185/2004 Sb. o Celní správě České republiky

Schválený:
185/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o Celní správě České republiky
Změna: 669/2004 Sb.
Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 230/2006 Sb.
Změna: 80/2006 Sb., 575/2006 Sb.
Změna: 170/2007 Sb.
Změna: 136/2008 Sb.
Změna: 130/2008 Sb.
Změna: 218/2009 Sb.
Změna: 288/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 150/2011 Sb.
Změna: 104/2011 Sb.
Změna: 252/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Celní správa České republiky
(1) Zřizuje se Generální ředitelství cel se sídlem v Praze jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností; je podřízeno Ministerstvu financí.
(2) Dalšími správními úřady pro oblast celnictví jsou celní ředitelství a celní úřady.
(3) Územní působnost celních ředitelství zřízených podle dosavadních právních předpisů je vymezena v příloze č. 1.
(4) Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů je uvedena v příloze č. 2.
(5) Zřizují se nové celní úřady, jejichž názvy a územní působnost jsou uvedeny v příloze č. 3.
(6) Celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů uvedené v příloze č. 4 se zrušují.
(7) Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady tvoří Celní správu České republiky (dále jen "celní správa") jako soustavu celních orgánů. Celní správa je bezpečnostním sborem. V čele celní správy je generální ředitel Generálního ředitelství cel ustanovený podle § 3 odst. 1 (dále jen "generální ředitel").
(8) Generální ředitel je v celní správě oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech; pro určité právní úkony však může jednáním jménem státu písemně pověřit osoby uvedené v odstavci 9 větě třetí. Generální ředitel schvaluje organizační řád celní správy, kterým zřizuje i pobočky celních úřadů pro zabezpečení výkonu některých činností uvedených v § 5 odst. 3 a 4.
(9) Úkoly celní správy plní celníci, kterými jsou fyzické osoby vykonávající v celní správě službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.1) Úkoly celní správy dále plní občanští zaměstnanci, kterými jsou pro účely v oblasti celnictví fyzické osoby vykonávající v celní správě službu ve služebním poměru podle služebního zákona,2) nebo v pracovním poměru. Celníci, kteří řídí výkon služby dalších celníků, představení3) a vedoucí zaměstnanci4) mohou činit jménem státu majetkoprávní úkony a úkony pracovněprávní jen na základě písemného pověření generálního ředitele.
 
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) celnictvím plnění úkolů celními orgány podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,5) včetně plnění úkolů při správě daní a poplatků (dále jen "daně") podle zvláštních právních předpisů6) a při správě cel,
b) kontrolní činností plnění úkolů celním orgánem v oblasti kontroly pro potřebu jiného celního orgánu nebo pro potřebu orgánu veřejné správy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,7)
c) asistenční činností podpora poskytovaná celním úřadem jinému celnímu orgánu nebo územnímu finančnímu orgánu, Ministerstvu financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů, a to ve formě poskytování informací a podkladů, předvádění osob k řízení podle zvláštních právních předpisů,8) s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů, zajištění ochrany osob a majetku a zajištění dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech určených k užívání těmito orgány,
d) placením peněžitých plnění vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu, a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků,
e) analýzou rizik systematické využívání dostupných informací za účelem zjištění, zda, jakým způsobem a s jakými důsledky jsou a mohou být porušovány celní předpisy, kterými se rozumí zákony a další právní předpisy, včetně právních předpisů Evropských společenství, které stanoví působnost celních orgánů (dále jen "celní předpisy"),
f) obchodem uvnitř Společenství obchod se zbožím mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie (dále jen „členský stát“) za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem9),
g) donucovacím orgánem policejní, celní nebo jiný orgán členského státu, který je oprávněn předcházet trestné činnosti, odhalovat a vyšetřovat trestné činy a přijímat proti nim opatření, anebo Europol a Eurojust,
h) operativně pátrací činností činnost donucovacího orgánu, předcházející zahájení trestního stíhání, při níž je donucovací orgán oprávněn shromažďovat, zpracovávat a analyzovat informace o trestných činech nebo trestné činnosti za účelem zjištění, zda byly nebo mohou být v budoucnu spáchány konkrétní trestné činy,
i) operativní informací informace využitelná v rámci operativně pátrací činnosti,
j) celním informačním systémem společný automatizovaný informační systém Evropské unie pro celní účely, umožňující rychlejší zpřístupňování údajů, které posiluje účinnost postupů spolupráce a kontroly celních orgánů členských států při předcházení závažným porušením právních předpisů a jejich vyšetřování a stíhání,
k) identifikační databází celních spisů zvláštní databáze v rámci celního informačního systému, umožňující orgánům členských států příslušným k celnímu šetření, pokud zahajují nebo provádějí vyšetřování určitých osob, jakož i Europolu a Eurojustu zjišťovat, které příslušné orgány ostatních členských států vedou nebo vedly vyšetřování určitých osob,
l) závažným porušením právních předpisů porušení právních předpisů, za které může být uložen trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí nejméně 1 rok nebo peněžitá sankce ve výši odpovídající částce nejméně 15 000 EUR,
m) vyšetřovacím spisem správní nebo trestní spis vedený příslušným orgánem v souvislosti s podezřením ze závažného porušení právních předpisů nebo jeho zjištěním.
Organizace a působnost celních orgánů
 
§ 3
Generální ředitelství cel
(1) V čele Generálního ředitelství cel je generální ředitel, kterým může být pouze celník. Generálního ředitele na toto služební místo ustanovuje, řídí ho a ze služebního místa odvolává ministr financí (dále jen "ministr"). Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele. Zástupcem generálního ředitele může být pouze celník. Zástupce generálního ředitele na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává ministr na návrh generálního ředitele.
(2) Generální ředitelství cel je účetní jednotkou.10) Příjmy a výdaje Generálního ředitelství cel jsou obsaženy v rozpočtu kapitoly Ministerstva financí.11)
(3) Generální ředitelství cel je pověřeným celním orgánem, který ve věcech vymezených právním předpisem upravujícím trestní řízení12) vystupuje v postavení policejního orgánu (dále jen "pověřený celní orgán"), jde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu.
(4) Generální ředitelství cel
a) se podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti celnictví,
b) řídí celní ředitelství,
c) metodicky řídí i celní úřady v oblasti výkonu dohledu a kontroly,13) celního hodnocení, zajišťování celního a daňového dluhu, celní politiky, sazebního zařazení zboží a integrovaného tarifu, správy cel a daní, pátrání po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů, správního trestání, následných kontrol, analýzy rizik, mezinárodní spolupráce, obchodu uvnitř Společenství, zabezpečování kontrolních nebo asistenčních činností a placení peněžitých plnění,
d) rozhoduje, ve kterých věcech v oblasti celnictví jde o případy celostátního nebo mezinárodního významu,
e) rozhoduje o zřízení svobodného pásma nebo svobodného skladu,
f) zabezpečuje sběr a zpracování údajů o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení,14) o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, a o obchodu uvnitř Společenství,
g) vede centrální evidenci o kontrolovaném zboží,15) nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,16) další evidence a statistiky nezbytné pro plnění úkolů celní správy, včetně evidencí a statistik potřebných pro zajištění převodů cla a daní, a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů,
h) odpovídá za řádné fungování celního informačního systému v České republice a přijímá opatření nezbytná pro zajištění dodržování příslušných právních předpisů při jeho využití a pro zachování jeho bezpečnosti,
i) zadává údaje do celního informačního systému, má přímý přístup k údajům v něm obsaženým, nahlíží do těchto údajů, pořizuje z nich kopie a provádí změnu, doplnění, opravu nebo výmaz údajů, které jím byly do celního informačního systému zadány,
j) plní funkci centrální analytické jednotky pro účely analýzy rizik,