368/1992 Sb., o správních poplatcích

Schválený:
368/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992
o správních poplatcích
Změna: 10/1993 Sb.
Změna: 72/1994 Sb.
Změna: 85/1994 Sb.
Změna: 273/1994 Sb.
Změna: 36/1995 Sb.
Změna: 118/1995 Sb.
Změna: 160/1995 Sb., 301/1995 Sb.
Změna: 151/1997 Sb., 305/1997 Sb.
Změna: 149/1998 Sb.
Změna: 157/1998 Sb., 167/1998 Sb.
Změna: 166/1999 Sb.
Změna: 167/1999 Sb.
Změna: 223/1999 Sb.
Změna: 352/1999 Sb., 357/1999 Sb.
Změna: 63/1999 Sb., 326/1999 Sb.
Změna: 46/2000 Sb.
Změna: 360/1999 Sb., 363/1999 Sb.
Změna: 117/2000 Sb.
Změna: 62/2000 Sb., 133/2000 Sb., 360/1999 Sb. (část), 151/2000 Sb.
Změna: 158/2000 Sb.
Změna: 156/2000 Sb.
Změna: 307/2000 Sb.
Změna: 227/2000 Sb.
Změna: 365/2000 Sb.
Změna: 153/2000 Sb., 154/2000 Sb., 241/2000 Sb., 242/2000 Sb.
Změna: 140/2001 Sb.
Změna: 231/2001 Sb.
Změna: 107/2002 Sb.
Změna: 149/2002 Sb.
Změna: 120/2002 Sb., 173/2002 Sb.
Změna: 308/2002 Sb.
Změna: 76/2002 Sb., 146/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Změna: 129/2003 Sb.
Změna: 148/2003 Sb.
Změna: 131/2003 Sb.
Změna: 219/2003 Sb.
Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 360/2003 Sb.
Změna: 149/2003 Sb.
Změna: 39/2004 Sb., 96/2004 Sb.
Změna: 121/2004 Sb.
Změna: 131/2003 Sb. (část), 356/2003 Sb., 41/2004 Sb.
Změna: 316/2004 Sb.
Změna: 321/2004 Sb.
Změna: 340/2004 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1)
 
§ 2
Předmět poplatků
Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.
 
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.
 
§ 4
Sazby poplatků
Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.
 
§ 5
Základ procentního poplatku
(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2)
(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.
(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kč nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
 
§ 6
Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.
(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.
(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.
(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.
(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.
 
§ 7
Placení poplatku
(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.
(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně.
(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.
(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně.
(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.
(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou územních samosprávných celků, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u územních samosprávných celků rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.
 
§ 8
Vrácení poplatku
(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:
a) v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo byl-li poplatek na žádost prominut;
b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo prominut.
(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.
(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.
(4) Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2, nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.
(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.
(6) Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání (§ 6 odst. 1).
 
§ 9
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva 3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí a ve věcech sociální péče a ve věcech branné povinnosti občanů, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,
c) pro účely dědického řízení prováděného notářem - soudním komisařem a pro účely exekuční činnosti prováděné soudním exekutorem,
d) o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)
(3) Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.
(6) Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.4a)
 
§ 9a
(1) Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku
- 5000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,
- 8000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,
- 15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.
(2) Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.
 
§ 10
Řízení
Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu,5) pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.
 
§ 10a
Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány
(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují 5a) u správních orgánů, zda poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.
(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky 5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu 5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.
Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
 
§ 11
Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona, se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 12
(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.
(2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.
 
§ 13
Zrušují se:
1. S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.
2. S působností pro Českou republiku vyhláška Federálního Ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Opatření Ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).
 
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
 
Příloha
Sazebník správních poplatků
Obecná poznámka:
Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 16, 25, 26, položky 27 písm. b), položky 28 a položky 34 písm. a).
ČÁST I
Podání žádosti v daňovém nebo celním řízení
Položka 1
Podání žádosti (návrhu) u správce daně:1)
a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav
                                 Kč 100,-
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení
                             Kč 100,-
c) o prominutí daně nebo příslušenství daně        Kč 200,-
d) o přezkoumání daňového rozhodnutí           Kč 200,-
e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla
  anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách     Kč 100,-
f) o prominutí daňového nedoplatku            Kč 200,-
g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle         Kč 200,-
h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce
  daně                          Kč 200,-
i) o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu a nebo
  o prominutí celního nedoplatku             Kč 200,-
j) na vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání
  vybraných výrobků osvobozených od daně, na vydání
  povolení k provozování daňového skladu a na vydání
  povolení k přijímání vybraných výrobků2)      Kč 1 000,-
k) o vydání povolení, kterým se snižuje zajištění
  daně nebo upouští od jeho poskytnutí3)         Kč 200,-
l) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny
  bez daně4)                      Kč 2 000,-
m) o změně povolení prodávat vybrané výrobky za ceny
  bez daně4)                       Kč 200,-
Zmocnění:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmen c), f), g) a i), činí-li požadovaná úleva trojnásobek stanovené sazby poplatku nebo méně než trojnásobek.
Poznámky:
1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., a celní orgány. Daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým, poplatkovým nebo celním předpisem.
3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.
4. Správní orgán vybere poplatky podle této položky za každou daň, které se žádost poplatníka týká, ale i za každého poplatníka, podává-li jednu žádost více poplatníků. Správní orgán vybere poplatky jen jednou v případě, kdy jde o daň ze společného předmětu zdanění (např. spoluvlastníci jedné nemovitosti).
5. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé požadované úkony.
6. Poplatek podle písmene i) této položky se vybere jen v případě řízení podle § 289 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.
Nahlédnutí do matrik, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů
Položka 2
a) Za nahlédnutí do matriky                Kč 20,-
                             za každý
                             svazek
                             matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku        Kč 20,-
c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů   Kč 20,-
d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu          Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Poznámka:
Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží.
Opisy, ověření, osvědčení, potvrzení, státní občanství
Položka 3
Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace
z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků,
knih, záznamů, evidencí nebo listin           Kč 50,-
                             za každou
                            i započatou
                             stránku
Osvobození:
Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 70 %. Jde-li o kopie zpřístupňovaných dokumentů, vydané podle § 10c odst. 1 zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., sníží poplatek o 90 %.
Poznámky:
1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku. Poplatku nepodléhá také první vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
2. Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. Poplatek podle této položky se nevybere za výpis z evidence Rejstříku trestů, byla-li žádost o vydání výpisu podána u českého zastupitelského úřadu a zpoplatněna podle položky 153 písm. b) sazebníku.
Položka 4
Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku
a) v českém jazyce                     Kč 20,-
b) v cizím jazyce                     Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámky:
1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.
2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
3. Poplatku nepodléhá ověření prvního vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo
  na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo
  otisk razítka                      Kč 30,-
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině Kč 100,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámka:
Podle písmene b) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.
Položka 6
Vydání osvědčení o tuzemském právu           Kč 2 000,-
Položka 7
Udělení státního občanství České republiky       Kč 5 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.
Položka 8
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním
  občanství České republiky               Kč 100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo
  národnosti anebo státním občanství           Kč 100,-
Položka 8a
a) Vydání průkazu mimořádných výhod pro těžce
  zdravotně postižené občany               Kč 30,-
b) Vydání nového průkazu mimořádných výhod pro těžce
  zdravotně postižené občany z důvodu zničení
  či ztráty průkazu                    Kč 50,-
Položka 9
Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání
písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli       Kč 20,-
Osvobození:
Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob je osvobozen Český červený kříž a občané, jestliže údaj o pobytu nelze zaznamenat do občanského průkazu.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o každém vozidle.
2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není úkonem ve smyslu této položky.
Změna jména
Položka 10
Povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,
  zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení  Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech      Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Manželství
Položka 11
a) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo českými státními občany
  bez trvalého bydliště na území České republiky    Kč 2 000,-
b) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky
                            Kč 1 000,-
c) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
  úředně určenou místnost               Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.
2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.
Položka 12
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
v cizině nebo s cizincem                 Kč 500,-
Lovecký lístek
Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
   - na jeden den                    Kč 30,-
   - na pět dní                     Kč 50,-
   - na 30 dní                     Kč 70,-
   - na 6 měsíců                    Kč 100,-
   - na 12 měsíců                   Kč 150,-
b) Vydání loveckého lístku
  na dobu neurčitou                  Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.
Rybářský lístek
Položka 14
Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
 - na jeden nebo dva dny               Kč 15,-
 - na dobu kratší jednoho roku            Kč 30,-
 - ročního                      Kč 50,-
 - tříletého                     Kč 100,-
 - mládeži do 15 let                 Kč 20,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.
Náhradní doklady, občanské průkazy
Položka 15
a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.) poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný nebo za doklad (průkaz, osvědčení apod.) obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo
opravy                         Kč 100,-
b) Vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost
občana v jeho osobním zájmu              Kč 100,-
c) Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů2)
v občanském průkazu                   Kč 25,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na 25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.
Poznámky:
1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je např. doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.
Stavební řízení a místní šetření
Položka 16
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty      Kč 300,-
b) ke stavbě obytného domu s více než dvěma byty    Kč 1 000,-
c) ke stavbě pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační
  domek, zahrádkářská chata)
   - nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2       Kč 200,-
   - přesahuje-li zastavěná plocha 25 m2        Kč 500,-
d) ke stavbě nebo ke změně stavby garáže (nástavby, přístavby,
  stavební úpravy) nejvýše se třemi stáními       Kč 300,-
e) ke změně stavby obytného domu nebo stavby pro individuální
  rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě
  plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní uvedené pod písmeny
  a) až d), ke stavbě studny anebo ke stavbě přípojek na veřejnou
  rozvodnou síť a na kanalizaci určené pro stavby uvedené pod
  písmeny a) až d)                    Kč 300,-
f) ke stavbě řadových garáží               Kč 300,-
                            a 150,- Kč
                             za čtvrté
                           a každé další
                             stání,
                             nejvýše
                            Kč 2 500,-
   - k jejich změnám (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke
    stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ke
    stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
                             Kč 500,-
g) ke stavbě nebytových objektů             Kč 3 000,-
   - k jejich změnám (nástavby, přístavby) a ke stavbám výše
    neuvedeným                   Kč 2 500,-
h) ke stavebním úpravám nebytových objektů nebo ke stavbě přípojek
  k nebytovým objektům na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
                            Kč 1 000,-
i) ke stavbě dočasných objektů zařízení staveniště        Kč 300,-
2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení, jde-li o změnu stavebníka, lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru
nebo úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby   Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke stavební úpravě z důvodu ztíženého užívání obytného domu osobou těžce zdravotně postiženou - držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P, která má v obytném domě trvalý pobyt.
Poznámky:
1. Zahrnuje-li stavební povolení stavby více obytných domů uvedených pod bodem 1 písm. a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek za stavbu každého obytného domu.
2. Je-li stavebním povolením povolována stavba objektů uvedených pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé stavby.
3. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a stavba hromadných garáží se posuzují jako stavba nebytových objektů podle písmene g) této položky.
4. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Čistírna odpadních vod ke stavbám uvedeným v bodu 1 písm. a) až d) a f) se pro účely stanovení poplatku považuje za stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
6. Za stavební povolení ke stavbě zemědělské účelové stavby vybere správní orgán poplatek podle písmene c) této položky. Zastavěná plocha je měřena nad podnoží.
7. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní orgán poplatek podle této položky.
Položka 17
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území
                     Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.
2. Podle této položky se vybere poplatek i za vydávané územní rozhodnutí o umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení [§ 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb.]. Poplatku podle této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
Položka 18
a) Vydání povolení ke změně užívání stavby        Kč 500,-
b) Vydání povolení k odstranění stavby          Kč 100,-
Položka 19
Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu
                             Kč 100,-
b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních
  dnech                         Kč 150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech
  pracovního klidu                    Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 16, 18, 20 nebo 58 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.
2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.
3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.
4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní orgán po ukončení místního šetření.
Loterie a hrací přístroje
Položka 20
a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly   10 %,
                              nejméně
                             Kč 200,-
                              nejvýše
                            Kč 10 mil.
b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok  10 %,
                              nejméně
                            Kč 1 500,-
                              nejvýše
                            Kč 10 mil.
c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý
  přístroj
  - nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce     Kč 10 000,-
  - nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce     Kč 16 000,-
  - nejdéle na kalendářní rok             Kč 30 000,-
d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za
  každý rok                        10 %,
                              nejméně
                            Kč 1 500,-
e) Povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje
                            Kč 1 000,-
f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za
  stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou
  živelní pohromou                   Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán.3)
Oprávnění k podnikání
Položka 21
a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do
  evidence                        Kč 150,-
b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)    Kč 20,-
Položka 22
a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování
  odborné činnosti  anebo udělení úředního  oprávnění podle
  zvláštních předpisů4)                 Kč 200,-
b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí,
  které jsou díly  výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
  pracemi ("restaurátorské licence")          Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu a)  Kč 50,-
d) Udělení státní  autorizace pro podnikání  v energetických
  odvětvích                      Kč 1 000,-
e) Změna  nebo  zrušení  státní  autorizace  pro  podnikání
  v energetických odvětvích               Kč 500,-
f) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
                            Kč 1 000,-
g) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy
                            Kč 50 000,-
h) vydání povolení k provozování
  zemědělského veřejného skladu            Kč 10 000,-
i) Podání žádosti zaměstnavatele o vydání povolení k získávání cizinců Kč 2 000,-
j) Podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání Kč 500,-
k) Podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání Kč 250,-
l) Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky Kč 10 000,-
m) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč 10 000,-
n) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky Kč 1 000,-
o) vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti
  k výkonu zdravotnického povolání
  na území České republiky               Kč 1 000,-
p) vydání rozhodnutí v akreditačním řízení
  na návrh žadatele                  Kč 1 000,-
r) vydání osvědčení k výkonu zdravotnického
  povolání bez odborného dohledu            Kč  500,-
s) za vydání osvědčení k výkonu zdravotnického
  povolání bez odborného dohledu            Kč  500,-
t) vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti
  k výkonu zdravotnického povolání
  na území České republiky               Kč 1 000,-
u) vydání rozhodnutí v akreditačním řízení
  na návrh žadatele                  Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Státní autorizace se uděluje, mění nebo ruší podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
2. Státní povolení k provozování komoditní burzy je vydáváno podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. a č. 105/1995 Sb.
3. Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydaných jinými orgány státní správy podle předmětů burzovních obchodů, vybere poplatek podle písmene g) této položky správní orgán, který jmenuje burzovního komisaře.
4. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene h) této položky je upraveno v § 16 odst. 9 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
5. Povolení zpoplatňované podle písmene b) této položky je vydáváno podle § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
6. Pro účely úkonů podle písmen j), k) a l) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních právních předpisů.4a)
7. zrušen
8. Poplatek podle písmene o) této položky se vybere za vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky osobám, které získaly vzdělání v cizině nebo v jiném jazyce než českém, podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
9. Poplatek podle písmene p) této položky se vybere za vydání rozhodnutí v akreditačním řízení podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
10. Poplatek podle písmene r) této položky se vybere za vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
11. Poplatek podle písmene s) této položky se vybere za vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 67 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
12. Poplatek podle písmene t) této položky se vybere za vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
13. Poplatek podle písmene u) této položky se vybere za vydání rozhodnutí v akreditačním řízení na návrh žadatele podle § 46 a 49 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Položka 23
a) Vydání živnostenského listu             Kč 1 000,-
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 10 000,-
b) Za rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti
  průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán
  živnostenský list                      Kč 9 000,-
c) Vydání koncesní listiny               Kč 2 000,-
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 20 000,-
d) Za rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti
  průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina
                            Kč 18 000,-
e) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny
  Kč 500,-
f) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele
  v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí
  těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo
  koncesní listině                    Kč 100,-
g) Za zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
                             Kč 150,-
h) Za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
                             Kč 500,-
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění5)
                             Kč 100,-
Poznámky:
1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.
2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene e) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen e) a f) této položky.
3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.
4. Poplatek podle písmene h) této položky se nevybere, je-li odpovědný zástupce schválen současně s rozhodnutím o udělení koncese.
Položka 24
a) Vydání rozhodnutí  o registraci k  provozování nestátního
  zdravotnického zařízení               Kč 1 000,-
b) Za změnu rozhodnutí o registraci k provozování nestátního
  zdravotnického zařízení                Kč 500,-
c) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele
  v rozhodnutí  o  registraci  k  provozování  nestátního
  zdravotnického zařízení včetně  promítnutí těchto změn do
  dalších údajů v rozhodnutí o registraci        Kč 100,-
d) Za zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního
  zdravotnického zařízení                Kč 150,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.
2. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li změnu zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, popřípadě zrušení rozhodnutí o registraci ze svého podnětu.
 
ČÁST II
Vozidla, zbrojní průkazy, řidičské průkazy, povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní užívání pozemních komunikací
Položka 25
Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou
a) u motocyklu do 50 cm3                 Kč 100,-
b) u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo
  postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši   Kč 200,-
c) u jiného motorového vozidla              Kč 300,-
d) u přípojného vozidla                  Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy držitele provedené v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozen zápis držitele při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení o evidenci vozidla a zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.
Položka 26
Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o
a) motocykl včetně motorové tříkolky - rikši      Kč 1 000,-
b) jiné motorové vozidlo                Kč 2 000,-
c) přípojné vozidlo                   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby, schvaluje-li technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 %, schvaluje-li technickou způsobilost motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin - zkapalněný plyn nebo propan-butan.
Poznámka:
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.
Položka 27
a) Vydání  registrační  listiny  k  provádění výcviku řidičů
  motorových vozidel                  Kč 1 000,-
b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele
  řidičů motorových vozidel                Kč 50,-
c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů
  motorových  vozidel nebo  v dokladech  k motorovému nebo
  přípojnému vozidlu                   Kč 10,-
d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou     Kč 100,-
e) Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou
  manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou
  trvalou pro zkušební účely              Kč 1 000,-
f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel      Kč 50,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 platí obdobně pro písmeno b) této položky.
Zmocnění:
Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět vybere správní orgán poplatek ve výši 20 Kč.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25 nebo 26, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25.
nadpis vypuštěn
Položka 28
Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto
skupin řidičského oprávnění                Kč 700,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.
Položka 29
a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění
                             Kč 500,-
b) Vydání zbrojního oprávnění              Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu        Kč 300,-
d) Vydání průkazu zbraně                 Kč 200,-
Zmocnění:
1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50 Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.
2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.
3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy nebo oprávnění v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
Položka 30
a) Vydání povolení k provozování střelnice       Kč 1 000,-
b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně         Kč 200,-
c) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně   Kč 10 000,-
d) Ověření zbraně při kusovém ověřování
  1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části     Kč 60,-
  2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části    Kč 100,-
e) Ověření zbraně při opakovaném ověřování
  1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části    Kč 200,-
  2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části    Kč 300,-
f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva    Kč 10 000,-
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce
  pyrotechnického předmětu              Kč 10 000,-
Poznámky:
1. Úkony zpoplatňované podle písmen c) až g) jsou upraveny zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za prodloužení certifikátu, za jehož vydání se vybírá poplatek podle písmen f) a g), se vybírá poplatek v poloviční výši.
3. Správní orgán zvýší sazbu poplatku podle písmene d) nebo e) této položky za kusové nebo opakované kusové ověření historické střelné zbraně na dvojnásobek.
4. Za odborné činnosti (služby) předcházející ověření střelné zbraně, střeliva nebo pyrotechnického předmětu nebo související se zkoušením střelné zbraně, střeliva, pyrotechnického předmětu, výbušného předmětu a pomůcek pro jejich používání a za zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí se vybere úplata podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.
Položka 31
Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz
- každé zbraně podléhající registraci Kč 300,-
- střeliva Kč 60,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 32
 1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu,
  která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců   Kč 200,-
 2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu,
  která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku  Kč 1 000,-
 3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí        Kč 1 000,-
 4. Licence
  a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné
    pro vnitrookresní linky
    - pro jednu linku                 Kč 100,-
    - dvě až devět linek                Kč 500,-
    - deset až padesát linek             Kč 2 500,-
    - více linek                   Kč 5 000,-
  b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné
    pro meziokresní linky
    - pro jednu linku                 Kč 200,-
    - dvě až devět linek               Kč 1 000,-
    - deset až padesát linek             Kč 5 000,-
    - více linek                  Kč 10 000,-
  c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní
    pro vnitrookresní linky
    - za jednu linku                  Kč 100,-
    - dvě a více linek                 Kč 500,-
  d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní
    pro meziokresní linky
    - za jednu linku                  Kč 200,-
    - dvě a více linek                Kč 1 000,-
  e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
    - pro zahraničního provozovatele za každou linku
                            Kč 15 000,-
    - pro tuzemského provozovatele za každou linku  Kč 1 000,-
  f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
    - pro zahraničního provozovatele za každou linku
                            Kč 5 000,-
    - pro tuzemského provozovatele za každou linku  Kč 500,-
 5. Povolení  k  provozování  silniční  dopravy  zahraničním
  provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
  a) k provedení jedné přepravy             Kč 500,-
  b) k provedení dvou až pěti přeprav         Kč 1 000,-
  c) k provedení neomezeného počtu přeprav      Kč 10 000,-
 6. Povolení  zahraničnímu   provozovateli  k  provozování
  příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo
  taxislužby                     Kč 5 000,-
 7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní
  dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy
                            Kč 5 000,-
 8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele  Kč 10 000,-
Zmocnění:
1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.
2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.
4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.
Poznámka:
Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
Položka 33
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
A. Při vnitrostátní dopravě:
1. V obvodu jednoho okresu
a)     přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry  Kč 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně        Kč 600,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných
  přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení
  nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení) Kč 2 000,-
2. Nad rámec okresu
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry Kč 1 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně       Kč 2 500,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných
  přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení
  nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení) Kč 6 000,-
B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:
1. Zahraničnímu dopravci
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka
  nepřesáhne 3,5 m                Kč 4 500,-
b) v ostatních případech
-----------------------------------------------------------------------------

celková
hmotnost (v t)  do 60   nad 60   nad 80  nad 100  nad 120  nad 150
                                   a do 200
-----------------------------------------------------------------------------
I
sazba v Kč    6 000   12 000   20 000   30 000  40 000   60 000
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
překročení max. povoleného
tlaku na nápravu (v %)6)  3 - 10   11 - 20  21 - 30   nad 30
-----------------------------------------------------------------------------
II
sazba v Kč          5 000   15 000   30 000   60 000
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
celková šířka v mm  nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500  nad 5 000  nad 5 500
-----------------------------------------------------------------------------
III
sazba v Kč       3 000   6 000   10 000   15 000   20 000
-----------------------------------------------------------------------------
Celkový poplatek I+II+III
2. Tuzemskému dopravci při dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry   Kč 1 800,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně         Kč 3 000,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t            Kč 6 000,-
C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B přičte 25 000 Kč.
Osvobození:
Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.
Zmocnění:
Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.
Poznámka:
Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Položka 34
a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní
  komunikace                      Kč 1 000,-
b) Vydání povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku
  dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. tř.7)
                            Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II.
  tř.7) nebo III. tř.7) anebo místní komunikaci7)    Kč 500,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie.
Zmocnění:
Za povolení podle písmene a) této položky vydávané na dobu kratší než šest měsíců vybere správní orgán poplatek ve výši 50 % a na dobu kratší než deset dní ve výši 100 Kč.
Poznámka:
Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. b) až f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 
ČÁST III
Vnitrozemská plavba, námořní plavba, letecká doprava, drážní doprava
Položka 35
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena
  lodní posádky plavidla                 Kč 200,-
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce
  malého plavidla                    Kč 150,-
c) Vydání  nebo  rozšíření  platnosti  mezinárodního  průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské
  plavbě                         Kč 100,-
d) Vydání  nebo  rozšíření  platnosti  mezinárodního  průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři
                             Kč 300,-
Položka 36
a) Vydání nebo  prodloužení platnosti lodního  osvědčení pro
  plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské
  plavbě
  - malá plavidla do délky 5 m včetně
   bez motoru                      Kč 200,-
   s motorem                      Kč 300,-
  - malá plavidla nad délku 5 m
   bez motoru                      Kč 400,-
   s motorem                      Kč 500,-
  - přívozní plavidla                  Kč 400,-
  - ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
   o výtlaku do 15 t včetně               Kč 400,-
   o výtlaku nad 15 t                  Kč 600,-
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro
  rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu      Kč 100,-
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
  - určenému k přepravě nákladů            Kč 1 000,-
  - neurčenému k přepravě nákladů            Kč 500,-
d) Vystavení zvláštního povolení k provozu plavidla na dobu
  určitou nebo zvláštního povolení k umístění plavidla na vodní
  cestě anebo  zvláštního povolení pro  plavbu zahraničního
  plavidla na vodních cestách České republiky      Kč 500,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.
2. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo neupotřebitelný vybere správní orgán poplatek podle položky 15 písm. a).
Položka 37
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého
  plavidla nebo plovoucího zařízení nepodléhajících klasifikaci
  a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení   Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla      Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla, plovoucího
  stroje nebo plovoucího zařízení           Kč 2 000,-
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla do plavebního
  rejstříku a lodních dokladů              Kč 200,-
e) Zapsání nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního
  rejstříku a lodních dokladů              Kč 200,-
f) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku a vystavení potvrzení
  o výmazu                        Kč 200,-
Položka 38
a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozování přístavu  Kč 1 000,-
b) Vystavení povolení  ke vjezdu do  veřejného přístavu pro
  provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi Kč 2 000,-
c) Vystavení povolení pro přepravu nebezpečných věcí  Kč 5 000,-
d) Vystavení povolení ke zřízení vrakoviště       Kč 2 000,-
e) Vystavení zvláštního povolení pro zvláštní přepravu (Čl. 1.21
  Řádu plavební bezpečnosti)              Kč 1 500,-
Položka 39
a) Vydání námořnické knížky         Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti
  - námořníka             Kč 1 500,-
  - důstojníka             Kč 2 000,-
  - kapitána              Kč 3 000,-
c) Vydání  dokladu (námořnická  knížka, průkaz  způsobilosti)
  náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený  Kč 400,-
Položka 40
Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového listu, jde-li o
- námořní jachty                    Kč 15 000,-
- ostatní námořní lodě                 Kč 30 000,-
Zmocnění:
Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).
Poznámka:
Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.
Položka 41
Výmaz námořní lodi z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o
 - námořní jachty                 Kč 2 000,-
 - ostatní námořní lodě              Kč 10 000,-
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.
Položka 42
a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě
- námořní jachty                  Kč 1 000,-
- ostatní námořní lodě               Kč 2 000,-
b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu
                            Kč 1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů, jde-li o
- námořní jachty                  Kč 1 000,-
- ostatní námořní lodě                   Kč 2 500,-
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.
2. Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.
Položka 43
Vydání povolení k provozování letiště, stanovení druhu letiště nebo změna druhu letiště
a) mezinárodní veřejné                 Kč 15 000,-
b) mezinárodní neveřejné                Kč 10 000,-
c) vnitrostátní veřejné                 Kč 5 000,-
d) vnitrostátní neveřejné                Kč 3 000,-
Položka 44
a) Udělení souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činnosti
  v ochranném pásmu letiště              Kč 10 000,-
b) Udělení souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné
  pásmo letiště                    Kč 5 000,-
Položka 45
a) Vydání licence k  provozování pravidelné obchodní letecké
  dopravy                       Kč 50 000,-
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké
  dopravy                       Kč 30 000,-
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi   Kč 15 000,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky, vydává-li povolení k provozování obchodní letecké dopravy zahraničnímu leteckému dopravci.
Položka 46
a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky
  včetně vydání palubních dokladů pro
  - letouny, vrtulníky                Kč 1 000,-
  - kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla  Kč 500,-
b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky
  pro
  - letouny, vrtulníky                 Kč 200,-
  - kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla  Kč 100,-
c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České
  republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno
                              Kč 50,-
Položka 47
Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky Kč 10 000,-
Položka 48
a) Vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu    Kč 200,-
b) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti leteckého personálu
                              Kč 50,-
Položka 49
Vydání povolení k provozování leteckých prací      Kč 5 000,-
Položka 50
Vydání povolení k provádění letecké činnosti pro vlastní potřebu
                            Kč 5 000,-
Položka 51
Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení
a letecké soutěže                    Kč 5 000,-
Položka 52
a) Schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Schválení typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání dokladu o schválení typu letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
              A     B     C     D    E

Balóny a vzducholodě   5 000    500   1 500    -    -
Kluzáky          8 000   2 500   2 500   200   -
Motorizované kluzáky
 a ultralehká letadla  10 000   3 000   3 000   200   -
Letouny a vrtulníky
 do 5 700 kg      20 000   5 000   5 000   500 2 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg       50 000  15 000   15 000  1 000 5 000
Položka 53
a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
               F    G

Balóny a vzducholodě   1 000   100
Kluzáky          3 000   300
Motorizované kluzáky
 a ultralehká letadla  3 500   350
Letouny a vrtulníky
 do 5 700 kg       7 000   700
Letouny a vrtulníky
 nad 5 700 kg      15 000  1 500
Zmocnění:
Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.
Poznámka:
Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky.
Položka 54
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem N
b) Schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem O
c) Uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu vydaného leteckým úřadem jiného státu
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem P
Pohonné jednotky
                  H      I       J
 - pro zástavbu do kluzáků
  a ultralehkých letadel    3 000    1 500     1 500
 - pístové           6 000    3 000     3 000
 - turbovrtulové,
  turbohřídelové a proudové  10 000    5 000     5 000

Vrtule a vrtulové jednotky
                  K      L       M

- pevné dřevěné vrtule     1 000     500      500
- pevné kompozitové
  a kovové vrtule       2 000    1 000     1 000
- přestavitelné vrtule     3 000    2 000     2 000
- stavitelné vrtulové jednotky 5 000    3 000     3 000

                  N      O      P

- pomocná energetická jednotka 6 000    3 000     2 000
              Poznámka:
Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.
Položka 55
1. Schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví
a) součásti výstroje letadel              Kč 1 000,-
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového
  schvalování letadla                 Kč 4 000,-
c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení     Kč 1 000,-
d) pro  ovládání  a  monitorování  letištního  světelného
  zabezpečovacího zařízení               Kč 2 000,-
e) pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení
  (radiokomunikačního, radionavigačního,
  radiolokačního)                   Kč 4 000,-
f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti  Kč 2 000,-
g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů   Kč 1 000,-
h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení
  letů                             Kč 4 000,-
i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel
  po zemi                       Kč 1 000,-
j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel
  po zemi                       Kč 4 000,-
k) monitorovací soustavy                Kč 4 000,-
l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování  Kč 2 000,-
m) pozemního zdroje energie pro letadla         Kč 2 000,-
n) leteckého trenažéru nebo simulátoru         Kč 25 000,-
o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla    Kč 500,-
p) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu
  vydaného leteckým úřadem jiného státu      80 % z poplatků
                       podle písmen a) až o)
2. Schválení podstatné změny nebo modifikace
a) soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou
  způsobilost                     Kč 2 000,-
b) zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla 50 % z poplatku
                          podle bodu 1
Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení způsobilosti výrobků uvedených pod písmeny d) až k) této položky.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
2. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
Položka 56
a) Vydání rozhodnutí o změně kategorie železniční dráhy Kč 2 000,-
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
  - celostátní nebo regionální            Kč 10 000,-
  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky  Kč 3 000,-
  - lanové                      Kč 1 000,-
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy     Kč 1 000,-
d) Návrh provozovatele dráhy na zrušení úředního
  povolení k provozování dráhy            Kč  500,-
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
  - celostátní nebo regionální            Kč 10 000,-
  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce  Kč 3 000,-
  - lanové                      Kč 1 000,-
f) Změna licence k provozování drážní dopravy     Kč 1 000,-
g) Návrh dopravce na odejmutí licence         Kč  500,-
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla
  na drahách Kč 500,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o 50 %, jestliže délka dopravní cesty vlečky je 1000 m a kratší.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene h) této položky za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.
Položka 57
a) Schválení typu drážního vozidla
- elektrické  lokomotivy,  elektrické  jednotky,  motorové
   lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod.,
   vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících,
   tramvaje, trolejbusy               Kč 30 000,-
 - osobní  vozy, speciálně  konstruovaná železniční vozidla
   s vlastním pohonem     k výstavbě, opravám a údržbě drah
                            Kč 15 000,-
 - nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez
   vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla
   lanových drah                   Kč 10 000,-
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od
  schváleného typu                   Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla Kč 100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického
  zařízení                        Kč 50,-
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob
  provádějících revize určených technických zařízení o další
  technická zařízení téhož druhu             Kč 100,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle písmene b) této položky bez ohledu na počet odchylek od schváleného typu [§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah] v rámci schválení jedné změny.
2. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky od osob uvedených v § 62 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
3. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) této položky pouze jednou, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).
  
ČÁST IV
Hornická činnost
Položka 58
a) Vydání oprávnění  k hornické činnosti8)  nebo k činnosti
  prováděné hornickým způsobem             Kč 1 000,-
b) Vydání povolení k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné
  hornickým způsobem                  Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k odběru výbušnin, rozhodnutí o umístění skladu
  výbušnin pod povrchem při hornické činnosti nebo na povrchu
  v hranicích dobývacího prostoru            Kč 300,-
d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin  Kč 300,-
e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací
                             Kč 250,-
f) Vydání povolení důlního díla nebo důlní stavby, nebylo(a)-li
  povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky,
  přípravy a dobývání)                  Kč 300,-
g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických
  zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných
  zpracovávat odborné posudky  a provádět zkoušky vybraných
  důlních strojů, zařízení a pomůcek           Kč 300,-
h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících
  k vykonávání  hornické  činnosti  nebo  činnosti prováděné
  hornickým způsobem                   Kč 300,-
i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje
  nebo pomůcky                      Kč 300,-
j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru      Kč 1 000,-
k) Povolení uvádět výbušniny a pomůcky do oběhu      Kč 500,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmen a), b) a k) této položky o 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.
Poznámka:
Povolením podle písmene k) této položky se rozumí povolení podle § 21 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
nadpis vypuštěn
Položka 59
a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů   Kč 2 000,-
b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek
  nerostů                        Kč 500,-
c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru
                            Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Puncovnictví
Položka 60
a) Ověření platnosti puncovní značky            Kč 20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky      Kč 200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky  Kč 40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu
  registrovaných slitin                 Kč 400,-
e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky
                             Kč 100,-
Poznámky:
1. Za zrušení výrobní značky z podnětu správního orgánu se poplatek nevybírá.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky za převod přidělené výrobní značky podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).
Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek
Položka 61
a) Návrh na povolení spojení soutěžitelů Kč 100 000,-
b) Návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení Kč 10 000,-
Poznámky:
1. Návrhem podle písmene a) této položky se rozumí návrh podle § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
2. Návrhem podle písmene b) této položky se rozumí návrh podle § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
Položka 62
a) Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele Kč 30 000,-
b) zrušeno
Poznámky:
1. Návrh zpoplatňovaný podle písmene a) této položky je upraven v § 97 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Poplatek podle této položky se platí při podání návrhu.
Dluhopisy, hypoteční zástavní listy, obchodování s cennými papíry, burzy, povolení v pojišťovnictví
Položka 63
a) Podání žádosti o schválení prospektu cenného papíru nebo
  emisních podmínek dluhopisu anebo dluhopisového programu
                            Kč 10 000,-
b) Podání žádosti o schválení užšího prospektu cenného papíru nebo
  dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového
  programu anebo změny emisních podmínek dluhopisu   Kč 5 000,-
c) Podání žádosti o povolení zúžení obsahu prospektu nebo užšího
  prospektu                      Kč 3 000,-
d) Podání žádosti o schválení dodatku užšího prospektu cenného
  papíru                        Kč 2 500,-
e) Podání žádosti o schválení dokumentů (za každý dokument)
                             Kč 200,-
f) Podání žádosti
  - o souhlas s obsahem nabídky převzetí registrovaných cenných
   papírů                       Kč 5 000,-
  - o povolení ke zcizení nebo k smluvnímu nabytí účastnických
   cenných papírů cílové společnosti         Kč 1 000,-
  - o vydání rozhodnutí o  zániku povinnosti učinit nabídku
   převzetí z důvodu snížení podílu na hlasovacích právech nebo
   z důvodu dosažení podílu v důsledku navýšení základního
   kapitálu                      Kč 1 000,-
  - o vydání rozhodnutí o zproštění obchodníka s cennými papíry
   oznamovací povinnosti               Kč 1 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při zrušení
   registrace účastnických cenných papírů nebo při změně druhu
   akcií nebo omezení jejich převoditelnosti     Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy, na jehož
   základě se berou akcie z oběhu při snížení základního
   kapitálu                      Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při fúzi akciové
   společnosti s akciovou společností nebo společností s ručením
   omezeným                      Kč 5 000,-
  - o souhlas s  obsahem veřejného návrhu  smlouvy učiněném
   nástupnickou akciovou společností  při rozdělení akciové
   společnosti se založením nových právnických osob v případě
   nerovnoměrného výměnného poměru          Kč 5 000,-
  - o souhlas s  obsahem veřejného návrhu  smlouvy učiněném
   nástupnickou společností s ručením omezeným při rozdělení
   akciové společnosti se založením nových právnických osob
   v případě vypořádání s akcionáři, kteří nesouhlasili se svou
   účastí v této společnosti,             Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem  veřejného návrhu smlouvy učiněného
   nástupnickou společností při rozdělení akciové společnosti
   sloučením                     Kč 5 000,-
g) Podání rozkladu proti rozhodnutí Komise pro cenné papíry
  - fyzickou  osobou,  která  není  podnikatelem nebo jejíž
   podnikatelská činnost nesouvisí s rozhodnutím    Kč 500,-
  - v ostatních případech               Kč 3 000,-
Osvobození:
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.
2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 77 odst. 6 a § 78g odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
Položka 64
a) Podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací
  nebo zajišťovací činnosti              Kč 50 000,-
b) Podání žádosti
  - o registraci pojišťovacího zprostředkovatele
   se základním kvalifikačním stupněm
   odborné způsobilosti               Kč 2 000,-
  - o registraci pojišťovacího zprostředkovatele
   se středním nebo vyšším kvalifikačním
   stupněm odborné způsobilosti           Kč 10 000,-
  - o registraci samostatného likvidátora
   pojistných událostí                Kč 10 000,-
  - o udělení souhlasu s nabytím účasti
   v pojišťovně                   Kč 20 000,-
  - o schválení převodu pojistného kmene
   pojišťovny                    Kč 20 000,-
  - o schválení záměru sloučení, splynutí,
   rozdělení nebo přeměny pojišťovny
   nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení
   pojišťovny provozující souběžně
   životní a neživotní pojištění           Kč 20 000,-
  - o udělení souhlasu s jiným finančním
   umístěním nebo o udělení souhlasu s tvorbou
   jiné rezervy                   Kč 5 000,-
  - o udělení předchozího souhlasu se změnou
   člena statutárního nebo dozorčího orgánu
   nebo osoby, která má vykonávat funkci
   prokuristy tuzemské pojišťovny nebo
   zajišťovny, anebo pověřeného zástupce
   pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě,
   než je stát Evropského hospodářského prostoru   Kč 5 000,-
c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším
  kvalifikačním stupni odborné způsobilosti
  pojišťovacího zprostředkovatele           Kč 1 000,-
d) Podání žádosti o udělení
  - povolení ke vzniku burzy cenných papírů     Kč 200 000,-
 - povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry
                           Kč 200 000,-
  - povolení k vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými
   investičními instrumenty             Kč 100 000,-
  - povolení tiskárně k tisku listinných cenných papírů
                           Kč 100 000,-
 - povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního
   fondu nebo k podnikání  zahraniční osoby zabývající se
   kolektivním investováním na území České republiky
                            Kč 50 000,-
  - povolení k obchodování s cennými papíry nebo ke zřízení
   pobočky zahraničního obchodníka  s cennými papíry anebo
   k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky
   zahraničního  obchodníka s  cennými papíry,  který jako
   zahraniční banka již v České republice pobočku zřídil
                            Kč 50 000,-
  - povolení k vedení části evidence střediska    Kč 50 000,-
  - souhlasu s výkonem činnosti            Kč 5 000,-
  - povolení  k  vykonávání      odborné  obchodní činnosti pro
   obchodníka s cennými papíry (makléře)       Kč 3 000,-
e) Podání žádosti o změnu povolení
  - ke vzniku burzy cenných papírů          Kč 100 000,-
  - k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry
                           Kč 100 000,-
  - k vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými investičními
   instrumenty                    Kč 50 000,-
  - ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu nebo
   k podnikání  zahraniční osoby  zabývající se kolektivním
   investováním na území České republiky       Kč 10 000,-
  - k obchodování s cennými papíry nebo ke zřízení pobočky
   zahraničního obchodníka s cennými papíry anebo k poskytování
   investičních služeb  prostřednictvím pobočky zahraničního
   obchodníka s cennými papíry, který jako zahraniční banka již
   v České republice pobočku zřídil         Kč 10 000,-
  - k vedení části evidence střediska         Kč 10 000,-
  - k vykonávání  odborné obchodní  činnosti pro  obchodníka
   s cennými papíry (makléře)            Kč 2 000,-
f) Podání žádosti o odnětí
  - povolení a souhlasu udělovaných podle písmene c), s výjimkou
   žádosti o odnětí povolení k vykonávání odborné obchodní
   činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře) Kč 3 000,-
  - povolení  k  vykonávání  odborné  obchodní činnosti pro
   obchodníka cennými papíry (makléře)        Kč 1 000,-
g) Podání žádosti o udělení předchozího souhlasu s volbou nebo
  jmenováním člena představenstva nebo dozorčí rady investiční
  společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými
  papíry nebo se vznikem oprávnění osoby fakticky řídící činnost
  obchodníka s  cennými papíry nebo  s nabytím podílu  na
  hlasovacích právech nebo na základním kapitálu investiční
  společnosti nebo investičního fondu anebo s nabytím nebo
  zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry
                            Kč 1 000,-
h) Podání žádosti o
  - udělení  povolení k  rozdělení, sloučení  nebo splynutí
   investičních společností nebo investičních fondů Kč 50 000,-
  - udělení povolení  k vydání podílových  listů za účelem
   vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)
                            Kč 20 000,-
  - udělení povolení k přeměně investičního fondu na otevřený
   podílový fond                   Kč 20 000,-
  - udělení povolení ke  vzniku podílového fondu splynutím,
   k přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový
   fond                       Kč 10 000,-
  - udělení povolení ke sloučení podílových fondů   Kč 5 000,-
  - odnětí povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření
   podílového fondu                  Kč 2 000,-
  - schválení změny statutu investičního nebo podílového fondu
                            Kč 1 000,-
i) Podání žádosti o udělení povolení k rozdělení, sloučení nebo
  splynutí burzy cenných papírů            Kč 20 000,-
j) Podání žádosti o schválení dražebního řádu obchodníka s cennými
  papíry                        Kč 3 000,-
k) Poskytnutí státní záruky              0,5 % ze
                           zaručené
                           částky
Osvobození:
Od poplatku podle písmene k) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. a Česká exportní banka, a. s.
Zmocnění:
Správní orgán upustí od vybrání poplatku podle písmene e) druhé odrážky této položky, je-li žádáno jen o změny v tržním řádu.
Poznámky:
1. Státní zárukou se rozumí státní záruka podle § 73 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) osmé odrážky této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání a oprávnění k provozování převzatého vysílání
Položka 65
zrušena
Položka 66
a) Podání žádosti
  - o udělení oprávnění k provozování
   televizního vysílání               Kč 50 000,-
  - o prodloužení doby platnosti oprávnění
   k provozování televizního vysílání        Kč 50 000,-
b) Podání žádosti
  - o udělení oprávnění k provozování
   rozhlasového vysílání               Kč 15 000,-
  - o prodloužení doby platnosti oprávnění
   k provozování rozhlasového vysílání        Kč 15 000,-
c) Podání přihlášky k provozování převzatého
  vysílání v kabelovém systému nebo
  prostřednictvím družic               Kč 50 000,-
d) Podání žádosti o změny skutečností uvedených
  - v žádosti o udělení oprávnění k provozování
   televizního vysílání               Kč 10 000,-
  - v žádosti o udělení oprávnění k provozování
   rozhlasového vysílání               Kč 3 000,-
  - v přihlášce k provozování převzatého
   vysílání v kabelovém systému
   nebo prostřednictvím družic            Kč 10 000,-
e) Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o prodloužení
doby
  platnosti oprávnění k provozování celoplošného
  televizního vysílání              Kč 200 000 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmena d) této položky nevybere správní orgán za změny, které se provádějí též zápisem v obchodním rejstříku [§ 14 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů].
  
ČÁST V
Veterinární povolení, osvědčení, ověření chmele, šlechtitelská osvědčení, ochrana a registrace odrůd rostlin a plemen zvířat, registrace přípravků na ochranu rostlin, révové víno
Položka 67
Vydání osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku [§ 32 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.]
a) za každou i započatou tunu
  zásilky jatečních zvířat      Kč 170
                   nejméně však Kč   1 120,-
b) za každou i započatou tunu
  zásilky živočišných produktů    Kč 170
                   nejméně však Kč   1 120,-
c) za každou i započatou tunu
  zásilky ostatních druhů zvířat   Kč 170
                   nejméně však Kč   1 120,-
d) za každou i započatou tunu
  zásilky produktů rybolovu
  do 100 tun včetně         Kč 170
                   nejméně však Kč   1 120,-
  - překračuje-li zásilka produktů
   rybolovu 100 tun         Kč 80
                   za každou další tunu
                   nad 100 tun včetně
  - překračuje-li zásilka produktů
   rybolovu, které neprošly jiným
   předzpracováním než odstraněním
   střev, 100 tun          Kč 50
                   za každou další tunu
                   nad 100 tun včetně

Poznámka:
Minimální sazba poplatku ve výši 1 120 Kč se nepoužije, jde-li o zásilku drůbeže, ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel a jiného hmyzu, plazů a obojživelníků, dalších bezobratlých, kožešinových zvířat a zvířat nebezpečných druhů pro zoologické zahrady a cirkusy, včetně sudokopytníků a koňovitých.
Položka 68
a) Schválení veterinárního přípravku podle § 65
  odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči  a  o  změně některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů, a jeho zápis do
  Seznamu schválených veterinárních přípravků   Kč 6 000,-
b) Vydání  povolení  k  výrobě  veterinárních
  přípravků podle § 65 odst. 1 písm. d) zákona č.
  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících  zákonů (veterinární
  zákon), ve znění pozdějších předpisů     Kč 10 000,-
c) Vydání  osvědčení  o  odborné  způsobilosti
  prodejce veterinárních přípravků podle § 66a
  odst. 3 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči  a  o  změně některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů             Kč 2 000,-
d) Zápis veterinárního technického prostředku do
  Seznamu technických prostředků pro veterinární
  použití podle § 65 odst. 2 písm. a) zákona č.
  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících  zákonů (veterinární
  zákon), ve znění pozdějších předpisů        Kč 1 000,-
e) Změna rozhodnutí  o schválení veterinárního
  přípravku podle § 65 odst. 1 písm. a) zákona č.
  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících  zákonů (veterinární
  zákon), ve znění pozdějších předpisů        Kč 1 000,-
f) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení
  veterinárního přípravku podle § 65 odst. 1
  písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
  péči a o změně některých souvisejících zákonů
  (veterinární  zákon),  ve  znění pozdějších
  předpisů                      Kč 2 000,-
Položka 69
Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel (§ 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů)
-   za jedno zvíře                   Kč 50,-
-   za více než jedno zvíře              Kč 100,-
nadpis vypuštěn
Položka 70
Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů
(§ 27 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů)              Kč 100,-
Položka 71
a) Schválení a registrace hospodářství, popřípadě
  jiného  zařízení,  trhu,  shromažďovacího
  střediska nebo karanténního střediska [§ 49
  odst. 1 písm. h) bod 1 zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči a  o změně  některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů]            Kč 200,-
b) Schválení  a  registrace  podniku, závodu,
  popřípadě jiného zařízení [§ 49 odst. 1 písm.
  h) bod 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
  péči a o změně některých souvisejících zákonů
  (veterinární  zákon), ve  znění pozdějších
  předpisů]                     Kč 500,-
 c) Registrace  dopravce,  který  přepravuje
  živočišné produkty, nebo obchodníka [§ 49
  odst. 1 písm. h) bod 3 zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární  péči a  o změně  některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů]             Kč 500,-
d) Vydání závazného posudku
  (§ 56 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
  a o změně některých souvisejících
  zákonů)                        Kč 300,-
Položka 72
a) Registrace soukromého veterinárního technika (§ 64 zákona č.
  166/1999 Sb.,  o veterinární péči a  o změně některých
  souvisejících zákonů)                Kč 1 000,-
b) Vydání povolení k  provádění laboratorní, popřípadě jiné
  veterinární diagnostické činnosti  (§ 50 zákona č. 166/1999
  Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících zákonů)           Kč 2 000,-
c) Vydání povolení k provozování asanačního podniku (§ 50 zákona
  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
  souvisejících zákonů)                Kč 3 000,-
d) Vydání povolení k  provozování jiné veterinární asanační
  činnosti (§ 51 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
  a o změně některých souvisejících
  zákonů)                       Kč 1 000,-
Položka 73
a) Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat (§ 13 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání)
za jedno zvíře                  Kč 3 000,-
za více než jedno zvíře              Kč 5 000,-
b) Udělení akreditace uživatelského zařízení k chovu zvířat pro
pokusné účely (§ 21 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání)                    Kč 10 000,-
Položka 74
Vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení, která chovají
nebo dodávají zvířata pro pokusné účely         Kč 5 000,-
Položka 75
a) Ověřování (§ 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele) chmele
  hlávkového (za 100 kg)                 Kč 25,-
b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného (za 100 kg)
                              Kč 30,-
c) Vystavení odrůdového certifikátu            Kč 30,-
d) Vystavení duplikátu ověřovací listiny          Kč 50,-
e) Kontrola chmele při přebalení (za 100 kg)        Kč 15,-
Poznámka:
Kontrola chmele zpoplatňovaná podle písmene e) této položky je upravena v ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.
Položka 76
a) Vydání rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv,
  doplňkových látek nebo premixů           Kč 10 000,-
b) Změny zápisů v rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce
  krmiv, doplňkových látek nebo premixů         Kč 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
Položka 77
a) Vydání rozhodnutí o udělení  souhlasu k výkonu odborných
  činností                       Kč 2 000,-
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání
  právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo
  fyzické osoby, která  je podnikatelem, jako chovatelského
  podniku                       Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 3 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
2. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Položka 78
Vydání  rozhodnutí o  prodloužení doby  platnosti rozhodnutí
o udělení  souhlasu k  výkonu odborných  činností, o uznání
chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě
sdružení  právnických  osob  nebo  fyzické  osoby, která je
podnikatelem, jako chovatelského podniku         Kč 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňovaná podle této položky jsou upravena v ustanoveních § 3, 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Položka 79
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo
  rostlinné produkty určené pro vývoz          Kč 500,-
b) Přezkoušení zamořenosti pozemku nebo objektu karanténním
  škodlivým organismem před uplynutím doby stanovené v mimořádném
  rostlinolékařském opatření               Kč 100,-
c) Povolení dovozu zásilek určených pro výzkumné
  nebo šlechtitelské účely                Kč 500,-
d) Povolení k přechovávání karanténních škodlivých organismů,
  k jejich rozmnožování nebo k jiné manipulaci s nimi pro účely
  rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin
                             Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.
Poznámka:
Osvědčení zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a povolení zpoplatňovaná podle písmene d) této položky jsou upravena v ustanovení § 14 odst. 3 téhož zákona.
Položka 80
Podání žádosti o registraci (§ 18 zákona č. 147/1996 Sb.) jednoho přípravku na ochranu rostlin, jehož
a) účinná složka nebyla dosud v tuzemsku hodnocena   Kč 40 000,-
b) účinná látka byla v tuzemsku hodnocena       Kč 25 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.
Položka 81
Podání žádosti o prodloužení registrace přípravků na ochranu rostlin,
a) lze-li využít původní hodnocení           Kč 5 000,-
b) nelze-li využít původní hodnocení          Kč 12 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.
Položka 82
Podání žádosti o povolení změny v registraci přípravku na ochranu
rostlin                          Kč 500,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.
Položka 83
Podání žádosti
a) o převod nebo rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin
                            Kč 2 000,-
b) o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin  Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.
Položka 84
Podání žádosti o vydání souhlasu
a) k použití přípravku na ochranu rostlin zvlášť nebezpečného pro
  zvěř                          Kč 100,-
b) k experimentálnímu použití přípravku na ochranu rostlin
                            Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene b) této položky je osvobozena žádost, která se týká biologického přípravku na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.
Položka 85
Podání žádosti o povolení k použití
a) neregistrovaného přípravku             Kč 10 000,-
b) registrovaného přípravku odchylně  od podmínek stanovených
  v rozhodnutí o jeho registraci            Kč 3 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 83 zde platí obdobně.
Položka 86
Podání žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu Kč 500,-
Položka 87
Podání žádosti
a) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího
  materiálu do oběhu (§ 16 zákona)           Kč  100,-
b) o registraci odrůdy (§ 28 a 29 zákona)        Kč 2 000,-
c) o prodloužení registrace odrůdy           Kč  500,-
Položka 87a
Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu (§ 22 odst. 1
zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin)                     Kč  100,-
Položka 88
Podání žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě rostlin (§ 8
a násl. zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných  rostlin, ve  znění pozdějších  předpisů, (zákon
o ochraně     práv k odrůdám)                Kč 1 000,-
nadpis vypuštěn
Položka 89
zrušena
Položka 90
Podání návrhu na udělení nucené licence (§ 21
zákona č. 408/2000 Sb.)                 Kč 3 000,-
Položka 91
a) Zápis změny v osobě žadatele (§ 15 zákona
  č. 408/2000 Sb.)                    Kč 500,-
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné
  odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k
  chráněné odrůdě (§ 24 zákona č. 408/2000 Sb.)    Kč 1 000,-
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení,
  obchodního jména, trvalého pobytu nebo sídla
  držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí
  licence (§ 26 zákona č. 408/2000 Sb.)         Kč 200,-
Položka 91a
a) vydání osvědčení pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku Kč 1 000,-
b) vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích jedlých hub určených pro potravinářské účely Kč 500,-
c) vydání osvědčení pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor Kč 1 000,-
d) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce Kč 1 000,-
e) účast na senzorických zkouškách Kč 1 000,-
f) vydání dokladu o senzorické zkoušce Kč 1 000,-
g) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením Kč 1 000,-
Poznámka:
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmena b) nebo c) nebo osvědčení nebo dokladu podle písmena d) se vyměřuje poplatek podle položky 19.
Položka 92
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů Kč 250,-
b) Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce, za jeden kalendářní rok, pokud množství zatřiďovaného vína nepřesáhne 10 tis. litrů v šarži Kč 0,-
c) Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži Kč 300,-
d) Vydání rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži Kč 500,-
Poznámka:
Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 19 odst. 4 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), a rozhodnutí zpoplatňovaná podle písmen b) až d) této položky jsou upravena v ustanovení § 26 odst. 2 téhož zákona.
Položka 92a
Podání žádosti
a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného
  rostlinného přípravku nebo substrátu,        Kč 3 000,-
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci
  hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného
  rostlinného přípravku nebo substrátu          Kč 500,-
ČÁST VI
Licence v zahraničním obchodě, obchod s vojenským materiálem
Položka 93
a) Úřední povolení (licence) povolující vývoz     0,5 % z ceny
                            vyváženého
                            zboží nebo
                              služby
                              nejméně
                             Kč 500,-
b) Úřední povolení (licence) povolující vývoz oceli,
  uhlí a koksu                    0,1 % z ceny
                              nejméně
                             Kč 500,-
c) Úřední povolení (licence) povolující dovoz       Kč 500,-
d) Úřední povolení (licence) povolující vývoz
  v souladu s mezinárodní smlouvou            Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují úřední povolení (licence) povolující vývoz pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.
Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou licence vydané podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
Položka 94
a) Povolení provádět obchod s vojenským materiálem   Kč 5 000,-
b) Licence na vývoz vojenského materiálu a licence
  na obchod s vojenským materiálem bez přímého
  průvozu územím České republiky           0,5 % z ceny
                            vyváženého
                            zboží nebo
                              služby
                              nejméně
                             Kč 500,-
c) Licence na dovoz vojenského materiálu         Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují licence povolující vývoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.
Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou povolení a licence vydané podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Položka 95
Udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného
zboží (zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu
zboží a technologií podléhajících mezinárodním
kontrolním režimům)                    Kč 500,-
nadpis vypuštěn
Řízení podle atomového zákona
Položka 96
Podání žádosti o vydání povolení
a) k umístění jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným
  zdrojem ionizujícího záření             Kč 5 000,-
b) k provozu
  - jaderného zařízení                Kč 5 000,-
  - pracoviště s velmi významným zdrojem
   ionizujícího záření                Kč 5 000,-
  - pracoviště s významným zdrojem
   ionizujícího záření                Kč 1 000,-
c) k uvádění radionuklidů do životního prostředí     Kč 200,-
d) k nakládání se zdroji ionizujícího záření       Kč 200,-
e) k dovozu nebo vývozu jaderných položek nebo
  k průvozu jaderných materiálů a vybraných položek   Kč 500,-
  f) k přepravě
  - velmi významných zdrojů ionizujícího záření     Kč 500,-
  - jaderných materiálů                Kč 2 000,-
g) k zpětnému  dovozu  radioaktivních  odpadů  vzniklých  při
  zpracování materiálů vyvezených z České republiky  Kč 1 000,-
Osvobození:
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů.
Položka 97
Podání žádosti
a) o typové schválení obalových souborů
- typu A                       Kč 1 000,-
- typu B                       Kč 5 000,-
- typu "průmyslová zásilka"              Kč 500,-
b) o typové schválení
- velmi významných zdrojů ionizujícího záření    Kč 1 000,-
- ostatních zdrojů ionizujícího záření         Kč 200,-
- ochranných pomůcek                  Kč 200,-
Rádiové stanice
Položka 98
Vydání potvrzení  k dovozu, průvozu  nebo vývozu vysílacích
rádiových stanic                     Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.
  
ČÁST VII
Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza na hranicích republiky, registrace námořnické knížky
Položka 99
a) Vydání cestovního dokladu               Kč 200,-
- osobám do 15 let                   Kč 50,-
b) Vydání cestovního  průkazu nebo průkazu  pro překračování
  státních hranic                     Kč 50,-
c) Prodloužení platnosti cestovního dokladu nebo zapsání každého
  dítěte do vydaného cestovního dokladu anebo provedení každé
  další změny v cestovním dokladu             Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad urychleně na výslovnou žádost poplatníka.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Položka 100
a) Povolení k pobytu cizinci              Kč 1 000,-
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let           Kč 500,-
c) Prodloužení platnosti průkazu povolení k pobytu
  pro cizince                     Kč 1 000,-
d) Provedení změny v průkazu povolení k pobytu
  pro cizince (za každou změnu)             Kč 300,-
e) Vydání průkazu povolení k pobytu pro cizince
  náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený
  nebo odcizený                    Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání průkazu povolení k pobytu náhradou za rozhodnutí o povolení k pobytu a za vydání tohoto průkazu náhradou za potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu.
Položka 101
a) Udělení českého víza k pobytu na území České
  republiky na hraničním přechodu České republiky   Kč 1 500,-
b) Udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území
  České republiky                   Kč 1 000,-
c) Udělení průjezdního víza jednosměrného, výjezdního
  víza, víza za účelem strpění pobytu na území
  České republiky                    Kč 200,-
d) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů
  uděleného na hraničním přechodu České republiky
  nebo českým zastupitelským úřadem           Kč 200,-
e) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad
  90 dnů, včetně prodloužení jeho platnosti      Kč 1 000,-
f) Prodloužení platnosti víza za účelem strpění
  pobytu                         Kč 200,-
g) Ověření pozvání cizince do České republiky       Kč 200,-
Osvobození:
Od poplatků podle této položky je osvobozeno:
a) Udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na české vízum z důvodů zdravotnické pomoci.
b) Udělení nebo prodloužení platnosti českého víza cizinci mladšímu 15 let. Za udělení českého víza se považuje i zapsání dítěte mladšího 15 let narozeného na území České republiky do víza zákonného zástupce. Od poplatku podle této položky je osvobozeno i prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 15 let.
c) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky cizinci, který požádal o dočasnou ochranu, a udělení českého víza opravňujícího cizince k pobytu za účelem dočasné ochrany, o které požádal na území České republiky, včetně prodloužení jeho platnosti.
Zmocnění:
1. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.
2. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
Správní orgán nevybere poplatek, pokud provádí zpoplatňovaný úkon podle této položky z moci úřední.
nadpis vypuštěn
Položka 102
Registrace námořnické knížky                Kč 50,-
Katastr nemovitostí
Položka 103
a) Vydání  výpisu z  katastru nemovitostí  nebo z  bývalého
  pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel10)
  katastru  nemovitostí nebo  bývalého pozemkového  katastru
  v katastrálním území                  Kč 100,-
b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami
  v dřívějších  pozemkových  evidencích  nebo  pravomocných
  rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20
  parcel z těchto písemných operátů a rozhodnutí v každém
  katastrálním území                   Kč 100,-
c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového
  katastru za každý i jen započatý formát A4       Kč 50,-
d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
  parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za
  každý i jen započatý formát A4             Kč 100,-
e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji
  katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel
  uvedených  v novém  stavu geometrického  plánu v  každém
  katastrálním území                   Kč 100,-
f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční
  knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20
  parcel                         Kč 100,-
g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou
  stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání
  druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za
  každý i jen započatý formát A3             Kč 30,-
h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin
  katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou
  i započatou stránku                   Kč 50,-
i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových
  evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen
  započatých 20 parcel v jednom katastrálním území    Kč 300,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele) souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděným nebo již převedeným podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
1. Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce zvýší správní orgán poplatek podle této položky na dvojnásobek.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámky:
1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také zemědělský nebo lesní pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, dokončená nebo rozestavěná stavba na cizím pozemku, byt nebo nebytový prostor evidovaný v katastru nemovitostí.10)
2. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.
Položka 104
Návrh  na zahájení  řízení o  povolení vkladu  do katastru
nemovitostí                        Kč 500,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedená v bodech 1 a 2 k položce 103 sazebníku zde platí obdobně.
2. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s realizací zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
4. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., vybere správní orgán poplatek v úhrnu nejvýše 5000 Kč.
Poznámka:
Návrhem na zahájení řízení o povolení vkladů do katastrů nemovitostí se rozumí návrh podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
Normalizace a měření
Položka 105
Registrace výrobce nebo opravce měřidel          Kč 200,-
Položka 106
Autorizace k úřednímu měření              Kč 1 000,-
Celní řízení
Položka 107
Dodatečné potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají
v řízení před celním orgánem               Kč 150,-
Položka 108
Rozhodnutí o původu zboží                 Kč 350,-
nadpis vypuštěn
Položka 109
Rozhodnutí o sazebním zařazení zboží           Kč 350,-
  
ČÁST VIII
Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Osvobození k části VIII
Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b), 119 písm. c), 123 písm. c) a 127 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených příslušným státním orgánem, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a podle § 16 téhož zákona.
Poznámky k části VIII
1. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 112 písm. d) a položce 117 písm. c).
2. Poplatky zaplacené podle položek 112 písm. a), 116 písm. a), 119 písm. a), 123 písm. a), 124 písm. a) a 125 v případě zastavení řízení o přihlášce se nevracejí.
Položka 110
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních
listin a záznamů                     Kč 100,-
                             za každou
                            i započatou
                              stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
nadpis vypuštěn
Položka 111
a) Podání žádosti
  - o první prodloužení lhůty              Kč 200,-
  - o každé další prodloužení lhůty           Kč 500,-
  - o prominutí zmeškání lhůty             Kč 1 000,-
b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví
                            Kč 1 000,-
c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)
                             Kč 500,-
Vynálezy
Položka 112
a) Podání přihlášky vynálezu
Kč 1 200,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
   výlučně původce(i)                  Kč 600,-
b) Podání žádosti
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou     Kč 800,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele
   nebo převod patentu na jiného majitele        Kč 600,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele
   vynálezu nebo majitele patentu            Kč 300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele nebo původce
   vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce -
   za každou přihlášku nebo patent           Kč 100,-
- o zápis licence k vynálezu do rejstříku        Kč 200,-
- o nucenou licenci k vynálezu            Kč 5 000,-
- o převedení autorského osvědčení na patent     Kč 2 000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku     Kč 100,-
c) Podání žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky
  vynálezu                       Kč 3 000,-
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok   Kč 500,-
d) Vydání patentové listiny do rozsahu
- deset stran strojopisu              Kč 1 600,-
  
- za každou další stranu               Kč 200,-
Položka 113
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá
  do rozsahu patentu                  Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců
  od nabytí účinnosti patentu             Kč 1 000,-
nadpis vypuštěn
Položka 114
zrušena
Položka 115
Za úkony  Úřadu průmyslového vlastnictví  spojené s podáním
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci
                            Kč 1 500,-
Užitné vzory
Položka 116
a) Podání přihlášky užitného vzoru           Kč 1 000,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
   původce(i)                      Kč 500,-
b) Podání žádosti
- o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku     Kč 500,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele
   nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele    Kč 600,-
- o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo
   majitele užitného vzoru               Kč 300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele nebo
   majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce
   za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru    Kč 100,-
- o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku    Kč 200,-
- o nucenou licenci k užitnému vzoru         Kč 5 000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku    Kč 100,-
Položka 117
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá
  do rozsahu zapsaného užitného vzoru         Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku   Kč 500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru          Kč 2 500,-
Poznámka:
Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.
Položka 118
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
- poprvé o tři roky                   Kč 3 000,-
- podruhé o tři roky                  Kč 6 000,-
Poznámky:
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
Průmyslové vzory
Položka 119
a) Podání přihlášky průmyslového vzoru         Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
   výlučně původce(i)                  Kč 500,-
b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru     Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
   výlučně původce(i)                  Kč 500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené
   v přihlášce                     Kč 400,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)
                             Kč 200,-
c) Podání žádosti
  - o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele
                             Kč 600,-
  - o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo
   majitele průmyslového vzoru             Kč 300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele, majitele nebo
   původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce
   do rejstříku                     Kč 100,-
  - o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů   Kč 200,-
Položka 120
a) Podání žádosti o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku
  spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru    Kč 3 000,-
b) Podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru
  z rejstříku                     Kč 1 000,-
- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené
   v průmyslovém vzoru                 Kč 100,-
Položka 121
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
- poprvé o pět roků Kč 2 000,-
- podruhé o pět roků Kč 3 000,-
Poznámka:
Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
Položka 122
a) Podání žádosti o odklad zápisu průmyslového vzoru
  do rejstříku                      Kč 500,-
b) Podání žádosti o odklad oznámení o zápisu průmyslového
  vzoru do rejstříku                   Kč 500,-
Ochranné známky a označení původu
Položka 123
a) Podání přihlášky
  - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků
   nebo služeb                        Kč 4 000,-
  - kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků
   nebo služeb                    Kč 10 000,-
  - za každou třídu výrobků nebo služeb
   nad tři třídy                    Kč 500,-
b) Podání námitek proti zápisu zveřejněného
  označení do rejstříku                Kč 1 000,-
c) Podání žádosti
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky   Kč 3 000,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky    Kč 5 000,-
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky,
   podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději
   však do šesti měsíců od tohoto data        Kč 6 000,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky,
   podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději
   však do šesti měsíců od tohoto data       Kč 10 000,-
  - o zápis převodu přihlášky na jiného
   přihlašovatele nebo převodu či přechodu
   práva k ochranné známce na jiného majitele     Kč 600,-
  - o zápis licence k ochranné známce do rejstříku   Kč 500,-
  - o změnu v ochranné známce, o změnu jména,
   příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení
   seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu
   zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy
   o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky,
   je-li žádáno jen o tento úkon            Kč 500,-
d) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky      Kč 1 000,-
e) Podání návrhu na výmaz ochranné známky z rejstříku  Kč 1 000,-
f) Podání žádosti
  - o mezinárodní zápis ochranné známky        Kč 2 500,-
  - o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky   Kč 2 500,-
  - o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu
   ochranné známky                  Kč 1 500,-
  - o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu
   jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   majitele mezinárodně zapsané ochranné známky,
   o zúžení seznamu výrobků
   nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky,
   je-li žádáno jen o tento úkon            Kč 500,-
  - o zápis zástavního práva k ochranné známce
   do rejstříku                    Kč 600,-
  - o zápis změny ve složení členů či společníků sdružení
   podnikatelů do rejstříku             Kč 1 000,-
Položka 124
a) Podání přihlášky označení původu           Kč 4 000,-
b) Podání žádosti
  - o zápis dalšího uživatele označení původu     Kč 3 000,-
  - o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele
   označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon    Kč 100,-
   - o převod označení původu              Kč 500,-
c) Podání žádosti o mezinárodní zápis označení
   původu                       Kč 1 500,-
Poznámka:
Poplatky podle položek 123 písm. f) a 124 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.
Topografie polovodičových výrobků
Položka 125
Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků   Kč 5 000,-
Položka 126
Podání  návrhu  na  výmaz  topografie polovodičových výrobků
z rejstříku                       Kč 4 000,-
Položka 127
Podání žádosti
- o zápis změny jména, příjmení  - názvu, bydliště - sídla
 přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo
 jeho zástupce                      Kč 100,-
- o zápis převodu na jiného majitele           Kč 600,-
- o zápis licence do rejstříku              Kč 200,-
- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků
                            Kč 5 000,-
  
ČÁST IX
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv
Položka 128
a) Podání žádosti
  - o registraci léčivého přípravku          Kč 2 000,-
  - o změnu rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 2 000,-
  - o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci
   léčivého přípravku                 Kč 2 000,-
b) Podání žádosti o převod registrace          Kč 2 000,-
c) Podání žádosti o povolení souběžného dovozu
  léčivého přípravku                  Kč 2 000,-
d) Podání žádosti o zrušení rozhodnutí o registraci
  léčivého přípravku                  Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podá-li držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, který je registrován v České republice i v členských státech Evropského společenství do 30. června 2004, žádosti o více změn registrace léčivého přípravku za účelem dosažení souladu podmínek registrace léčivého přípravku v České republice a v členských státech Evropského společenství, správní poplatek za takové žádosti podle písmene a) druhé odrážky této položky se stanoví v takové výši, jako by šlo o žádost jedinou.
3. Poplatek podle písmen a), b) nebo c) této položky se nevybírá, týká-li se úkon léčivého přípravku zařazeného do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle předpisu Evropských společenství,11a) a to po celou dobu zařazení takového léčivého přípravku do tohoto registru.
Položka 129
a) Podání žádosti
  - o registraci homeopatického přípravku       Kč 2 000,-
  - o změnu rozhodnutí o registraci homeopatického
   přípravku                     Kč 2 000,-
  - o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci
   homeopatického přípravku              Kč 2 000,-
b) Podání žádosti o převod registrace homeopatického
  přípravku                      Kč 2 000,-
c) Podání žádosti o povolení souběžného dovozu
  homeopatického přípravku               Kč 2 000,-
d) Podání žádosti o zrušení rozhodnutí o registraci
  homeopatického přípravku               Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Položka 130
Podání žádosti
- o povolení či změnu povolení k výrobě léčivých
 přípravků                       Kč 2 000,-
- o povolení či změnu povolení k činnosti kontrolní
 laboratoře                      Kč 2 000,-
- o povolení či změnu povolení k výrobě v zařízení
 transfúzní služby                   Kč 2 000,-
- o povolení či změnu povolení k výrobě medikovaných
  krmiv či veterinárních autogenních vakcín      Kč 2 000,-
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Položka 131
Podání žádosti
- o povolení či změnu povolení k distribuci léčivých
 přípravků                       Kč 2 000,-
- o rozšíření povolení k distribuci           Kč 2 000,-
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Položka 131a
za podání žádosti o registraci nebezpečné látky Kč 20 000,-
Položka 131b
a) Povolení k  zacházení s omamnými  látkami, psychotropními
  látkami,  přípravky je  obsahujícími a  některými látkami
  používanými  při  výrobě  nebo  zpracování  omamných nebo
  psychotropních látek                 Kč 3 000,-
b) Povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních
  látek, přípravků je obsahujících, některých látek používaných
  při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek
  a k vývozu pomocných látek               Kč 500,-
c) Povolení k vývozu nebo dovozu makoviny         Kč 500,-
d) Registrace výrobců, dovozců a vývozců pomocných
  látek                        Kč 1 000,-
e) Registrace prodejců pomocných látek         Kč 1 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za registraci výrobců, dovozců a vývozců pomocných látek, které jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb.; poplatek podle písmene e) této položky se vybere za registraci prodejců pomocných látek, které jsou uvedeny v příloze č. 10 téhož zákona.
Položka 131c
a) Vydání rozhodnutí  o zápisu do  Seznamu osob oprávněných
  k určitému  způsobu nakládání  s geneticky  modifikovanými
  organismy a produkty                Kč 10 000,-
b) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných
  organismů schválených pro uzavřené nakládání    Kč 2 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných
  organismů schválených pro uvádění do životního
  prostředí                      Kč 20 000,-
d) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných
  organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České
  republice                      Kč 30 000,-
Položka 131d
a) Podání žádosti o integrované povolení k zařízení
  uvedenému v příloze č. 1 zákona o integrované
  prevenci                      Kč 30 000,-
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení
  při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze
  č. 1 zákona o integrované prevenci         Kč 10 000,-
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při
  podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č.
  1 zákona o integrované prevenci           Kč 5 000,-
Zmocnění:
Správní orgán upustí od vybrání poplatku, je-li žádost o změnu integrovaného povolení podána na jeho výzvu podle § 19 odst. 2 písm. b) zákona o integrované prevenci.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatky podle písmene a) této položky za podání žádosti o integrované povolení k provozu zařízení, která jsou uvedena v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, a podle písmene b) této položky, vydává-li rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky, vydává-li integrované povolení k provozu zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, nebo vydává-li rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.
  
ČÁST X
Konzulární poplatky
Zmocnění k části X
1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy, jde-li o položku 31 a položku 101 písm. a) až c) sazebníku.
2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.
3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámka k části X
Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady.
Položka 132
1. Udělení
  a) Víza k pobytu do 90 dnů jednorázového, průjezdního
   víza jednosměrného, letištního víza jednosměrného  Kč 800,-
  b) Víza k pobytu do 90 dnů vícenásobného       Kč 3 000,-
  c) Víza k pobytu do 90 dnů s prodlouženou dobou
   pobytu na 180 dnů                 Kč 6 000,-
  d) Víza k pobytu nad 90 dnů             Kč 1 500,-
  e) Průjezdního víza obousměrného, letištního víza
   obousměrného                   Kč 1 200,-
  f) Průjezdního víza bez omezení počtu cest      Kč 3 000,-
2. Prodloužení platnosti víza           50 % poplatku
                         za udělení víza
Osvobození:
Od poplatků podle této položky je osvobozeno
- udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza, je-li zachována vzájemnost,
- udělení českého víza významným osobám, osobám mladším 15 let nebo z důvodů zdravotnické a humanitární pomoci,
- udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu,
- udělení víza za účelem studia, je-li zachována vzájemnost.
Zmocnění:
1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.
2. Ministerstvo zahraničních věcí může poplatky podle této položky upravit pro občany cizího státu na výši platby, kterou tento cizí stát vybírá za obdobný úkon od českých občanů.
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.
Položka 133
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.
Položka 134
Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu      Kč 750,-
Poznámka:
Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.
Položka 135
Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního
zabezpečení, úkony  v řízení o  dědictví (včetně intervence
u příslušných orgánů, vymáhání
a doručení dědictví)          4 % z vybrané částky (ceny)
                      nebo z hodnoty dědictví
                              nejméně
                             Kč 150,-
Poznámky:
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.
2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.
Položka 136
Úřední úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných
  předmětů                      1 % z částky
                             nebo ceny
                            předmětu za
                             každý rok
                              nejméně
                             Kč 200,-
- listin nebo spisů za každý rok            Kč 200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.
Položka 137
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí
  apod.                         Kč 600,-
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu          Kč 300,-
Položka 138
Vidování listin bez ověřování Kč 150,-
Položka 139
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý
  podpis                         Kč 250,-
b) Ověření  otisku  úředních  razítek  a  úředních  podpisů
  (superlegalizace)                   Kč 600,-
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů
  na českých dokladech (listinách) určených k použití
  v cizině                        Kč 100,-
Zmocnění:
Za ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně sníží správní orgán poplatek podle písmen a) a b) o 50 %.
Poznámky:
1. Za uznání podpisu za vlastní vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.
2. Podle písmene c) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.
Položka 140
a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření      Kč 250,-
b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)   Kč 250,-
c) Ověření správnosti předloženého překladu        Kč 250,-
Zmocnění:
1. Za úkony podle písmen a) až c) této položky sníží správní orgán poplatky o 50 %, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle písmene a) této položky o 50 %.
Poznámka:
Poplatek se vybere za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 141
Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku    Kč 600,-
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku     Kč 650,-
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou
  stránku                       Kč 1 000,-
d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových
  jazyků za každý slovní znak               Kč 30,-
e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných
  znakových jazyků za každý slovní znak          Kč 30,-
Položka 142
a) Za vystavený matriční doklad              Kč 300,-
b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření Kč 700,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.
Položka 143
Za změnu
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na předešlé příjmení        Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech      Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.
2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Položka 144
Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů,
rejstříků, evidencí, listin nebo spisů          Kč 150,-
                 za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
Položka 145
Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
                             Kč 500,-
Položka 146
a) Vydání cestovního pasu                 Kč 750,-
 - osobám do 15 let                   Kč 250,-
b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu)
  k cestě do České republiky a zpět           Kč 250,-
c) Provedení změn v cestovním pase            Kč 150,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu
  (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět
                              Kč 50,-
e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků
  člověka                        Kč 100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.
Položka 147
Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám
s trvalým bydlištěm v České republice           Kč 75,-
Položka 148
Vydání potvrzení  k dovozu, průvozu  nebo vývozu vysílacích
rádiových stanic                     Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.
Položka 149
Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob       Kč 150,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.
Položka 150
a) Vydání osvědčení o českém státním občanství      Kč 150,-
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství      Kč 300,-
Položka 151
Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz
a) každé zbraně podléhající registraci          Kč 500,-
b) střeliva                        Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 152
a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodi,
  strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích
  občanů)                        Kč 200,-
b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky
                             Kč 200,-
c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce
                             Kč 100,-
d) Za potvrzení námořního protestu            Kč 600,-
e) Za vystavení prozatímního listu na     provoz lodi    Kč 2 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.
Položka 153
Za podání žádosti
a) o vydání Povolení k pobytu               Kč 200,-
b) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů     Kč 200,-
Položka 154
Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně                      Kč 200,-
 
ČÁST XI
TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
Položka 155
a) Podání námitky proti výši vyúčtování ceny za poskytnutou
  telekomunikační službu                 Kč 100,-
b) Podání návrhu na zaplacení dlužných částek za poskytnutou
  telekomunikační službu                 Kč 100,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere v případě, že výše účtu nepřesáhne 700,- Kč.
Položka 156
Vydání průkazu zvláštní způsobilosti pro obsluhu
a) radiotelefonních  a radiotelegrafních  vysílacích rádiových
  zařízení umístěných na palubách letadel a lodí
  aa) radiotelefonních                  Kč 400,-
  ab) radiotelegrafních                 Kč 600,-
b) radiotelefonních  a radiotelegrafních  pozemních vysílacích
  rádiových zařízení pohyblivé letecké a pohyblivé plavební
  služby
  ba) radiotelefonních                  Kč 300,-
  bb) radiotelegrafních                 Kč 400,-
c) radiotelefonních  a radiotelegrafních  pozemních vysílacích
  rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln
  ca) radiotelefonních                  Kč 300,-
  cb) radiotelegrafních                 Kč 400,-
d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační
  službu                         Kč 400,-
Položka 157
a) Vydání rozhodnutí  o schválení typu  koncového nebo typu
  rádiového telekomunikačního zařízení         Kč 5 000,-
b) Vydání rozhodnutí o schválení jednotlivého koncového nebo
  rádiového telekomunikačního zařízení Kč 3 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu vysílacího rádiového
  zařízení                       Kč 1 000,-
Položka 158
a) Vydání rozhodnutí o udělení licence na zřizování a provozování
  veřejné telekomunikační sítě            Kč 100 000,-
b) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné
  telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační
  sítě                        Kč 100 000,-
c) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné
  telefonní   služby   prostřednictvím   veřejné  mobilní
  telekomunikační sítě                Kč 100 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, žádá-li o udělení telekomunikační licence podle písmen a), b) a c) žadatel, který provozuje uvedené činnosti na základě pověření nebo povolení vydaného podle zákona platného před účinností tohoto zákona.
Položka 159
Vydání  rozhodnutí  o  udělení  oprávnění  k  poskytování
telekomunikační služby podle §  54 zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.      Kč 5 000,-
Položka 160
Vydání rozhodnutí o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo
adresy                         Kč 5 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní orgán čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace (hlásek), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.
Položka 161
Vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení pro radiokomunikační služby
a) pro provozování rozhlasového a televizního vysílání Kč 7 000,-
b) pro pevnou službu                  Kč 5 000,-
c) pro amatérskou radiokomunikační službu        Kč  500,-
d) pro ostatní radiokomunikační služby         Kč 3 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 66 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
 
ČÁST XII
ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU
Položka 162
a) podání žádosti o akreditaci poskytovatele certifikačních služeb
                           Kč 100 000,-
b) podání žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického
  podpisu s požadavky                Kč 10 000,-.
 
ČÁST XIII
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Položka 163
a) Podání žádosti o  registraci ekologického podnikatele pro
  ekologické zemědělství na ekofarmě          Kč 1 000,-
b) Podání žádosti  o registraci pozemků  nově zařazených do
  přechodného období                  Kč  500,-
Poznámka:
Podání žádosti o registraci zpoplatňované podle této položky je upraveno v § 6 odst. 8 a § 9 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST XIV
ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH VEŘEJNÉ SPRÁVY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ
Položka 164
Podání žádosti o udělení statutu atestačního střediska
                           Kč 100 000,-
 
ČÁST XV
ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ DO NÁRODNÍHO PROGRAMU KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ
Položka 165
a) Podání žádosti o zařazení do Národního programu konzervace
  a využívání  genetických zdrojů  rostlin a  mikroorganismů
  významných pro výživu a zemědělství         Kč 1 000,-
b) Podání žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do
  Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů
  rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
                            Kč  500,-
Poznámky:
1. Podání žádosti o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, zpoplatňované podle písmene a) této položky, je upraveno v ustanovení § 4 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
2. Podání žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, zpoplatňované podle písmene b) této položky, je upraveno v ustanovení § 7 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
 
ČÁST XVI
ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Položka 166
a) podání přihlášky ke zkoušce znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných Kč 500,-
b) podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 2 až 4 Kč 500,-
c) podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti k používání volně rostoucích nebo pěstovaných jedlých hub k výrobě nebo přípravě pokrmů Kč 500,-
REJSTŘÍK K SAZEBNÍKU
Předmět                         Položka
-----------------------------------------------------------------
 
ČÁST I
Podání žádosti v daňovém nebo celním řízení        1
Nahlédnutí do matrik, živnostenského rejstříku,
Rejstříku trestů                      2
Opisy, ověření, osvědčení, potvrzení, státní občanství  3-9
Změna jména                        10
Manželství                        11,12
Lovecký lístek                      13
Rybářský lístek                      14
Náhradní doklady, občanské průkazy            15
Stavební řízení a místní šetření             16-19
Loterie a hrací přístroje                 20
Oprávnění k podnikání                  21-24
 
ČÁST II
Vozidla, zbrojní průkazy, řidičské průkazy,
povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní
užívání pozemních komunikací               25-34
 
ČÁST III
Vnitrozemská plavba, námořní plavba, letecká doprava,
drážní doprava                      35-57
  
ČÁST IV
Hornická činnost                    58 a 59
Puncovnictví                       60
Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže
a zadávání veřejných zakázek              61 a 62
Dluhopisy, hypoteční zástavní listy, obchodování
s cennými papíry, burzy, povolení v pojišťovnictví   63 a 64
Periodický tisk, registrace nebo licence
na rozhlasové a televizní vysílání           65 a 66
  
ČÁST V
Veterinární povolení, osvědčení, ověření chmele,
šlechtitelská osvědčení, ochrana a registrace odrůd
rostlin a plemen zvířat, registrace přípravků
na ochranu rostlin, révové víno             67-92
 
ČÁST VI
Licence v zahraničním obchodě, obchod s vojenským
materiálem                        93-95
Řízení podle atomového zákona              96 a 97
Rádiové stanice                      98
  
ČÁST VII
Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza na hranicích republiky, registrace námořnické knížky 99-102
Katastr nemovitostí                  103 a 104
Normalizace a měření                  105 a 106
Celní řízení                      107-109
  
ČÁST VIII
Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví       110-127
  
ČÁST IX
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a
distribuce léčiv                    128-131
  
ČÁST X
Konzulární poplatky                   132-154
Vybraná ustanovení novel
Čl.VI zákona č. 39/2004 Sb.
Přechodné ustanovení
Poplatky splatné přede dnem nabytí účinnosti se vybírají podle dosavadních právních předpisů.
1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
2) § 13, 20, 22 a 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
2) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
3) § 21 zákona č. 353/2003 Sb.
3) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. způsobem stanoveným ve vydaném povolení.
4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
4) § 36 zákona č. 353/2003 Sb.
4) Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, § 7 a 9 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
4a) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
4a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
5) § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
6) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
6) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
7) § 4, § 5 odst. 2 písm. a), b), c), § 5 odst. 3 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
8) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
10) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
11a) Nařízení (ES) č. 141/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
*) Podle § 1 vyhl.č. 81/1995 Sb. od poplatku osvobozeny nadace a občanská sdružení založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární výchovy a ochrany památek.

Související dokumenty