340/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) a některé další zákony

Schválený:
340/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. května 2004,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl.I
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova " , za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu" zrušují.
2. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:
"(2) Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva") orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Komisí Evropských společenství1) (dále jen "Komise") a s orgány ostatních členských států Evropských společenství při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen "Nařízení").
1) Čl. 211 a násl. Smlouvy o založení Evropského společenství.
1a) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Tento zákon se použije obdobně i na řízení ve věcech soutěžitelů, jejichž jednání by mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle článků 81 a 82 Smlouvy.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
4. V § 1 odst. 7 se slova "a při poskytování veřejné podpory3)" včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušují.
5. V § 3 odst. 1 se slova "svým rozhodnutím nebo vyhláškou" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".
6. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo "zakázaná" vkládají slova "a neplatná".
7. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na dohody, které
a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích,
b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a),
c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.".
8. § 4 se zrušuje.
9. V § 6 odst. 1 písm. a) se číslo "5 %" nahrazuje číslem "10 %".