439/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
439/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 110/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách
Čl.III
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 37 se odstavce 3, 4 a 5, včetně poznámek pod čarou 7c), 7d), 7e) zrušují a odstavec 2 zní:
"(2) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku. Údaje musí být přiměřené právním a věcným rizikům bankovního obchodu se subjektem údajů a relevantní pro posouzení těchto rizik. Na takto získané a zpracovávané údaje se vztahují ustanovení o bankovním tajemství (§ 38).".
Poznámka pod čarou 7b) se zrušuje.
2. V § 38 se na konci odstavce 10 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní: "Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena.".
Poznámka pod čarou č. 10b) zní:
"10b) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 38a odst. 1 se slova "Banky a pobočky zahraničních bank se mohou vzájemně informovat" nahrazují slovy "V rámci plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně se banky a pobočky zahraničních bank mohou vzájemně informovat".
4. V § 38b odst. 1 se slovo "právnická" zrušuje a za slovo "sídla" se vkládají slova "nebo místa podnikání".
 
ČÁST TŘETÍ
ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl.IV
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 49 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty