305/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
305/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. listopadu 1997, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 6 odst. 1 a 3 znějí:
"(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.
(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.".
2. V § 7 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami: "Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně.".
3. § 7 odst. 3 až 5 znějí:
"(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.
(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně.".
4. § 8 odst. 3, 4 a 6 znějí:
"(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.
(4) Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2, nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.
(6) Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání (§ 6 odst. 1).".
5. § 9 odst. 1 písm. c) zní:
"c) obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo o úkony týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen.".
6. V § 9 odst. 2 písm. a) se za slova "o státní sociální podpoře," vkládají slova "o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného,", za slova "o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění" se vkládají tato slova: "a o veřejném zdravotním pojištění".
7. V § 9 odst. 2 se vypouští písmeno d) včetně poznámky č. 3a) a písmeno e) se označuje písmenem d).
8. V § 9 odst. 4 se za slova "popřípadě úkony" vkládají tato slova: " ,a to".
9. § 9 se doplňuje odstavcem 6, který včetně poznámky č. 4a) zní:
"(6) Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.4a)
4a) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".
10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:
 
"§ 9a
(1) Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku
- 5000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,
- 8000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,
- 15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.
(2) Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.".
11. Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zní:
 
Příloha k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb.
Sazebník správních poplatků
Obecná poznámka:
Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 16, 25, 26, položky 27 písm. b), položky 28 a položky 34 písm. a).
 
ČÁST I
Podání žádosti v daňovém nebo celním řízení
Položka 1
Podání žádosti (návrhu) u správce daně:1)
a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav
                             Kč 100,-
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení
                             Kč 100,-
c) o prominutí daně nebo příslušenství daně        Kč 200,-
d) o přezkoumání daňového rozhodnutí           Kč 200,-
e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla
  anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách     Kč 100,-
f) o prominutí daňového nedoplatku            Kč 200,-
g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle         Kč 200,-
h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce
  daně                          Kč 200,-
i) o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu a nebo
  o prominutí celního nedoplatku             Kč 200,-
Zmocnění:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmen c), f), g) a i), činí-li požadovaná úleva trojnásobek stanovené sazby poplatku nebo méně než trojnásobek.
Poznámky:
1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., a celní orgány. Daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým, poplatkovým nebo celním předpisem.
3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.
4. Správní orgán vybere poplatky podle této položky za každou daň, které se žádost poplatníka týká, ale i za každého poplatníka, podává-li jednu žádost více poplatníků. Správní orgán vybere poplatky jen jednou v případě, kdy jde o daň ze společného předmětu zdanění (např. spoluvlastníci jedné nemovitosti).
5. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé požadované úkony.
6. Poplatek podle písmene i) této položky se vybere jen v případě řízení podle § 289 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.
Nahlédnutí do matrik, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů
Položka 2
a) Za nahlédnutí do matriky                Kč 20,-
                             za každý
                             svazek
                             matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku        Kč 20,-
c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů   Kč 20,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Poznámka:
Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží.
Opisy, ověření, osvědčení, potvrzení, státní občanství
Položka 3
Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace
z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků,
knih, záznamů, evidencí nebo listin           Kč 50,-
                             za každou
                            i započatou
                             stránku
Osvobození:
Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 70 %.
Poznámky:
1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku. Poplatku nepodléhá také první vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
2. Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. Poplatek podle této položky se nevybere za výpis z evidence Rejstříku trestů, byla-li žádost o vydání výpisu podána u českého zastupitelského úřadu a zpoplatněna podle položky 153 písm. b) sazebníku.
Položka 4
Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku
a) v českém jazyce                     Kč 20,-
b) v cizím jazyce                     Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámky:
1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.
2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
3. Poplatku nepodléhá ověření prvního vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo
  na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo
  otisk razítka                      Kč 30,-
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině Kč 100,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámka:
Podle písmene b) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.
Položka 6
Vydání osvědčení o tuzemském právu           Kč 2 000,-
Položka 7
Udělení státního občanství České republiky       Kč 5 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.
Položka 8
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním
  občanství České republiky               Kč 100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo
  národnosti anebo státním občanství           Kč 100,-
Položka 9
Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání
písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli       Kč 20,-
Osvobození:
Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob je osvobozen Český červený kříž a občané, jestliže údaj o pobytu nelze zaznamenat do občanského průkazu.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o každém vozidle.
2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není úkonem ve smyslu této položky.
Změna jména
Položka 10
Povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,
  zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení  Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech      Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Manželství
Položka 11
a) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi
  českými státními občany s trvalým bydlištěm na území České
  republiky, cizinci s trvalým pobytem na území České republiky
  nebo českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České
  republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky
                             Kč 600,-
b) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem
  na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého
  bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým
  pobytem na území České republiky nebo českými státními občany
  bez trvalého bydliště na území České republiky    Kč 2 000,-
c) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým
  bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez
  trvalého bydliště na území České republiky, českým státním
  občanem bez  trvalého bydliště na  území České republiky
  a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým
  státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky
  a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky
  nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky
  a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky
                            Kč 1 000,-
d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
  úředně určenou místnost               Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.
2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.
Položka 12
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
v cizině nebo s cizincem                 Kč 500,-
Lovecký lístek
Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
   - na jeden den                    Kč 30,-
   - na pět dní                     Kč 50,-
   - na 30 dní                     Kč 70,-
   - na 6 měsíců                    Kč 100,-
   - na 12 měsíců                   Kč 150,-
b) Vydání loveckého lístku
  na dobu neurčitou                  Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.
Rybářský lístek
Položka 14
Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
   - na jeden nebo dva dny              Kč 15,-
   - na dobu kratší jednoho roku           Kč 30,-
   - ročního                     Kč 50,-
   - tříletého                    Kč 100,-
   - mládeži do 15 let                Kč 20,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.
Náhradní doklady, občanské průkazy
Položka 15
a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad
  (průkaz,  osvědčení apod.)  poškozený,     zničený,  ztracený,
  odcizený, neupotřebitelný nebo za doklad (průkaz, osvědčení
  apod.) obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo
  opravy                         Kč 100,-
b) Vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost
  občana v jeho osobním zájmu              Kč 100,-
c) Za  změnu nebo  doplnění jiných  než základních  údajů2)
  v občanském průkazu                   Kč 25,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na 25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.
Poznámky:
1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je např. doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.
Stavební řízení a místní šetření
Položka 16
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty      Kč 300,-
b) ke stavbě obytného domu s více než dvěma byty    Kč 1 000,-
c) ke stavbě pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační
  domek, zahrádkářská chata)
   - nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2       Kč 200,-
   - přesahuje-li zastavěná plocha 25 m2        Kč 500,-
d) ke stavbě nebo ke změně stavby garáže (nástavby, přístavby,
  stavební úpravy) nejvýše se třemi stáními       Kč 300,-
e) ke změně stavby obytného domu nebo stavby pro individuální
  rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě
  plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní uvedené pod písmeny
  a) až d), ke stavbě studny anebo ke stavbě přípojek na veřejnou
  rozvodnou síť a na kanalizaci určené pro stavby uvedené pod
  písmeny a) až d)                    Kč 300,-
f) ke stavbě řadových garáží               Kč 300,-
                            a 150,- Kč
                             za čtvrté
                           a každé další
                             stání,
                             nejvýše
                            Kč 2 500,-
   - k jejich změnám (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke
    stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ke
    stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
                             Kč 500,-
g) ke stavbě nebytových objektů             Kč 3 000,-
   - k jejich změnám (nástavby, přístavby) a ke stavbám výše
    neuvedeným                   Kč 2 500,-
h) ke stavebním úpravám nebytových objektů nebo ke stavbě přípojek
  k nebytovým objektům na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
                            Kč 1 000,-
i) ke stavbě dočasných objektů zařízení staveniště    Kč 300,-

 2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení, jde-li o změnu
stavebníka, lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru
nebo úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby   Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke stavební úpravě z důvodu ztíženého užívání obytného domu osobou těžce zdravotně postiženou - držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P, která má v obytném domě trvalý pobyt.
Poznámky:
1. Zahrnuje-li stavební povolení stavby více obytných domů uvedených pod bodem 1 písm. a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek za stavbu každého obytného domu.
2. Je-li stavebním povolením povolována stavba objektů uvedených pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé stavby.
3. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a stavba hromadných garáží se posuzují jako stavba nebytových objektů podle písmene g) této položky.
4. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Čistírna odpadních vod ke stavbám uvedeným v bodu 1 písm. a) až d) a f) se pro účely stanovení poplatku považuje za stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
6. Za stavební povolení ke stavbě zemědělské účelové stavby vybere správní orgán poplatek podle písmene c) této položky. Zastavěná plocha je měřena nad podnoží.
7. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní orgán poplatek podle této položky.
Položka 17
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí
o využití území                     Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.
2. Podle této položky se vybere poplatek i za vydávané územní rozhodnutí o umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení [§ 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb.]. Poplatku podle této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
Položka 18
a) Vydání povolení ke změně užívání stavby        Kč 500,-
b) Vydání povolení k odstranění stavby          Kč 100,-
Položka 19
Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu
                             Kč 100,-
b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních
  dnech                         Kč 150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech
  pracovního klidu                    Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 16, 18, 20 nebo 58 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.
2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.
3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.
4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní orgán po ukončení místního šetření.
Loterie a hrací přístroje
Položka 20
a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly   10 %,
                              nejméně
                             Kč 200,-
                              nejvýše
                            Kč 10 mil.
b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok  10 %,
                              nejméně
                            Kč 1 500,-
                              nejvýše
                            Kč 10 mil.
c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý
  přístroj
  - nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce     Kč 10 000,-
  - nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce     Kč 16 000,-
  - nejdéle na kalendářní rok             Kč 30 000,-
d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za
  každý rok                        10 %,
                              nejméně
                            Kč 1 500,-
e) Povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje
                            Kč 1 000,-
f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za
  stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou
  živelní pohromou                   Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán3)
Oprávnění k podnikání
Položka 21
a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do
  evidence                        Kč 150,-
b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)    Kč 20,-
Položka 22
a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování
  odborné činnosti  anebo udělení úředního  oprávnění podle
  zvláštních předpisů4)                 Kč 200,-
b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí,
  které jsou díly  výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
  pracemi ("restaurátorské licence")          Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu a)  Kč 50,-
d) Udělení státní  autorizace pro podnikání  v energetických
  odvětvích                      Kč 1 000,-
e) Změna  nebo  zrušení  státní  autorizace  pro  podnikání
  v energetických odvětvích               Kč 500,-
f) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
                            Kč 1 000,-
g) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy
                            Kč 50 000,-
Poznámky:
1. Státní autorizace se uděluje, mění nebo ruší podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
2. Státní povolení k provozování komoditní burzy je vydáváno podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. a č. 105/1995 Sb.
3. Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydaných jinými orgány státní správy podle předmětů burzovních obchodů, vybere poplatek podle písmene g) této položky správní orgán, který jmenuje burzovního komisaře.
4. Povolení zpoplatňované podle písmene b) této položky je vydáváno podle § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
Položka 23
a) Vydání živnostenského listu             Kč 1 000,-
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 10 000,-
b) Za rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti
  průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán
  živnostenský list                  Kč 9 000,-
c) Vydání koncesní listiny               Kč 2 000,-
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 20 000,-
d) Za rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti
  průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina
                            Kč 18 000,-
e) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny
  Kč 500,-
f) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele
  v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí
  těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo
  koncesní listině                    Kč 100,-
g) Za zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
                             Kč 150,-
h) Za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
                             Kč 500,-
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění5)
                             Kč 100,-
Poznámky:
1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.
2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene e) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen e) a f) této položky.
3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.
4. Poplatek podle písmene h) této položky se nevybere, je-li odpovědný zástupce schválen současně s rozhodnutím o udělení koncese.
Položka 24
a) Vydání rozhodnutí  o registraci k  provozování nestátního
  zdravotnického zařízení               Kč 1 000,-
b) Za změnu rozhodnutí o registraci k provozování nestátního
  zdravotnického zařízení                Kč 500,-
c) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele
  v rozhodnutí  o  registraci  k  provozování  nestátního
  zdravotnického zařízení včetně  promítnutí těchto změn do
  dalších údajů v rozhodnutí o registraci        Kč 100,-
d) Za zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního
  zdravotnického zařízení                Kč 150,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.
2. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li změnu zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, popřípadě zrušení rozhodnutí o registraci ze svého podnětu.
 
ČÁST II
Vozidla, zbrojní průkazy, řidičské průkazy, povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní užívání pozemních komunikací
Položka 25
Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou
a) u motocyklu do 50 cm3                 Kč 100,-
b) u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo
  postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši   Kč 200,-
c) u jiného motorového vozidla              Kč 300,-
d) u přípojného vozidla                  Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy držitele provedené v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozen zápis držitele při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení o evidenci vozidla a zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.
Položka 26
Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o
a) motocykl včetně motorové tříkolky - rikši      Kč 1 000,-
b) jiné motorové vozidlo                Kč 2 000,-
c) přípojné vozidlo                   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby, schvaluje-li technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 %, schvaluje-li technickou způsobilost motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin - zkapalněný plyn nebo propan-butan.
Poznámka:
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.
Položka 27
a) Vydání  registrační  listiny  k  provádění výcviku řidičů
  motorových vozidel                  Kč 1 000,-
b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele
  řidičů motorových vozidel                Kč 50,-
c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů
  motorových  vozidel nebo  v dokladech  k motorovému nebo
  přípojnému vozidlu                   Kč 10,-
d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou     Kč 100,-
e) Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou
  manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou
  trvalou pro zkušební účely              Kč 1 000,-
f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel      Kč 50,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 platí obdobně pro písmeno b) této položky.
Zmocnění:
Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět vybere správní orgán poplatek ve výši 20 Kč.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25 nebo 26, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25.
Položka 28
Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění
skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto
skupin řidičského oprávnění                Kč 700,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.
Položka 29
a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění
                             Kč 500,-
b) Vydání zbrojního oprávnění              Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu        Kč 300,-
d) Vydání průkazu zbraně                 Kč 200,-
Zmocnění:
1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50 Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.
2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.
3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy nebo oprávnění v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
Položka 30
a) Vydání povolení k provozování střelnice       Kč 1 000,-
b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně        Kč 200,-
Položka 31
Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz
- každé zbraně podléhající registraci          Kč 300,-
- střeliva                        Kč 60,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 32
 1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu,
  která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců   Kč 200,-
 2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu,
  která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku  Kč 1 000,-
 3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí        Kč 1 000,-
 4. Licence
  a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné
    pro vnitrookresní linky
    - pro jednu linku                 Kč 100,-
    - dvě až devět linek                Kč 500,-
    - deset až padesát linek             Kč 2 500,-
    - více linek                   Kč 5 000,-
  b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné
    pro meziokresní linky
    - pro jednu     linku                 Kč 200,-
    - dvě až devět linek               Kč 1 000,-
    - deset až padesát linek             Kč 5 000,-
    - více linek                  Kč 10 000,-
  c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní
    pro vnitrookresní linky
    - za jednu linku                  Kč 100,-
    - dvě a více linek                 Kč 500,-
  d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní
    pro meziokresní linky
    - za jednu linku                  Kč 200,-
    - dvě a více linek                Kč 1 000,-
  e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
    - pro zahraničního provozovatele za každou linku
                            Kč 15 000,-
    - pro tuzemského provozovatele za každou linku Kč 1 000,-
  f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
    - pro zahraničního provozovatele za každou linku
                            Kč 5 000,-
    - pro tuzemského provozovatele za každou linku  Kč 500,-
 5. Povolení  k  provozování  silniční  dopravy  zahraničním
  provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
  a) k provedení jedné přepravy             Kč 500,-
  b) k provedení dvou až pěti přeprav         Kč 1 000,-
  c) k provedení neomezeného počtu přeprav      Kč 10 000,-
 6. Povolení  zahraničnímu   provozovateli  k  provozování
  příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo
  taxislužby                     Kč 5 000,-
 7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní
  dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy
                            Kč 5 000,-
 8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele  Kč 10 000,-
Zmocnění:
1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.
2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.
4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.
Poznámka:
Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
Položka 33
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
A. Při vnitrostátní dopravě:
 1. V obvodu jednoho okresu
   a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry  Kč 200,-
   b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně        Kč 600,-
   c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných
     přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení
     nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení) Kč 2 000,-
 2. Nad rámec okresu
   a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry Kč 1 200,-
   b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně       Kč 2 500,-
   c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných
     přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení
     nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení) Kč 6 000,-
B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:
 1. Zahraničnímu dopravci
   a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka
     nepřesáhne 3,5 m                Kč 4 500,-
   b) v ostatních případech
-----------------------------------------------------------------------------
celková
hmotnost (v t)  do 60   nad 60   nad 80  nad 100  nad 120  nad 150
                                   a do 200
-----------------------------------------------------------------------------
I
sazba v Kč    6 000   12 000   20 000   30 000  40 000   60 000
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
překročení max. povoleného
tlaku na nápravu (v %)6)  3 - 10   11 - 20  21 - 30   nad 30
-----------------------------------------------------------------------------
II
sazba v Kč          5 000   15 000   30 000   60 000
-----------------------------------------------------------------------------
celková šířka v mm  nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500  nad 5 000  nad 5 500
-----------------------------------------------------------------------------
III
sazba v Kč       3 000   6 000   10 000   15 000   20 000
-----------------------------------------------------------------------------

Celkový poplatek I+II+III
2. Tuzemskému dopravci při dopravě
 a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry   Kč 1 800,-
 b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně         Kč 3 000,-
 c) o celkové hmotnosti nad 60 t            Kč 6 000,-

C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem
  B přičte 25 000 Kč.
Osvobození:
Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.
Zmocnění:
Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.
Poznámka:
Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Položka 34
a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní
  komunikace                      Kč 1 000,-
b) Vydání povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku
  dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. tř.7)
                            Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II.
  tř.7) nebo III. tř.7) anebo místní komunikaci7)    Kč 500,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie.
Zmocnění:
Za povolení podle písmene a) této položky vydávané na dobu kratší než šest měsíců vybere správní orgán poplatek ve výši 50 % a na dobu kratší než deset dní ve výši 100 Kč.
Poznámka:
Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. b) až f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 
ČÁST III
Vnitrozemská plavba, námořní plavba, letecká doprava, drážní doprava
Položka 35
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena
  lodní posádky plavidla                 Kč 200,-
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce
  malého plavidla                    Kč 150,-
c) Vydání  nebo  rozšíření  platnosti  mezinárodního  průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské
  plavbě                             Kč 100,-
d) Vydání  nebo  rozšíření  platnosti  mezinárodního  průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři
                             Kč 300,-
Položka 36
a) Vydání nebo  prodloužení platnosti lodního  osvědčení pro
  plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské
  plavbě
  - malá plavidla do délky 5 m včetně
   bez motoru                      Kč 200,-
   s motorem                      Kč 300,-
  - malá plavidla nad délku 5 m
   bez motoru                      Kč 400,-
   s motorem                      Kč 500,-
  - přívozní plavidla                  Kč 400,-
  - ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
   o výtlaku do 15 t včetně               Kč 400,-
   o výtlaku nad 15 t                  Kč 600,-
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro
  rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu      Kč 100,-
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
  - určenému k přepravě nákladů            Kč 1 000,-
  - neurčenému k přepravě nákladů            Kč 500,-
d) Vystavení zvláštního povolení k provozu plavidla na dobu
  určitou nebo zvláštního povolení k umístění plavidla na vodní
  cestě anebo  zvláštního povolení pro  plavbu zahraničního
  plavidla na vodních cestách České republiky      Kč 500,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.
2. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo neupotřebitelný vybere správní orgán poplatek podle položky 15 písm. a).
Položka 37
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého
  plavidla nebo plovoucího zařízení nepodléhajících klasifikaci
  a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení   Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla      Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla, plovoucího
  stroje nebo plovoucího zařízení           Kč 2 000,-
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla do plavebního
  rejstříku a lodních dokladů              Kč 200,-
e) Zapsání nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního
  rejstříku a lodních dokladů              Kč 200,-
f) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku a vystavení potvrzení
  o výmazu                        Kč 200,-
Položka 38
a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozování přístavu  Kč 1 000,-
b) Vystavení povolení  ke vjezdu do  veřejného přístavu pro
  provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi Kč 2 000,-
c) Vystavení povolení pro přepravu nebezpečných věcí  Kč 5 000,-
d) Vystavení povolení ke zřízení vrakoviště       Kč 2 000,-
e) Vystavení zvláštního povolení pro zvláštní přepravu (Čl. 1.21
  Řádu plavební bezpečnosti)              Kč 1 500,-
Položka 39
a) Vydání námořnické knížky                Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti
  - námořníka                     Kč 1 500,-
  - důstojníka                     Kč 2 000,-
  - kapitána                      Kč 3 000,-
c) Vydání  dokladu (námořnická  knížka, průkaz  způsobilosti)
  náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený  Kč 400,-
Položka 40
Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového listu, jde-li o
- námořní jachty                    Kč 15 000,-
- ostatní námořní lodě                 Kč 30 000,-
Zmocnění:
Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).
Poznámka:
Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.
Položka 41
Výmaz námořní lodi z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o
   - námořní jachty                 Kč 2 000,-
   - ostatní námořní lodě              Kč 10 000,-
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.
Položka 42
a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti
  k plavbě
  - námořní jachty                  Kč 1 000,-
  - ostatní námořní lodě               Kč 2 000,-
b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu
                            Kč 1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů,
  jde-li o
  - námořní jachty                  Kč 1 000,-
  - ostatní námořní lodě               Kč 2 500,-
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.
2. Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.
Položka 43
Vydání povolení k provozování letiště, stanovení druhu letiště nebo změna druhu letiště
a) mezinárodní veřejné                 Kč 15 000,-
b) mezinárodní neveřejné                Kč 10 000,-
c) vnitrostátní veřejné                 Kč 5 000,-
d) vnitrostátní neveřejné                Kč 3 000,-
Položka 44
a) Udělení souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činnosti
  v ochranném pásmu letiště              Kč 10 000,-
b) Udělení souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné
  pásmo letiště                    Kč 5 000,-
Položka 45
a) Vydání licence k  provozování pravidelné obchodní letecké
  dopravy                       Kč 50 000,-
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké
  dopravy                       Kč 30 000,-
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi   Kč 15 000,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky, vydává-li povolení k provozování obchodní letecké dopravy zahraničnímu leteckému dopravci.
Položka 46
a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky
  včetně vydání palubních dokladů pro
  - letouny, vrtulníky                Kč 1 000,-
  - kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla  Kč 500,-
b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky
  pro
  - letouny, vrtulníky                 Kč 200,-
  - kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla  Kč 100,-
c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České
  republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno
                              Kč 50,-
Položka 47
Udělení oprávnění k  vývoji, projektování, výrobě, zkouškám,
údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich
    součástí a výrobků letecké techniky          Kč 10 000,-
Položka 48
a) Vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu    Kč 200,-
b) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti leteckého personálu
                              Kč 50,-
Položka 49
Vydání povolení k provozování leteckých prací      Kč 5 000,-
Položka 50
Vydání povolení k provádění letecké činnosti pro vlastní potřebu
                            Kč 5 000,-
Položka 51
Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení
a letecké soutěže                    Kč 5 000,-
Položka 52
a) Schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Schválení typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání dokladu o schválení typu letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
 
              A     B     C     D    E

Balóny a vzducholodě   5 000    500   1 500    -    -
Kluzáky          8 000   2 500   2 500   200   -
Motorizované kluzáky
 a ultralehká letadla  10 000   3 000   3 000   200   -
Letouny a vrtulníky
 do 5 700 kg      20 000   5 000   5 000   500 2 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg       50 000  15 000   15 000  1 000 5 000
Položka 53
a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
 
               F    G
Balóny a vzducholodě   1 000   100
Kluzáky          3 000   300
Motorizované kluzáky
 a ultralehká letadla  3 500   350
Letouny a vrtulníky
 do 5 700 kg       7 000   700
Letouny a vrtulníky
 nad 5 700 kg      15 000  1 500
Zmocnění:
Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.
Poznámka:
Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky.
Položka 54
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem N
b) Schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem O
c) Uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu vydaného leteckým úřadem jiného státu
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem P
 
Pohonné jednotky
                  H      I       J
 - pro zástavbu do kluzáků
  a ultralehkých letadel    3 000    1 500     1 500
 - pístové           6 000    3 000     3 000
 - turbovrtulové,
  turbohřídelové a proudové  10 000    5 000     5 000

Vrtule a vrtulové jednotky
                  K      L       M
- pevné dřevěné vrtule     1 000     500      500
- pevné kompozitové
  a kovové vrtule       2 000    1 000     1 000
- přestavitelné vrtule     3 000    2 000     2 000
- stavitelné vrtulové jednotky 5 000    3 000     3 000

                  N      O      P
- pomocná energetická jednotka 6 000    3 000     2 000
Poznámka:
Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.
Položka 55
1. Schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví
a) součásti výstroje letadel              Kč 1 000,-
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového
  schvalování letadla                 Kč 4 000,-
c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení     Kč 1 000,-
d) pro  ovládání  a  monitorování  letištního  světelného
  zabezpečovacího zařízení               Kč 2 000,-
e) pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení
  (radiokomunikačního, radionavigačního,
  radiolokačního)                   Kč 4 000,-
f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti  Kč 2 000,-
g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů   Kč 1 000,-
h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení
  letů                         Kč 4 000,-
i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel
  po zemi                       Kč 1 000,-
j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel
  po zemi                       Kč 4 000,-
k) monitorovací soustavy                Kč 4 000,-
l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování  Kč 2 000,-
m) pozemního zdroje energie pro letadla         Kč 2 000,-
n) leteckého trenažéru nebo simulátoru         Kč 25 000,-
o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla    Kč 500,-
p) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu
  vydaného leteckým úřadem jiného státu      80 % z poplatků
                       podle písmen a) až o)
2. Schválení podstatné změny nebo modifikace
a) soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou
  způsobilost                     Kč 2 000,-
b) zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla 50 % z poplatku
                          podle bodu 1
Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení způsobilosti výrobků uvedených pod písmeny d) až k) této položky.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
2. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
Položka 56
a) Vydání rozhodnutí o změně kategorie železniční dráhy Kč 2 000,-
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
  - celostátní nebo regionální            Kč 10 000,-
  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky  Kč 3 000,-
  - lanové                      Kč 1 000,-
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy     Kč 1 000,-
d) Návrh     provozovatele dráhy na zrušení úředního
povolení k provozování dráhy              Kč  500,-
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
  - celostátní nebo regionální            Kč 10 000,-
  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce  Kč 3 000,-
  - lanové                      Kč 1 000,-
f) Změna licence k provozování drážní dopravy     Kč 1 000,-
g) Návrh dopravce na odejmutí licence           Kč 500,-
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla
  na drahách Kč 500,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o 50 %, jestliže délka dopravní cesty vlečky je 1000 m a kratší.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene h) této položky za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.
Položka 57
a) Schválení typu drážního vozidla
  - elektrické  lokomotivy,  elektrické  jednotky,  motorové
   lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod.,
   vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících,
   tramvaje, trolejbusy               Kč 30 000,-
  - osobní  vozy, speciálně  konstruovaná železniční vozidla
   s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah
                            Kč 15 000,-
  - nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez
   vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla
   lanových drah                   Kč 10 000,-
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od
  schváleného typu                   Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla Kč 100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického
  zařízení                        Kč 50,-
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob
  provádějících revize určených technických zařízení o další
  technická zařízení téhož druhu             Kč 100,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle písmene b) této položky bez ohledu na počet odchylek od schváleného typu [§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah] v rámci schválení jedné změny.
2. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky od osob uvedených v § 62 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
3. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) této položky pouze jednou, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).
 
ČÁST IV
Hornická činnost
Položka 58
a) Vydání oprávnění k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 000,- b) Vydání povolení k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 000,- c) Vydání povolení k odběru výbušnin, rozhodnutí o umístění skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti nebo na povrchu v hranicích dobývacího prostoru Kč 300,- d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin Kč 300,- e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací Kč 250,- f) Vydání povolení důlního díla nebo důlní stavby, nebylo(a)-li povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky, přípravy a dobývání) Kč 300,- g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky vybraných důlních strojů, zařízení a pomůcek Kč 300,- h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 300,- i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje nebo pomůcky Kč 300,- j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Kč 1 000,- k) Povolení uvádět výbušniny a pomůcky do oběhu Kč 500,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmen a), b) a k) této položky o 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.
Poznámka:
Povolením podle písmene k) této položky se rozumí povolení podle § 21 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Položka 59
a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů Kč 2 000,- b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů Kč 500,- c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Puncovnictví
Položka 60
a) Ověření platnosti puncovní značky           Kč 20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky     Kč 200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky  Kč 40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu
  registrovaných slitin                 Kč 400,-
e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky
                             Kč 100,-
Poznámky:
1. Za zrušení výrobní značky z podnětu správního orgánu se poplatek nevybírá.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky za převod přidělené výrobní značky podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).
Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek
Položka 61
a) Povolení výjimky ze zákazu dohody narušující soutěž Kč 5 000,-
b) Návrh na  zrušení nebo omezení výjimky  ze zákazu dohod
  narušujících soutěž anebo na stanovení nových podmínek pro
  trvání výjimky                    Kč 5 000,-
c) Schválení nezakázané dohody narušující soutěž    Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb.
2. Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.
3. Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1993 Sb.
Položka 62
a) Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů   Kč 10 000,-
b) Návrh  na  přezkoumání  rozhodnutí  zadavatele  o  výběru
  nejvhodnější nabídky             0,5 % z nabídkové
                         ceny navrhovatele
                           nejméně
                           Kč 2 500,-
                           nejvýše
                          Kč 100 000,-
c) Návrh  na přezkoumání  rozhodnutí zadavatele  v ostatních
  případech                      Kč 2 500,-
Poznámky:
1. Návrh zpoplatňovaný podle písmene a) této položky je upraven v § 8a zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1993 Sb.
2. Návrh zpoplatňovaný podle písmene b) této položky je upraven v § 59 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a návrh zpoplatňovaný podle písmene c) této položky je upraven v § 60 téhož zákona.
3. Poplatek podle této položky se platí při podání návrhu.
Dluhopisy, hypoteční zástavní listy, obchodování s cennými papíry, burzy, povolení v pojišťovnictví
Položka 63
a) Udělení povolení k emisi dluhopisů       0,2 % z celkové
                          částky emise
                           nejméně
                           Kč 20 000,-
                            nejvýše
                           Kč 1 mil.
b) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry
                          0,2 % z celkové
                           částky emise
                            nejméně
                           Kč 20 000,-
                            nejvýše
                            Kč 1 mil.
c) Udělení povolení k emisi dluhopisů s dobou splatnosti do
  jednoho roku                0,2 % z maximálního
                          ročního objemu
                            emise
                            nejméně
                           Kč 20 000,-
                            nejvýše
                            Kč 1 mil.
d) Zrušení dosavadního ISIN a přidělení nového ISIN nebo změna
  jmenovité hodnoty cenného papíru anebo snížení objemu nebo
  změna podoby již povolené veřejně obchodovatelné emise cenného
  papíru                    0,005 % z celkové
                          částky emise
                           nejméně
                           Kč 1 000,-
                           nejvýše
                          Kč 50 000,-
e) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry
  v souvislosti s kupónovou privatizací u zaknihovaných emisí
  akcií
  - podniků privatizovaných v kupónové privatizaci   Kč 1 000,-
  - investičních fondů a u podílových listů podílových fondů
   vydávaných k navýšení základního jmění o majetek nabytý za
   investiční kupóny (zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
   majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů)
                        0,0025 % z celkové
                          částky emise
                           nejméně
                           Kč 1 000,-
                           nejvýše
                          Kč 25 000,-
Osvobození:
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listů nebo k veřejnému obchodování s hypotečními zástavními listy.
2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.
Poznámka:
Udělují-li se současně povolení podle písmen a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to podle písmene a) této položky.
Položka 64
a) Podání žádosti o udělení povolení k podnikání v pojišťovnictví
                            Kč 50 000,-
b) Podání  žádosti  o  udělení  povolení  k  provozování
  zprostředkovatelské činnosti pro zahraniční pojišťovny, ke
  změně předmětu podnikání, ke schválení všeobecných pojistných
  podmínek nebo jejich změny, ke sloučení nebo splynutí
  pojišťoven                     Kč 20 000,-
c) Podání žádosti  o udělení povolení  ke vzniku investiční
  společnosti nebo investičního fondu, k rozdělení, sloučení nebo
  splynutí investičních společností nebo investičních fondů
                            Kč 50 000,-
d) Podání žádosti o udělení povolení k vydání podílových listů za
  účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)
                            Kč 20 000,-
e) Podání žádosti ke vzniku podílového fondu splynutím, k přeměně
  uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond
                            Kč 10 000,-
f) Podání  žádosti  o  odnětí  povolení uděleného investiční
  společnosti nebo investičnímu fondu         Kč 3 000,-
g) Podání žádosti o schválení nově zvolených nebo jmenovaných
  členů orgánů investiční společnosti nebo investičního fondu
                             Kč 500,-
h) Podání žádosti o schválení změny statutu investičního nebo
  podílového fondu                   Kč 500,-
i) Podání žádosti o udělení povolení k obchodování s cennými
  papíry                       Kč 40 000,-
j) Podání žádosti o udělení povolení k vykonávání odborné obchodní
  činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)  Kč 3 000,-
k) Podání žádosti o udělení povolení tiskárně k tisku veřejně
  obchodovatelných listinných cenných papírů     Kč 100 000,-
l) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k obchodování
  s cennými papíry                  Kč 10 000,-
m) Podání žádosti o odejmutí povolení k obchodování s cennými
  papíry                        Kč 3 000,-
n) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku burzy cenných
  papírů                       Kč 200 000,-
o) Podání žádosti o udělení povolení k organizování mimoburzovního
  trhu s cennými papíry               Kč 200 000,-
p) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení ke vzniku burzy
  cenných papírů                   Kč 50 000,-
r) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k organizování
  mimoburzovního trhu s cennými papíry        Kč 50 000,-
s) Podání žádosti o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení
  burzy cenných papírů                Kč 10 000,-
t) Podání žádosti o odnětí povolení k organizování mimoburzovního
  trhu s cennými papíry                Kč 10 000,-
u) Za poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo obdobné
  formy finanční výpomoci            0,5 % ze zaručené
                        částky dle podmínek
                         smlouvy uzavřené
                          mezi dlužníkem
                         a Ministerstvem
                            financí
Osvobození:
Od poplatku podle písmene u) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., a Česká exportní banka, a. s.
Poznámka:
Státní záruka nebo obdobná forma finanční výpomoci podle písmene u) této položky jsou upraveny v § 36 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
Periodický tisk, registrace nebo licence na rozhlasové a televizní vysílání
Položka 65
a) Vydání potvrzení o registraci periodického tisku9)  Kč 2 000,-
b) Za změnu názvu nebo za změnu vydavatele periodického
  tisku                         Kč 500,-
Položka 66
a) Podání žádosti
  - o vydání  rozhodnutí  o  registraci  k  šíření vysílání
   prostřednictvím satelitu, prostřednictvím kabelových rozvodů
   nebo prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů
                            Kč 50 000,-
  - o udělení licence k televiznímu vysílání     Kč 50 000,-
b) Podání žádosti o udělení licence k rozhlasovému
  vysílání                      Kč 15 000,-
c) Za  provedené  změny  v  údajích  obsažených v přihlášce
  k registraci nebo v žádosti o licenci k televiznímu
  vysílání                      Kč 10 000,-
d) Za provedené změny v údajích v žádosti o licenci k rozhlasovému
  vysílání                       Kč 3 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmen c) a d) této položky nevybere správní orgán za změny, které se provádí též zápisem v obchodním rejstříku [§ 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb., a § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., ve znění zákona č. 135/1997 Sb.].
 
ČÁST V
Veterinární povolení, osvědčení, ověření chmele, šlechtitelská osvědčení, ochrana a registrace odrůd rostlin a plemen zvířat, registrace přípravků na ochranu rostlin, révové víno
Položka 67
a) Vydání veterinárního osvědčení při vývozu zvířat
  - za jedno zvíře                   Kč 100,-
  - za více než jedno zvíře              Kč 300,-
b) Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů,
  krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců
  nákaz                        Kč 300,-
c) Vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu nebo vývozu
  zvířat
  - za jedno zvíře                   Kč 300,-
  - za více než jedno zvíře              Kč 1 000,-
d) Vydání veterinárního povolení k dovozu nebo vývozu živočišných
  produktů, krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli
  původců nákaz                    Kč 1 000,-
Položka 68
Vydání povolení k ověřování, výrobě a dovozu veterinárních léčiv
a přípravků nebo k jejich uvádění do oběhu       Kč 1 000,-
Položka 69
a) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat plemenných
  a chovných (s výjimkou psů, koček, jiných drobných zvířat
  a včelstev)
  - za jedno zvíře                   Kč 50,-
  - za více než jedno zvíře              Kč 100,-
b) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování všech zvířat
  (s  výjimkou  včelstev)  po  dobu  nařízených mimořádných
  veterinárních opatření                 Kč 100,-
Položka 70
Vydání osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování,
ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle
zákona o veterinární péči                 Kč 500,-
Položka 71
Vydání povolení
a) k výkonu odborných veterinárních činností      Kč 2 000,-
b) k zužitkování a neškodnému odstranění odpadů živočišného původu
                            Kč 2 000,-
Položka 72
Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat
a) jednoho zvířete                   Kč 3 000,-
b) více než jednoho zvířete               Kč 5 000,-
Položka 73
Udělení akreditace uživatelskému zařízení k chovu zvířat pro
pokusné účely                     Kč 10 000,-
Položka 74
Vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení, která chovají
nebo dodávají zvířata pro pokusné účely        Kč 5 000,-
Položka 75
a) Ověřování (§ 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele) chmele
  hlávkového (za 100 kg)                 Kč 25,-
b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného (za 100 kg)
                              Kč 30,-
c) Vystavení odrůdového certifikátu            Kč 30,-
d) Vystavení duplikátu ověřovací listiny          Kč 50,-
e) Kontrola chmele při přebalení (za 100 kg)        Kč 15,-
Poznámka:
Kontrola chmele zpoplatňovaná podle písmene e) této položky je upravena v ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.
Položka 76
a) Vydání rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv,
  doplňkových látek nebo premixů           Kč 10 000,-
b) Změny zápisů v rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce
  krmiv, doplňkových látek nebo premixů         Kč 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
Položka 77
Vydání  oprávnění  ke  šlechtitelské  činnosti, k plemenitbě
hospodářských zvířat a k prodeji a nákupu plemeníků a plemenic
hospodářských zvířat a jejich potomstva určeného k reprodukci
a reprodukčnímu materiálu               Kč 2 000,-
Položka 78
Vydání pověření k plemenitbě hospodářských zvířat a k prodeji
a nákupu plemeníků a plemenic hospodářských zvířat a jejich
potomstva určeného k reprodukci a reprodukčnímu materiálu
                            Kč 1 000,-
Položka 79
Položka 79
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo
  rostlinné produkty určené pro vývoz          Kč 500,-
b) Přezkoušení zamořenosti pozemku nebo objektu karanténním
  škodlivým organismem před uplynutím doby stanovené v mimořádném
  rostlinolékařském opatření              Kč 100,-
c) Povolení dovozu zásilek určených pro výzkumné
  nebo šlechtitelské účely               Kč 500,-
d) Povolení k přechovávání karanténních škodlivých organismů,
  k jejich rozmnožování nebo k jiné manipulaci s nimi pro účely
  rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin
                             Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.
Poznámka:
Osvědčení zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a povolení zpoplatňovaná podle písmene d) této položky jsou upravena v ustanovení § 14 odst. 3 téhož zákona.
Položka 80
Podání žádosti o registraci (§ 18 zákona č. 147/1996 Sb.) jednoho přípravku na ochranu rostlin, jehož
a) účinná složka nebyla dosud v tuzemsku hodnocena  Kč 40 000,-
b) účinná látka byla v tuzemsku hodnocena      Kč 25 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.
Položka 81
Podání žádosti o prodloužení registrace přípravků na ochranu rostlin,
a) lze-li využít původní hodnocení           Kč 5 000,-
b) nelze-li využít původní hodnocení          Kč 12 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.
Položka 82
Podání žádosti o povolení změny v registraci přípravku na ochranu
rostlin                          Kč 500,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.
Položka 83
Podání žádosti
a) o převod nebo rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin
                            Kč 2 000,-
b) o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin  Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.
Položka 84
Podání žádosti o vydání souhlasu
a) k použití přípravku na ochranu rostlin zvlášť nebezpečného pro
  zvěř                          Kč 100,-
b) k experimentálnímu použití přípravku na ochranu rostlin
                            Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene b) této položky je osvobozena žádost, která se týká biologického přípravku na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.
Položka 85
Podání žádosti o povolení k použití
a) neregistrovaného přípravku             Kč 10 000,-
b) registrovaného přípravku odchylně  od podmínek stanovených
  v rozhodnutí o jeho registraci           Kč 3 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 83 zde platí obdobně.
Položka 86
Podání žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu Kč 500,-
Položka 87
Podání žádosti
a) o registraci odrůdy (§ 5 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách,
  osivu a sadbě pěstovaných rostlin)          Kč 2 000,-
b) o prodloužení registrace                Kč 500,-
c) o uznání množitelského porostu nebo rozmnožovacího materiálu
  (§ 22 zákona č. 92/1996 Sb.)              Kč 250,-
Položka 88
Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemen zvířat
(§ 16 zákona č. 132/1989 Sb.,  o ochraně práv k novým odrůdám
rostlin a plemenům zvířat)               Kč 1 000,-
Položka 89
Šlechtitelské osvědčení
a) za prvních pět let                  Kč 3 000,-
b) za další tři roky                  Kč 2 000,-
c) za každý další rok                  Kč 800,-
Poznámky:
1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.
2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době splatnosti poplatku.
Položka 90
Zápis převodu šlechtitelského osvědčení          Kč 400,-
Položka 91
Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení        Kč 300,-
Položka 92
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti hroznů pro
  výrobu révového vína s přívlastkem          Kč 250,-
b) Rozhodnutí o zatřídění odrůdového révového vína jakostního nebo
  révového vína s přívlastkem anebo révového vína dovezeného ze
  zahraničí v cisternách nebo sudech          Kč 150,-
                            za každých
                           i započatých
                           10 tis. litrů
                            u každého
                           hodnoceného
                            vzorku
Poznámka:
Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a o změně některých souvisejících právních předpisů, a rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 14 téhož zákona.
 
ČÁST VI
Licence v zahraničním obchodě, obchod s vojenským materiálem
Položka 93
Úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti
(vývozní licence), licence na vývoz vojenského materiálu a licence
na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České
republiky                    0,5 % z ceny
                         vyváženého
                         zboží nebo
                         služby
                         nejméně
                         Kč 500,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží sazbu poplatku podle této položky na sazbu 0,1 %, jde-li o vývozy oceli, uhlí a koksu.
Položka 94
a) Úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti
  (dovozní licence) a licence na dovoz vojenského materiálu
                             Kč 500,-
b) Úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti
  (vývozní licence) v rámci autolimitačních dohod uzavřených na
  mezivládní úrovni                   Kč 500,-
c) Udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží
  (zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží
  a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům)
                             Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení k dovozu malých gramových nebo miligramových množství nebo bezúplatných vzorků chemikálií pro laboratorní a výzkumné účely. Jde o omamné a psychotropní látky prekurzory, radiofarmaka, v rozsahu přílohy D k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 192/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb., část I., položky označené symboly (1), (3), (4) a část III., číslo položky celního sazebníku 2844 40 90 radiofarmaka.
Položka 95
Povolení provádět obchod s vojenským materiálem   Kč 5 000,-
Řízení podle atomového zákona
Položka 96
Podání žádosti o vydání povolení
a) k umístění jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným
  zdrojem ionizujícího záření            Kč 5 000,-
b) k provozu
  - jaderného zařízení               Kč 5 000,-
  - pracoviště s velmi významným zdrojem
   ionizujícího záření               Kč 5 000,-
  - pracoviště s významným zdrojem
   ionizujícího záření               Kč 1 000,-
c) k uvádění radionuklidů do životního prostředí   Kč 200,-
d) k nakládání se zdroji ionizujícího záření     Kč 200,-
e) k dovozu nebo vývozu jaderných položek nebo
  k průvozu jaderných materiálů a vybraných položek Kč 500,-
  f) k přepravě
  - velmi významných zdrojů ionizujícího záření   Kč 500,-
  - jaderných materiálů              Kč 2 000,-
g) k zpětnému  dovozu  radioaktivních  odpadů  vzniklých  při
  zpracování materiálů vyvezených z České republiky Kč 1 000,-
Osvobození:
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů.
Položka 97
Podání žádosti
a) o typové schválení obalových souborů
  - typu A                     Kč 1 000,-
  - typu B                     Kč 5 000,-
  - typu "průmyslová zásilka"           Kč 500,-
b) o typové schválení
  - velmi významných zdrojů ionizujícího záření  Kč 1 000,-
  - ostatních zdrojů ionizujícího záření      Kč 200,-
  - ochranných pomůcek               Kč 200,-
Rádiové stanice
Položka 98
Vydání potvrzení  k dovozu, průvozu  nebo vývozu vysílacích
rádiových stanic                   Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.
 
ČÁST VII
Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza na hranicích republiky, registrace námořnické knížky
Položka 99
a) Vydání cestovního dokladu nebo cestovního průkazu totožnosti
                            Kč 200,-
  - osobám do 15 let                  Kč 50,-
b) Vydání cestovního  průkazu nebo průkazu  pro překračování
  státních hranic                   Kč 50,-
c) Prodloužení platnosti cestovního dokladu nebo zapsání každého
  dítěte do vydaného cestovního dokladu anebo provedení každé
  další změny v cestovním dokladu           Kč 50,-
Osvobození:
1. Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání cestovního průkazu totožnosti k vycestování cizince, který byl z území České republiky vyhoštěn.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad urychleně na výslovnou žádost poplatníka.
Položka 100
a) Povolení k pobytu cizinci             Kč 1 000,-
b) Povolení k pobytu cizinci  mladšímu 15 let nebo cizinci
  zbavenému způsobilosti k právním úkonům      Kč 500,-
c) Prodloužení platnosti Průkazu povolení k pobytu pro cizince
                           Kč 1 000,-
d) Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15
  let nebo cizinci zbavenému způsobilosti k právním úkonům
                            Kč 300,-
e) Provedení změny v Průkazu povolení k pobytu pro cizince (za
  každou změnu)                    Kč 300,-
f) Vydání náhradního Průkazu povolení k pobytu pro cizince
                           Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán může od vybrání poplatků podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.
Položka 101
a) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky
                            Kč 1 500,-
b) Prodloužení platnosti českého víza na území České republiky
                            Kč 200,-
c) Udělení českého víza na území České republiky    Kč 200,-
d) Ověření pozvání cizince do České republiky     Kč 200,-
Osvobození:
Od poplatků je podle této položky osvobozeno udělení českého víza a prodloužení jeho platnosti
- do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost
- z důvodů zdravotnické pomoci a při vyhoštění
- cizincům mladším 15 let.
Zmocnění:
1. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost nebo je-li rozhodnuto o zákazu pobytu cizince.
2. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Poznámka:
Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.
Položka 102
Registrace námořnické knížky              Kč 50,-
Katastr nemovitostí
Položka 103
a) Vydání  výpisu z  katastru nemovitostí  nebo z  bývalého
  pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel10)
  katastru  nemovitostí nebo  bývalého pozemkového  katastru
  v katastrálním území                 Kč 100,-
b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami
  v dřívějších  pozemkových  evidencích  nebo  pravomocných
  rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20
  parcel z těchto písemných operátů a rozhodnutí v každém
  katastrálním území                  Kč 100,-
c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového
  katastru za každý i jen započatý formát A4      Kč 50,-
d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
  parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za
  každý i jen započatý formát A4            Kč 100,-
e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji
  katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel
  uvedených  v novém  stavu geometrického  plánu v  každém
  katastrálním území                  Kč 100,-
f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční
  knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20
  parcel                        Kč 100,-
g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou
  stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání
  druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za
  každý i jen započatý formát A3            Kč 30,-
h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin
  katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou
  i započatou stránku                  Kč 50,-
i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových
  evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen
  započatých 20 parcel v jednom katastrálním území   Kč 300,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele) souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděným nebo již převedeným podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
1. Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce zvýší správní orgán poplatek podle této položky na dvojnásobek.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámky:
1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také zemědělský nebo lesní pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, dokončená nebo rozestavěná stavba na cizím pozemku, byt nebo nebytový prostor evidovaný v katastru nemovitostí.10)
2. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.
Položka 104
Návrh  na zahájení  řízení o  povolení vkladu  do katastru
nemovitostí                      Kč 500,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedená v bodech 1 a 2 k položce 103 sazebníku zde platí obdobně.
2. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s realizací zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
4. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., vybere správní orgán poplatek v úhrnu nejvýše 5000 Kč.
Poznámka:
Návrhem na zahájení řízení o povolení vkladů do katastrů nemovitostí se rozumí návrh podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
Normalizace a měření
Položka 105
Registrace výrobce nebo opravce měřidel         Kč 200,-
Položka 106
Autorizace k úřednímu měření              Kč 1 000,-
Celní řízení
Položka 107
Dodatečné potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají
v řízení před celním orgánem               Kč 150,-
Položka 108
Rozhodnutí o původu zboží                Kč 350,-
Položka 109
Rozhodnutí o sazebním zařazení zboží               Kč 350,-
 
ČÁST VIII
Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Osvobození k části VIII
Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b), 119 písm. c), 123 písm. c) a 127 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených příslušným státním orgánem, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a podle § 16 téhož zákona.
Poznámky k části VIII
1. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položkách 112 písm. d), 114 a položce 117 písm. c).
2. Poplatky zaplacené podle položek 112 písm. a), 116 písm. a), 119 písm. a), 123 písm. a), 124 písm. a) a 125 v případě zastavení řízení o přihlášce se nevracejí.
Položka 110
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních
listin a záznamů                    Kč 100,-
                           za každou
                           i započatou
                            stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
Položka 111
a) Podání žádosti
  - o první prodloužení lhůty             Kč 200,-
  - o každé další prodloužení lhůty          Kč 500,-
  - o prominutí zmeškání lhůty           Kč 1 000,-
b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví
                           Kč 1 000,-
c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)
                           Kč 500,-
Vynálezy
Položka 112
a) Podání přihlášky vynálezu             Kč 1 200,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
   výlučně původce(i)                Kč 600,-
b) Podání žádosti
  - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou    Kč 800,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele
   nebo převod patentu na jiného majitele      Kč 600,-
  - o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele
   vynálezu nebo majitele patentu          Kč 300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele nebo původce
   vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce -
   za každou přihlášku nebo patent          Kč 100,-
 - o zápis licence k vynálezu do rejstříku      Kč 200,-
 - o nucenou licenci k vynálezu           Kč 5 000,-
 - o převedení autorského osvědčení na patent    Kč 2 000,-
 - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku   Kč 100,-
c) Podání žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky
  vynálezu                     Kč 3 000,-
  - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok Kč 500,-
d) Vydání patentové listiny do rozsahu
  - deset stran strojopisu             Kč 1 600,-
  - za každou další stranu             Kč 200,-
Položka 113
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá
  do rozsahu patentu                Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců
  od nabytí účinnosti patentu            Kč 1 000,-
Položka 114
Za udržování patentu v platnosti
a) za prvních pět let                Kč 7 000,-
b) za šestý až osmý rok (za každý rok)       Kč 2 000,-
c) za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený
  pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy o       Kč 1 000,-
Poznámky:
1.
a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do tří měsíců od nabytí účinnosti patentu.
b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.
2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).
3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod body 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.
5. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době placení poplatku. Zaplatil-li poplatník poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za účinnosti nového zákona o správních poplatcích, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto zákonem. Případný nedoplatek bude doměřen podle § 6 zákona o správních poplatcích a přeplatek bude vrácen poplatníkovi podle § 8 tohoto zákona. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců (poznámka bod 3 k položce 114 sazebníku), postupuje se podle zákona o správních poplatcích platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.
Položka 115
Za úkony  Úřadu průmyslového vlastnictví  spojené s podáním
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci
                            Kč 1 500,-
Užitné vzory
Položka 116
a) Podání přihlášky užitného vzoru           Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
   původce(i)                     Kč 500,-
b) Podání žádosti
  - o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku    Kč 500,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele
   nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele   Kč 600,-
  - o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo
   majitele užitného vzoru              Kč 300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele nebo
   majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce
   za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru   Kč 100,-
  - o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku   Kč 200,-
  - o nucenou licenci k užitnému vzoru        Kč 5 000,-
  - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku   Kč 100,-
Položka 117
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá
  do rozsahu zapsaného užitného vzoru        Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku Kč 500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru         Kč 2 500,-
Poznámka:
Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.
Položka 118
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
- poprvé o tři roky                  Kč 3 000,-
- podruhé o tři roky                 Kč 6 000,-
Poznámky:
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
Průmyslové vzory
Položka 119
a) Podání přihlášky průmyslového vzoru        Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
   výlučně původce(i)                Kč 500,-
b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru   Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
   výlučně původce(i)                Kč 500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené
   v přihlášce                    Kč 400,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)
                            Kč 200,-
c) Podání žádosti
  - o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele
                            Kč 600,-
  - o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo
   majitele průmyslového vzoru           Kč 300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele, majitele nebo
   původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce
   do rejstříku                   Kč 100,-
  - o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů  Kč 200,-
Položka 120
a) Podání žádosti o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku
  spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru    Kč 3 000,-
b) Podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru
  z rejstříku                     Kč 1 000,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené
   v průmyslovém vzoru                Kč 100,-
Položka 121
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
- poprvé o pět roků                 Kč 2 000,-
- podruhé o pět roků                 Kč 3 000,-
Poznámka:
Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
Položka 122
a) Podání žádosti o odklad zápisu průmyslového vzoru
  do rejstříku                     Kč 500,-
b) Podání žádosti o odklad oznámení o zápisu průmyslového
  vzoru do rejstříku                  Kč 500,-
Ochranné známky a označení původu
Položka 123
a) Podání přihlášky
  - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků
   nebo služeb                   Kč 4 000,-
  - kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků
   nebo služeb                   Kč 10 000,-
  - za každou třídu výrobků nebo služeb
   nad tři třídy                  Kč 500,-
b) Podání námitek proti zápisu zveřejněného
  označení do rejstříku              Kč 1 000,-
c) Podání žádosti
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky  Kč 3 000,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky   Kč 5 000,-
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky,
   podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději
   však do šesti měsíců od tohoto data      Kč 6 000,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky,
   podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději
   však do šesti měsíců od tohoto data      Kč 10 000,-
  - o zápis převodu přihlášky na jiného
   přihlašovatele nebo převodu či přechodu
   práva k ochranné známce na jiného majitele    Kč 600,-
  - o zápis licence k ochranné známce do rejstříku  Kč 500,-
  - o změnu v ochranné známce, o změnu jména,
   příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení
   seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu
   zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy
   o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky,
   je-li žádáno jen o tento úkon          Kč 500,-
d) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky     Kč 1 000,-
e) Podání návrhu na výmaz ochranné známky z rejstříku Kč 1 000,-
f) Podání žádosti
  - o mezinárodní zápis ochranné známky       Kč 2 500,-
  - o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky  Kč 2 500,-
  - o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu
   ochranné známky                 Kč 1 500,-
  - o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu
   jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   majitele mezinárodně zapsané ochranné známky,
   o zúžení seznamu výrobků
   nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky,
   je-li žádáno jen o tento úkon          Kč 500,-
  - o zápis zástavního práva k ochranné známce
   do rejstříku                  Kč 600,-
  - o zápis změny ve složení členů či společníků sdružení
   podnikatelů do rejstříku           Kč 1 000,-
Položka 124
a) Podání přihlášky označení původu         Kč 4 000,-
b) Podání žádosti
  - o zápis dalšího uživatele označení původu   Kč 3 000,-
  - o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele
   označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon Kč 100,-
   - o převod označení původu           Kč 500,-
c) Podání žádosti o mezinárodní zápis označení
   původu                     Kč 1 500,-
Poznámka:
Poplatky podle položek 123 písm. f) a 124 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.
Topografie polovodičových výrobků
Položka 125
Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků  Kč 5 000,-
Položka 126
Podání  návrhu  na  výmaz  topografie polovodičových výrobků
z rejstříku                     Kč 4 000,-
Položka 127
Podání žádosti
- o zápis změny jména, příjmení  - názvu, bydliště - sídla
 přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo
 jeho zástupce                     Kč 100,-
- o zápis převodu na jiného majitele          Kč 600,-
- o zápis licence do rejstříku             Kč 200,-
- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků
                            Kč 5 000,-
 
ČÁST IX
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv
Položka 128
a) Vydání rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 70 000,-
b) Prodloužení  platnosti  rozhodnutí  o  registraci léčivého
  přípravku                     Kč 60 000,-
c) Změna rozhodnutí o registraci léčivého přípravku  Kč 30 000,-
d) Zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene c) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována změna registrace, která spočívá ve změně velikosti šarže přípravku neovlivňující jeho charakter, velikosti balení, která není provázená změnou vnitřního obalu, potisku vnitřního a vnějšího obalu, která není spojena se změnou souhrnu údajů o přípravku, nebo tvaru vnitřního obalu, která není spojena se změnou způsobu uzavření obalu ani se změnou množství přípravku v obalu, popř. v podobných administrativních změnách.
Poznámka:
Poplatek podle písmen c) a d) této položky vybírá správní orgán jen při změně nebo zrušení rozhodnutí na žádost poplatníka.
Položka 129
a) Vydání rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo
  přípravku uvedeného v lékopisu11)         Kč 25 000,-
b) Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického
  přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)  Kč 12 500,-
c) Změna rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo
  přípravku uvedeného v lékopisu11)         Kč 5 000,-
d) Zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo
  přípravku uvedeného v lékopisu11)         Kč 1 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 128 zde platí obdobně.
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 128 zde platí obdobně.
Položka 130
a) Povolení k výrobě léčiv             Kč 25 000,-
b) Změna povolení k výrobě léčiv          Kč 10 000,-
c) Zrušení povolení k výrobě léčiv         Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména výrobce, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provede bez vykonání inspekce u výrobce.
Poznámka:
Poplatek podle písmen b) a c) této položky vybírá správní orgán jen při změně nebo zrušení povolení na žádost poplatníka.
Položka 131
a) Povolení k distribuci léčiv          Kč 20 000,-
b) Změna povolení k distribuci léčiv       Kč 10 000,-
c) Zrušení povolení k distribuci léčiv      Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména distributora, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provádí bez vykonání inspekce u distributora.
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 130 zde platí obdobně.
 
ČÁST X
Konzulární poplatky
Zmocnění k části X
1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy, jde-li o položku 31 a položku 101 písm. a) až c) sazebníku.
2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.
3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámka k části X
Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady.
Položka 132
1. Udělení českého víza
1. Udělení českého víza
  a) vstupního, návratného, jednosměrného průjezdního Kč 600,-
  b) obousměrného průjezdního             Kč 900,-
  c) trvalého návratného nebo průjezdního s platností
   na tři měsíce                  Kč 1 400,-
  d) trvalého návratného nebo průjezdního
   s platností na šest měsíců           Kč 2 500,-
2. Prodloužení platnosti víza           50 % poplatku
                         za udělení víza
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno udělení českého víza a prodloužení jeho platnosti
- do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost
- významným osobám
- osobám mladším 15 let
- z důvodů zdravotnické a humanitární pomoci.
Zmocnění:
1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.
2. Ministerstvo zahraničních věcí může poplatky podle této položky upravit pro občany cizího státu na výši platby, kterou tento cizí stát vybírá za obdobný úkon od českých občanů.
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.
Položka 133
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem  Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.
Položka 134
Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu      Kč 750,-
Poznámka:
Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.
Položka 135
Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního
zabezpečení, úkony  v řízení o  dědictví (včetně intervence
u příslušných orgánů, vymáhání
a doručení dědictví)          4 % z vybrané částky (ceny)
                     nebo z hodnoty dědictví
                         nejméně
                         Kč 150,-
Poznámky:
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.
2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.
Položka 136
Úřední úschova
 - peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných
  předmětů                      1 % z částky
                            nebo ceny
                           předmětu za
                            každý rok
                            nejméně
                            Kč 200,-
  - listin nebo spisů za každý rok           Kč 200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.
Položka 137
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí
  apod.                        Kč 600,-
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu         Kč 300,-
Položka 138
Vidování listin bez ověřování              Kč 150,-
Položka 139
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý
  podpis                        Kč 250,-
b) Ověření  otisku  úředních  razítek  a  úředních  podpisů
  (superlegalizace)                  Kč 600,-
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů
  na českých dokladech (listinách) určených k použití
  v cizině                       Kč 100,-
Zmocnění:
Za ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně sníží správní orgán poplatek podle písmen a) a b) o 50 %.
Poznámky:
1. Za uznání podpisu za vlastní vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.
2. Podle písmene c) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.
Položka 140
a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření     Kč 250,-
b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)  Kč 250,-
c) Ověření správnosti předloženého překladu       Kč 250,-
Zmocnění:
1. Za úkony podle písmen a) až c) této položky sníží správní orgán poplatky o 50 %, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle písmene a) této položky o 50 %.
Poznámka:
Poplatek se vybere za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 141
Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku   Kč 600,-
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku    Kč 650,-
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou
  stránku                       Kč 1 000,-
d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových
  jazyků za každý slovní znak              Kč 30,-
e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných
  znakových jazyků za každý slovní znak         Kč 30,-
Položka 142
a) Za vystavený matriční doklad             Kč 300,-
b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření Kč 700,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.
Položka 143
Za změnu
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na předešlé příjmení        Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech      Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.
2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Položka 144
Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů,
rejstříků, evidencí, listin nebo spisů        Kč 150,-
                 za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
Položka 145
Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
                           Kč 500,-
Položka 146
a) Vydání cestovního pasu               Kč 750,-
  - osobám do 15 let                 Kč 250,-
b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu)
  k cestě do České republiky a zpět         Kč 250,-
c) Provedení změn v cestovním pase          Kč 150,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu
  (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět
                           Kč 50,-
e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků
  člověka                      Kč 100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.
Položka 147
Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám
s trvalým bydlištěm v České republice         Kč 75,-
Položka 148
Vydání potvrzení  k dovozu, průvozu  nebo vývozu vysílacích
rádiových stanic                   Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.
Položka 149
Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob      Kč 150,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.
Položka 150
a) Vydání osvědčení o českém státním občanství     Kč 150,-
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství     Kč 300,-
Položka 151
Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz
a) každé zbraně podléhající registraci             Kč 500,-
b) střeliva                      Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 152
a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodi,
  strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích
  občanů)                       Kč 200,-
b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky
                            Kč 200,-
c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce
                            Kč 100,-
d) Za potvrzení námořního protestu           Kč 600,-
e) Za vystavení prozatímního listu na provoz lodi  Kč 2 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.
Položka 153
Za podání žádosti
a) o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu    Kč 200,-
b) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů   Kč 200,-
Položka 154
Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně                    Kč 200,-
1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
3) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. způsobem stanoveným ve vydaném povolení.
4) Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, § 7 a 9 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
5) § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
6) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
7) § 4, § 5 odst. 2 písm. a), b), c), § 5 odst. 3 a § 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
8) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
10) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
11) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1987 Sb.,o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.II
Přechodná ustanovení
Pro poplatky splatné před účinností tohoto zákona platí dosavadní předpisy. Pokud poplatník zaplatil před účinností tohoto zákona poplatek splatný až po nabytí účinnosti tohoto zákona, případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a novou výší poplatku se vypořádá postupem podle § 6 zákona o správních poplatcích, jde-li o nedoplatek, anebo podle § 8 zákona o správních poplatcích, jde-li o přeplatek.
Čl.III
Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se mění takto:
V § 11 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.
Čl.IV
Změna a doplnění zákona České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb., zákona České národní rady č. 338/1992 Sb. a zákona č. 48/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se za písmenem f) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.".
2. Za § 10 se vkládá nový § 10a), který včetně poznámky č. 15) zní:
 
"§ 10a
(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.15) Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.
(2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 5000 Kč do 20 000 Kč.
15) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.".
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty