340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) a některé další zákony

Schválený:
340/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. května 2004,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl.I
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova " , za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu" zrušují.
2. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:
"(2) Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva") orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Komisí Evropských společenství1) (dále jen "Komise") a s orgány ostatních členských států Evropských společenství při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen "Nařízení").
1) Čl. 211 a násl. Smlouvy o založení Evropského společenství.
1a) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Tento zákon se použije obdobně i na řízení ve věcech soutěžitelů, jejichž jednání by mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle článků 81 a 82 Smlouvy.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
4. V § 1 odst. 7 se slova "a při poskytování veřejné podpory3)" včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušují.
5. V § 3 odst. 1 se slova "svým rozhodnutím nebo vyhláškou" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".
6. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo "zakázaná" vkládají slova "a neplatná".
7. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na dohody, které
a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích,
b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a),
c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.".
8. § 4 se zrušuje.
9. V § 6 odst. 1 písm. a) se číslo "5 %" nahrazuje číslem "10 %".
10. V § 6 odst. 1 písm. b) se číslo "10 %" nahrazuje číslem "15 %" a slova " , nestanoví-li Úřad vyhláškou tento podíl vyšší" se zrušují.
11. § 7 zní:
 
"§ 7
(1) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle § 3 až 6, že byla uzavřena zakázaná dohoda, tuto skutečnost v rozhodnutí uvede a tímto rozhodnutím plnění dohody do budoucna zakáže.
(2) V řízení podle odstavce 1 může Úřad uložit, aby účastníci splnili opatření, která společně navrhli, jsou-li dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže a odstraní-li se jejich splněním závadný stav. Jestliže Úřad neshledá taková opatření dostatečnými, důvody písemně sdělí soutěžitelům a pokračuje v řízení; jinak uloží splnění těchto opatření a řízení zastaví.
(3) Opatření podle odstavce 2 mohou účastníci řízení písemně navrhnout Úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jim Úřad doručil výhrady k dohodě; k pozdějšímu podání nebo změnám navržených opatření přihlédne Úřad jen v případech hodných zvláštního zřetele. Účastníci řízení jsou svým návrhem vázáni vůči Úřadu i mezi sebou navzájem, popřípadě vůči třetím osobám, a od podání návrhu do rozhodnutí Úřadu podle odstavce 2 nesmějí dohodu podle jejího původního znění plnit.
(4) Úřad nemůže vydat rozhodnutí podle odstavce 2, jestliže zakázaná dohoda již byla plněna a měla nebo mohla mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(5) Po zastavení řízení podle odstavce 2 může Úřad znovu zahájit řízení podle odstavce 1, jestliže
a) se podstatně změnily podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí podle odstavce 2 rozhodné,
b) soutěžitelé jednají v rozporu s uloženými opatřeními, nebo
c) rozhodnutí bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů a informací.".
12. § 8 a 9 se zrušují.
13. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova "a tito" nahrazují slovy " , které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud".
14. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova " ; totéž přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu".
15. V § 11 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle odstavce 1, že došlo k zneužití dominantního postavení, tuto skutečnost v rozhodnutí uvede a tímto rozhodnutím takové jednání do budoucna zakáže.
(3) V řízení podle odstavce 2 může Úřad uložit, aby účastníci splnili opatření, která společně navrhli, jsou-li dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže a odstraní-li se jejich splněním závadný stav. Jestliže Úřad neshledá taková opatření dostatečnými, důvody písemně sdělí soutěžitelům a pokračuje v řízení; jinak uloží splnění těchto opatření a řízení zastaví.".
16. V § 11 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Opatření podle odstavce 3 mohou účastníci řízení písemně navrhnout Úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jim Úřad doručil výhrady k jejich jednání; k pozdějšímu podání nebo změnám navržených opatření přihlédne Úřad jen v případech hodných zvláštního zřetele. Účastníci řízení jsou svým návrhem vázáni vůči Úřadu i mezi sebou navzájem, popřípadě vůči třetím osobám, a od podání návrhu do rozhodnutí Úřadu podle odstavce 3 nesmějí postupovat způsobem, který je předmětem výhrad Úřadu.
(5) Úřad nemůže vydat rozhodnutí podle odstavce 3, jestliže zneužití dominantního postavení mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(6) Po zastavení řízení podle odstavce 3 může Úřad znovu zahájit řízení a vydat rozhodnutí podle odstavce 2, jestliže
a) se podstatně změnily podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí podle odstavce 3 rozhodné,
b) soutěžitelé jednají v rozporu s uloženými opatřeními, nebo
c) rozhodnutí bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů a informací.".
17. V § 12 odst. 2 se slova "o prodeji podniku" zrušují.
18. V § 12 odstavec 4 zní:
"(4) Spojením podle odstavce 3 je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem (dále jen "společně kontrolovaný podnik"), který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.".
19. V § 12 odstavec 5 zní:
"(5) Vznik společné kontroly nad společně kontrolovaným podnikem, jehož účelem je koordinace soutěžního chování osob jej kontrolujících, kteří zůstanou na trhu i nadále nezávislými soutěžiteli, se posuzuje jako dohoda soutěžitelů podle hlavy druhé.".
20. § 13 zní:
 
"§ 13
Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže:
a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo
b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky
1. v případě spojení podle § 12 odst. 1 alespoň jedním z účastníků přeměny,
2. v případě spojení podle § 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí,
3. v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, nebo
4. v případě spojení podle § 12 odst. 4 alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik
je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.".
21. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "spojující se soutěžitele kontrolují" nahrazují slovy "budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení".
22. V § 14 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) osobami, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a".
23. V § 14 odstavec 3 zní:
"(3) Do společného čistého obratu spojujících se soutěžitelů se nezahrnuje ta část obratu, která byla dosažena prodejem zboží mezi spojujícími se soutěžiteli a osobami uvedenými v odstavci 2 písm. b), c) a d).".
24. V § 15 odst. 2 se slova "o prodeji podniku" zrušují a slova "založit společně kontrolovaný podnik" nahrazují slovy "získat kontrolu nad společně kontrolovaným podnikem".
25. V § 15 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Návrh na povolení spojení
a) lze podat i před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním kontroly nad jiným soutěžitelem jiným způsobem,
b) musí obsahovat odůvodnění, doklady osvědčující skutečnosti rozhodné pro spojení a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (§ 26 odst. 3).
(4) Řízení o povolení spojení je zahájeno dnem, kdy byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení obsahující všechny náležitosti podle odstavce 3. Pokud návrh takové náležitosti neobsahuje, může Úřad na základě posouzení doručených podkladů vydat pouze písemné stanovisko, zda se jedná o spojení podléhající povolení podle tohoto zákona a je třeba návrh doplnit.".
26. Poznámka pod čarou č. 13) se zrušuje.
27. V § 15 se odstavec 5 zrušuje.
28. V § 16 odstavec 1 zní:
"(1) Úřad neprodleně oznámí zahájení řízení o povolení spojení v Obchodním věstníku a stanoví v něm lhůtu pro podání námitek proti tomuto spojení.".
29. V § 16 odst. 3 se slova "má se za to" nahrazují slovem "platí".
30. V § 16 odst. 4 větě první se za slovo "Úřad" vkládá slovo "písemně", slovo "došlo" se nahrazuje slovy "má dojít" a ve větě druhé se slova "má se za to" nahrazují slovem "platí".
31. V § 16 odst. 5 se věta první nahrazuje těmito větami: "Úřad může účastníka řízení písemně vyzvat, aby uvedl další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení nebo aby o takových skutečnostech předložil další důkazy. Doba ode dne doručení takové výzvy účastníkovi řízení do dne, kdy bude tato povinnost splněna, se do lhůt podle odstavců 2 a 4 nezapočítává.".
32. V § 17 odst. 2 se za slovo "spojení" vkládá slovo "rozhodnutím".
33. V § 17 odstavec 3 zní:
"(3) Úřad může povolení spojení podmínit splněním závazků, které ve prospěch zachování účinné soutěže Úřadu navrhli spojující se soutěžitelé před zahájením řízení o povolení spojení nebo v jeho průběhu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy bylo poslednímu z účastníků řízení doručeno oznámení podle § 16 odst. 2, že Úřad v řízení pokračuje. K pozdějším návrhům závazků nebo změnám jejich obsahu přihlédne Úřad jen v případech hodných zvláštního zřetele, pokud budou doručeny Úřadu do 15 dnů po skončení lhůty podle věty prvé tohoto ustanovení. Navrhnou-li spojující se soutěžitelé tyto závazky v průběhu prvních 30 dnů řízení, prodlužuje se lhůta podle § 16 odst. 2 o 15 dnů. Navrhnou-li spojující se soutěžitelé tyto závazky poté, kdy jim Úřad podle § 16 odst. 2 sdělil, že v řízení pokračuje, prodlužuje se lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 16 odst. 4 o 15 dnů.".
34. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Soutěžitel rovněž nesmí činit taková opatření, která by vedla k nezvratitelnosti provedeného spojení a trvale změnila strukturu trhu.".
35. V § 18 odst. 2 se slova "bez toho" zrušují.
36. V § 18 odst. 4 se věta třetí zrušuje.
37. V § 18 odst. 4 se slova "má se za to" nahrazují slovem "platí".
38. V § 19 odst. 1 se slova "jednají v rozporu s podmínkami, omezeními nebo závazky, kterými Úřad podmínil povolení" nahrazují slovy "neplní podmínky, omezení nebo závazky, kterými Úřad podmínil povolení".
39. V § 20 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) zveřejňuje návrhy na povolení spojení soutěžitelů a svá pravomocná rozhodnutí.".
40. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "odst. 5 až 9".
41. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:
 
"§ 20a
(1) Úřad má pravomoc aplikovat články 81 a 82 Smlouvy v jednotlivých případech, pokud by jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy ve smyslu čl. 81 nebo 82 Smlouvy. Za tímto účelem je oprávněn
a) požadovat zastavení protiprávního jednání,
b) nařizovat předběžná opatření,
c) přijímat závazky,
d) ukládat pokuty.
(2) Úřad může odepřít výhodu plynoucí z některého nařízení o výjimce ve smyslu čl. 81 odst. 3 Smlouvy, pokud dohody mají v konkrétním případě dopady neslučitelné s čl. 81 odst. 3 Smlouvy na území České republiky nebo na jeho část, která má všechny charakteristiky odděleného geografického trhu.
(3) Úřad je dále oprávněn
a) požádat Komisi o poskytnutí kopií dokumentů nutných pro posouzení případu,
b) konzultovat s Komisí jakýkoli případ, při němž se používá právo Společenství,
c) vzájemně si poskytovat s Komisí a ostatními soutěžními úřady členských států a užívat jako důkazy jakékoli faktické nebo právní skutečnosti, včetně důvěrných informací,
d) požádat Komisi o zahrnutí do pořadu jednání Poradního výboru pro restriktivní praktiky případ, jímž se zabývá,
e) předkládat soudům vyjádření k otázkám týkajícím se používání článku 81 nebo 82 Smlouvy a požádat příslušný soud o zaslání jakýchkoli dokumentů nutných pro posouzení případu,
f) provádět šetření na základě žádosti soutěžního úřadu jiného členského státu.
(4) Úřad je povinen
a) poskytnout Komisi veškeré nezbytné informace, aby mohla provádět úkony svěřené jí Nařízením,
b) poskytnout Komisi nezbytnou pomoc v případě neumožnění nebo ztěžování šetření soutěžitelem,
c) písemně informovat Komisi a soutěžní úřady ostatních členských států o zahájení řízení na základě článku 81 nebo 82 Smlouvy,
d) nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí zaslat Komisi shrnutí případu, předpokládaného rozhodnutí a jiných dokumentů nezbytných k posouzení případu; tyto informace mohou být rovněž dány k dispozici soutěžním úřadům ostatních členských států,
e) jmenovat zástupce do Poradního výboru pro restriktivní praktiky,
f) provést na žádost Komise šetření, které považují za nezbytné.".
42. V § 21 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
43. V § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní:
"(4) Účastníci řízení a navrhovatel, není-li účastníkem řízení, jsou povinni označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností v souladu s bezprostředně závazným právním předpisem Evropských společenství.14a)
14a) Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.".
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.
44. V § 21 odst. 5 se slova "jsou místem prověřování" nahrazují slovy "jsou užívány soutěžiteli při jejich podnikatelské činnosti (dále jen "obchodní prostory")" a na konci odstavce se doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 15) zní: "Je-li důvodné podezření, že se obchodní knihy nebo jiné obchodní záznamy nacházejí v jiných než obchodních prostorách, včetně bytů fyzických osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy nebo zaměstnanci (dále jen "jiné než obchodní prostory"), může šetření s předchozím souhlasem soudu15) probíhat i v nich.
15) § 200h zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".
45. V § 21 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Za účelem šetření v obchodních nebo v jiných než obchodních prostorách je Úřad oprávněn zjednat si do těchto prostor přístup, popřípadě otevřít uzavřené skříně nebo schránky. Každý, v jehož objektu se obchodní nebo jiné než obchodní prostory nalézají, je povinen strpět šetření v těchto prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou zaměstnanci Úřadu oprávněni zjednat si k obchodním nebo jiným než obchodním prostorám přístup.".
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.
46. V § 21 se odstavec 10 zrušuje.
47. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které znějí:
 
"§ 21a
Řízení s komunitárním prvkem
(1) Pokud Úřad zahájí řízení o porušení článku 81 nebo 82 Smlouvy, postupuje při provádění šetření podle ustanovení § 21 odst. 5 až 9 a při rozhodování podle ustanovení § 7 a § 11 odst. 2 až 6.
(2) Pokud Úřad provádí šetření podle čl. 20 odst. 5, čl. 21 odst. 4 nebo čl. 22 odst. 1 nebo 2 Nařízení, postupuje podle § 21 odst. 5 až 9.
(3) Pokud Úřad zahájil řízení o porušení článku 81 nebo 82 Smlouvy a ve stejné věci zahájí Komise řízení za účelem přijetí rozhodnutí podle Hlavy III. Nařízení, Úřad řízení zastaví.
(4) Pokud Úřad zahájil řízení o porušení článku 81 nebo 82 Smlouvy a stejnou věcí se již zabývá nebo se začal zabývat soutěžní úřad jiného členského státu, Úřad řízení až do rozhodnutí takového soutěžního úřadu přeruší nebo zastaví.
(5) Při ukládání pokut v šetřeních nebo řízeních podle odstavců 1 a 2 postupuje Úřad podle § 22.
 
§ 21b
Šetření prováděné Komisí
Rozhodne-li Komise o provedení šetření podle čl. 21 Nařízení, podá Komise nebo Úřad u soudu návrh na zahájení řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže.15)".
48. V § 22 odst. 1 se slova "podle § 21 odst. 4" nahrazují slovy "podle § 21 odst. 5".
49. V § 22 odst. 2 se slova "§ 4 odst. 1," zrušují a slova "nebo nesplnili povinnosti stanovené v § 15 odst. 2" se nahrazují slovy "nebo neplní závazky uznané podle § 7 odst. 2 nebo § 11 odst. 3".
50. V § 22 odst. 6 věta první včetně poznámky pod čarou č. 17) zní:
"Při vybírání a vymáhání pokut postupuje Úřad podle zvláštního právního předpisu.17)
17) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
51. Hlava IX včetně nadpisu se zrušuje.
52. Před § 26 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18) zní:
 
"§ 25a
Užití správního řádu
Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu.18)
18) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".
53. Nadpis hlavy X zní: "SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ".
54. V § 26 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
55. V § 26 odst. 1 se slovo "může" a slova "a § 4 odst. 1" zrušují a slova "vyhláškou povolit" se nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem povolí".
56. V § 26 odstavec 2 zní:
"(2) Úřad rozhodnutím vůči jednotlivému soutěžiteli výhody obecné výjimky odejme, pokud by v důsledku vývoje na trhu dohoda podléhající obecné výjimce nesplňovala podmínky stanovené v § 3 odst. 4.".
57. V § 26 odstavec 3 zní:
"(3) Podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení stanoví Úřad prováděcím právním předpisem.".
Čl.II
Zmocňovací ustanovení
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.III
Přechodná ustanovení
(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
(2) V řízeních podle hlavy IV zákona č. 143/2001 Sb. zahájených před nabytím účinnosti tohoto zákona posoudí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, zda spojení podléhá povolení podle tohoto zákona. V případě, že spojení nebude podléhat povolení, vydá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí, že spojení povolení nepodléhá.
(3) Do údajů obsažených v kartelovém rejstříku ke dni účinnosti tohoto zákona lze nahlížet a pořizovat si z nich opisy a výpisy po dobu 10 let od účinnosti tohoto zákona.
(4) Výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, o nichž bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnuto před účinností tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu, po kterou byly rozhodnutím povoleny.
(5) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může na návrh alespoň jednoho z účastníků řízení o povolení spojení změnit rozhodnutí o povolení spojení, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona, a to tak, že změní podmínky, omezení nebo závazky, kterými podmínil povolení, nebo je nahradí jinými, pokud se v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie podstatně změnily skutečnosti, které byly rozhodné pro stanovení těchto podmínek, omezení nebo závazků. Takový návrh je možné podat ve lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Účastníky řízení jsou ti, kteří byli účastníky řízení o povolení spojení.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.IV
Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona 354/2003 Sb. a zákona č. 360/2003 Sb., se mění takto:
1. Položka 61 včetně poznámek zní:
"Položka 61
a) Návrh na povolení spojení soutěžitelů             Kč 100 000,-
b) Návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení   Kč 10 000,-
Poznámky:
1. Návrhem podle písmene a) této položky se rozumí návrh podle § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
2. Návrhem podle písmene b) této položky se rozumí návrh podle § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).".
2. V položce 62 se písmeno a) včetně poznámky č. 1 zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
Dosavadní poznámky č. 2 a 3 se označují jako poznámky č. 1 a 2.
3. V položce 62 poznámce č. 1 se slova "písmene b)" nahrazují slovy "písmene a)".
4. V položce 62 poznámce č. 1 se slova "písmene c)" nahrazují slovy "písmene b)".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl.V
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 88 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
"p) v jehož obvodu má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o řízení podle § 200h a 200i.".
2. Za § 200g se vkládají nové § 200h a 200i, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34b) znějí:
 
"§ 200h
Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních prostorách ve věcech ochrany hospodářské soutěže
(1) Je-li důvodné podezření, že se při šetření narušení hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu34b) nacházejí obchodní knihy nebo jiné záznamy v jiných než obchodních prostorách, včetně bytů fyzických osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy nebo zaměstnanci (dále jen "jiné než obchodní prostory"), a má-li být takové šetření v těchto prostorách provedeno, může se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Komise Evropských společenství návrhem u soudu domáhat, aby soud vyslovil s takovým šetřením souhlas.
(2) Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4, § 79 odst. 1) obsahovat označení jiných než obchodních prostor, v nichž má být šetření provedeno, a musí v něm být uveden předmět a účel šetření, doba, ve které má být šetření provedeno, a skutečnosti, které dokládají důvodné podezření podle odstavce 1.
(3) Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, která užívá jiné než obchodní prostory, v nichž má být šetření provedeno (dále jen "uživatel"). Je-li navrhovatelem Komise Evropských společenství, je účastníkem i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
 
§ 200i
(1) O návrhu soud rozhodne bez jednání usnesením; ustanovení § 43 se nepoužije. V usnesení musí být označeny jiné než obchodní prostory, v nichž má být šetření provedeno, uveden předmět a účel šetření a doba, ve které má být šetření provedeno. Případným slyšením uživatele před rozhodnutím soudu nesmí být zmařen účel šetření.
(2) Usnesení se doručuje uživateli při zahájení šetření. Není-li uživatel přítomen, je třeba k šetření přibrat osobu, která není na věci zúčastněna; uživateli se v tomto případě doručí usnesení spolu s vyrozuměním, že šetření bylo provedeno, a s protokolem pořízeným při takovém šetření.
(3) Proti usnesení soudu nejsou opravné prostředky přípustné.
34b) § 21 a 21b zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty