38 odst. 5 se za slova „ekvivalentních obyvatel“ vkládají slova „ohlášeného podle § 15a“.
6. V § 38 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 50 až 52 zní:
„(7) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení50), jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby52), vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
50) § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
51) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
52) § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.“.
7. V § 104 se na konci odstavce 9 doplňují věty „Závazné stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 17. Vodoprávní úřad je vázán svým předchozím závazným stanoviskem. Navazující závazná stanoviska mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží.“.
8. V § 107 odst. 1 se na konci textu písmene t) doplňují slova „ , pokud vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek“.
9. V § 115 odst. 6 se za slovo „požádá“ vkládají slova „ , s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15“.
10. V § 115 odst. 7 se za slova „podle tohoto zákona,“ vkládají slova „s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15,“.
Čl. XVIII
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIX
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb. a zákona č. 172/2012 Sb., se mění takto:
1. V části I položka 17 včetně poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 zní:
„Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)                         Kč  1 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty             Kč  5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže             Kč   500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží     Kč  1 000
                                   a 500 Kč za čtvrté
                                   a každé další stání,
                                   nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám,
které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)     Kč  1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)              Kč 20 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel         Kč   300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)          Kč  3 000
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m
2
včetně Kč 1 000
b) nad výměru 5 000 m
2
Kč 3 000
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků         Kč  1 000
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                Kč  2 000
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území                          Kč  5 000
6. Vydání regulačního plánu na žádost                 Kč 10 000
Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.“.
2. V části I položka 18 zní:
„Položka 18
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)                            Kč  5 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty               Kč 10 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže               Kč   500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží       Kč  1 000
                                      a 500 Kč za     čtvrté
                                      a každé další stání,
                                      nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením,
že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení          Kč  1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                Kč 10 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel            Kč   300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)             Kč  3 000
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení      Kč  1 000
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1
písm. a) až e) stavebního zákona                      Kč  1 000
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3    Kč   500
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením     Kč  1 000
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením         Kč   500
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby               Kč  1 000
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby         Kč  1 000
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu             Kč  1 000
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby          Kč  1 000
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby               Kč   500
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby             Kč   500
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby                  Kč   500
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických
požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků
na bezbariérové užívání staveb                       Kč  5 000
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo
ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení
stavby (pasportu)                             Kč   500
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem         Kč 10 000
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora              Kč 10 000
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.“.
3. V části I položka 19 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:
„Položka 19
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17) Kč 5 000
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).“.
4. V části I položka 20 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
„Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu        Kč   500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech     Kč  1 000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu           Kč  2 000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18).
Předmětem poplatku není
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.
18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.“.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty