28/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
28/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 89/2012 Sb., 91/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).
Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli.
Směrnice Rady 87/357/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a výměně.“.
2. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z ustanovení občanského zákoníku30) upravujících smlouvu, ve které se za úplatu sjednává
a) užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubytovacího zařízení“),
b) výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“),
c) pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo
d) účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebiteli vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“).
30) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 24 odst. 1 úvodní větě se za slovem „dodavatel“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „prodávající“ se vkládají slova „nebo jiný podnikatel“.
4. V § 24 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Správního deliktu se dopustí ten, kdo v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním smlouvy, ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna,
a) neposkytne spotřebiteli informace, které stanoví zvláštní právní předpis, bezplatně a v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „předsmluvní informace“),
b) neupozorní prokazatelně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, na jeho právo odstoupit od smlouvy, nebo na délku lhůty pro odstoupení nebo na zákaz přijetí záloh, jiných plnění nebo zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) neuvede informace o tom, kde a jak lze získat předsmluvní informace při nabízení dočasného užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobého rekreačního produktu, dalšího prodeje nebo výměny,
d) neuvede zřetelně účel a povahu akce na pozvánce na prodejní nebo nabídkovou akci nebo nezajistí, aby byly po dobu trvání akce předsmluvní informace spotřebiteli k dispozici,
e) uvádí na trh nebo nabízí dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele,
f) neupozorní spotřebitele před uzavřením smlouvy písemně na změny, liší-li se informace uvedené v návrhu smlouvy od předsmluvních informací, nebo tyto změny ve smlouvě výslovně neuvede,
g) neuvede ve smlouvě bydliště, místo podnikání nebo sídlo každé ze smluvních stran a datum a místo uzavření smlouvy,
h) nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé ujednání o právu na odstoupení od smlouvy, o délce lhůty pro odstoupení od smlouvy a o zákazu přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
i) neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy,
j) nepředá spotřebiteli ihned po uzavření smlouvy její podepsané vyhotovení,
k) neposkytne spotřebiteli předsmluvní informace písemně nebo písemně neupozorní na změny předsmluvních informací podle § 62 odst. 2 občanského zákoníku tak, aby k nim měl spotřebitel snadný přístup,
l) neposkytne předsmluvní informace nebo neuzavře se spotřebitelem smlouvu v jazyce požadovaném v § 65 občanského zákoníku,
m) nerozdělí spotřebiteli u dlouhodobého rekreačního produktu platby do ročních splátek v téže výši, popřípadě se zohledněním vývoje cen, je-li to sjednáno, nebo nezašle spotřebiteli výzvu k provedení platby písemně nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti, nebo
n) požaduje nebo přijímá od spotřebitele platby záloh nebo jiné plnění nebo jejich zajištění v rozporu s § 66 odst. 2 a § 69 občanského zákoníku.“.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.
5. V § 24 odst. 10 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 8,“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
6. V § 24 odst. 10 se na konci textu písmene d) slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.
7. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „ , v jehož stanovách jsou tyto cíle uvedeny,“ nahrazují slovy „nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele,“.
8. V § 26 se za slovo „Sdružení“ vkládají slova „nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele,“ a za slovo „sdružení“ se vkládají slova „nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele,“.
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl. III
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2006 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebiteli na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Text s významem pro EHP).
Čl. 7, 8 a 9 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě, ve znění směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP), směrnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP) a směrnice 96/4/ES, kterou se mění směrnice 91/321/EHS.
Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s významem pro EHP).
Čl. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP).
Čl. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality a bezpečnost pro sběr, testování, zpracování, skladování a distribuce složek lidské krve a mění směrnice 2001/83/ES a směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP) a čl. 64 a 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, která mění směrnici 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 85 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 6 směrnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.
Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 5. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod.
Čl. 69, čl. 94 odst. 2 a čl. 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.“.
2. Za § 5h se vkládá nový § 5i, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26b zní:
 
㤠5i
Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
(1) Reklama na užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubytovacího zařízení“), na výhodu spojenou s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“), na pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“) nebo na účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“) podle jiného právního předpisu26b), musí obsahovat údaj o právu spotřebitele získat informace, které musí být spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, včetně uvedení místa a způsobu, kde a jak lze tyto informace získat.
(2) Za reklamu na dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměnu se považuje i nabídková nebo prodejní akce, v rámci které lze sjednat smlouvu, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna. Pozvánka na takové akce musí obsahovat zřetelné uvedení účelu a povahy akce.
(3) Dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt nesmějí být nabízeny reklamou jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele.
26b) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5h“ vkládají slova „ , § 5i“.
4. V § 8a odst. 2 písm. g) se za slova „§ 5h“ vkládají slova „ , § 5i“.
5. V § 8a odst. 3 písm. f) se za slova „§ 5h“ vkládají slova „ , § 5i“.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 23. února 2011.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty