27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě

Schválený:
27/1959 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. května 1959
o družstevní bytové výstavbě
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Podstatné zvýšení rozvoje bytové výstavby předpokládá, aby byly v nejširší míře uvolněny finanční a materiálové zdroje a pracovní síly a aby do výstavby bytů byly zapojeny nejširší masy pracujících. Využití těchto možností zajistí nejlépe družstevní bytová výstavba organizovaná stavebními bytovými družstvy a řízená národními výbory.
Vznik a povaha družstev
 
§ 2
(1) Stavební bytová družstva si zřizují zaměstnanci podniku nebo jiné socialistické organizace (dále jen "podnik") anebo občané pro obvod určitých obcí nebo míst.
(2) Rozsah a způsob družstevní bytové výstavby je určován plánem hospodářského rozvoje kraje, okresu nebo obce.
 
§ 3
(1) Stavební bytová družstva (dále jen "družstva") jsou lidovými družstvy; družstvo vzniká přijetím stanov ustavující členskou schůzí, zvolením orgánů družstva a udělením souhlasu k jeho vzniku výkonným orgánem okresního národního výboru, v jehož obvodu má být sídlo družstva.
(2) Družstva jsou socialistickými právnickými osobami a zapisují se do podnikového rejstříku. Členské podíly se do rejstříku nezapisují.
Orgány družstva
 
§ 4
(1) Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a revizní komise. Družstvo si může k plnění dílčích úkolů zřídit i jiné orgány, popřípadě zřídit obvodní správy pro jednotlivé části obvodu působnosti družstva; způsob zřízení a působnost určují stanovy družstva.
(2) Orgány družstva opírají se při své činnosti o pomoc výkonných orgánů národních výborů a u družstev zaměstnanců i o pomoc podniku, pro jehož zaměstnance se družstvo ustavilo.
 
§ 5
(1) Jménem družstva jednají a za ně podepisují předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Kromě toho mohou jménem družstva jednat osoby, které k tomu zmocní představenstvo, a to v rozsahu uděleného zmocnění.
(2) Členové představenstva nebo revizní komise, kteří porušením svých povinností způsobili družstvu škodu, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
Činnost a hospodaření družstva
 
§ 6
(1) Družstvo může vyvíjet jen takovou činnost, která je v souladu s plněním jeho úkolů při provádění výstavby obytných nájemních domů a při správě a údržbě družstevního majetku.
(2) Družstevní bytová výstavba je financována především členy družstva; stát poskytuje družstvům zvláštní příspěvek a Státní banka československá přiměřený úvěr. Činnost družstva se řídí zásadami přísné hospodárnosti. Výdaje družstva musí být hrazeny z jeho příjmů.
 
§ 7
Základní prostředky družstva nemohou být zcizeny ani zatíženy bez souhlasu výkonného orgánu okresního národního výboru. Členské podíly nelze zastavit ani na ně vést exekuci.
 
§ 8
Stanovy družstva
Podrobnosti o ustavení družstva, podmínky, za kterých se nabývá a pozbývá členství v družstvu, práva a povinnosti členů, ustavení a působnost orgánů družstva a činnost a hospodaření družstva upravují stanovy družstva vypracované podle vzorových stanov schválených vládou.*)
Vztah družstev k národním výborům
 
§ 9
Národní výbory a jejich výkonné orgány poskytují družstvům soustavnou a všestrannou pomoc, zejména jim poskytují technickou pomoc při výstavbě, pomáhají jim získávat stavební pozemky, stavební materiál z místních zdrojů, organizovat svépomoc při výstavbě, údržbě a správě družstevního bytového majetku a zajišťovat co nejširší účast členů družstva na řízení a hospodaření družstva.
 
§ 10
(1) Družstevní bytovou výstavbu řídí, na družstvo dozírá a jeho činnost a hospodaření kontroluje výkonný orgán okresního národního výboru nebo z jeho pověření výkonný orgán místního národního výboru. Výkonné orgány dbají na to, aby družstevní bytová výstavba se prováděla podle platných územních rozhodnutí a podle schválené projektové dokumentace a aby se činnost a hospodaření družstva vyvíjely v souladu s právními předpisy a stanovami družstva. Při své řídící a dozorčí činnosti používají výkonné orgány zejména metody přesvědčování, aniž nahrazují pravomoc a činnost orgánů družstva.
(2) Výkonný orgán okresního, popřípadě místního národního výboru zastaví výkon usnesení členské schůze nebo opatření představenstva, odporuje-li právním předpisům nebo stanovám družstva.
(3) Provádí-li družstvo bytovou výstavbu mimo obvod okresního národního výboru, v němž má své sídlo, poskytuje družstvu pomoc při výstavbě a výstavbu řídí výkonný orgán okresního národního výboru, v jehož obvodu se výstavba provádí.
Výhody pro družstva a jejich členy
 
§ 11
(1) Byty v domech družstva jsou vyňaty z přidělovacího práva národních výborů.
(2) Pokud trvá členství v družstvu, nevztahují se na tyto byty členů družstva ani ostatní ustanovení zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty; nemůže proto výkonný orgán národního výboru vydat proti členům družstva příkaz k vyklizení, a to ani z důvodů nadměrnosti bytu. Člen družstva neplatí místní poplatek z družstevního bytu; ke směně bytů v domech družstev není třeba souhlasu výkonného orgánu národního výboru.
(3) Družstvo nemůže zrušit nájemní poměr se členem družstva, pokud trvá jeho členství. Člen družstva může ze závažných důvodů, zejména při přeložení na pracoviště v jiném místě nebo v odůvodněných rodinných případech, převést za souhlasu představenstva družstva svá práva na jinou osobu, která bude přijata za člena družstva.
 
§ 12
(1) Zemřel-li člen družstva, mají jeho rodinní příslušníci, kteří jsou dědici, nárok, aby jeden z nich byl do družstva přijat na místo zemřelého člena. Výhody podle § 11 odst. 2 vztahují se na byt zemřelého člena družstva v družstevním domě i po dobu, než bude přijata přihláška rodinného příslušníka nebo jiné osoby, která vstoupila smrtí člena družstva do nájemního poměru; výhody však zanikají, nebyla-li přihláška podána do dvou měsíců po pravomocném skončení řízení o dědictví. Nájemní poměr ostatních osob, které vstoupily do nájemního poměru smrtí člena družstva (§ 393 odst. 1 o.s.ř.), zaniká dnem vzniku členství osoby, která byla přijata na místo zemřelého člena.
(2) Za rodinné příslušníky se považují manžel (manželka), příbuzní v přímém pokolení (i z osvojeneckého poměru) a sourozenci.
(3) Dědici zemřelého člena mají nárok na vyplacení zůstatkové hodnoty členského podílu. Dědické podíly manžela, dětí a rodičů na zůstatkové hodnotě členského podílu zemřelého člena osvobozují se od notářského poplatku z dědictví, stal-li se jeden z těchto dědiců členem družstva na místo zůstavitele. Na dědice, který se stal členem družstva, může být se souhlasem ostatních dědiců převedena zůstatková hodnota členského podílu na ně připadající.
(4) Družstva jsou osvobozena od placení důchodové daně družstev a jiných organizací. Obytné domy družstev jsou osvobozeny od domovní daně.
 
§ 13
Sloučení družstev
Družstva se mohou usnesením svých členských schůzí se schválením výkonného orgánu okresního národního výboru sloučit bez likvidace. V rozhodnutí o sloučení musí být určeno, ke kterému dni sloučení nastává. Dnem sloučení se stávají členové družstva přejímaného členy družstva přejímajícího.
 
§ 14
Zrušení družstva
(1) Družstvo se zrušuje
a) usnesením členské schůze, které vyžaduje schválení výkonného orgánu okresního národního výboru, nebo
b) exekuční likvidací všeho majetku družstva.
(2) Po zrušení družstva usnesením členské schůze je nutno provést uspořádání majetkových poměrů (likvidaci) družstva.
 
§ 15
Provedení likvidace
(1) Likvidaci provádějí likvidátoři zvolení členskou schůzí, popřípadě ustanovení výkonným orgánem okresního národního výboru; tento orgán může ze závažných důvodů likvidátory odvolat a ustanovit likvidátory nové. Úkolem likvidátorů je dokončit jednání, která jsou v běhu, uspokojit věřitele družstva a vrátit zůstatkové hodnoty členských podílů členům.
(2) Likvidátoři sestaví při zahájení své činnosti rozvahu. Vyplývá-li z ní, že majetek družstva nestačí ani po splnění uhrazovací povinnosti členů k vyrovnání závazků družstva, podají likvidátoři návrh na exekuční likvidaci majetku družstva a vyrozumí o tom výkonný orgán okresního národního výboru.
(3) Zůstatková hodnota členských podílů může být vrácena teprve po uhrazení nebo zajištění pohledávek všech věřitelů družstva. Jmění zbylé po úhradě všech závazků družstva, po vrácení členských podílů a po úhradě likvidačních výloh připadá státu.
(4) Po skončení likvidace podají likvidátoři zprávu výkonnému orgánu okresního národního výboru a navrhnou výmaz družstva z podnikového rejstříku.
Ustanovení závěrečná
 
§ 16
(1) Ministr financí upraví financování a úvěrování bytové výstavby stavebních bytových družstev a jejich finanční hospodaření.
(2) Ministr financí se zmocňuje upravit financování a úvěrování bytové výstavby jednotných zemědělských družstev.
 
§ 17
Na stavební bytová družstva zřízená podle tohoto zákona se nevztahuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích.
 
§ 18
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 Novotný v.r.

             Fierlinger v.r.

              Široký v.r.

Dolanský v.r.             Poláček v.r.
Kopecký v.r.              Štrougal v.r.
Barák v.r.               Uher v.r.
inž. Šimůnek v.r.           Beran v.r.
inž. Jankovcová v.r.          Jonáš v.r.
dr. Kyselý v.r.            dr. Kahuda v.r.
Plojhar v.r.              Reitmajer v.r.
dr. Šlechta v.r.            dr. Škoda v.r.
David v.r.               dr. Vlasák v.r.
Ďuriš v.r.               Brabec v.r.
Krajčír v.r.              inž. Černý v.r.
Krosnář v.r.              dr. Neuman v.r.
generálplukovník Lomský v.r.      Ouzký v.r.
Machačová v.r.             Pospíšil v.r.
dr. Nejedlý v.r.            inž. Púčik v.r.
*) Vzorové stanovy stavebního bytového družstva zaměstnanců a stavebního bytového družstva občanů jsou uveřejněny v částce 40 Úředního listu ze dne 26. května 1959.

Související dokumenty