204/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel

Schválený:
204/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 5. června 2001
o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže:
 
§ 1
(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, (dále jen "zákon") se nevztahuje na dohody o distribuci a servisu motorových vozidel uzavřené mezi dvěma soutěžiteli, které obsahují závazek v rámci vymezeného území dodávat pouze druhé straně dohody nebo druhé straně dohody a určenému počtu jiných soutěžitelů působících v rámci distribučního systému za účelem dalšího prodeje nová motorová vozidla určená pro použití na veřejných komunikacích se třemi nebo více koly a náhradní díly těchto vozidel, za podmínek stanovených touto vyhláškou.
 
§ 2
Pro účely této vyhlášky
a) dohodou o distribuci a servisu je rámcová dohoda mezi dvěma soutěžiteli uzavřená na dobu určitou nebo neurčitou, kdy jedna strana dohody (dodavatel) pověří druhou stranu dohody (distributor) prodejem zboží a poskytováním servisu pro toto zboží; za dohodu se pro účely této vyhlášky nepovažuje rozhodnutí sdružení soutěžitelů,
b) náhradními díly jsou díly, které nahrazují původní díly vozidla; náhradním dílem není příslušenství dodatečně montované do vozidla, které by původní díly nenahrazovalo,
c) soutěžiteli působícími v rámci distribučního systému jsou strany dohody, výrobci a jiní soutěžitelé, kteří jsou výrobcem pověřeni prodejem a servisem smluvního nebo odpovídajícího zboží anebo tento prodej a servis vykonávají s jeho souhlasem,
d) motorovým vozidlem je motorové vozidlo sériově vyrobené nebo smontované výrobcem a shodné, pokud jde o typ karoserie, řízení, podvozku a motoru, s motorovým vozidlem vymezeným v rámci dohody,
e) odpovídajícím zbožím, odpovídajícím motorovým vozidlem a odpovídajícím dílem jsou zboží, vozidla a díly podobného druhu jako zboží, vozidla a díly vymezené v rámci dohody, které jsou distribuovány výrobcem nebo se souhlasem výrobce a které jsou předmětem dohody o distribuci a servisu,
f) výrobcem motorových vozidel je soutěžitel, který vyrábí nebo obstarává výrobu motorových vozidel, která jsou předmětem dohody, nebo je osobou spojenou s osobou vyrábějící nebo obstarávající výrobu motorových vozidel, která jsou předmětem dohody,
g) spojenými osobami se rozumí osoby, které
1. výrobce motorových vozidel kontrolují a které jsou výrobcem motorových vozidel kontrolovány,
2. kontroluje stejná osoba, jež kontroluje výrobce motorových vozidel,
h) kontrolou se rozumí držení obchodního podílu nebo podílu na základním kapitálu vyššího než 50 % nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby nebo možnost jinak vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby,
i) prodejem se rozumí i jiné formy úplatného převodu zboží na třetí osoby (např. smlouva o koupi najaté věci),
j) know-how se rozumí soubor výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné. Za podstatnou zkušenost či poznatek se považují informace nezbytné pro výrobu motorových vozidel nebo náhradních dílů. Za identifikovanou zkušenost či poznatek se považuje taková informace, která je popsána dostatečně srozumitelně tak, aby bylo možné ověřit, zda splňuje kritéria utajení a podstatnosti. Popis know-how může být součástí dohody o distribuci a servisu motorových vozidel, samostatné dohody nebo zaznamenán jinou vhodnou formou,
k) vymezeným územím se rozumí území v rámci České republiky, v němž se aplikuje závazek výhradních dodávek.
 
§ 3
Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se také nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v § 1 obsahují závazek dodavatele neprodávat zboží tvořící předmět dohody konečným spotřebitelům nebo neposkytovat pro toto zboží servis na vymezeném území.
 
§ 4
Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v § 1 obsahují závazek distributora
a) nepozměňovat bez souhlasu dodavatele zboží, které tvoří předmět dohody, nebo odpovídající zboží, pokud taková úprava nebyla objednána konečným spotřebitelem,
b) nevyrábět zboží, které konkuruje zboží tvořícímu předmět dohody,
c) neprodávat nová motorová vozidla, která jsou nabízena jinými soutěžiteli než výrobcem motorových vozidel, s výjimkou prodeje jiným právním subjektem, v odlišných prodejních prostorách, s jinou strukturou řídících pracovníků, a způsobem, který nevyvolává nebezpečí záměny s jiným zbožím,
d) neumožnit třetí osobě, aby poprodejním servisem prováděným ve společné dílně nadměrně využívala výhod z investic, které vynaložil dodavatel, zejména pokud jde o vybavení dílny a vyškolení pracovníků,
e) neprodávat náhradní díly, které konkurují zboží tvořícímu předmět dohody a nedosahují kvality tohoto zboží, a nepoužívat tyto náhradní díly pro opravy a údržbu tohoto nebo odpovídajícího zboží,
f) bez souhlasu dodavatele neuzavírat, neměnit ani neukončovat účinnost dohod o distribuci a servisu se soutěžiteli, kteří působí na území vymezeném dohodou pro zboží tvořící její předmět nebo pro odpovídající zboží (dohody o navazující distribuci),
g) ukládat soutěžitelům, se kterými distributor uzavřel dohody o navazující distribuci nebo servisu, závazky odpovídající těm, které na sebe vůči dodavateli v dohodě převzal a které odpovídají podmínkám stanoveným v této vyhlášce,
h) mimo území vymezené dohodou neprovozovat pobočky nebo sklady pro distribuci zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží anebo formou adresné reklamy nevyhledávat zákazníky pro zboží tvořící předmět dohody nebo pro odpovídající zboží,
i) nepověřovat třetí osoby distribucí nebo servisem zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží mimo vymezené území,
j) nedodávat soutěžitelům, kteří nepůsobí v rámci distribučního systému, zboží tvořící předmět dohody nebo odpovídající zboží,
k) nedodávat jiným soutěžitelům náhradní díly tvořící předmět dohody, pokud tyto náhradní díly nebudou užity pro opravu či údržbu motorového vozidla, nebo
l) neprodávat motorová vozidla tvořící předmět dohody nebo odpovídající zboží konečným zákazníkům prostřednictvím jiné osoby, ledaže by tato osoba byla konečným zákazníkem ke koupi nebo převzetí určitého motorového vozidla písemně pověřena.
 
§ 5
(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v § 1 obsahují také závazek distributora
a) dodržovat při distribuci a servisu stanovené požadavky týkající se zejména zařízení prodejních prostor a technického vybavení pro servis, speciální a odborné kvalifikace pracovníků, propagace, odebírání zboží tvořícího předmět dohody a odpovídajícího zboží od výrobce, jeho skladování a dodávání konečným spotřebitelům a zajištění prodejního a poprodejního servisu, oprav a údržby zboží tvořícího předmět dohody a odpovídajícího zboží,
b) objednávat zboží tvořící předmět dohody od dodavatele pouze v určitou dobu nebo v určitých lhůtách za předpokladu, že lhůta mezi objednávkami nepřesáhne 3 měsíce,
c) vynakládat úsilí k prodeji minimálního množství zboží tvořícího předmět dohody na vymezeném území a v určeném časovém období; v případě, že se na minimálním množství strany nedohodnou, je oprávněna toto minimální množství stanovit třetí kvalifikovaná osoba určená dohodou obou stran,
d) udržovat na skladě minimální množství zboží tvořícího předmět dohody; v případě, že se na minimálním množství strany nedohodnou, je oprávněna toto minimální množství stanovit třetí kvalifikovaná osoba určená dohodou obou stran,
e) udržovat minimální počet předváděcích vozidel; v případě, že se na minimálním počtu strany nedohodnou, je oprávněna toto minimální množství stanovit třetí kvalifikovaná osoba určená dohodou obou stran,
f) provádět záruční opravy a bezplatnou údržbu zboží tvořícího předmět dohody a odpovídajícího zboží a pro tyto opravy a údržbu používat pouze stanovené náhradní díly,
g) obecně informovat konečné spotřebitele o rozsahu, v jakém je možno používat pro opravy a údržbu zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží náhradní díly z jiných zdrojů, nebo
h) informovat konečné spotřebitele o tom, že k opravě a údržbě byly použity náhradní díly z jiných zdrojů.
(2) V případě, že dohoda obsahuje některý ze závazků uvedený v odstavci 1, zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se na tuto dohodu nevztahuje pouze za předpokladu, že dodavatel je podle dohody povinen zprostit na základě objektivních důvodů distributora závazku uvedeného v § 4 písm. c), přičemž
a) dohoda musí být uzavírána alespoň na dobu 5 let a musí stanovit povinnost stran dohody, že nejméně 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou je dohoda uzavřena, oznámí druhé straně svůj záměr dohodu o distribuci a servisu neuzavřít i na další období, popř. neprodloužit platnost dohody i na další období, nebo
b) je-li dohoda uzavírána na dobu neurčitou, lhůta pro jednostranné ukončení účinnosti musí být nejméně 2 roky.
(3) Lhůtu pro jednostranné ukončení účinnosti dohody podle odstavce 2 písm. b) lze zkrátit na lhůtu nejméně 1 roku, jestliže je dodavatel pro tento případ povinen zaplatit přiměřenou náhradu distributorovi nebo je distributor novým smluvním partnerem dodavatele, kdy dohoda je prvou, kterou s distributorem sjednal.
(4) Podmínkami pro uplatnění výjimky stanovené v odstavcích 2 a 3 a § 6 této vyhlášky není dotčeno právo dodavatele ukončit účinnost dohody výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou v případě celkové změny distribučního systému nebo změny jeho podstatné části a právo kterékoliv strany dohody ukončit její účinnost v případě podstatného porušení dohody druhou stranou.
 
§ 6
Vynětí ze zákazu podle § 3 odst. 1 zákona stanovené touto vyhláškou se však vztahuje pouze na dohody, které obsahují
a) výslovný závazek distributora
1. provádět opravy a údržbu včetně bezplatných záručních oprav a údržby bez ohledu na to, u jakého z distributorů dodavatele v rámci jedné distribuční sítě tohoto dodavatele bylo nové vozidlo zakoupeno, a
2. uložit soutěžitelům působícím na vymezeném území, s nimiž distributor uzavřel dohodu obsahující jeho závazek podle § 4 písm. f), závazky uvedené pod bodem 1 alespoň v tom rozsahu, ve kterém se zavázal distributor ve vztahu k dodavateli, a
b) výslovný závazek dodavatele
1. bezdůvodně neodmítnout udělení souhlasu s uzavíráním, změnami nebo skončením účinnosti dohod, které distributor na smluvním území hodlá pro zajištění další navazující distribuce uzavírat,
2. neuplatňovat požadavky uvedené v § 5 odst. 1 vůči jednotlivým distributorům diskriminačně,
3. v rámci poskytování slev distributorovi rozlišovat zboží tvořící předmět dohody zejména na motorová vozidla, náhradní díly a jiné zboží, a
4. dodávat všem distributorům za účelem plnění kupních smluv uzavřených mezi distributorem a konečným spotřebitelem osobní automobily, které odpovídají typům specifikovaným v dohodě a jsou výrobcem nebo s jeho souhlasem prodávány na trhu v České republice, kde mají být registrovány.
 
§ 7
(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vždy vztahuje na dohody, přestože jinak splňují podmínky této vyhlášky, jestliže
a) obě strany dohody nebo s nimi spojené osoby jsou výrobci motorových vozidel,
b) dodavatel si vyhradí právo uzavírat na vymezeném území obdobné dohody s jinými distributory nebo vymezená území jednostranně měnit,
c) dohoda přímo či nepřímo omezuje distributora určovat svobodně ceny a slevy při prodeji zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží,
d) dohoda přímo nebo nepřímo omezuje svobodu konečného spotřebitele, pověřené osoby [§ 4 písm. l)] či distributora odebírat zboží tvořící předmět dohody nebo odpovídající zboží od kteréhokoliv soutěžitele působícího v daném distribučním systému na trhu v České republice dle svého výběru nebo opatřit si servis tohoto zboží anebo omezuje konečného spotřebitele v prodeji tohoto zboží, není-li uskutečňován podnikatelským způsobem za účelem dosahování soustavného zisku,
e) dodavatel je oprávněn poskytovat distributorům odměny podle bydliště nebo sídla konečného spotřebitele, aniž by pro tento postup existoval objektivní důvod,
f) dodavatel přímo nebo nepřímo omezuje právo distributora získávat od třetích osob podle svého výběru náhradní díly, které konkurují náhradním dílům tvořícím předmět dohody a které dosahují kvality tohoto zboží,
g) výrobce přímo nebo nepřímo omezuje dodavatele náhradních dílů dodávat náhradní díly obchodníkům podle své volby, a to i těm, kteří působí v distribučním systému, pokud tyto náhradní díly dosahují kvality zboží tvořícího předmět dohody,
h) výrobce přímo nebo nepřímo omezuje právo výrobců náhradních dílů umísťovat účelně a na viditelném místě na své výrobky dodávané k výrobě nebo servisu zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží ochrannou známku nebo logo,
i) obsahují právo nebo povinnost výrobce odepřít zpřístupnění technických informací nezbytných k provádění oprav a údržby zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží nebo k zavádění opatření k ochraně životního prostředí osobám poskytujícím servis motorových vozidel, které nepůsobí v distribučním systému, za předpokladu, že tyto informace nejsou chráněny na základě práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví anebo netvoří know-how. Za zpřístupnění takových technických informací lze požadovat pouze přiměřenou úhradu,
j) dohoda obsahuje i ujednání týkající se jiného zboží, než na které se vztahuje tato vyhláška, nebo je na takové zboží použita, nebo
k) dohoda obsahuje i takové závazky, na něž se obecná výjimka podle této vyhlášky nevztahuje.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 pod písmeny c) až i) se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona vztahuje pouze na ustanovení dohod, která byla ujednána jménem nebo ve prospěch výrobce, dodavatele nebo jiného soutěžitele působícího v rámci distribučního systému na vymezeném území.
 
§ 8
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou odejmout, pokud v důsledku vývoje na trhu účinky dohody podléhající obecné výjimce nebudou splňovat podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8 zákona. Zejména se může jednat o případ, kdy
a) zboží, které je předmětem dohody, nebo odpovídající zboží není vystaveno na trhu účinné soutěži ze strany konkurenčního zboží; smluvní zboží není vystaveno účinné soutěži, jestliže podíl prodeje takového zboží na trhu je vyšší než 30 %, nebo
b) výrobce nebo soutěžitel působící v rámci distribučního systému požaduje při dodávkách zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží distributorům bez objektivně ospravedlnitelného důvodu diskriminační ceny nebo jiné obchodní podmínky.
 
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.
Předseda:
Ing. Bednář v. r.

Související dokumenty