308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
308/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. června 2002,
kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 257/2004 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Změna: 332/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
Čl.I
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se mění takto:
1. V části první se označení dílů včetně jejich nadpisů zrušuje.
2. V § 1 se za slovo "stanovit" vkládá slovo "některá".
3. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních instrumentů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti.".
4. V § 3 odst. 2 se na konci písmena b) doplňují slova "a zahraničními úřady, které vykonávají dozor nad kapitálovým trhem,".
5. Nadpis § 4 zní: "Informační povinnosti Komise".
6. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Komise podává Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") čtvrtletně zprávu o situaci na kapitálovém trhu a o opatřeních, která přijala.".
7. V § 5 odstavec 1 zní:
"(1) Institucionálním investorem se rozumí
a) banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními instrumenty na kapitálovém trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna,
b) zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky jako osoby uvedené pod písmenem a).".
8. V § 5 odst. 2 se slova "pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry" nahrazují slovy "zahraniční obchodník s cennými papíry, který poskytuje na území České republiky investiční služby prostřednictvím pobočky" a slova "veřejně obchodovatelných" se nahrazují slovy "oprávněné k tisku". Za slova "Středisko cenných papírů" se vkládají slova "(dále jen "středisko")" a slova "Střediska cenných papírů" se nahrazují slovem "střediska".
9. V § 5 odst. 3 se za slovo "rozumí" vkládá slovo "zejména" a za slova "poskytovatel služeb na kapitálovém trhu" se vkládají slova "investor na kapitálovém trhu,".
10. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Komise před zahájením řízení uváží, zda o uložení opatření k nápravě nebo sankce za zjištěné porušení povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona řízení zahájí. Přitom Komise vychází zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání. Nezahájí-li Komise řízení, sepíše o tom zápis a věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
11. V § 6 odstavec 3 zní:
"(3) Proti rozhodnutí Komise lze podat rozklad, pokud dále není stanoveno jinak. O rozkladu rozhoduje Prezidium Komise pro cenné papíry (dále jen "prezidium"). Komise provádí výkon svých rozhodnutí.".
12. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Proti rozhodnutí prezidia v prvním stupni není přípustný opravný prostředek.".
13. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším než 50, lze doručovat písemnosti vyvěšením na úřední desce Komise. K okamžiku vyvěšení na úřední desce Komise uveřejní rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve Věstníku Komise. Rozhodnutí, proti němuž nemá podání opravného prostředku odkladný účinek, je doručeno okamžikem vyvěšení na úřední desce Komise.".
14. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "v pravomocných" nahrazují slovy "ve vykonatelných".
15. V § 7a odst. 1 písm. b) se za slova "při nabytí" vkládají slova "nebo snížení".
16. V § 7a odst. 1 písm. c) se slova "pro koupi" nahrazují slovy "v souvislosti s nabýváním".
17. V § 7a odst. 4 se slovo "uveřejňovaly" nahrazuje slovem "uveřejňovali".
18. V § 8 odst. 1 se slova "ve formě" nahrazují slovem "formou", za slovo "kontroly" se vkládají slova "na místě" a slova "částí třetí zákona o státní kontrole" se nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem".
19. V § 8 odst. 3 se slova "přijmout vůči" nahrazují slovem "uložit" a za slovo "nebo" se vkládá spojka "i".
20. V § 9 odst. 1 se za slovo "nebo" vkládá spojka "i".
21. V § 9 odst. 3 se za slova "dozor podle zvláštního právního předpisu" vkládají slova "nad osobami provádějícími bez povolení, souhlasu nebo registrace Komise činnost, ke které je třeba povolení, souhlas nebo registrace Komise,".
22. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Komise může místo pokuty uložit veřejné napomenutí. Současně Komise rozhodne podle okolností o rozsahu, formě a způsobu uveřejnění napomenutí, a to na náklady osoby, které se veřejné napomenutí ukládá.".
23. V § 10 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:
"(5) Při vybírání a vymáhání pokut, uložených podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, postupuje Komise podle zvláštního právního předpisu.10a)
10a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
24. V § 10 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 10b) až 10f) zní:
"(6) Středisko a osoba oprávněná k vedení části evidence střediska, jakož i k výkonu ostatních jeho činností10b) jsou vázány rozhodnutím Komise, pokud se týká jimi vedené evidence, jakmile bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor veřejného trhu10c) a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry10d) jsou vázáni rozhodnutím Komise o pozastavení obchodování s registrovaným cenným papírem10e) nebo o zákazu obchodování a plnění závazků z takových obchodů10f) a rozhodnutím Komise o předběžném opatření vydaném v těchto věcech, jakmile jim bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
10b) § 55 a 70a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
10c) § 8b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
10d) § 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10e) § 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
10f) § 91a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.".
25. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova "aby neprováděl úkony směřující k převodu cenných papírů" nahrazují slovy "neprovést jakoukoliv registraci převodu cenných papírů". V § 11 odst. 2 písm. a) a b) se za slova "registraci" vkládají slova "smluvního".
26. V § 11 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
27. V § 11 odst. 3 větě první se za slova "tohoto řízení" vkládají slova "a osobám, kterým se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e)" a na konci textu odstavce 3 se doplňuje tato věta: "Účastníkem řízení o předběžném opatření podle odstavce 2 není osoba, které se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e).".
28. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Stejnou povinnost, jakou lze uložit v rozhodnutí o předběžném opatření podle tohoto zákona, může Komise uložit jako opatření k nápravě podle tohoto nebo zvláštního zákona. Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. Komise může v rozhodnutí uvést dobu trvání ukládané povinnosti nebo podmínku, jejímž splněním zaniká účinnost rozhodnutí. Touto podmínkou může být doručení sdělení Komise o odvolání opatření k nápravě povinné osobě.".
29. V § 12 odst. 1 se slovo "Státnímu" nahrazuje slovy "Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, státnímu" a za slovo "bank" se vkládají slova "a poboček zahraničních bank".
30. V § 12 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
31. V § 12 odst. 2 se ve větě první za slovo "banka" vkládají slova "nebo pobočka zahraniční banky" a slova "obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami" se nahrazují slovy "obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, pokud tím nejsou dotčeny pravomoci České národní banky při výkonu bankovního dohledu podle zákona o České národní bance a zákona o bankách", ve větě druhé se za slovo "banka" vkládají slova "nebo pobočka zahraniční banky", ve větě poslední se za slova "zákona o dluhopisech" vkládají slova ", obchodního zákoníku".
32. V § 12 odstavec 4 zní:
"(4) Při výkonu státního dozoru vůči penzijním fondům a pojišťovnám podle odstavce 2 je Komise povinna postupovat tak, aby nebyly narušeny pravomoci ministerstva při jeho výkonu státního dozoru podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a podle zákona o pojišťovnictví.".
33. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Podléhá-li činnost institucionálního investora státnímu dozoru Komise a dohledu České národní banky nebo státnímu dozoru ministerstva, může mu být za skutkově totožné porušení povinnosti uložena pouze jedna pokuta. Pokutu může uložit pouze ten orgán, který o porušení povinnosti zahájil řízení jako první. Tím není dotčena pravomoc ostatních orgánů uložit opatření k nápravě nebo odejmout povolení podle zákona. Byla-li řízení zahájena ve stejný den, pokutu uloží
a) Česká národní banka, pokud jde o uložení pokuty bance,
b) ministerstvo, pokud jde o uložení pokuty penzijnímu fondu nebo pojišťovně.".
34. V § 13 odst. 1 písm. e) se slova "veřejně obchodovatelných" zrušují.
35. V § 13 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) osob podle § 45a odst. 1 zákona o cenných papírech.".
36. Poznámka pod čarou č. 15) zní:
"15) § 72 odst. 1 písm. k) zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.".
37. V § 14 odst. 3 písm. a) a b) se slova "veřejně obchodovatelných" nahrazují slovy "registrovaných".
38. Poznámka pod čarou č. 21) zní:
"21) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
39. V § 15 odstavce 1 až 3 znějí:
"(1) Obchodník s cennými papíry, který uzavřel nebo obstaral mimo veřejný trh obchod s investičními instrumenty přijatými k obchodování na veřejném trhu na vlastní nebo cizí účet, je povinen podat o tomto obchodu Komisi hlášení. Totéž platí pro institucionálního investora, který mimo veřejný trh uzavřel obchod s investičními instrumenty, přijatými k obchodování na veřejném trhu.
(2) Organizátor veřejného trhu je povinen podat Komisi hlášení o každém obchodu uskutečněném na jím organizovaném veřejném trhu. Jestliže o obchodu podá hlášení organizátor veřejného trhu, neplatí povinnost podle odstavce 1.
(3) Komise právním předpisem stanoví, na jaké obchody s investičními instrumenty se povinnost podle odstavce 1 vztahuje, a dále stanoví, v jaké lhůtě se hlášení podle odstavců 1 a 2 podává, jeho náležitosti, rozsah, strukturu a formu.".
40. V § 15 odstavec 5 zní:
"(5) Není-li splněna povinnost uvedená v odstavci 1 nebo 2, rozhodne Komise o uložení opatření k nápravě nebo i sankce podle § 9.".
41. V § 16 odst. 1 písm. b) se za slovo "banky" vkládají slova "a k osobám zahrnutým podle zvláštního právního předpisu do konsolidačního celku".
42. V § 16 odst. 1 písm. c) se slovo "předem" nahrazuje slovy "bez zbytečného odkladu", slovo "udělení" se nahrazuje slovem "uložení" a spojka "a" se nahrazuje slovy "nebo i".
43. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Komise nebo ministerstvo provedou kontrolu na místě u osoby zahrnuté podle zvláštního právního předpisu do konsolidačního celku, která podléhá jejich dozoru, požádá-li je o to Česká národní banka z důvodu výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě, a o výsledku kontroly podají České národní bance zprávu.".
44. § 17 včetně nadpisu zní:
 
"§ 17
Spolupráce s Českou národní bankou
(1) Jestliže se Česká národní banka při výkonu bankovního dohledu dozví o obchodech s investičními instrumenty či jiném jednání bank, poboček zahraničních bank nebo jiných osob, které mohou mít význam pro plnění úkolů Komise při výkonu státního dozoru, informuje o nich neprodleně Komisi, pokud zvláštní právní předpis nestanoví, že určité informace poskytovat nelze, nebo jen za splnění určitých podmínek.23) Pokud Komise požádá Českou národní banku o provedení kontroly peněžních transakcí, spojených s těmito obchody, je Česká národní banka povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu Komisi.
(2) Jestliže se Komise při své činnosti dozví o obchodech s investičními instrumenty či jiném jednání bank, poboček zahraničních bank nebo jiných osob, které mohou mít význam pro plnění úkolů České národní banky při výkonu bankovního dohledu, informuje o nich neprodleně Českou národní banku. Pokud Česká národní banka požádá Komisi o provedení kontroly obchodů s investičními instrumenty, je Komise povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu České národní bance.".
45. V § 18 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
46. V § 18 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 24) zrušuje.
47. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.
48. § 21 včetně poznámek pod čarou č. 24a), 24b), 24c), 24d) a 24e) zní:
 
"§ 21
(1) V čele Komise stojí prezidium. Prezidium se skládá z předsedy Komise a dalších čtyř členů. Předsedu Komise a členy prezidia jmenuje na návrh vlády prezident republiky.
(2) Prezidium rozhoduje zejména
a) o plánu činnosti Komise,
b) o návrhu rozpočtu Komise a závěrečném účtu Komise,
c) o návrzích zákonů a prováděcích právních předpisů,
d) o vnitřních předpisech Komise, zejména organizačním řádu, jednacím řádu prezidia, spisovém řádu, podpisovém řádu a pravidlech profesionální etiky pro prezidium a zaměstnance Komise,
e) o zprávách pro vládu, Poslaneckou sněmovnu a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny podle § 4 odst. 1 a pro ministerstvo podle § 4 odst. 3,
f) o podnětech vládě,
g) o rozkladech,
h) v řízeních o zavedení nucené správy,24a) o pozastavení obchodování s registrovaným cenným papírem,24b) o zákazu obchodů s určitým registrovaným cenným papírem a plnění závazků z obchodu s určitým registrovaným cenným papírem,24c) o předčasném splacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo emisního kurzu včetně poměrného výnosu24d) a o pozastavení nebo odnětí povolení k činnosti vydaného podle zvláštního právního předpisu24c) a
i) o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora veřejného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu.24e)
(3) Prezidium rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí prezidia je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina jmenovaných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Komise. V případě, že je jmenován pouze jeden člen prezidia, vykonává tento člen působnost prezidia. Pro účely tohoto odstavce a § 23 odst. 3 se členem prezidia rozumí i předseda Komise.
24a) Například § 37d zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24b) § 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24c) Například § 45, 45a, 49, 50, 70a, 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.
24d) § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
24e) § 78a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb., a § 31 zákona č. 214/1992 Sb., ve znění zákona č. 251/2000 Sb.".
49. § 22 zní:
 
"§ 22
(1) V čele prezidia je předseda Komise, který řídí jeho činnost. V případě, že předseda Komise není jmenován, vykonává působnost předsedy Komise služebně nejstarší člen prezidia.
(2) Vyžádá-li si vláda, Poslanecká sněmovna, Senát nebo jejich orgány přítomnost předsedy Komise na svém jednání, je předseda Komise povinen se tohoto jednání zúčastnit.".
50. § 23 včetně nadpisu zní:
 
"§ 23
Podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia
(1) Předsedou Komise a členem prezidia může být jmenován občan České republiky, který
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) je bezúhonný a jeho odborné znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat,
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo úmyslný trestný čin.
(3) Funkční období předsedy Komise a člena prezidia je pět let. Předseda Komise a člen prezidia může být do funkce jmenován pouze na dvě funkční období.
(4) S funkcí předsedy Komise a člena prezidia je neslučitelná funkce poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, jakákoli funkce ve veřejné správě, funkce člena orgánů územní samosprávy a funkce v politické straně nebo hnutí.
(5) Předseda Komise a členové prezidia nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické. Při těchto všech činnostech jsou předseda Komise a členové prezidia povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu své funkce v Komisi. Předseda nebo člen prezidia se nesmějí podílet po dobu výkonu své funkce přímo ani zprostředkovaně na podnikání osob podléhajících státnímu dozoru Komise. Během výkonu funkce je předseda Komise nebo člen prezidia povinen do deseti dnů ohlásit prezidiu nabytí nebo pozbytí každého investičního instrumentu.
(6) Výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním prezidentem republiky z důvodů uvedených v odstavci 7,
c) doručením rezignace prezidentu republiky,
d) právní mocí rozsudku, jímž je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům,
e) právní mocí rozsudku, jímž byl odsouzen pro trestný čin podle odstavce 2,
f) právní mocí rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek,
g) nevykonává-li z jakýchkoli důvodů svou funkci po dobu delší než šest měsíců,
h) úmrtím.
(7) Prezident republiky odvolá na návrh vlády předsedu Komise a člena prezidia, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně svou právní povinnost předsedy Komise nebo člena prezidia nebo se dopustil takového jednání, které zpochybňuje nestrannost Komise.
(8) Předseda Komise a členové prezidia vykonávají státní dozor nad kapitálovým trhem. Oprávnění k této činnosti prokazují průkazem státního dozoru nad kapitálovým trhem.".
51. V § 25 odst. 1 se za slovem "prezidia" slovo "Komise" zrušuje.
52. V § 25 odst. 2 se za slovo "výdajů" vkládá čárka a slovo "odchodné".
53. V § 25 odst. 3 větě první se za slovem "prezidia" slovo "Komise" zrušuje, věta druhá a třetí se včetně poznámky pod čarou č. 26) zrušují.
54. § 26 včetně nadpisu zní:
 
"§ 26
Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce
(1) Předseda Komise, členové prezidia, zaměstnanci Komise, osoby, jejichž služeb Komise využívá při výkonu dozoru nad kapitálovým trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí učiněném v souvislosti s výkonem funkce v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily.
(2) Komise poskytne informace pouze
a) úřadu v České republice, který spolupůsobí při výkonu dozoru nad kapitálovým trhem nebo působí při výkonu dozoru nad finančním trhem,
b) úřadu v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dozoru nad finančním trhem,
c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice, členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, která je
1. likvidátorem, nuceným správcem, správcem konkursní podstaty, předběžným správcem, vyrovnacím správcem nebo osobou s obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím státnímu dozoru,
2. auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu a podléhajícího státnímu dozoru,
3. Evropskou ústřední bankou nebo jinou centrální bankou zodpovědnou za měnovou politiku,
4. provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím vypořádací služby pro organizátora veřejného trhu v České republice, pokud je poskytnutí informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě neplnění nebo hrozícího neplnění závazků ze strany účastníka nebo účastníků veřejného trhu, kterému tato osoba poskytuje služby,
5. provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění vkladů,
d) úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dozoru nad osobami podle písmene c) bodů 1 a 2; Komise dále poskytne informaci úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dozoru nad platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních společností,
e) legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku finančního trhu,
f) orgánům v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor činným v trestním řízení nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
(3) Informace se subjektům a úřadům podle odstavce 2 poskytují způsobem a v rozsahu nutném pro plnění jejich úkolů nebo výkon jejich funkce a je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu odpovídajícím rozsahu podle tohoto zákona.
(4) Informace získané v souvislosti s výkonem dozoru nad kapitálovým trhem mohou být poskytnuty též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k plnění mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla řádně vyhlášena.
(5) Informace poskytnuté Komisi úřadem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.
(6) Informace získané Komisí v rámci kontroly na místě na území cizího státu nesmí být bez souhlasu úřadu dozoru nad kapitálovým trhem tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu.
(7) Subjektu nebo úřadu, uvedenému v odstavci 2 písm. b), c) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem, v jiném než členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru je možné poskytovat informace na základě dohody a za předpokladu, že je pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu odpovídajícím rozsahu podle tohoto zákona, že informace použije pouze k účelu, pro který byly poskytnuty, a jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti kapitálového trhu, a že informace neposkytne bez souhlasu Komise nikomu dalšímu.".
55. V § 27 odst. 2 věta druhá zní: "Toto ustanovení se nevztahuje na správu vlastního majetku a činnost vědeckou, literární, publicistickou, uměleckou a pedagogickou.". Za větu druhou se vkládá nová věta, která zní: "Při těchto všech činnostech jsou členové a zaměstnanci Komise povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu své funkce v Komisi.".
56. V § 28 se odstavec 3 zrušuje.
57. V § 29 odst. 2 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Komise".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl.III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.IV
zrušen
Čl.V
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.VII
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl.VIII
V příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 119/2002 Sb., ve skupině 314: "Ostatní" se za obor živnosti "Pořádání kursů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace" vkládá obor živnosti "Hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (rating)", text ve sloupci 2 zní: "vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru", text ve sloupci 4 zní: "Komise pro cenné papíry", text ve sloupci 5 zní: "§ 91b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů".
Čl.IX
Přechodné ustanovení
Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována živnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému úřadu doklady uvedené v § 50.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.X
Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., se mění takto:
1. Položka 63 včetně poznámek zní:
"Položka 63
a) Podání žádosti o schválení prospektu
  cenného papíru nebo emisních podmínek
  dluhopisu anebo dluhopisového programu       Kč 10 000,-
b) Podání žádosti o schválení užšího
  prospektu cenného papíru nebo dodatku
  prospektu cenného papíru nebo doplňku
  dluhopisového programu anebo změny
  emisních podmínek dluhopisu            Kč 5 000,-
c) Podání žádosti o povolení zúžení
  obsahu prospektu nebo užšího prospektu       Kč 3 000,-
d) Podání žádosti o schválení dodatku užšího
  prospektu cenného papíru              Kč 2 500,-
e) Podání žádosti o schválení dokumentů
  (za každý dokument)                Kč 200,-
f) Podání žádosti
  - o souhlas s obsahem nabídky převzetí
   registrovaných cenných papírů          Kč 5 000,-
  - o povolení ke zcizení nebo k smluvnímu
   nabytí účastnických cenných papírů
   cílové společnosti                Kč 1 000,-
  - o vydání rozhodnutí o zániku povinnosti učinit
   nabídku převzetí z důvodu snížení podílu na
   hlasovacích právech nebo z důvodu dosažení
   podílu v důsledku navýšení základního kapitálu  Kč 1 000,-
  - o vydání rozhodnutí o zproštění obchodníka
   s cennými papíry oznamovací povinnosti      Kč 1 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy
   při zrušení registrace účastnických cenných
   papírů nebo při změně druhu akcií nebo omezení
   jejich převoditelnosti              Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy,
   na jehož základě se berou akcie z oběhu při
   snížení základního kapitálu           Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy
   při fúzi akciové společnosti s akciovou
   společností nebo společností s ručením omezeným Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy
   učiněném nástupnickou akciovou společností při
   rozdělení akciové společnosti se založením nových
   právnických osob v případě nerovnoměrného
   výměnného poměru                 Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy
   učiněném nástupnickou společností s ručením
   omezeným při rozdělení akciové společnosti se
   založením nových právnických osob v případě
   vypořádání s akcionáři, kteří nesouhlasili se
   svou účastí v této společnosti,         Kč 5 000,-
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy
   učiněného nástupnickou společností při rozdělení
   akciové společnosti sloučením          Kč 5 000,-
g) Podání rozkladu proti rozhodnutí Komise pro
  cenné papíry
  - fyzickou osobou, která není podnikatelem nebo
   jejíž podnikatelská činnost nesouvisí
   s rozhodnutím                  Kč 500,-
  - v ostatních případech              Kč 3 000,-
Osvobození:
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.
2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 77 odst. 6 a § 78g odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".
2. Položka 64 včetně poznámek zní:
"Položka 64
a) Podání žádosti o udělení povolení k provozování
  pojišťovací nebo zajišťovací činnosti       Kč 50 000,-
b) Podání žádosti
  - o registraci zprostředkovatele pojištění jako
   pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře     Kč 20 000,-
  - o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně Kč 20 000,-
  - o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny Kč 20 000,-
  - o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení
   nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny,
   nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující
   souběžně životní a neživotní pojištění      Kč 20 000,-
  - o schválení všeobecných pojistných podmínek
   nebo jejich změny                Kč 20 000,-
c) Podání žádosti o udělení
  - povolení ke vzniku burzy cenných papírů     Kč 200 000,-
  - povolení k organizování mimoburzovního trhu
  s cennými papíry                 Kč 200 000,-
 - povolení k vypořádání obchodů s cennými papíry
  a jinými investičními instrumenty         Kč 100 000,-
 - povolení tiskárně k tisku listinných cenných
  papírů                      Kč 100 000,-
 - povolení ke vzniku investiční společnosti
  nebo investičního fondu nebo k podnikání
  zahraniční osoby zabývající se kolektivním
  investováním na území České republiky       Kč 50 000,-
 - povolení k obchodování s cennými papíry nebo
  ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka
  s cennými papíry anebo k poskytování
  investičních služeb prostřednictvím pobočky
  zahraničního obchodníka s cennými papíry,
  který jako zahraniční banka již v České
  republice pobočku zřídil             Kč 50 000,-
 - povolení k vedení části evidence střediska    Kč 50 000,-
 - souhlasu s výkonem činnosti            Kč 5 000,-
 - povolení k vykonávání odborné obchodní
  činnosti pro obchodníka s cennými papíry
  (makléře)                     Kč 3 000,-
d) Podání žádosti o změnu povolení
  - ke vzniku burzy cenných papírů          Kč 100 000,-
  - k organizování mimoburzovního trhu
   s cennými papíry                 Kč 100 000,-
  - k vypořádání obchodů s cennými papíry
   a jinými investičními instrumenty        Kč 50 000,-
  - ke vzniku investiční společnosti nebo
   investičního fondu nebo k podnikání
   zahraniční osoby zabývající se kolektivním
   investováním na území České republiky      Kč 10 000,-
  - k obchodování s cennými papíry nebo ke
   zřízení pobočky zahraničního obchodníka
   s cennými papíry anebo k poskytování
   investičních služeb prostřednictvím pobočky
   zahraničního obchodníka s cennými papíry,
   který jako zahraniční banka již v České
   republice pobočku zřídil             Kč 10 000,-
  - k vedení části evidence střediska        Kč 10 000,-
  - k vykonávání odborné obchodní činnosti pro
   obchodníka s cennými papíry (makléře)      Kč 2 000,-
e) Podání žádosti o odnětí
  - povolení a souhlasu udělovaných podle
   písmene c), s výjimkou žádosti o odnětí
   povolení k vykonávání odborné obchodní
   činnosti pro obchodníka s cennými papíry
   (makléře)                    Kč 3 000,-
  - povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti
   pro obchodníka cennými papíry (makléře)     Kč 1 000,-
f) Podání žádosti o udělení předchozího souhlasu
  s volbou nebo jmenováním člena představenstva
  nebo dozorčí rady investiční společnosti,
  investičního fondu nebo obchodníka s cennými
  papíry nebo se vznikem oprávnění osoby fakticky
  řídící činnost obchodníka s cennými papíry nebo
  s nabytím podílu na hlasovacích právech nebo na
  základním kapitálu investiční společnosti nebo
  investičního fondu anebo s nabytím nebo zvýšením
  kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými
  papíry                       Kč 1 000,-
g) Podání žádosti o
  - udělení povolení k rozdělení, sloučení
   nebo splynutí investičních společností
   nebo investičních fondů             Kč 50 000,-
  - udělení povolení k vydání podílových listů
   za účelem vytvoření podílového fondu
   (za každý podílový fond)             Kč 20 000,-
  - udělení povolení k přeměně investičního
   fondu na otevřený podílový fond         Kč 20 000,-
  - udělení povolení ke vzniku podílového fondu
   splynutím, k přeměně uzavřeného podílového
   fondu na otevřený podílový fond         Kč 10 000,-
  - udělení povolení ke sloučení podílových fondů  Kč 5 000,-
  - odnětí povolení k vydání podílových listů za
   účelem vytvoření podílového fondu        Kč 2 000,-
  - schválení změny statutu investičního nebo
   podílového fondu                 Kč 1 000,-
h) Podání žádosti o udělení povolení k rozdělení,
  sloučení nebo splynutí burzy cenných papírů    Kč 20 000,-
i) Podání žádosti o schválení dražebního řádu
  obchodníka s cennými papíry            Kč 3 000,-
j) Poskytnutí státní záruky              0,5 % ze
                           zaručené
                           částky
Osvobození:
Od poplatku podle písmene j) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. a Česká exportní banka, a. s.
Zmocnění:
Správní orgán upustí od vybrání poplatku podle písmene d) druhé odrážky této položky, je-li žádáno jen o změny v tržním řádu.
Poznámky:
1. Státní zárukou se rozumí státní záruka podle § 73 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) osmé odrážky této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl.XI
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
Čl.XII
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl.XIII
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl.XIV
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.XV
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 11/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 7 písm. a) bodu 3 se slova "zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkursu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni ukončení pronájmu, ke dni zrušení bez likvidace předcházejícímu rozhodný den fúze" nahrazují slovy "přeměně (s výjimkou změny právní formy), zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkursu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni ukončení pronájmu, ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze".
2. V § 26 odst. 7 písmeno d) zní:
"d) z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka uvedeného v § 17 za zdaňovací období vymezené v § 17a písm. c), je-li toto zdaňovací období kratší než dvanáct měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích; toto se nepoužije u hmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka v průběhu tohoto zdaňovacího období nebo v průběhu části zdaňovacího období předcházející tomuto zdaňovacímu období, za kterou se podává daňové přiznání podle § 38m odst. 3 písm. b).".
3. V § 26 odst. 7 na konci se doplňuje věta, která zní: "Ustanovení tohoto odstavce se použije přiměřeně, dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke změně právní formy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo a akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost.".
4. V § 28 se na konci odstavce 1 doplňují věty, které znějí: "Pro účely tohoto zákona se při přeměnách podle zvláštního zákona70) považuje za vlastníka hmotného majetku zanikající společnosti nebo družstva nástupnická společnost nebo družstvo. To platí pro hmotný majetek ve vlastnictví zanikající společnosti nebo družstva k rozhodnému dni fůze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva a hmotný majetek, nabytý zanikající společností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fůze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku.".
5. V § 30 odst. 12 návětí zní: "Ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník a při zachování způsobu odpisování pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem".
6. V § 30 odst. 12 písm. a) se na konci čárka zrušuje a doplňují se slova "a nástupnická společnost nebo družstvo,70)".
Čl.XVI
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení čl. XV lze použít již ve zdaňovacím období začínajícím v kalendářním roce 2001.
2. Ustanovení čl. XV lze přiměřeně použít pro nehmotný majetek evidovaný v majetku do 31. prosince 2000.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XVII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 80e zákona o cenných papírech, ve znění tohoto zákona, a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění tohoto zákona, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Související dokumenty