200/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií

Schválený:
200/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 5. června 2001
o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže:
 
§ 1
Zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, (dále jen "zákon") se v případě, že jsou splněny podmínky stanovené v této vyhlášce, nevztahuje na licenční smlouvy k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, včetně licenčních smluv ke know-how, nebo smíšené licenční smlouvy k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně know-how, kde stranami dohody jsou pouze dva soutěžitelé, a to i za předpokladu, že tyto smlouvy obsahují doplňková ujednání ohledně jiných práv, pokud přispívají k dosažení cílů této dohody, a dohody, ve kterých nabyvatel, který je k tomu oprávněn majitelem předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně know-how (dále jen "poskytovatel"), přenechá výkon práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetím osobám.
 
§ 2
Pro účely této vyhlášky
a) know-how se rozumí soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné. Za podstatnou zkušenost či poznatek se považují informace, které jsou pro nabyvatele licence nezbytné k jejímu využívání. Za identifikovanou zkušenost či poznatek se považuje taková informace, která je popsána dostatečně srozumitelně tak, aby bylo možno ověřit, zda splňuje kritéria utajení a podstatnosti. Popis know-how může být součástí licenční smlouvy, samostatné dohody nebo zaznamenán jinou vhodnou formou,
b) předmětem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví se rozumí zejména vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičových výrobků, ochranná známka nebo označení původu výrobku,
c) nezbytným předmětem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví se rozumí předmět průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví související s převáděnou technologií, bez jehož poskytnutí lze převáděnou technologii využívat jen v omezené míře, např. z důvodu vyšších nákladů,
d) převáděnou technologií se rozumí know-how nebo nezbytný předmět průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, které existují v době uzavírání první licenční dohody, a následně provedená vylepšení bez ohledu na to, do jaké míry jsou využívána stranami dohody nebo ostatními nabyvateli,
e) licencovaným zbožím se rozumí zboží, k jehož výrobě je nezbytná převáděná technologie,
f) aktivním prodejem se rozumí činnost prodávajícího spočívající ve vyhledávání zájemců o koupi určitého zboží, zejména propagací, udržováním distribučního skladu nebo vytvářením poboček,
g) pasivním prodejem se rozumí přijímání objednávek učiněných zájemci o koupi určitého zboží, aniž by však tito zájemci byli prodávajícím vyhledáváni,
h) podílem nabyvatele licence se rozumí podíl, který zaujímají licencované výrobky a další zaměnitelné výrobky nebo služby poskytované nabyvatelem licence na celém trhu pro licencované výrobky a služby,
i) kontrolou se rozumí držení obchodního podílu nebo podílu na základním kapitálu vyššího než 50 % nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby nebo možnost jinak vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby,
j) smíšenou licenční smlouvou se rozumí smlouva obsahující právo k užití předmětu průmyslového vlastnictví nebo jiného nehmotného statku.
 
§ 3
(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody, jejichž obsahem je
a) závazek poskytovatele licence neposkytnout tuto licenci k využívání poskytované technologie jiným soutěžitelům na smluvně vymezeném území,
b) závazek poskytovatele licence nevyužívat sám poskytovanou technologii na smluvně vymezeném území,
c) závazek nabyvatele licence nevyužívat poskytovanou technologii na území vyhrazeném poskytovateli licence,
d) závazek nabyvatele licence nevyrábět nebo nevyužívat licencované zboží ani nevyužívat licencované postupy na územích, která jsou smluvně vymezena jiným nabyvatelům licence,
e) závazek nabyvatele licence aktivně neprodávat licencované zboží mimo vymezené území, zejména neprovádět inzerci zaměřenou na nevymezená území, nezakládat tam pobočky a neudržovat distribuční sklady,
f) závazek nabyvatele licence pasivně neprodávat licencované zboží mimo vymezené území,
g) závazek nabyvatele licence používat pro odlišení zboží pouze ochrannou známku poskytovatele nebo úpravu používanou poskytovatelem po dobu trvání smlouvy za předpokladu, že není nabyvateli licence bráněno označovat se jako výrobce nebo dodavatel licencovaného zboží, nebo
h) závazek nabyvatele licence omezit svoji výrobu licencovaného zboží na množství, které požaduje při výrobě svého vlastního zboží, a prodávat licencované zboží pouze jako nedílnou součást svého zboží nebo jako náhradní součásti svého zboží či jinak ve spojitosti s prodejem svého zboží za předpokladu, že si nabyvatel licence tato množství určí sám.
(2) Na licenční smlouvy k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví se však zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona nevztahuje pouze po dobu, kdy je předmět průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví předmětem právní ochrany na území poskytovatele nebo nabyvatele licence.
(3) Na licenční smlouvy ke know-how se zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona nevztahuje pouze po dobu nepřesahující deset let od prvého uvedení licencovaného zboží na trh jedním z nabyvatelů know-how; toto ustanovení však neplatí v případě, kdy se know-how stane všeobecně známým před uplynutím uvedené doby.
(4) Na licenční smlouvy obsahující závazek uvedený v odstavci 1 písm. f) se zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona nevztahuje pouze po dobu nepřekračující 5 let od prvého uvedení licencovaného zboží na trh jedním z nabyvatelů licence.
(5) Na licenční smlouvy obsahující závazek uvedený v odstavci 1 písm. g) a h) se zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona nevztahuje pouze po dobu, kdy je know-how utajené, podstatné a identifikované.
(6) Na smíšené licenční smlouvy k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně know-how se však zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona nevztahuje pouze po dobu, kdy je předmět průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví předmětem právní ochrany na území poskytovatele nebo nabyvatele licence, nebo po dobu, kdy je know-how utajené, podstatné a identifikované, a to vždy na delší z těchto období, nejvýše však na dobu 5 let.
 
§ 4
(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody obsahující závazek nabyvatele licence
a) zachovat mlčenlivost o know-how, které je předmětem licenční smlouvy, a to i po skončení licenční smlouvy,
b) nepřevádět nebo neposkytovat licenci jiným osobám,
c) nevyužívat know-how nebo předmět průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, které jsou předmětem licenční smlouvy, po skončení účinnosti licenční smlouvy, a to jen po dobu, po kterou know-how zůstává utajeno nebo předmět průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v platnosti,
d) poskytnout licence na všechna zlepšení nabyvatele licence nebo na nová užití poskytnuté technologie a uzavřít s poskytovatelem licence nevýhradní licenční smlouvu k těmto zlepšením za předpokladu, že jde o oddělitelná zlepšení a že je nabyvatel licence bude moci využívat sám nebo o nich bude moci uzavřít licenční smlouvy s třetími osobami za předpokladu, že nebudou obsahovat předání know-how poskytovatele licence, které zůstává utajené, a že se poskytovatel licence zaváže nabyvateli licence k poskytnutí výhradní nebo nevýhradní licence k svým vlastním zlepšením,
e) dodržovat požadavky na kvalitu včetně technických specifikací licencovaného produktu nebo získávat zboží od poskytovatele licence nebo od jiné osoby určené poskytovatelem licence, pokud jsou tyto kvalitativní a technické specifikace nebo zboží nezbytné pro technicky správné využívání licencované technologie nebo k zajištění, že produkty nabyvatele licence budou odpovídat požadavkům na kvalitu používaných poskytovatelem licence a ostatními nabyvateli licence; poskytovatel licence má právo prověřovat plnění tohoto závazku,
f) informovat poskytovatele licence o každém porušení práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo neoprávněném použití know-how, podniknout příslušná opatření vůči osobám narušujícím tato práva nebo poskytnout poskytovateli licence součinnost při právním postupu proti těmto osobám,
g) poskytovat úplatu za využívání licence
1. do doby skončení účinnosti licenční smlouvy na základě částek, období a metod jejich stanovení sjednaných stranami dohody, jestliže se know-how stalo všeobecně známým jiným způsobem než jednáním poskytovatele licence; tímto není dotčena možnost uplatnění náhrady škody, pokud by se know-how stalo všeobecně známým v důsledku jednání nabyvatele licence porušujícím licenční smlouvu,
2. po skončení účinnosti licenční smlouvy,
h) omezit využívání poskytované technologie na jednu nebo více technických oblastí aplikace, na něž se vztahuje poskytovaná technologie, nebo na jeden nebo více výrobkových trhů,
i) platit minimální úplatu za využívání licence nebo vyrábět stanovené minimální množství licencovaného zboží nebo provádět minimální počet operací využívajících poskytované technologie,
j) označovat licencované zboží jménem, názvem nebo obchodní firmou poskytovatele licence nebo označením licencovaného předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
k) nepoužívat technologii poskytovatele pro vytváření výrobních zařízení pro třetí osoby; toto ustanovení nebrání nabyvateli licence zvyšovat kapacitu svých zařízení nebo vybavit se dalším zařízením pro vlastní potřebu za běžných obchodních podmínek včetně platby dalších úplat za využívání licence,
l) dodávat pouze omezené množství licencovaného zboží konkrétnímu odběrateli v případech, kdy je licence poskytována s ujednáním, že odběratel může mít druhý zdroj dodávek uvnitř smluvně vymezeného území; toto ustanovení se použije i v případě, kdy odběratel je nabyvatelem licence a licence poskytnutá za účelem vytvoření druhého zdroje dodávek uvádí, že odběratel sám vyrábí licencované zboží nebo je nechává vyrábět subdodavatelem, nebo
m) vynakládat úsilí při výrobě a prodeji licencovaného zboží.
(2) Zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody obsahující závazek či možnost poskytovatele licence
a) poskytovat nabyvateli licence příznivější podmínky, než poskytne jinému soutěžiteli po uzavření licenční smlouvy,
b) vyhradit si výkon práv k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví k namítání neoprávněného využívání poskytnuté technologie mimo smluvně vymezené území,
c) vyhradit si právo vypovědět licenční smlouvu v případě, že nabyvatel licence popírá utajení nebo podstatnou povahu know-how nebo namítá neexistenci práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, které patří poskytovateli nebo osobám s ním spojeným,
d) vyhradit si právo vypovědět licenční smlouvu k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jestliže nabyvatel licence vznese námitku, že předmět průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví není nezbytný, nebo
e) ukončit výhradnost poskytnutou nabyvateli licence a nadále mu neposkytovat licence na zlepšení, jestliže nabyvatel licence bude konkurovat poskytovateli licence, jedná-li se o výzkum a vývoj, výrobu, užití nebo distribuci konkurenčního zboží; poskytovatel licence má právo požadovat, aby nabyvatel licence prokázal, že licencované know-how není používáno pro výrobu zboží a poskytování služeb jiných, než které jsou předmětem licence.
 
§ 5
(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona se však vždy vztahuje na dohody, pokud
a) jedna ze stran dohody je přímo nebo nepřímo omezována v určování prodejních cen licencovaného zboží, případně jejich složek nebo slev,
b) jedna ze stran dohody je omezována v možnosti konkurovat druhé straně dohody nebo ostatním soutěžitelům v souvislosti s výzkumem a vývojem, výrobou, užitím nebo distribucí konkurenčního zboží; závazky vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 písm. m) a § 4 odst. 2 písm. e) nejsou tímto ustanovením dotčeny,
c) bez objektivně ospravedlnitelného důvodu zavazují jednu nebo obě strany dohody odmítnout splnění objednávek od uživatelů nebo od prodejců působících na jejich smluvním území, kteří by dále prodávali dané zboží v jiných územích, nebo ztěžovat uživatelům nebo prodejcům získání zboží od jiných prodejců,
d) strany dohody bez objektivně ospravedlnitelného důvodu ztěžují uživatelům nebo prodejcům získávat smluvní zboží od jiných soutěžitelů, zejména výkonem práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo jinými opatřeními zabraňujícími uvádět smluvní zboží na trh, na kterém je nabyvatel oprávněn využívat licencované smluvní zboží, nebo jinými opatřeními zabraňujícími získávat licencované zboží mimo smluvní území nebo uvádět na smluvní území zboží, které bylo uvedeno na trh poskytovatelem licence nebo s jeho souhlasem,
e) strany dohody byly před uzavřením licenční smlouvy konkurujícími si soutěžiteli a jedna ze stran dohody je omezena v rámci stejné technické oblasti nebo výrobkového trhu ve výběru zákazníků, kterým může licencované zboží dodávat, zejména zákazem zásobovat určité skupiny zákazníků, používat určité formy distribuce nebo způsoby balení zboží; závazky vyplývající z ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) a v § 4 odst. 1 písm. l) nejsou tímto ustanovením dotčeny,
f) je omezováno množství licencovaného zboží, které může jedna ze stran dohody vyrábět nebo prodávat, nebo počet činností využívajících licencovanou technologii, které může jedna strana vykonat; závazky vyplývající z ustanovení § 3 odst. 1 písm. h) a § 4 odst. 1 písm. l) nejsou tímto ustanovením dotčeny,
g) nabyvatel licence je povinen převést na poskytovatele práva na zlepšení nebo novou aplikaci licencované technologie,
h) poskytovatel licence je v případě zlepšení licencované technologie smluvně zavázán neposkytnout po dobu přesahující doby uvedené v § 3 odst. 2, 3, 4 a 5 licence třetím osobám, nebo
i) jedna ze stran dohody je omezována po dobu přesahující doby uvedené v § 3 odst. 1, 2, 3,4, 5 a 6 v možnosti využívat danou licenční technologii na území druhé smluvní strany nebo na území jiných nabyvatelů této licenční technologie.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dohody
a) uzavírané mezi majiteli práv k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, popřípadě oprávněnými uživateli těchto práv, v rámci patentových nebo know-how sdružení; zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona se však nebude vztahovat na případy, kdy strany dohody nebudou jakkoliv územně omezovány, pokud jde o výrobu, užití a prodej licencovaného zboží nebo využití licencované technologie,
b) uzavírané mezi konkurujícími si soutěžiteli, kteří mají podíly na hlasovacích právech ve společném podniku nebo mezi jedním z těchto soutěžitelů a společným podnikem, jestliže se licenční smlouvy týkají činnosti daného společného podniku; zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona se však nebude vztahovat na případy, kdy jedna ze stran dohody poskytne společnému podniku licenci k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně know-how za předpokladu, že licencované zboží nepředstavuje na trhu více jak 20 % zboží, které je shodné nebo které je považováno spotřebiteli za zaměnitelné s ohledem na jeho vlastnosti, cenu a zamýšlený způsob užití, v případě, kdy je licence omezena na výrobu, a ne více jak 10 % v případě, kdy se licence vztahuje na výrobu a distribuci,
c) podle nichž jedna strana dohody poskytuje druhé straně dohody licenci k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně know-how a druhá strana dohody poskytuje první straně dohody licenci k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, ochranné známce nebo know-how nebo právo výhradního prodeje, kde si strany dohody konkurují ve vztahu ke zboží, které je předmětem licenčních smluv; zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona se však nebude vztahovat na případy, kdy smluvní strany nebudou jakkoliv územně omezovány, pokud jde o výrobu, užití a prodej licencovaného zboží nebo využití licencované technologie,
d) obsahující ustanovení týkající se práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, kromě práv, která nejsou pouze doplňkové povahy, nebo
e) uzavírané výhradně za účelem prodeje licencovaného zboží.
(3) V případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) se zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona rovněž nevztahuje na dohody o poskytování technologií, pokud po dobu dvou po sobě následujících kalendářních roků nejsou tržní podíly obsažené v odstavci 2 písm. b) překročeny o více jak 10 %; v případě, kdy jsou tyto tržní podíly překročeny o více jak 10 %, nevztahuje se zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona na dohody o poskytování technologií po dobu 6 měsíců po skončení roku, kdy došlo k překročení těchto tržních podílů.
 
§ 6
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou odejmout, pokud v důsledku vývoje na trhu účinky dohody podléhající obecné výjimce nebudou splňovat podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8 zákona. Zejména se může jednat o případy, kdy
a) v důsledku dohody je zabráněno tomu, aby licencované zboží bylo vystaveno na trhu účinné soutěži ze strany shodného zboží nebo zboží, které je považováno spotřebiteli za zaměnitelné s ohledem na jeho vlastnosti, cenu a zamýšlený způsob užití; licencované zboží není vystaveno účinné soutěži zejména tehdy, jestliže podíl prodeje takového zboží na trhu je vyšší než 40 %,
b) nabyvatel licence odmítá bez objektivně ospravedlnitelného důvodu uspokojovat objednávky od uživatelů nebo prodejců z území, která jsou smluvně vymezena jiným nabyvatelům licence,
c) strany dohody odmítají bez objektivně ospravedlnitelného důvodu uspokojovat objednávky od uživatelů nebo prodejců působících na jejich smluvně vymezeném území, kteří by prodávali licencované zboží na dalších územích, nebo ztěžují získání licencovaného zboží od ostatních prodejců,
d) strany dohody byly v době poskytnutí licence konkurujícími si soutěžiteli a smluvní závazky nabyvatele licence k výrobě minimálního množství nebo vynaložení úsilí při prodeji mají za následek vyloučení možnosti nabyvatele licence využívat konkurenční technologii, nebo
e) strany dohody ztěžují uživatelům nebo prodávajícím získávat smluvní zboží od jiných soutěžitelů, zejména výkonem práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví nebo jinými opatřeními zabraňujícími získávat licencované zboží mimo smluvní území anebo uvádět na trh na smluvním území zboží, které bylo uvedeno na trh poskytovatelem licence nebo s jeho svolením.
 
§ 7
(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 se dále nevztahuje na dohody, které obsahují jiné závazky, než které jsou uvedeny v § 3, a zároveň nenarušují soutěž žádným ze způsobů uvedených v § 5, za předpokladu, že strany dohody předloží návrh této dohody Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k povolení výjimky postupem podle zákona a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže do dvou měsíců ode dne, kdy mu byl návrh doručen, o povolení individuální výjimky nerozhodne.
(2) Ustanovení odstavce 1 se použije zejména v případech, kdy dohoda bude obsahovat
a) závazek nabyvatele licence v době uzavření smlouvy přijmout kvalitativní specifikace, další licence nebo získávat zboží nebo služby, které nejsou nezbytné pro technicky uspokojivé využívání licencované technologie nebo pro zajištění, aby výroba nabyvatele odpovídala kvalitativním požadavkům, které jsou používány poskytovatelem licence a ostatními nabyvateli licence, nebo
b) zákaz namítat utajenost nebo podstatnost know-how nebo namítat existenci práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví poskytovatele licence.
 
§ 8
Ustanovení vyhlášky se použijí také na
a) dohody, kdy poskytovatel není držitelem know-how nebo majitelem práv k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, ale je oprávněn držitelem nebo majitelem k poskytování licence,
b) dohody o převodech práv k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně know-how, u nichž riziko spojené s užíváním zůstává na straně poskytovatele,
c) licenční smlouvy, u nichž práva nebo závazky poskytovatele licence nebo nabyvatele licence přebírají s ním spojené osoby,
d) dohody týkající se využívání vynálezů, jestliže přihláška patentu byla podána pro licencované území po uzavření dohody, avšak ve lhůtách stanovených předpisy upravujícími práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a
e) licenční smlouvy k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, včetně licenčních smluv ke know-how, anebo smíšené licenční smlouvy k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně know-how, jejichž původně sjednaná doba účinnosti je automaticky prodlužována na základě nových zlepšení sdělovaných poskytovatelem licence za předpokladu, že nabyvatel licence má možnost odmítnout tato zlepšení nebo má každá ze stran dohody možnost ukončit účinnost smlouvy při uplynutí původně sjednané doby její účinnosti a alespoň každé tři roky poté.
 
§ 9
Pro účely této vyhlášky každá strana dohody zahrnuje i s ní spojené osoby. Spojenými osobami se rozumí osoby, které
a) stranu dohody kontrolují a které jsou stranou dohody kontrolovány,
b) kontroluje stejná osoba, jež kontroluje stranu dohody,
c) jsou kontrolovány jednou nebo společně dvěma či více osobami uvedenými pod písmeny a) a b).
 
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.
Předseda:
Ing. Bednář v. r.

Související dokumenty