120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz

Schválený:
120/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2007
o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
Změna: 285/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a". Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a 1a se označují jako poznámky pod čarou č. 1a a 1b, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "unie" vkládají slova "nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát")".
3. V § 4 odst. 3 písm. a), b) a c), § 5a odst. 1 a 3, § 5c odst. 1, § 16a odst. 2, § 30 odst. 3 a 5, § 38e, § 38f odst. 1 a 2, § 38g a § 41m odst. 3 se slova "Evropské unie" zrušují.
4. V § 4 odst. 5 písm. e) a v § 5 odst. 4 písm. d) se slovo "řídící" nahrazuje slovem "řídicí".
5. V § 4 odst. 5 písm. e) a v § 5 odst. 4 písm. d) se slova "včetně systému řízení rizik" zrušují.
6. V § 4 odst. 6 písm. c) se za slovo "osobu" vkládají slova "nebo ostatní osoby".
7. V § 5 odst. 2 se slovo "vykonáván" nahrazuje slovem "vykonávat".
8. V § 5a odst. 4 a 6 se slova "§ 11 odst. 5" nahrazují slovy "§ 11 odst. 3 a 5".
9. V § 5mse slova "ve státech Evropské unie" nahrazují slovy "v členských státech".
10. Na konci textu § 7 se doplňují slova "a Česká národní banka jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup".
11. V § 8 odst. 3 písm. a) a b), § 17 odst. 1 a 2 a v § 17a odst. 5 se slovo "bankovních" zrušuje.
12. V § 8 se odstavce 6 až 8 zrušují.
13. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu zní:
  
"§ 8b
Řídicí a kontrolní systém
(1) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, musí mít řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje
a) předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy
1. zásady a postupy řízení banky,
2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
3. řádné administrativní a účetní postupy,
b) řízení rizik, které vždy zahrnuje
1. pravidla přístupu banky k rizikům, kterým banka je nebo může být vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,
2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik,
3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik a
c) systém vnitřní kontroly, jehož součástí je vždy
1. vnitřní audit a
2. průběžná kontrola dodržování právních povinností banky.
(2) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti činností banky.
(3) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství mají povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na individuálním základě. Banka má tyto povinnosti také na konsolidovaném základě, jestliže je
a) tuzemskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. k)],
b) ovládající bankou, avšak není tuzemskou ovládající bankou nebo odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. b), k) a o)], přičemž členem jejího konsolidačního celku je zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě,
c) odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)], nebo
d) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)].
(4) Banka, která má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, zajistí také, aby zásady a postupy řízení, organizační uspořádání, postupy a mechanismy podle odstavce 1 používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.
(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou podrobnější požadavky na řídicí a kontrolní systém bank na individuálním i konsolidovaném základě v mezích podle odstavce 1.
(6) Pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, se řídí požadavky na řídicí a kontrolní systém přiměřeně.".
14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slovo "vnitřního" nahrazuje slovy "řídicího a".
15. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky je povinna na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby v souvislosti s jejím podnikáním poskytnout bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení úvěrového hodnocení této osoby (rating) pro účely posuzování jí poskytnutého úvěru nebo její žádosti o úvěr. Banka a pobočka zahraniční banky má vůči žadateli nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s poskytnutím vysvětlení úvěrového hodnocení.".
16. § 11a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a a 3b zní:
 
"§ 11a
Uveřejňování informací
(1) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, uveřejňuje základní údaje o sobě, o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.
(2) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě, jestliže
a) není ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. b)],
b) není ovládanou osobou ve skupině evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)] nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)],
c) není odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)] ani jinou bankou v takové skupině,
d) je ovládanou osobou ve skupině evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)] nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)], avšak evropská ovládající banka nebo odpovědná banka ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. l) a o)] k ní nepřihlíží při uveřejňování údajů na konsolidovaném základě, nebo
e) je vyňata z konsolidačního celku.
(3) Banka uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě, jestliže je a) evropskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. l)], nebo b) odpovědnou bankou ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)].
(4) Banka, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, avšak nevztahují se na ni povinnosti uvedené v odstavci 2 nebo 3, uveřejňuje údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání ve zkráceném rozsahu. Postavení banky se považuje za významné na finančním trhu České republiky, pokud je splněno alespoň jedno z těchto kritérií:
a) průměrná bilanční suma banky je alespoň 500 000 000 EUR, přičemž průměrná bilanční suma se stanoví jako aritmetický průměr bilančních sum banky uvedených v posledních třech řádných účetních závěrkách ověřených právnickou, popřípadě fyzickou osobou vykonávající auditorskou činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů3a) (dále jen "auditor"),
b) banka je emitentem kótovaných cenných papírů,
c) banka je depozitářem fondu kolektivního investování nebo penzijního fondu, nebo
d) postavení banky na finančním trhu České republiky v určité oblasti podnikání je vůči ostatním osobám finančního trhu České republiky dominantní3b).
(5) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, na něž se nevztahují povinnosti podle odstavců 2 až 4, uveřejňuje informace o tom, kdo a jakým způsobem uveřejňuje údaje na konsolidovaném základě za skupinu evropské ovládající banky nebo za skupinu evropské finanční holdingové osoby, jíž je členem.
(6) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, nemusí uveřejnit informaci o plnění pravidel obezřetného podnikání, která
a) není významná; informace je významná, pokud by její vynechání nebo chybné uvedení mohlo změnit či ovlivnit hodnocení či rozhodnutí osob, které spoléhají na tyto informace při svých rozhodnutích; tato možnost se nevztahuje na informace o přístupech pro výpočet kapitálových požadavků (§ 12a),
b) je citlivá; informace je citlivá, pokud by jejím uveřejněním mohlo být poškozeno postavení banky v rámci soutěžního prostředí, zejména jde-li o informaci o produktech nebo systémech, která by sdílením s ostatními soutěžiteli mohla znehodnotit investici banky do těchto produktů nebo systémů,
c) je důvěrná; informace je důvěrná, pokud je banka zavázána klientům nebo jiným protistranám zachovávat o ní mlčenlivost.
(7) Využije-li banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, možnost neuveřejnit citlivou nebo důvěrnou informaci, uveřejní, o který z požadavků na uveřejnění se jedná, a důvod, proč informaci neuveřejnily. Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, však uvedou alespoň obecnou informaci o skutečnosti, které měly uveřejnit, ledaže by i tato obecná informace byla citlivá nebo důvěrná.
(8) Auditor ověřuje údaje o kapitálu, kapitálových požadavcích a poměrové ukazatele banky.
(9) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) obsah údajů určených k uveřejnění na individuálním a konsolidovaném základě, včetně zkráceného rozsahu údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů,
b) obsah údajů ověřovaných auditorem a
c) obsah údajů podle písmen a) a b) určených k uveřejnění pobočkou zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.
(10) Banka zavede vnitřní postupy a zásady pro plnění požadavků na uveřejnění stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě a pro hodnocení přiměřenosti uveřejňovaných údajů, včetně jejich ověřování a frekvence uveřejňování.
3a) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb.
3b) § 10 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.".
17. V § 12 odst. 1 větě první a druhé se za slovo "Banka" vkládají slova "nebo pobočka zahraniční banky".
18. V § 12 odst. 2 větě první se za slovo "banku" vkládají slova "nebo pobočku zahraniční banky".
19. V § 12 se odstavce 3 a 4 zrušují.
20. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12c, které včetně nadpisu znějí:
  
"§ 12a
Kapitál
(1) Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, průběžně na individuálním základě udržuje kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik (dále jen "kapitálová přiměřenost"). Kapitál banky zároveň nesmí klesnout pod minimální výši základního kapitálu stanovenou v § 4 odst. 1.
(2) Banka průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, jestliže je
a) tuzemskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. k)],
b) ovládající bankou, avšak není tuzemskou ovládající bankou nebo odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. b), k) a o)], přičemž členem jejího konsolidačního celku je zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě,
c) odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)], nebo
d) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)].
(3) Pro výpočet jednotlivých kapitálových požadavků banka používá základní nebo speciální přístupy.
(4) Jestliže banka hodlá používat pro výpočet kapitálového požadavku speciální přístup nebo používaný speciální přístup nebo podmínky jeho používání změnit, je povinna požádat Českou národní banku o udělení předchozího souhlasu. Česká národní banka rozhodne o žádosti banky do 6 měsíců. Česká národní banka může v rozhodnutí o udělení souhlasu stanovit závazné podmínky, za kterých je banka oprávněna speciální přístup používat.
(5) Banka, která je členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)] nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] nebo je ovládána evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry podle zvláštního právního předpisu1b), je oprávněna používat některé ze speciálních přístupů pro výpočet kapitálového požadavku nebo takový již používaný speciální přístup změnit také tehdy, pokud se připojila ke společné žádosti evropské ovládající banky a jí ovládaných osob, společné žádosti osob ovládaných evropskou finanční holdingovou osobou nebo ke společné žádosti evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry a jím ovládaných osob o udělení předchozího souhlasu s používáním takového speciálního přístupu nebo změnou takového používaného speciálního přístupu.
(6) Česká národní banka je příslušná rozhodnout o společné žádosti podle odstavce 5, pokud vykonává bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby. Jinak o společné žádosti rozhodne orgán dohledu členského státu, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad dotčeným konsolidačním celkem. Banka používá speciální přístup nebo používaný speciální přístup změní podle rozhodnutí orgánu dohledu členského státu o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním speciálního přístupu nebo s jeho změnou, a to v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí.
(7) Česká národní banka rozhodne o společné žádosti podle odstavce 5 do 6 měsíců. Česká národní banka zašle bez prodlení úplnou žádost orgánům dohledu nad členy konsolidačního celku, kteří předložili tuto žádost, a při jejím posuzování koordinuje spolupráci s těmito orgány dohledu. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby rozhodnutí bylo vydáno po dohodě se všemi dotčenými orgány dohledu a dosažení dohody bylo řádně uvedeno v odůvodnění rozhodnutí. Jestliže nedojde k dohodě dotčených orgánů dohledu, aby mohlo být rozhodnuto ve lhůtě uvedené ve větě první, Česká národní banka vezme při rozhodování o společné žádosti v úvahu stanoviska a připomínky uplatněné dotčenými orgány dohledu v této lhůtě. Česká národní banka může v rozhodnutí o udělení souhlasu stanovit závazné podmínky, za kterých jsou banka nebo jiný předkladatel společné žádosti oprávněni speciální přístup používat. Rozhodnutí o udělení souhlasu odešle Česká národní banka též všem dotčeným orgánům dohledu.
(8) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, která zahrnují postupy, které banka uplatňuje při výpočtu kapitálové přiměřenosti, pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a vymezení přístupů pro jejich výpočet, včetně stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků,
b) určení speciálních přístupů, k jejichž používání a změně je potřeba souhlasu podle odstavce 4 nebo 5,
c) náležitosti žádosti o předchozí souhlas s používáním speciálního přístupu a se změnou používaného speciálního přístupu předkládané České národní bance.
  
§ 12b
(1) Pro výpočet kapitálových požadavků je banka oprávněna používat úvěrové hodnocení (rating) dlužníka vypracované osobou, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě a která je zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou.
(2) Seznam agentur pro úvěrové hodnocení obsahuje obchodní firmu, sídlo, právní formu zapsané osoby, její identifikační číslo, bylo-li přiděleno, rozsah uplatňování úvěrových hodnocení používaných touto osobou, přiřazení těchto úvěrových hodnocení ke stupňům úvěrové kvality a datum, od kterého je možno úvěrové hodnocení této osoby používat. V případě výmazu osoby ze seznamu agentur pro úvěrové hodnocení (odstavec 5) Česká národní banka v tomto seznamu uvede datum, od kterého nelze úvěrové hodnocení této osoby používat.
(3) Osoba poskytující úvěrová hodnocení může požádat Českou národní banku o zápis do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení, pokud doloží, že její úvěrová hodnocení hodlá používat pro výpočet kapitálových požadavků alespoň jedna banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry, který není bankou. Česká národní banka vydá rozhodnutí o zápisu této osoby do tohoto seznamu poté, co prověří, že její metody hodnocení splňují požadavky na nestrannost, nezávislost a průhlednost a jsou průběžně aktualizovány a že její výsledná úvěrová hodnocení splňují požadavky na důvěryhodnost a průhlednost.
(4) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si od osoby zapsané v seznamu agentur pro úvěrové hodnocení informace a podklady nezbytné pro posouzení, zda tato osoba nadále splňuje požadavky stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě.
(5) Česká národní banka vydá rozhodnutí o výmazu osoby ze seznamu agentur pro úvěrové hodnocení, jestliže tato osoba přestala splňovat předpoklady pro zápis stanovené tímto zákonem nebo o výmaz požádala.
(6) Česká národní banka vydá rozhodnutí o zápisu, změně zápisu nebo o zamítnutí žádosti o zápis do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení podle odstavce 3 nebo o výmazu z tohoto seznamu podle odstavce 5 do 4 měsíců ode dne zahájení správního řízení.
(7) Česká národní banka může do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení zapsat osobu, která již byla příslušným orgánem dohledu jiného členského státu zapsána do obdobného seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného tímto orgánem a požádala o zápis do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného podle tohoto zákona. Česká národní banka není v tomto případě povinna prověřovat skutečnosti uvedené v odstavci 3. Při zápisu takové osoby může Česká národní banka využít přiřazení úvěrových hodnocení používaných touto osobou ke stupňům úvěrové kvality, které bylo provedeno příslušným orgánem dohledu jiného členského státu. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené v odstavci 6 platí obdobně.
(8) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) formu a obsah žádosti o zápis do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení,
b) požadavky na metody hodnocení, důvěryhodnost a průhlednost úvěrových hodnocení osoby, která má být zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení.
  
§ 12c
(1) Banka přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené v § 12a.
(2) Banka pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti činností banky.
(3) Povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 má na individuálním základě pouze banka, která
a) není ovládána tuzemskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. k)] ani tuzemskou finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. m)],
b) není odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)] ani jinou bankou v takové skupině,
c) neovládá jinou banku, zahraniční banku, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb, nebo
d) je vyňata z konsolidačního celku.
(4) Povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 má na konsolidovaném základě pouze banka, která je
a) tuzemskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. k)],
b) ovládající bankou, avšak není tuzemskou ovládající bankou nebo odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. b), k) a o)], přičemž členem jejího konsolidačního celku je zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě,
c) odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)], nebo
d) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)].".
21. § 13 zní:
 
"§ 13
Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, dodržují pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu (dále jen "pravidla angažovanosti") na individuálním základě. Banka dodržuje také pravidla angažovanosti na konsolidovaném základě, jestliže je
a) tuzemskou ovládající bankou,
b) ovládající bankou, avšak není tuzemskou ovládající bankou nebo odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. b), k) a o)], přičemž členem jejího konsolidačního celku je zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě,
c) odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)], nebo
d) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)].".
22. V § 14 se věta první nahrazuje větou "Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, udržuje trvale svou platební schopnost.".
23. V § 14 větě druhé se slova "Za tím účelem jsou povinny" nahrazují slovy "Banka je povinna".
24. V § 14 písm. a) se slova " ; této povinnosti lze vyhovět i udržováním stanovené části zdrojů u České národní banky" zrušují.
25. V § 14 písmeno c) zní:
"c) nabývání, financování a posuzování aktiv;".
26. V § 14 písm. d) se slova "nezajištěné devizové" nahrazují slovy "měnové".
27. § 15 zní:
 
"§ 15
Pravidla podle § 13 a § 14 písm. c) stanoví Česká národní banka vyhláškou. Pravidla podle § 12 a § 14 písm. a), b) a d) pro banky a pobočky zahraničních bank stanoví Česká národní banka opatřením České národní banky, vyhlášeným ve Věstníku České národní banky2).".
28. V § 17 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:
"(1) Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou osobou, která není bankou, zahraniční bankou, finanční institucí, podnikem pomocných služeb nebo nemovitostní společností podle zvláštního zákona4a), nad kterou banka vykonává kontrolu prostřednictvím speciálního fondu nemovitostí nebo speciálního fondu kvalifikovaných investorů.
4a) Zákon č. 189/2004 Sb.".
29. V § 17 odst. 2 se v uvozující části věty za slovo "zákona," vkládají slova "zahraniční bankou,".
30. V § 17 odst. 2 písm. a) a b) se slova " , a to na individuálním a konsolidovaném základě" zrušují.
31. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Povinnost podle odstavce 2 má na individuálním základě pouze banka, která
a) není ovládána tuzemskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. k)] ani tuzemskou finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. m)],
b) není odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p)] ani jinou bankou v takové skupině,
c) neovládá jinou banku, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb, nebo
d) je vyňata z konsolidačního celku.
(4) Povinnost podle odstavce 2 má na konsolidovaném základě pouze banka, která je
a) tuzemskou ovládající bankou,
b) ovládající bankou, avšak není tuzemskou ovládající bankou nebo odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. b), k) a o)], přičemž členem jejího konsolidačního celku je zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě,
c) odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)], nebo
d) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. p).".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.
32. V § 17 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova " , nebo z titulu podílu, který banka drží svým jménem na účet jiné osoby".
33. V § 17a odst. 3 se slova "jiná osoba než banka podle tohoto zákona," nahrazují slovy "osoba, která není bankou ani zahraniční bankou, a".
34. V § 17a se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "nebo zahraničních bank".
35. V § 20 odst. 6 se slova "zakladatel banky" nahrazují slovy "osoba s kvalifikovanou účastí na bance".
36. V § 20a odst. 2 se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "5" a číslovka "8" se nahrazuje číslovkou "7".
37. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "právnická, popřípadě fyzická osoba vykonávající auditorskou činnost podle zvláštního právního předpisu6d) (dále jen "auditorská společnost") provedla" nahrazují slovy "auditor provedl".
Poznámka pod čarou č. 6d se zrušuje.
38. V § 22 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
"b) ověření řídicího a kontrolního systému banky, přičemž banka pro auditora zajistí přehled provedených vnitřních kontrol, které se tohoto ověření týkají,
c) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému; banka předloží tyto zprávy ve stanovených lhůtách České národní bance,".
39. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) ověření uveřejňovaných údajů stanovených v § 11a, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky podle § 11a odst. 9 písm. b).".
40. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému banky podle odstavce 1 písm. b) a c), způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
41. V § 22 odstavec 3 zní:
"(3) Česká národní banka může požadavek na ověření systému podle odstavce 1 písm. b) prominout nebo omezit pouze na některé jeho součásti. Na řízení o prominutí nebo omezení požadavku na ověření se nepoužije správní řád. Česká národní banka sdělí bance do 30. dubna příslušného kalendářního roku záměr prominout nebo omezit požadavek na ověření systému podle odstavce 1 písm. b). Banka může k záměru České národní banky sdělit do 20 pracovních dnů od jeho doručení odůvodněné připomínky. Česká národní banka připomínky došlé ve stanovené lhůtě s bankou projedná a do 30. června příslušného kalendářního roku bance sdělí, zda ověření systému podle odstavce 1 písm. b) promíjí nebo jakým způsobem provedení toto ověření omezuje.".
42. V § 22 odst. 4 větě první se slova "Vybranou auditorskou společnost" nahrazují slovy "Vybraného auditora".
43. V § 22 odst. 4 větě první se slova "auditorskou společnost" nahrazují slovem "auditora".
44. V § 22 odst. 4 větě druhé se slova "novou auditorskou společnost" nahrazují slovy "nového auditora".
45. V § 22 odst. 5 větě první se slova "auditorská společnost, která" nahrazují slovy "auditor, který".
46. V § 22 odst. 5 větě druhé se slova "auditorské společnosti" nahrazují slovem "auditora".
47. § 24 zní:
 
"§ 24
(1) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny vypracovat a předkládat České národní bance informace a podklady, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví Česká národní banka vyhláškou. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny předložit České národní bance na její žádost další doklady a jiné materiály potřebné pro výkon dohledu na individuálním a konsolidovaném základě a podle požadavku České národní banky poskytnout k tomu všechny potřebné informace.
(2) Informace a podklady podle odstavce 1 odlišné pro banky a pobočky zahraničních bank od informací a podkladů pro ostatní subjekty na finančním trhu stanoví Česká národní banka opatřením České národní banky, vyhlášeným ve Věstníku České národní banky2).
(3) V případě, že banka má majetkovou účast na jedné nebo více obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách 20 % základního kapitálu nebo vyšší, musí informace a podklady podle odstavce 1 obsahovat rovněž údaje týkající se těchto obchodních společností nebo jiných právnických osob.".
48. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Česká národní banka při výkonu dohledu zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené bankou a kapitál banky zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz banky a krytí rizik, kterým je nebo může být vystavena. Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká národní banka v rozsahu a periodicitě, přiměřených velikosti, významu a postavení banky na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jejích činností, minimálně však jednou ročně.".
49. V § 25a odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 6d a 6e zní:
"(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami ve finančním konglomerátu6d) orgánu dohledu nad bankami, finančními institucemi nebo finančními trhy v jiném státě a poskytnutí informací Ministerstvu financí pro účely výkonu státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podle zvláštního právního předpisu6e). Porušením povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace získané při výkonu bankovního dohledu zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem, pro plnění jejich úkolů.
6d) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.
6e) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
50. V § 25a odst. 4 písm. g) se za slovo "platebními" vkládají slova "nebo vypořádacími".
51. V § 25a odst. 4 písm. h) se za slovo "platebního" vkládají slova "nebo vypořádacího".
52. V § 25a odst. 4 větě druhé se slova "ve státech Evropské unie" nahrazují slovy "v členských státech a s výjimkou orgánů a osob podle písmen g) a h) i v jiných státech".
53. Za § 25a se vkládá nový § 25b, který zní:
 
"§ 25b
Pokud situace v bance nebo v konsolidačním celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled (§ 26e), může ohrozit stabilitu finančního systému v České republice, je Česká národní banka povinna informovat o této skutečnosti příslušný orgán státní správy odpovědný za přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, obchodníky s cennými papíry, pojišťovnami a jinými finančními institucemi.".
54. V § 26 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, a to tím, že
1. omezí některé povolené činnosti, ukončí nepovolené činnosti nebo nebude provádět některé obchody a operace,
2. omezí distribuční sítě, včetně snížení počtu obchodních míst,
3. vymění vedoucí zaměstnance banky nebo osoby ve vedení pobočky zahraniční banky,
4. vymění členy dozorčí rady banky,
5. uvede uspořádání, strategie, postupy a mechanismy do souladu s tímto zákonem,
6. přijme přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek k aktivům banky a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,
7. vytvoří odpovídající výši opravných položek a rezerv,
8. bude udržovat kapitál nad minimální úrovní stanovenou v § 12a odst. 1,
9. sníží základní kapitál ve stanoveném rozsahu, nebo
10. použije zisk po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu,".
55. V § 26 odst. 1 písm. f) se za slova "kapitál banky" vkládají slova "za účelem úhrady ztráty".
56. V § 26 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň podle § 12a, zejména pokud má banka neúčinné uspořádání, strategie, postupy nebo mechanismy a uložení opatření podle písmen a) až g) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase.".
57. V § 26 odst. 2 se slova "d) a g)" nahrazují slovy "d) a f) až h)".
58. V § 26 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) porušení nebo obcházení povinností nebo podmínek stanovených v rozhodnutí České národní banky,".
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).
59. V § 26 odst. 3 písm. h) se slova "§ 12 odst. 4" nahrazují slovy "§ 12a odst. 1".
60. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 4 až 11.
61. V § 26 odst. 7 větě druhé se za slovo "účinek" doplňují slova " , nejedná-li se o rozhodnutí o uložení pokuty".
62. V § 26a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "kapitálová přiměřenost" nahrazují slovem "kapitál".
63. V § 26a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "poměru stanoveného Českou národní bankou6b)" nahrazují slovy "součtu jednotlivých kapitálových požadavků ve smyslu § 12a odst. 1".
Poznámka pod čarou č. 6b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
64. V § 26a odst. 1 písm. a) se slova "byl dosažen ukazatel kapitálové přiměřenosti banky na individuálním základě stanovený Českou národní bankou,6b)" nahrazují slovy "kapitál banky na individuálním základě dosahoval nejméně výše odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ve smyslu § 12a odst. 1,".
65. V § 26a odst. 1 písm. b) se slova "s rizikovou vahou nižší než 100 %6b)" nahrazují slovy " , která mají podle vyhlášky vydané podle § 12a odst. 8 rizikovou váhu nižší než 100 %".
66. V § 26b se slova "kapitálové přiměřenosti" nahrazují slovem "kapitálu".
67. V § 26b se slova "poměru stanoveného Českou národní bankou6b)" nahrazují slovy "součtu jednotlivých kapitálových požadavků".
68. V § 26c se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Požaduje-li Česká národní banka informace potřebné pro výkon bankovního dohledu na konsolidovaném základě, o kterých ví, že již byly členem konsolidačního celku poskytnuty jinému orgánu dohledu, přednostně požádá o takové informace tento orgán.
(7) K zajištění účelného a účinného výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka může uzavírat písemné dohody o koordinaci a spolupráci s dotčenými orgány dohledu za účelem výměny informací.".
69. V § 26d odst. 1 písm. a) se za slova "ovládající banky" vkládají slova " , skupina zahraniční ovládající banky,".
70. V § 26d odst. 1 písm. a) se slova "nebo skupina finanční" nahrazují slovy " , skupina finanční".
71. V § 26d odst. 1 písm. b) se slova "jejíž ovládané osoby nebo přidružené osoby jsou bankami, finančními institucemi nebo podniky pomocných bankovních služeb," nahrazují slovy "jejíž ovládaná osoba nebo přidružená osoba je bankou, zahraniční bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných služeb,".
72. V § 26d odst. 1 písm. c) bodě 1 se za slovo "než" vkládají slova "obchodníkem s cennými papíry, zahraniční osobou se sídlem v členském státě, která je v tomto státě oprávněna poskytovat investiční služby,".
73. V § 26d odst. 1 písm. d) se za slova "není bankou," vkládají slova "zahraniční bankou,".
74. V § 26d se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až p), která znějí:
"i) zahraniční ovládající bankou zahraniční banka, jejíž ovládanou osobou je banka,
j) skupinou zahraniční ovládající banky skupina tvořená zahraniční ovládající bankou a jí ovládanými osobami a přidruženými osobami,
k) tuzemskou ovládající bankou ovládající banka, která současně není osobou ovládanou jinou bankou nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,
l) evropskou ovládající bankou ovládající banka nebo zahraniční ovládající banka, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v členském státě, a která není ovládána jinou bankou nebo zahraniční bankou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, ani není ovládána finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě,
m) tuzemskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v České republice, která současně není ovládána bankou nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,
n) evropskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v členském státě, která není ovládána bankou nebo zahraniční bankou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, nebo jinou finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě,
o) odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby banka ovládaná finanční holdingovou osobou se sídlem
1. v České republice,
2. v jiném členském státě, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň neovládá zahraniční banku, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě, ani zahraniční banku s větší bilanční sumou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo
3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 26e odst. 5 od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této finanční holdingové osoby,
4. je-li v konsolidačním celku podle bodů 1 až 3 více bank, odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí banka s největší bilanční sumou,
p) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky banka ovládaná zahraniční ovládající bankou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 26e odst. 5 od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této zahraniční ovládající banky; je-li v takovémto konsolidačním celku více bank, odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky se rozumí banka s největší bilanční sumou.".
75. V § 26d odst. 3 se slova "může stanovit" nahrazují slovem "stanoví" a slova "dohledu nad konsolidačním celkem" nahrazují slovy "konsolidačního celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě".
76. § 26e a 26f znějí:
 
"§ 26e
(1) Česká národní banka vykonává bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou ovládající banky a nad skupinou zahraniční ovládající banky, jejímž členem je odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky. Skupina ovládající banky ovládané tuzemskou ovládající bankou nebo tuzemskou finanční holdingovou osobou podléhá bankovnímu dohledu na konsolidovaném základě, jen pokud je členem této skupiny zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě.
(2) Česká národní banka vykonává bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby, jejímž členem je odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby. Skupina finanční holdingové osoby ovládané tuzemskou ovládající bankou nebo tuzemskou finanční holdingovou osobou podléhá bankovnímu dohledu na konsolidovaném základě, jen pokud je členem této skupiny zahraniční banka nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě.
(3) Česká národní banka
a) vykonává dohled nad skupinou finanční holdingové osoby, která nesplňuje podmínky podle odstavce 2 věty první, nebo
b) upustí od výkonu dohledu nad skupinou finanční holdingové osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 2 věty první, jestliže se tak dohodne s příslušným orgánem dohledu členského státu a jestliže se jim jeví určení odpovědné banky ve skupině finanční holdingové osoby podle kritérií stanovených tímto zákonem [§ 26d odst. 1 písm. o)] jako nevhodné, zejména s ohledem na význam bank nebo zahraničních bank, které jsou členy tohoto konsolidačního celku, pro finanční trh v dotčených členských státech. V takovém případě si však Česká národní banka nebo příslušný orgán dohledu předem vyžádají stanovisko odpovědné banky ve skupině finanční holdingové osoby nebo evropské finanční holdingové osoby, které jsou členy dotčeného konsolidačního celku. Pokud Česká národní banka postupuje podle písmene a), určí banku, která bude plnit povinnosti odpovědné banky ve skupině finanční holdingové osoby.
(4) Česká národní banka vykonává bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou smíšené holdingové osoby.
(5) Česká národní banka může upustit od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, má-li ovládající osoba sídlo ve státě, který není členským státem, pokud je nad tímto konsolidačním celkem vykonáván srovnatelný bankovní dohled na konsolidovaném základě. Před tímto rozhodnutím Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu nad zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě, která je členem stejného konsolidačního celku, a Evropský bankovní výbor. Není-li vykonáván srovnatelný bankovní dohled na konsolidovaném základě nad tímto konsolidačním celkem, Česká národní banka může požadovat po členovi konsolidačního celku založení finanční holdingové osoby na území České republiky nebo jiného členské státu. Postup podle věty třetí Česká národní banka oznámí orgánu dohledu nad bankou se sídlem v jiném členském státě, která je členem stejného konsolidačního celku, a Komisi Evropských společenství.
 
§ 26f
(1) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky a banka ve skupině smíšené holdingové osoby, jež jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu dohledu České národní banky, jsou povinny dodržovat na konsolidovaném základě
a) požadavky na řídicí a kontrolní systém (§ 8b),
b) pravidla pro uveřejňování informací (§ 11a),
c) pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro stanovení kapitálových požadavků a kapitálové přiměřenosti (§ 12a),
d) strategie a postupy pro vyhodnocování a změny vnitřně stanoveného kapitálu (§ 12c),
e) pravidla angažovanosti (§ 13),
f) omezení kvalifikovaných účastí (§ 17),
g) požadavky na operace v rámci konsolidačního celku (§ 26g odst. 4).
(2) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny pravidelně nebo na vyžádání sdělovat České národní bance přímo nebo prostřednictvím banky uvedené v odstavci 1 veškeré informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě. Způsob předávání pravidelných informací, rozsah, strukturu, periodicitu a lhůty stanoví Česká národní banka vyhláškou.".
77. V § 26g odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Tuzemská ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby a odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky předem oznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku podléhajícímu bankovnímu dohledu České národní banky.
(3) Tuzemská ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky a banka ve skupině smíšené holdingové osoby jsou povinny zajistit audit informací, které předávají pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě, a to způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky.".
78. V § 26g se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Banka je povinna řádně sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku, řídit rizika s nimi spojená a podrobit je odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
79. V § 26h odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti osoby zahrnuté do konsolidačního celku, které mohou negativně ovlivnit hospodaření banky, která je součástí konsolidačního celku, je oprávněna ve vztahu k ovládající bance, odpovědné bance ve skupině finanční holdingové osoby, finanční holdingové osobě, odpovědné bance ve skupině zahraniční ovládající banky, bance ve skupině smíšené holdingové osoby nebo smíšené holdingové osobě podle povahy zjištěného nedostatku".
80. V § 26h se odstavec 4 zrušuje.
81. Za § 26h se vkládají nové § 26i a 26j, které znějí:
 
"§ 26i
Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, plní kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem2) rovněž tyto úkoly:
a) koordinuje ve vztahu k orgánům dohledu jiných členských států shromažďování a poskytování významných nebo nezbytných informací při běžných i mimořádných situacích,
b) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu plánuje a koordinuje postup těchto orgánů v rámci výkonu dohledu při běžných i mimořádných situacích, včetně výkonu dohledu podle § 25 odst. 3,
c) poskytuje orgánům dohledu jiných členských států vykonávajícím dohled nad osobou, která je členem takového konsolidačního celku, informace potřebné k výkonu dohledu nad touto osobou, zejména s přihlédnutím k významu této osoby pro finanční trh daného státu (§ 38h),
d) rozhoduje o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním některého ze speciálních přístupů nebo o žádosti o změnu již používaného přístupu podle § 12a odst. 5 až 7.
 
§ 26j
Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu o situaci vzniklé v konsolidačním celku, nad nímž vykonává dohled na konsolidovaném základě, centrální banku nebo jinou instituci vykonávající pravomoci měnové instituce v členském státě, ve kterém má sídlo jiný člen tohoto konsolidačního celku, kterému udělil oprávnění k výkonu činnosti příslušný orgán dohledu tohoto členského státu, pokud tato situace může ohrozit stabilitu finančního systému v tomto členském státě.".
82. V § 34 odst. 3 se slova "kapitálová přiměřenost" nahrazují slovem "kapitál".
83. V § 34 odst. 3 se slova "poměru stanoveného Českou národní bankou" nahrazují slovy "součtu jejích jednotlivých kapitálových požadavků".
84. V § 35 odst. 1 se slova "V rozhodnutí o odnětí licence podle § 34 se stanoví datum, ke kterému se odnímá licence; rozhodnutí" nahrazují slovy "Rozhodnutí o odnětí licence".
85. V § 38 odst. 3 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 10c zní:
"l) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).
10c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".
86. Na konci textu § 38b se doplňují slova "a pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání" a doplňuje se věta "Tím nejsou dotčena ustanovení zákona upravujícího ochranu osobních údajů10b).".
87. V § 38c se slovo "38h" nahrazuje slovem "38i".
88. V § 38d odst. 1 písm. a) se slova "státě Evropské unie" nahrazují slovy "členském státě".
89. V § 38d odst. 1 písm. c), d) a e) a odst. 2 písm. a) a b) se slova "členem Evropské unie" nahrazují slovy "členským státem".
90. V § 38d odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova "odst. 3".
91. V § 38f odst. 1 větě poslední se za slovo "pobočce" vkládá slovo "zahraniční".
92. V § 38f odst. 1 větě poslední se za slovo "tato" vkládá slovo "zahraniční".
93. V § 38h se na začátek odstavce 1 vkládají slova "V rámci výkonu bankovního dohledu".
94. V § 38h se na začátek odstavce 2 vkládají slova "Na vyžádání".
95. V § 38h odst. 2 písm. c) se slovo "společností" nahrazuje slovem "institucí".
96. V § 38h odst. 2 písmeno d) zní:
"d) o ukazateli kapitálové přiměřenosti na individuálním a konsolidovaném základě,".
97. V § 38h se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Na vyžádání nebo z vlastního podnětu Česká národní banka poskytuje orgánům dohledu jiných členských států též informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraniční banky nebo finanční instituce v dotčeném členském státě, zejména pak informace týkající se
a) určení struktury konsolidačního celku, všech významných bank v tomto konsolidačním celku a orgánů dohledu nad bankami v tomto konsolidačním celku,
b) postupů shromažďování informací od bank v konsolidačním celku a ověřování těchto informací,
c) vývoje v bance nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci banky v konsolidačním celku,
d) závažných sankcí a opatření k nápravě mimořádného významu uložených bance podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26 odst. 1 písm. h), a neudělení souhlasu s používáním speciálního přístupu k výpočtu kapitálového požadavku podle § 12a odst. 4 nebo 7 nebo neudělení souhlasu se změnou používaného speciálního přístupu.
(4) O informace uvedené v odstavci 3 Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu vykonávajícího dohled nad osobou, která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad evropskou ovládající bankou o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.".
98. Za § 38h se vkládají nové § 38i a 38j, které znějí:
 
"§ 38i
(1) Česká národní banka před
a) rozhodnutím podle § 16 odst. 1 a § 20 odst. 3,
b) uložením závažné sankce nebo opatření k nápravě mimořádného významu bance, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26 odst. 1 písm. h),
c) zamítnutím žádosti o udělení souhlasu s používáním speciálního přístupu k výpočtu kapitálového požadavku podle § 12a odst. 4 nebo 7 konzultuje tuto skutečnost s orgánem dohledu vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, jehož členem je dotčená banka, a s dalšími orgány dohledu, kterých se tato skutečnost rovněž týká.
(2) Česká národní banka nemusí konzultovat skutečnosti podle odstavce 1, nesnese-li věc odkladu nebo by taková konzultace mohla ohrozit účel rozhodnutí. V takovém případě informuje uvedené orgány dohledu bez zbytečného odkladu.
 
§ 38j
(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) aktualizovaná znění zákonů, vyhlášek a opatření České národní banky, upravujících pravidla obezřetného podnikání bank na individuálním a konsolidovaném základě, a úředních sdělení České národní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o způsobu vyhlašování právních předpisů,
b) informace o způsobu využití možností volby nebo uvážení daných členským státům a jejich orgánům dohledu právem Evropských společenství v právních předpisech podle písmene a),
c) informace o přístupu a metodách České národní banky používaných při výkonu bankovního dohledu podle § 25 odst. 3,
d) souhrnné statistické údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání bankami v České republice,
e) seznam agentur pro úvěrové hodnocení,
f) dohody o změně příslušného orgánu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby podle § 26e odst. 3.
(2) Informace podle odstavce 1 Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány bankovního dohledu v jiných členských státech.".
99. V § 40 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , nestanoví-li tento zákon jinak".
100. V § 41b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Při porušení této povinnosti člen správní rady odpovídá za škodu, kterou způsobil,
a) v případě úmyslného jednání v plné výši,
b) v případě nedbalosti až do celkové výše 600 000 Kč za jedno funkční období.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
101. V § 41c odst. 2 se za slova "vkladů bank," vkládají slova "zahraničních bank,".
Čl. II
Přechodná ustanovení
Do 31. prosince 2007 se na banku nevztahuje § 12c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po tuto dobu banka používá pro výpočet kapitálových požadavků základní přístup odpovídající dosavadním pravidlům kapitálové přiměřenosti, jehož podmínky užívání stanoví Česká národní banka vyhláškou podle § 12a odst. 8 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu využívání tohoto základního přístupu neprovádí Česká národní banka vůči této bance přezkum a vyhodnocování stanovené v § 25 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. III
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Česká národní banka, a pojištění pohledávek z vkladů v družstevních záložnách.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 2.
2. V § 1 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.
3. V § 1 odstavce 2 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 znějí:
"(2) Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách.
(3) Obchodní firma (dále jen "firma") družstevní záložny musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo", "družstevní záložna", "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo"; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.
(4) Družstevní záložna není bankou podle zákona upravujícího činnost bank a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti2).
(5) Družstevní záložna
a) je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a (dále jen "povolení"),
b) je povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu,
c) nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu, zejména takové, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; porušení této podmínky zakládá neplatnost smlouvy, přičemž tato neplatnost se posuzuje podle ustanovení obchodního zákoníku, upravujících obchodní závazkové smlouvy,
d) nemůže být emitentem podřízeného dluhopisu3),
e) nesmí nabýt pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti ve smyslu zákona upravujícího dluhopisy3) za jinou úvěrovou institucí, finanční institucí nebo osobou mající kvalifikovanou účast v družstevní záložně samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 1 odst. 6 se slova "výroční zpráva," nahrazují slovy "výroční zpráva a", slova "a zpráva pro členy, jejíž obsah a způsob aktualizace stanoví opatření České národní banky," se zrušují a slovo "zveřejněny" se nahrazuje slovem "uveřejněny".
5. V § 1 odst. 9 písm. c) se za slovo "osobu" vkládají slova "nebo ostatní osoby".
6. V § 1 se odstavec 10 zrušuje.
7. V § 1a odst. 1 písm. a) se za slovo "institucí" vkládají slova "družstevní záložna nebo jiná", za slovo "a" se vkládá slovo "dále" a slova "peněžních prostředků" se nahrazují slovem "peněz".
8. V § 1a odst. 1 písm. b) se slova "odlišná od úvěrové instituce," nahrazují slovy "která není úvěrovou institucí a".
9. V § 1a odst. 1 písm. b) se slova "jednu nebo více činností prováděných úvěrovými institucemi, s výjimkou přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti" nahrazují slovy "některou z činností vykonávaných bankami3b) s výjimkou přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních právních předpisů".
Poznámka pod čarou č. 3b zní:
"3b) § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 3b až 3d se označují jako poznámky pod čarou č. 3c až 3e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.".
10. V § 1a odst. 1 písmena d) až m) znějí:
"d) konsolidačním celkem skupina ovládající úvěrové instituce nebo skupina finanční holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně 2 osoby,
e) ovládající úvěrovou institucí úvěrová instituce, která ovládá alespoň jednu družstevní záložnu,
f) finanční holdingovou osobou ovládající osoba, která
1. je finanční institucí jinou než obchodníkem s cennými papíry, zahraniční osobou se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát"), která je v tomto státě oprávněna poskytovat investiční služby, pojišťovnou nebo zajišťovnou,
2. není smíšenou finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty3c) a
3. ovládá výlučně nebo převážně úvěrové instituce nebo finanční instituce, přičemž alespoň jedna ovládaná osoba je družstevní záložnou,
g) smíšenou holdingovou osobou ovládající osoba, která není úvěrovou institucí, finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty3c), přičemž alespoň jedna jí ovládaná osoba je družstevní záložnou,
h) skupinou ovládající úvěrové instituce skupina tvořená úvěrovou institucí, jí ovládanými osobami a přidruženými osobami,
i) skupinou finanční holdingové osoby skupina tvořená finanční holdingovou osobou, jí ovládanými osobami a přidruženými osobami,
j) skupinou smíšené holdingové osoby skupina tvořená smíšenou holdingovou osobou, jí ovládanými osobami a přidruženými osobami,
k) tuzemskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v České republice, která není osobou ovládanou úvěrovou institucí nebo jinou finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,
l) evropskou ovládající úvěrovou institucí ovládající úvěrová instituce se sídlem v členském státě, která současně není osobou ovládanou jinou úvěrovou institucí, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v jakémkoli členském státě,
m) evropskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v členském státě, která není ovládána úvěrovou institucí, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, nebo jinou finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě.".
11. V § 1a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:
"n) odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby družstevní záložna ovládaná finanční holdingovou osobou se sídlem
1. v České republice, pokud tato finanční holdingová osoba neovládá žádnou banku,
2. v jiném členském státě, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň neovládá úvěrovou instituci, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě, ani úvěrovou instituci s větší bilanční sumou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo
3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 25e odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této finanční holdingové osoby;
je-li v takovémto konsolidačním celku více družstevních záložen, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí družstevní záložna s největší bilanční sumou,
o) odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce družstevní záložna ovládaná ovládající úvěrovou institucí, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 25e odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této ovládající úvěrové instituce; je-li v takovémto konsolidačním celku více družstevních záložen, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce se rozumí družstevní záložna s největší bilanční sumou,
p) podnikem pomocných služeb právnická osoba, která poskytuje služby sloužící k podpoře podnikání úvěrových institucí.".
12. V § 1a se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou kritéria pro vyjmutí osob z konsolidačního celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě.".
13. V § 2a odst. 4 se věta čtvrtá zrušuje.
14. V § 2a odst. 6 písmeno a) zní:
"a) odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost řídících osob, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise, a dále osoby, které jsou navrhovány v družstevní záložně na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami družstevní záložny,".
15. V § 2a odst. 6 písm. d) se slova "§ 1 odst. 6 písm. b)" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5 písm. b)".
16. V § 2b odst. 3 se slova "§ 1 odst. 6 písm. b)" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5 písm. b)".
17. V § 2b odst. 5 se slova "§ 1 odst. 6 písm. b)" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5 písm. b)".
18. § 2c se zrušuje.
19. V § 2d odstavec 1 zní:
"(1) Družstevní záložny jsou oprávněny zřídit pobočky na území jiného členského státu (dále jen "hostitelský stát") a podnikat na jeho území v rozsahu povolení jen se souhlasem České národní banky.".
20. V § 2d odst. 3 písm. b) se slova "§ 1 odst. 6 písm. b)" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5 písm. b)".
21. V § 2f větě druhé se slovo "úplného" zrušuje.
22. V § 2j odstavec 1 zní:
"(1) Před vydáním rozhodnutí o žádosti o udělení povolení družstevní záložně (§ 2a) požádá Česká národní banka o stanovisko orgán dohledu členského státu, vykonávající dohled nad úvěrovými institucemi, obchodníky s cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže je osoba, které má být povolení uděleno, ovládaná
a) zahraniční úvěrovou institucí se sídlem v členském státě,
b) osobou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu k poskytování investičních služeb,
c) pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu,
d) osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenech a), b) nebo c).".
23. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy,".
24. V § 3 odst. 1 písm. h) se slova "v hotovosti" zrušují.
25. V § 3 odst. 3 se slova "§ 1 odst. 9" nahrazují slovy "§ 1 odst. 8".
26. V § 4 odst. 1 ve větě třetí se slova "a zprávu pro členy podle § 1 odst. 7" zrušují.
27. V § 4 odst. 3 se věta třetí zrušuje.
28. V § 4a odst. 1 se slova "§ 9" nahrazují slovy "§ 8a a 9".
29. V § 4b odst. 3 se slova "§ 1 odst. 6 písm. b)" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5 písm. b)".
30. V § 6 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Člen úvěrové komise nesmí být členem představenstva, členem kontrolní komise družstevní záložny ani osobou pověřenou výkonem vnitřního auditu.".
31. V § 6 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy,".
32. V § 7 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou "Člen představenstva družstevní záložny nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem.".
33. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "To neplatí pro členství člena představenstva družstevní záložny v představenstvu nebo dozorčí radě finanční instituce nebo úvěrové instituce jiné než družstevní záložna, které družstevní záložnu ovládají, a dále právnické osoby oprávněné organizovat poptávku a nabídku cenných papírů a podniku pomocných služeb.".
34. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10a a 10b znějí:
 
"§ 7a
Řídicí a kontrolní systém
(1) Družstevní záložna musí mít řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje
a) předpoklady řádné správy a řízení družstevní záložny, a to vždy
1. zásady a postupy řízení,
2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
b) řízení rizik, které vždy zahrnuje
1. pravidla přístupu družstevní záložny k rizikům, kterým družstevní záložna je nebo může být vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,
2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik,
3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik,
c) systém vnitřní kontroly, jehož součástí je vždy
1. vnitřní audit a
2. průběžná kontrola dodržování právních povinností družstevní záložny.
(2) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti činností družstevní záložny.
(3) Družstevní záložna má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na individuálním základě. Jestliže je družstevní záložna odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce, má tyto povinnosti také na konsolidovaném základě.
(4) Družstevní záložna, která má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, zajistí také, aby zásady a postupy řízení, organizační uspořádání, postupy a mechanismy podle odstavce 1 používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.
(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na řídicí a kontrolní systém družstevních záložen na individuálním i konsolidovaném základě v mezích podle odstavce 1.
 
§ 7b
Uveřejňování informací
(1) Družstevní záložna uveřejňuje základní údaje o sobě, o svých členech s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a o svých členech s dalším vkladem podle § 4b odst. 3, o struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.
(2) Družstevní záložna uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o řízení rizik na individuálním základě, jestliže
a) není ovládanou osobou ve skupině evropské ovládající úvěrové instituce nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby,
b) není odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce ani jinou družstevní záložnou v takové skupině,
c) je ovládanou osobou ve skupině evropské ovládající úvěrové instituce nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby, avšak evropská ovládající úvěrová instituce nebo odpovědná úvěrová instituce ve skupině finanční holdingové osoby k ní nepřihlíží při uveřejňování údajů na konsolidovaném základě, nebo
d) je vyňata z konsolidačního celku.
(3) Družstevní záložna uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě, jestliže je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině evropské finanční holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce.
(4) Družstevní záložna, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, avšak nevztahuje se na ni povinnost podle odstavce 2 nebo 3, uveřejňuje údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o řízení rizik ve zkráceném rozsahu. Postavení družstevní záložny se považuje za významné na finančním trhu České republiky, pokud je splněno alespoň jedno z těchto kritérií:
a) průměrná bilanční suma družstevní záložny je alespoň 500 000 000 EUR, přičemž průměrná bilanční suma se stanoví jako aritmetický průměr bilančních sum družstevní záložny uvedených v posledních 3 řádných účetních závěrkách ověřených právnickou, popřípadě fyzickou osobou vykonávající auditorskou činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů10a) (dále jen "auditor"), nebo
b) postavení družstevní záložny na finančním trhu České republiky v určité oblasti podnikání je vůči ostatním osobám finančního trhu České republiky dominantní10b).
(5) Družstevní záložna, na niž se nevztahují povinnosti podle odstavců 2 až 4, uveřejňuje informace o tom, kdo a jakým způsobem uveřejňuje údaje na konsolidovaném základě za skupinu evropské ovládající úvěrové instituce nebo za skupinu evropské finanční holdingové osoby, jejímž je členem.
(6) Družstevní záložna nemusí uveřejnit informaci o plnění pravidel obezřetného podnikání, která
a) není významná; informace je významná, pokud by její vynechání nebo chybné uvedení mohlo změnit či ovlivnit hodnocení či rozhodnutí osob, které spoléhají na tyto informace při svých rozhodnutích; tato možnost se nevztahuje na informace o přístupech pro výpočet kapitálových požadavků (§ 8),
b) je citlivá; informace je citlivá, pokud by jejím uveřejněním mohlo být poškozeno postavení družstevní záložny v rámci soutěžního prostředí, zejména jde-li o informaci o produktech nebo systémech, která by sdílením s ostatními soutěžiteli mohla znehodnotit investici družstevní záložny do těchto produktů nebo systémů,
c) je důvěrná; informace je důvěrná, pokud je družstevní záložna zavázána klientům, zákazníkům nebo jiným protistranám zachovávat o ní mlčenlivost.
(7) Využije-li družstevní záložna možnost neuveřejnit citlivou nebo důvěrnou informaci, uveřejní, o který z požadavků na uveřejnění se jedná, a důvod, proč informaci neuveřejnila. Družstevní záložna však uvede alespoň obecnou informaci o skutečnosti, kterou měla uveřejnit, ledaže by i tato obecná informace byla citlivá nebo důvěrná.
(8) Auditor ověřuje údaje o kapitálu, kapitálových požadavcích a poměrové ukazatele družstevní záložny.
(9) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) obsah údajů určených k uveřejnění na individuálním a konsolidovaném základě, včetně zkráceného rozsahu údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání a řízení rizik, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejnění údajů a
b) obsah údajů ověřovaných auditorem.
(10) Družstevní záložna zavede vnitřní postupy a zásady pro plnění požadavků na uveřejnění stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě a pro hodnocení přiměřenosti uveřejňovaných údajů, včetně jejich ověřování a frekvence uveřejňování.
(11) Člen družstevní záložny je oprávněn v souvislosti se svým podnikáním žádat po družstevní záložně, aby mu poskytla bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení úvěrového hodnocení jeho osoby pro účely posuzování jeho úvěru nebo jeho žádosti o úvěr. Družstevní záložna má vůči žadateli nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s poskytnutím vysvětlení úvěrového hodnocení.
10a) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10b) § 10 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.".
35. V § 8 odstavce 2 až 10 včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 znějí:
"(2) Družstevní záložna průběžně na individuálním základě udržuje kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik (dále jen "kapitálová přiměřenost"). Kapitál družstevní záložny zároveň nesmí klesnout pod minimální výši kapitálu stanovenou v odstavci 1.
(3) Družstevní záložna průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, jestliže je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce.
(4) Pro výpočet jednotlivých kapitálových požadavků družstevní záložna používá základní nebo speciální přístupy.
(5) Jestliže družstevní záložna hodlá používat pro výpočet kapitálového požadavku speciální přístup nebo používaný speciální přístup nebo podmínky jeho používání změnit, je povinna požádat Českou národní banku o udělení předchozího souhlasu. Česká národní banka rozhodne o žádosti družstevní záložny do 6 měsíců. Česká národní banka může v rozhodnutí o udělení souhlasu stanovit závazné podmínky, za kterých je družstevní záložna oprávněna speciální přístup používat.
(6) Družstevní záložna, která je členem skupiny evropské ovládající úvěrové instituce [§ 1a odst. 1 písm. l)] nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 1a odst. 1 písm. m)] nebo je ovládána evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry podle zvláštního právního předpisu11), je oprávněna používat některé ze speciálních přístupů pro výpočet kapitálového požadavku nebo takový již používaný přístup změnit také tehdy, pokud se připojila ke společné žádosti evropské ovládající úvěrové instituce a jí ovládaných osob, společné žádosti osob ovládaných evropskou finanční holdingovou osobou nebo ke společné žádosti evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry a jím ovládaných osob o udělení předchozího souhlasu s používáním takového speciálního přístupu nebo změnou takového používaného speciálního přístupu.
(7) Česká národní banka je příslušná rozhodnout o společné žádosti podle odstavce 6, pokud vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby (§ 25g). Jinak o společné žádosti rozhodne orgán dohledu členského státu, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad dotčeným konsolidačním celkem. Družstevní záložna používá speciální přístup nebo používaný speciální přístup změní podle rozhodnutí orgánu dohledu členského státu o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním speciálního přístupu nebo s jeho změnou, a to v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí.
(8) Česká národní banka rozhodne o společné žádosti podle odstavce 6 do 6 měsíců. Česká národní banka zašle bez prodlení úplnou žádost orgánům dohledu nad členy konsolidačního celku, kteří předložili tuto žádost, a při jejím posuzování koordinuje spolupráci s těmito orgány dohledu. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby rozhodnutí bylo vydáno po dohodě se všemi dotčenými orgány dohledu a dosažení dohody bylo řádně uvedeno v odůvodnění rozhodnutí. Jestliže nedojde k dohodě dotčených orgánů dohledu, aby mohlo být rozhodnuto ve lhůtě uvedené ve větě první, Česká národní banka vezme při rozhodování o společné žádosti v úvahu stanoviska a připomínky uplatněné dotčenými orgány dohledu v této lhůtě. Česká národní banka může v rozhodnutí o udělení souhlasu stanovit závazné podmínky, za kterých jsou družstevní záložna nebo jiný předkladatel společné žádosti oprávněni speciální přístup používat. Rozhodnutí o udělení souhlasu odešle Česká národní banka též všem dotčeným orgánům dohledu.
(9) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, která zahrnují postupy, které družstevní záložna uplatňuje při výpočtu kapitálové přiměřenosti, pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a vymezení přístupů pro jejich výpočet, včetně stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků,
b) určení speciálních přístupů, k jejichž používání a změně je potřeba souhlasu podle odstavce 5 nebo 6,
c) náležitosti žádosti o předchozí souhlas s používáním speciálního přístupu a se změnou používaného speciálního přístupu předkládané České národní bance.
(10) Pro výpočet kapitálových požadavků je družstevní záložna oprávněna používat úvěrové hodnocení (rating) dlužníka vypracované osobou, která je zapsaná do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost bank12).
11) § 151 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.
12) § 12a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2007 Sb.".
36. § 8a včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:
 
"§ 8a
(1) Družstevní záložna přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené v § 8.
(2) Družstevní záložna pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti činností družstevní záložny.
(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 má na individuálním základě pouze družstevní záložna, která
a) není ovládána tuzemskou ovládající bankou12a) ani tuzemskou finanční holdingovou osobou,
b) není odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce ani jinou družstevní záložnou v takové skupině, nebo
c) je vyňata z konsolidačního celku.
(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 má na konsolidovaném základě pouze družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce.
12a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".
37. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který zní:
  
"§ 8b
(1) Družstevní záložna zajistí, aby auditor provedl
a) ověření účetní závěrky družstevní záložny,
b) jednou za 3 kalendářní roky ověření řídicího a kontrolního systému družstevní záložny, přičemž družstevní záložna pro auditora zajistí přehled provedených vnitřních kontrol, které se tohoto ověření týkají,
c) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému; družstevní záložna předloží tyto zprávy ve stanovených lhůtách České národní bance,
d) ověření uveřejňovaných údajů podle § 7b a v rozsahu stanoveném vyhláškou vydanou Českou národní bankou.
Česká národní banka stanoví vyhláškou obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému družstevní záložny podle písmen b) a c), způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůty pro její předložení.
(2) Česká národní banka může požadavek na ověření systému podle odstavce 1 písm. b) prominout nebo omezit pouze na některé jeho součásti. V případě, že Česká národní banka požadavek na ověření systému podle odstavce 1 písm. b) pro příslušný kalendářní rok prominula, je oprávněna vyžadovat, aby družstevní záložna zajistila ověření systému nebo jeho části podle odstavce 1 písm. b) v kterémkoliv následujícím kalendářním roce. Česká národní banka sdělí družstevní záložně do 30. dubna příslušného kalendářního roku záměr prominout nebo omezit požadavek na ověření podle odstavce 1 písm. b). Družstevní záložna může k záměru České národní banky sdělit do 20 pracovních dnů od jeho doručení odůvodněné připomínky. Česká národní banka připomínky došlé ve stanovené lhůtě s družstevní záložnou projedná a do 30. června příslušného kalendářního roku družstevní záložně sdělí, zda ověření systému podle odstavce 1 písm. b) promíjí nebo jakým způsobem toto ověření omezuje.
(3) Vybraného auditora je družstevní záložna povinna oznámit České národní bance, která je do 30 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení oprávněna auditora odmítnout. Ověřit účetní závěrku družstevní záložny může pouze ten auditor, který nemá k družstevní záložně zvláštní vztah a který doloží, že v průběhu minimálně 2 účetních období ověřoval účetní závěrky bank, družstevních záložen nebo jiných finančních institucí, a kterému nebylo v souvislosti s poskytováním auditorských služeb oprávnění k jejich poskytování pozastaveno. Neodmítne-li Česká národní banka auditora ve stanovené lhůtě, platí, že auditor byl schválen. V případě odmítnutí auditora Českou národní bankou je družstevní záložna povinna oznámit do 15 dnů ode dne odmítnutí České národní bance nového auditora.
(4) Za osoby, které mají k družstevní záložně zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují členové družstevní záložny, členové volených orgánů družstevní záložny, řídící osoby a osoby jim blízké podle občanského zákoníku.".
38. V § 9 odst. 3 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".
39. V § 11 odstavec 1 zní:
"(1) Družstevní záložna dodržuje pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu (dále jen "pravidla angažovanosti") na individuálním základě. Družstevní záložna dodržuje také pravidla angažovanosti na konsolidovaném základě, jestliže je odpovědnou úvěrovou institucí ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce.".
Poznámka pod čarou č. 14a se zrušuje.
40. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
41. V § 11 odst. 2 větě první se slova "je povinna udržovat" nahrazují slovem "udržuje".
42. V § 11 odst. 2 se ve větě druhé slova "Za tím účelem" nahrazují slovy "Družstevní záložna" a slova "platební schopnosti" se nahrazují slovy "bezpečného provozu".
43. V § 11 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) pravidla pro nabývání, financování a posuzování aktiv.".
44. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Pravidla a ukazatele podle odstavců 1 a 2 stanoví Česká národní banka vyhláškou. Ta pravidla, která jsou pro družstevní záložny odlišná od pravidel pro ostatní subjekty na finančním trhu, stanoví Česká národní banka opatřením České národní banky, vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.".
45. V § 22 odst. 4 písm. c) až e), § 22 odst. 5 a § 22 odst. 6 písm. a) a b) se slova "Evropské unie" zrušují.
46. V § 22 odst. 4 písm. g) se slovo "25c" nahrazuje slovem "25e".
47. V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Česká národní banka při výkonu dohledu zároveň alespoň jednou ročně přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené družstevní záložnou a kapitál družstevní záložny zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz družstevní záložny a krytí rizik, kterým je nebo může být vystavena. Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká národní banka v rozsahu a periodicitě, přiměřených velikosti, významu a postavení družstevní záložny na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jejích činností.".
48. V § 22a se na začátek odstavce 1 vkládají slova "V rámci výkonu dohledu nad družstevními záložnami".
49. V § 22a se na začátek odstavce 2 vkládají slova "Na vyžádání".
50. V § 22a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Na vyžádání nebo z vlastního podnětu Česká národní banka poskytuje orgánům dohledu jiných členských států též informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace úvěrové instituce nebo finanční instituce v dotčeném členském státě, zejména pak informace týkající se
a) určení struktury konsolidačního celku, všech významných družstevních záložen v tomto konsolidačním celku a orgánů dohledu v tomto konsolidačním celku,
b) postupů shromažďování informací od družstevních záložen v konsolidačním celku a ověřování těchto informací,
c) vývoje v družstevní záložně nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci úvěrové instituce v konsolidačním celku,
d) závažných sankcí a opatření k nápravě mimořádného významu uložených družstevní záložně podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 28 odst. 1 písm. g), a neudělení souhlasu s používáním speciálního přístupu k výpočtu kapitálového požadavku podle § 8 odst. 5 nebo 8 nebo neudělení souhlasu se změnou používaného speciálního přístupu.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
51. V § 22a odst. 4 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3".
52. V § 22a se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) O informace uvedené v odstavci 3 Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu vykonávajícího dohled nad osobou, která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad evropskou ovládající úvěrovou institucí o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.".
53. V § 25a odstavec 3 zní:
"(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu orgánu činnému v trestním řízení v České republice a orgánu dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami ve finančním konglomerátu nebo nad finančními institucemi nebo finančními trhy nebo úvěrovými institucemi v jiném státě a Komisi Evropských společenství.".
54. V § 25a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "domovském státě" nahrazují slovy "České republice" a slova "a v jiném členském státě Evropské unie" se zrušují.
55. V § 25a odst. 4 písm. g) se za slovo "platebními" vkládají slova "nebo vypořádacími".
56. V § 25a odst. 4 písm. h) se za slovo "platebního" vkládají slova "nebo vypořádacího".
57. V § 25a odst. 4 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
58. V § 25a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Odstavec 4 platí pro poskytování informací veřejným orgánům a dalším osobám v členských státech a s výjimkou orgánů uvedených v odstavci 4 písm. g) a h) též v jiných státech obdobně.".
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
59. V § 25a odst. 7 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
60. V § 25b odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 18c zní:
"i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18c).
18c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti.".
61. V § 25b se na konci textu odstavce 9 doplňují slova "a pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání".
62. V § 25d odst. 1 se za slova "konsolidovaném základě" vkládají slova "podle tohoto zákona".
63. V § 25d odst. 2 se slova "úvěrovými institucemi" nahrazují slovem "bankami".
64. V § 25d se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Požaduje-li Česká národní banka informace potřebné pro výkon dohledu na konsolidovaném základě, o kterých ví, že již byly členem konsolidačního celku poskytnuty jinému orgánu dohledu, přednostně požádá o takové informace tento orgán.
(7) K zajištění účelného a účinného výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka může uzavírat písemné dohody o koordinaci a spolupráci s dotčenými orgány dohledu za účelem výměny informací.".
65. § 25e včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
 
"§ 25e
(1) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou ovládající úvěrové instituce, jejímž členem je odpovědná družstevní záložna ve skupině ovládající úvěrové instituce.
(2) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby, jejímž členem je odpovědná družstevní záložna ve skupině finanční holdingové osoby. Skupina finanční holdingové osoby ovládané tuzemskou finanční holdingovou osobou podléhá dohledu na konsolidovaném základě, jen pokud je členem této skupiny úvěrová instituce nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě.
(3) Česká národní banka a) vykonává dohled nad skupinou finanční holdingové osoby, která nesplňuje podmínky podle odstavce 2 věty první, nebo b) upustí od výkonu dohledu nad skupinou finanční holdingové osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 2 věty první, jestliže se tak dohodne s příslušným orgánem dohledu členského státu a jestliže se jim jeví určení odpovědné družstevní záložny ve skupině finanční holdingové osoby podle kritérií stanovených tímto zákonem jako nevhodné, zejména s ohledem na význam družstevních záložen, které jsou členy tohoto konsolidačního celku, pro finanční trh v dotčených členských státech. V takovém případě si však Česká národní banka nebo příslušný orgán dohledu předem vyžádají stanovisko odpovědné družstevní záložny ve skupině finanční holdingové osoby nebo evropské finanční holdingové osoby, které jsou členy dotčeného konsolidačního celku. Pokud Česká národní banka postupuje podle písmene a), určí družstevní záložnu, která bude plnit povinnosti odpovědné družstevní záložny ve skupině finanční holdingové osoby.
(4) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou smíšené holdingové osoby.
(5) Česká národní banka může upustit od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, má-li ovládající osoba sídlo ve státě, který není členským státem, pokud je nad tímto konsolidačním celkem vykonáván srovnatelný dohled na konsolidovaném základě. Před tímto rozhodnutím Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu nad úvěrovou institucí, která je členem stejného konsolidačního celku a které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, a Evropský bankovní výbor25). Není-li vykonáván dohled nebo srovnatelný dohled na konsolidovaném základě nad tímto konsolidačním celkem, Česká národní banka může požadovat po členovi konsolidačního celku založení finanční holdingové osoby na území České republiky nebo jiného členského státu. Učiní-li tak, oznámí tuto skutečnost orgánu dohledu nad úvěrovou institucí, která je členem stejného konsolidačního celku a které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, a Komisi Evropských společenství.
25) Článek 151 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES..".
66. V § 25f odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Odpovědná družstevní záložna ve skupině finanční holdingové osoby, družstevní záložna ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědná družstevní záložna ve skupině ovládající úvěrové instituce, jež jsou členy konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, jsou povinny dodržovat na konsolidovaném základě
a) požadavky na řídicí a kontrolní systém (§ 7a),
b) pravidla pro uveřejňování informací (§ 7b),
c) pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro stanovení kapitálových požadavků a kapitálové přiměřenosti (§ 8),
d) strategie a postupy pro vyhodnocování a změny vnitřně stanoveného kapitálu (§ 8a),
e) pravidla angažovanosti (§ 11),
f) požadavky na operace v rámci konsolidačního celku.
(2) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny pravidelně nebo na vyžádání sdělovat České národní bance přímo nebo prostřednictvím družstevní záložny, která je součástí konsolidačního celku, veškeré informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě. Periodicitu, lhůty a způsob předávání pravidelných informací a jejich rozsah a strukturu stanoví Česká národní banka vyhláškou.".
67. V § 25f odstavec 4 zní:
"(4) Odpovědná družstevní záložna ve skupině finanční holdingové osoby, družstevní záložna ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědná družstevní záložna ve skupině ovládající úvěrové instituce, které jsou členy konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, předem oznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku. Česká národní banka postupuje obdobně podle § 8b odst. 3.".
68. V § 25f se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:
"(5) Česká národní banka je oprávněna vyžadovat od odpovědné družstevní záložny ve skupině finanční holdingové osoby, družstevní záložny ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědné družstevní záložny ve skupině ovládající úvěrové instituce, jež jsou členy konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, audit informací, které předávají pro účely dohledu na konsolidovaném základě.
(6) Družstevní záložna je povinna řádně sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku, řídit rizika s nimi spojená a podrobit je odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.
(7) Finanční holdingová osoba je povinna zajistit, aby jejím statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu nebo jinou fyzickou osobou, která sama nebo společně s jinými osobami řídí činnost finanční holdingové osoby nebo činnost právnické osoby, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, (dále jen "osoba ve vedení") byla osoba důvěryhodná a dostatečně zkušená pro výkon své funkce a k zajištění požadavků vyplývajících pro finanční holdingovou osobu z tohoto zákona.
(8) Finanční holdingová osoba předem informuje Českou národní banku o navrhovaných změnách osob ve vedení a zároveň jí předloží podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost navrhovaných osob. Osoba, která se nově stane finanční holdingovou osobou, je povinna splnit tuto povinnost ohledně osob v jejím vedení do 2 měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou, jinak se má za to, že osoby v jejím vedení nesplňují stanovené předpoklady. Dotčená fyzická osoba je povinna finanční holdingové osobě poskytnout potřebné podklady a součinnost. Skutečnosti a doklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby stanoví Česká národní banka vyhláškou.".
69. Za § 25f se vkládají nové § 25g až 25j, které včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:
 
"§ 25g
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, má kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem26) rovněž tyto úkoly:
a) koordinuje ve vztahu k orgánům dohledu jiných členských států shromažďování a poskytování významných nebo nezbytných informací při běžných i mimořádných situacích,
b) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu plánuje a koordinuje postup těchto orgánů v rámci výkonu dohledu při běžných i mimořádných situacích, včetně výkonu dohledu podle § 22 odst. 8 a kontrol na místě,
c) poskytuje orgánům dohledu jiných členských států vykonávajícím dohled nad osobou, která je členem takového konsolidačního celku, informace potřebné k výkonu dohledu nad touto osobou, zejména s přihlédnutím k významu této osoby pro finanční trh daného státu (§ 22a),
d) rozhoduje o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním některého ze speciálních přístupů nebo změnou takového používaného přístupu podle § 8 odst. 6 až 8.
 
§ 25h
Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu o situaci vzniklé v konsolidačním celku, nad nímž vykonává dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, centrální banku nebo jinou instituci vykonávající pravomoci měnové instituce v členském státě, ve kterém má sídlo jiný člen tohoto konsolidačního celku, kterému udělil oprávnění k výkonu činnosti příslušný orgán dohledu tohoto členského státu, pokud tato situace může ohrozit stabilitu finančního systému v tomto členském státě.
 
§ 25i
(1) Česká národní banka před
a) rozhodnutím podle § 2b odst. 3,
b) uložením závažné sankce nebo opatření k nápravě mimořádného významu družstevní záložně, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 28 odst. 1 písm. g),
c) zamítnutím žádosti o udělení souhlasu s používáním speciálního přístupu k výpočtu kapitálového požadavku podle § 8 odst. 4 konzultuje tuto skutečnost s orgánem dohledu vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, jehož členem je dotčená družstevní záložna, a s dalšími orgány dohledu, kterých se tato skutečnost rovněž týká.
(2) Česká národní banka nemusí konzultovat skutečnosti podle odstavce 1, nesnese-li věc odkladu nebo by taková konzultace mohla ohrozit účel rozhodnutí. V takovém případě informuje uvedené orgány dohledu bez zbytečného odkladu.
 
§ 25j
Pokud situace v družstevní záložně nebo v konsolidačním celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled (§ 26e), může ohrozit stabilitu finančního systému v České republice, je Česká národní banka povinna informovat o této skutečnosti příslušný orgán státní správy, odpovědný za přípravu právních předpisů, týkajících se dohledu nad bankami, družstevními záložnami, obchodníky s cennými papíry, pojišťovnami a jinými finančními institucemi.
26) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.".
70. § 27 zní:
 
"§ 27
(1) Družstevní záložna je povinna vypracovat a předkládat České národní bance informace a podklady, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(2) Informace a podklady podle odstavce 1 odlišné pro družstevní záložny od informací a podkladů pro ostatní subjekty na finančním trhu stanoví Česká národní banka opatřením České národní banky, vyhlášeným ve Věstníku České národní banky26).
(3) Mimo informace a podklady podle odstavců 1 a 2 je Česká národní banka oprávněna vyzvat družstevní záložnu k předložení dalších údajů, dokladů nebo informací. Družstevní záložna je povinna předložit vyžádané údaje, doklady nebo informace do 3 dnů od doručení výzvy, není-li ve výzvě stanovena lhůta pozdější.
(4) Družstevní záložna je povinna informovat Českou národní banku o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na základě požadavku obchodního zákoníku nebo tohoto zákona. Notářsky ověřené stanovy a jejich změny musí být uloženy u České národní banky.".
71. V § 27a odst. 1 písm. b) se slova "§ 1 odst. 4" nahrazují slovy "§ 1 odst. 3".
72. V § 27a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Fyzická osoba, která je členem konsolidačního celku, jehož členem je také družstevní záložna, se dopustí přestupku tím, že nesplní požadavek České národní banky podle § 27f odst. 2 písm. a) nebo povinnost stanovenou rozhodnutím České národní banky vydaném na základě § 27f odst. 2 písm. b) a c).".
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
73. V § 27a odst. 8 se slova "3 a 5" nahrazují slovy "3, 5 a 7".
74. V § 27b odst. 1 písm. a) se slova "§ 1 odst. 6 písm. a)" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5 písm. a)".
75. V § 27b odst. 1 písmeno c) zní:
"c) neuveřejní schválenou účetní závěrku, výroční zprávu nebo opis povolení (§ 1 odst. 6)".
76. V § 27b odst. 1 písm. d) se slova "§ 1 odst. 9" nahrazují slovy "§ 1 odst. 8".
77. V § 27b odst. 2 písm. e) se slova "§ 8 odst. 10" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5 písm. e)".
78. V § 27b odst. 2 písm. f) se slova "§ 8a" nahrazují slovy "§ 8b".
79. V § 27b odst. 2 písm. g) se slova "§ 8a odst. 2" nahrazují slovy "§ 8b odst. 3".
80. V § 27c odst. 1 písm. b) se slova "§ 1 odst. 4" nahrazují slovy "§ 1 odst. 3".
81. V § 27c se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Právnické osobě, která jako člen konsolidačního celku, jehož členem je také družstevní záložna, nesplní požadavek České národní banky podle § 27f odst. 2 písm. a) nebo povinnost stanovenou rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 27f odst. 2 písm. b) a c), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.".
82. § 27d včetně nadpisu zní:
 
"§ 27d
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.".
83. § 27e se zrušuje.
84. V § 27f odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "bankou" nahrazuje slovy "družstevní záložnou".
85. V § 28 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) vyžadovat, aby družstevní záložna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, a to tím, že
1. omezí některé povolené činnosti nebo ukončí nepovolené činnosti ve smyslu povolení nebo nebude provádět některé obchody a operace,
2. omezí distribuční sítě, včetně snížení počtu obchodních míst,
3. vymění členy představenstva, kontrolní nebo úvěrové komise družstevní záložny,
4. vymění osoby ve vedení družstevní záložny,
5. svolá členskou schůzi a tato členská schůze projedná Českou národní bankou stanovenou záležitost nebo její návrh,
6. uvede uspořádání, strategie, postupy a mechanismy do souladu s tímto zákonem,
7. přijme přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek k aktivům družstevní záložny a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,
8. vytvoří odpovídající výši opravných položek a rezerv,
9. udrží kapitál nad minimální úrovní stanovenou v § 8 odst. 2,".
86. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň podle § 8, zejména pokud má družstevní záložna neúčinné uspořádání, strategie, postupy nebo mechanismy a uložení opatření podle písmen a) až f) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase.".
87. V § 28 odst. 3 se za slovem "zajištění" odkaz na poznámku pod čarou č. 18c zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 18c se zrušuje.
88. V § 28 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.
89. V § 28 odst. 11 se slova "b) až f)" nahrazují slovy "b) až g)".
90. V § 28g odst. 3 se slova "poměru stanoveného Českou národní bankou" nahrazují slovy "součtu jejích jednotlivých kapitálových požadavků".
91. § 28i zní:
 
"§ 28i
(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) aktualizovaná znění zákonů, vyhlášek a opatření České národní banky, upravujících pravidla obezřetného podnikání družstevních záložen na individuálním a konsolidovaném základě, a úředních sdělení České národní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o způsobu vyhlašování právních předpisů,
b) informace o způsobu využití možností volby nebo uvážení daných členským státům a jejich orgánům dohledu právem Evropských společenství v právních předpisech podle písmene a),
c) informace o přístupu a metodách České národní banky používaných při výkonu dohledu nad družstevními záložnami podle § 22 odst. 8,
d) souhrnné statistické údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání družstevními záložnami v České republice.
(2) Informace podle odstavce 1 Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu v jiných členských státech.".
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Do 31. prosince 2007 se na družstevní záložnu nevztahuje § 8a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po tuto dobu družstevní záložna používá pro výpočet kapitálových požadavků základní přístup odpovídající dosavadním pravidlům kapitálové přiměřenosti, jehož podmínky užívání stanoví Česká národní banka vyhláškou podle § 8 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu využívání tohoto základního přístupu pro výpočet kapitálových požadavků neprovádí Česká národní banka vůči této družstevní záložně přezkum a vyhodnocování podle § 22 odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o vydání souhlasu s podmínkami podřízeného dluhu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 8 odst. 4 písm. i) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3. Práva a povinnosti vzniklé na základě rozhodnutí České národní banky o schválení podmínek podřízeného dluhu podle § 8 odst. 4 písm. i) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou dotčeny.
4. Povolení k činnosti podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k činnosti podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona.
5. Povolení k činnosti podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k činnosti podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona.
6. Ověření systému podle § 8b odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, družstevní záložna poprvé zajistí za rok 2007. Ustanovení § 8b odst. 2 a 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tím nejsou dotčena.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. V
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 159/2006 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
 
"§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.
1) Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů ve znění směrnic 95/26/ES, 97/9/ES a 2000/64/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 2003/6/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006, týkající se přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).".
2. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) počátečním kapitálem součet
1. splaceného základního kapitálu,
2. splaceného emisního ážia,
3. povinných rezervních fondů,
4. ostatních rezervních fondů vytvořených ze zisku po zdanění, s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených,
5. nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení valná hromada nerozhodla, a
6. neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období.".
4. V § 6 odst. 3 se slovo "Vlastní" nahrazuje slovem "Počáteční".
5. V § 6 odst. 4 se slovo "Vlastní" nahrazuje slovem "Počáteční".
6. V § 8 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova "[§ 151 odst. 1 písm. l)]" a slova "[§ 151 odst. 1 písm. k)]" zrušují.
7. V části druhé hlavě druhé dílu 3 se nad označení § 9 vkládají slova "Oddíl 1 Kapitálová přiměřenost a angažovanost".
8. § 9 včetně nadpisu zní:
 
"§ 9
Kapitál
(1) Obchodník s cennými papíry průběžně udržuje kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik (dále jen "kapitálová přiměřenost"). Kapitál obchodníka s cennými papíry zároveň nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu stanovenou v § 6 odst. 3 a 4.
(2) Obchodník s cennými papíry průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, jestliže je
a) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. o)],
b) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. c)], avšak není tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry nebo odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby, přičemž členem jeho konsolidačního celku je zahraniční obchodník s cennými papíry, zahraniční banka nebo finanční instituce, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie,
c) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. s)],
d) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. t)], nebo
e) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 151 odst. 1 písm. u)].
(3) Pro výpočet kapitálových požadavků obchodník s cennými papíry používá základní nebo speciální přístupy.
(4) Speciální přístupy pro výpočet kapitálových požadavků lze používat nebo měnit jen na základě předchozího souhlasu České národní banky. O udělení souhlasu Česká národní banka rozhodne do 6 měsíců. V rozhodnutí může Česká národní banka stanovit podmínky, za kterých lze speciální přístupy používat; k jejich změně je třeba předchozího souhlasu České národní banky.
(5) Obchodník s cennými papíry, který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], skupiny evropské ovládající banky podle zvláštního zákona upravujícího činnost bank nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)], je oprávněn používat nebo měnit speciální přístupy pro výpočet kapitálového požadavku také tehdy, pokud se připojil ke společné žádosti evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry a jím ovládaných osob, společné žádosti evropské ovládající banky a jí ovládaných osob nebo ke společné žádosti osob ovládaných evropskou finanční holdingovou osobou o udělení předchozího souhlasu s používáním nebo změnou speciálních přístupů, a této žádosti bylo vyhověno.
(6) Česká národní banka je příslušná rozhodnout o společné žádosti podle odstavce 5, pokud vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupinou evropské ovládající banky podle zvláštního zákona upravujícího činnost bank nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby (§ 152a). Jinak o společné žádosti rozhodne orgán dohledu členského státu Evropské unie, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad dotčeným konsolidačním celkem. Obchodník s cennými papíry používá speciální přístupy nebo používané speciální přístupy změní podle rozhodnutí orgánu dohledu členského státu Evropské unie o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním speciálních přístupů nebo s jejich změnou, a to v souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí.
(7) Česká národní banka rozhodne o společné žádosti podle odstavce 5 do 6 měsíců. Česká národní banka zašle bez prodlení úplnou žádost orgánům dohledu nad členy konsolidačního celku, kteří předložili tuto žádost, a při jejím posuzování koordinuje spolupráci s těmito orgány dohledu. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby rozhodnutí bylo vydáno po dohodě se všemi dotčenými orgány dohledu a dosažení dohody bylo řádně uvedeno v odůvodnění rozhodnutí. Jestliže nedojde k dohodě dotčených orgánů dohledu, aby mohlo být rozhodnuto ve lhůtě uvedené ve větě první, Česká národní banka vezme při rozhodování o společné žádosti v úvahu stanoviska a připomínky uplatněné dotčenými orgány dohledu v této lhůtě. Česká národní banka může v rozhodnutí o souhlasu stanovit závazné podmínky, za kterých jsou obchodník s cennými papíry nebo jiný předkladatel společné žádosti oprávněni speciální přístup používat. Rozhodnutí o udělení souhlasu odešle Česká národní banka též všem dotčeným orgánům dohledu.
(8) Obchodník s cennými papíry může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení (rating) dlužníka vypracované osobou, která splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím činnost bank a která je zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank.
(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se nevztahují na obchodníka s cennými papíry, který je bankou; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank.".
9. Za § 9 se vkládají nové § 9a až § 9c, které včetně nadpisu znějí:
 
"§ 9a
(1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohl být vystaven; tím nejsou dotčeny povinnosti podle § 9. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank.
(2) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností.
(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 má pouze obchodník s cennými papíry, který
a) není ovládán tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. o)], tuzemskou ovládající bankou ani tuzemskou finanční holdingovou osobou [§ 151 odst. 1 písm. q)],
b) není odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. t)] ani jiným obchodníkem s cennými papíry v takové skupině,
c) neovládá jiného obchodníka s cennými papíry, zahraničního obchodníka s cennými papíry, banku, zahraniční banku, finanční instituci, nebo
d) je vyňat z konsolidačního celku.
(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 má na konsolidovaném základě pouze obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2.
 
§ 9b
Angažovanost
Obchodník s cennými papíry, který není bankou, dodržuje pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu (dále jen "pravidla angažovanosti"). Obchodník s cennými papíry, který není bankou, dodržuje také pravidla angažovanosti na konsolidovaném základě, jestliže je osobou uvedenou v § 9 odst. 2.
 
§ 9c
Prováděcí právní předpis stanoví
a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, včetně postupů, které obchodník s cennými papíry uplatňuje při výpočtu kapitálové přiměřenosti, pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro výpočet kapitálových požadavků včetně určení jednotlivých kapitálových požadavků, vymezení přístupů pro jejich výpočet a stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků,
b) určení speciálních přístupů, k jejichž používání je třeba souhlasu podle § 9 odst. 4 a 5,
c) náležitosti a přílohy žádosti o předchozí souhlas s používáním speciálního přístupu, se změnou používaného speciálního přístupu a se změnou podmínek, za kterých lze speciální přístup používat, předkládané České národní bance,
d) bližší vymezení angažovanosti a pravidel sledování a řízení angažovanosti.".
10. V části druhé hlavě druhé dílu 3 se nad označení § 10 vkládají slova "Oddíl 2 Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry".
11. V § 10 se nadpis zrušuje.
12. V části druhé hlavě druhé dílu 3 se nad označení § 11 vkládají slova "Oddíl 3 Nabývání a pozbývání účasti na obchodníkovi s cennými papíry".
13. V § 11 se nadpis zrušuje.
14. V § 11 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Česká národní banka požádá před vydáním rozhodnutí o stanovisko také orgán dohledu, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, jehož členem je obchodník s cennými papíry, na němž chce žadatel nabýt účast, i další orgány dohledu, kterých se tato skutečnost týká, ledaže rozhodnutí nesnese odkladu nebo by taková žádost o stanovisko mohla ohrozit účel rozhodnutí; v takovém případě informuje dotčené orgány dohledu bez zbytečného odkladu po vydání rozhodnutí.".
15. V části druhé hlavě druhé dílu 4 se nad označení § 12 vkládají slova ,,Oddíl 1 Obezřetné poskytování investičních služeb".
16. § 12 zní:
 
"§ 12
(1) K zajištění obezřetného poskytování investičních služeb obchodník s cennými papíry zavede a udržuje
a) řídicí a kontrolní systém,
b) postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi obchodníkem s cennými papíry a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem,
c) opatření k ochraně vnitřních informací,
d) opatření k předcházení manipulaci s trhem.
(2) Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.".
17. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12d, které včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:
  
"§ 12a
(1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje
a) organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy
1. zásady a postupy řízení,
2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovací pravomoci, v rámci, kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení možného vzniku střetu zájmů a
3. řádné administrativní a účetní postupy,
b) systém řízení rizik, které vždy zahrnuje
1. pravidla přístupu obchodníka s cennými papíry k rizikům, kterým obchodník s cennými papíry je nebo může být vystaven, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,
2. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a
3. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik,
c) pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí je vždy
1. vnitřní audit,
2. průběžná kontrola dodržování právních povinností obchodníka s cennými papíry.
(2) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti činností obchodníka s cennými papíry.
(3) Obchodník s cennými papíry má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém také na konsolidovaném základě, jestliže je osobou uvedenou v § 9 odst. 2.
(4) Obchodník s cennými papíry, který má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, zajistí také, aby zásady a postupy řízení, organizační uspořádání, postupy a mechanismy podle odstavce 1 používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.
(5) Pro řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se použije zákon upravující činnost bank a zvláštní požadavky podle tohoto zákona.
  
§ 12b
(1) Součástí organizačních předpokladů podle § 12a odst. 1 písm. a) jsou vždy
a) pravidla pro uzavírání obchodů zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých1a),
b) pravidla pro sdružování pokynů zákazníků,
c) pravidla pro účtování o majetku zákazníků,
d) pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků.
(2) Mechanismy vnitřní kontroly podle § 12a odst. 1 písm. c) zahrnují také
a) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci dat,
b) mechanismus kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů, které obchodník s cennými papíry využívá při poskytování svých služeb.
  
§ 12c
(1) Obchodník s cennými papíry zajistí vedení evidence
a) zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů a které jsou vedeny v centrální evidenci cenných papírů na účtu zákazníků; tato evidence se vede v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem (§ 92),
b) zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů a které jsou vedeny v samostatné evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou na účtu zákazníků; tato evidence se vede v evidenci navazující na samostatnou evidenci cenných papírů vedenou Českou národní bankou (§ 93),
c) listinných investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili do úschovy; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93),
d) zahraničních investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili za účelem poskytnutí investiční služby; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93),
e) investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili za účelem poskytnutí investiční služby a které nejsou uvedeny v písmenech a) až d) a jejichž povaha to umožňuje; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93).
(2) Evidence podle odstavce 1 se vedou v elektronické podobě.
(3) Obchodník s cennými papíry při nakládání s majetkem zákazníka
a) vede odděleně vlastní peněžní prostředky a peněžní prostředky svěřené mu zákazníkem a účtuje o majetku zákazníka odděleně od svého majetku,
b) zavede opatření, aby majetek zákazníka spočívající v investičních nástrojích nemohl být použit k obchodu na účet jiné osoby než tohoto zákazníka, s výjimkou případu, kdy zákazník udělil obchodníkovi s cennými papíry písemný souhlas,
c) nepoužívá majetek zákazníka spočívající v peněžních prostředcích k obchodu na účet jiné osoby než tohoto zákazníka,
d) zajistí jednoznačnou identifikaci majetku zákazníka.
 
§ 12d
(1) Obchodník s cennými papíry vykonává odborné obchodní činnosti při poskytování investičních služeb prostřednictvím zaměstnance, který má povolení k činnosti makléře (§ 14) s příslušnou specializací. Druhy odborných obchodních činností, které musí obchodník s cennými papíry vykonávat prostřednictvím makléře, stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Makléř může být zaměstnancem pouze jednoho obchodníka s cennými papíry.
(3) Obchodník s cennými papíry je povinen mít materiální a personální vybavení přiměřené povaze a rozsahu jím poskytovaných služeb.
1a) § 116 občanského zákoníku.".
18. V části druhé hlavě druhé dílu 4 se nad označení § 13 vkládají slova "Oddíl 2 Deník obchodníka s cennými papíry".
19. V § 13 se nadpis zrušuje.
20. V části druhé hlavě druhé dílu 4 se nad označení § 14 vkládají slova "Oddíl 3 Makléř".
21. V § 14 se nadpis zrušuje.
22. V části druhé hlavě druhé dílu 4 se nad označení § 15 vkládají slova "Oddíl 4 Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky".
23. V § 15 se nadpis zrušuje.
24. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Obchodník s cennými papíry nebo organizační složka zahraniční osoby, která poskytuje v České republice investiční služby, vysvětlí žadateli o úvěr nebo půjčku poskytovanou podle § 4 odst. 3 písm. c), který je podnikatelem, na jeho žádost bez zbytečného odkladu jeho úvěrové hodnocení (rating) a na žádost mu toto vysvětlení poskytne také v písemné podobě. Obchodník s cennými papíry má vůči žadateli nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s poskytnutím vysvětlení úvěrového hodnocení.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
25. V části druhé hlavě druhé dílu 4 se nad označení § 16 vkládají slova "Oddíl 5 Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry".
26. V § 16 se nadpis zrušuje.
27. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova "zasílá České národní bance a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup také důvody neschválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a způsob řešení připomínek valné hromady" nahrazují slovy "ji zašle České národní bance spolu s důvody, pro které nebyla schválena, a způsobem řešení připomínek valné hromady; tyto údaje současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup".
28. V § 16 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Obchodník s cennými papíry zašle účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku bez zbytečného odkladu po jejím schválení České národní bance a uveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
29. V § 16 odstavce 2 až 4 znějí:
"(2) Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o
a) druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb,
b) všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků, s uvedením skutečností, které ovlivnily výběr těchto osob, a případného prospěchu, který od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb,
c) obchodech, které uzavřel nebo obstaral, a to v rozsahu podle § 13 odst. 2,
d) objemu majetku zákazníků [§ 2 písm. h)],
e) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.
(3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku též o
a) finanční situaci a výsledcích hospodaření,
b) plnění pravidel obezřetného podnikání,
c) osobách s kvalifikovanou účastí a osobách s úzkým propojením,
d) struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí,
e) činnostech, jejichž výkonem pověřil třetí osobu (outsourcing),
f) kapitálových požadavcích a přístupech pro jejich výpočet,
g) vnitřně stanoveném kapitálu,
h) riziku nesplnění závazku druhou smluvní stranou u obchodů vymezených prováděcím právním předpisem podle odstavce 4.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, formu, způsob a strukturu plnění informačních povinností podle odstavců 1 až 3. Prováděcí právní předpis rovněž stanoví periodicitu a lhůty plnění informačních povinností podle odstavců 2 a 3.".
30. V § 16 se odstavce 5 až 8 zrušují.
31. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1b až 1d znějí:
 
"§ 16a
Uveřejňování informací
(1) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje základní údaje o sobě, o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.
(2) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě, jestliže
a) není ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. c)],
b) není ovládanou osobou ve skupině evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], ve skupině evropské ovládající banky nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)],
c) není odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. t)], ani jiným obchodníkem s cennými papíry v takové skupině,
d) je ovládanou osobou ve skupině evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry, ve skupině evropské ovládající banky nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby, avšak evropský ovládající obchodník s cennými papíry, evropská ovládající banka, odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině evropské finanční holdingové osoby nebo odpovědná banka ve skupině evropské finanční holdingové osoby podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank1b) k němu nepřihlíží při uveřejňování údajů na konsolidovaném základě, nebo
e) je vyňat z konsolidačního celku.
(3) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje také údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě, jestliže je
a) evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], nebo
b) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r) a s)].
(4) Obchodník s cennými papíry, který má významné postavení na finančním trhu České republiky, avšak nevztahuje se na něj povinnost podle odstavce 2 nebo 3, uveřejňuje údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání ve zkráceném rozsahu. Postavení obchodníka s cennými papíry se považuje za významné na finančním trhu České republiky, pokud je splněno alespoň jedno z následujících kritérií:
a) průměrná bilanční suma obchodníka s cennými papíry je alespoň 500 000 000 EUR, přičemž průměrná bilanční suma se stanoví jako aritmetický průměr bilančních sum obchodníka s cennými papíry uvedených v posledních třech řádných účetních závěrkách ověřených auditorem nebo auditorskou společností,
b) obchodník s cennými papíry je emitentem kótovaných cenných papírů, nebo
c) postavení obchodníka s cennými papíry na finančním trhu České republiky v určité oblasti podnikání je vůči ostatním osobám finančního trhu České republiky dominantní1c).
(5) Obchodník s cennými papíry, na něhož se nevztahují povinnosti podle odstavců 2 až 4, uveřejňuje informace o tom, kdo a jakým způsobem uveřejňuje údaje na konsolidovaném základě za skupinu evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry, za skupinu evropské ovládající banky nebo za skupinu evropské finanční holdingové osoby, jíž je členem.
(6) Obchodník s cennými papíry nemusí uveřejnit informaci o plnění pravidel obezřetného podnikání, která
a) není významná; informace je významná, pokud by její vynechání nebo chybné uvedení mohlo změnit či ovlivnit hodnocení či rozhodnutí osob, které spoléhají na tyto informace při svých rozhodnutích; tato možnost se nevztahuje na informace o přístupech pro výpočet kapitálových požadavků,
b) je citlivá; informace je citlivá, pokud by jejím uveřejněním mohlo být poškozeno postavení obchodníka s cennými papíry v rámci soutěžního prostředí, zejména jde-li o informaci o produktech nebo systémech, která by sdílením s ostatními soutěžiteli mohla znehodnotit investici obchodníka s cennými papíry do těchto produktů nebo systémů,
c) je důvěrná; informace je důvěrná, pokud je obchodník s cennými papíry zavázán klientům, zákazníkům nebo jiným protistranám zachovávat o ní mlčenlivost.
(7) Neuveřejní-li obchodník s cennými papíry citlivou nebo důvěrnou informaci podle odstavce 6, uveřejní, o který z požadavků na uveřejnění se jedná, a důvod, proč informaci neuveřejnil. Uvede alespoň obecnou informaci o skutečnosti, kterou měl uveřejnit, ledaže by i tato obecná informace byla citlivá či důvěrná.
(8) Obchodník s cennými papíry zavede vnitřní postupy a zásady pro plnění požadavků na uveřejňování informací stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě a pro hodnocení přiměřenosti uveřejňovaných údajů, včetně jejich ověřování a periodicity uveřejňování. Obchodník s cennými papíry také zajistí, aby auditor nebo auditorská společnost1d) ověřila uveřejňované údaje o kapitálu, kapitálových požadavcích a poměrových ukazatelích obchodníka s cennými papíry.
(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se nevztahují na obchodníka s cennými papíry, který je bankou; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) obsah údajů určených k uveřejnění na individuálním a konsolidovaném základě, včetně vymezení údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání, které obchodník s cennými papíry uveřejňuje ve zkráceném rozsahu podle odstavce 4, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů,
b) obsah údajů ověřovaných auditorem nebo auditorskou společností podle odstavce 8.
 
§ 16b
(1) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje údaje o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů podle odstavce 1.
1b) § 26d písm. o) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb.
1c) § 10 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
1d) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1b až 1i se označují jako poznámky pod čarou č. 1e až 1l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
32. V části druhé hlavě druhé dílu 4 se nad označení § 17 vkládají slova "Oddíl 6 Uchovávání dokumentů obchodníka s cennými papíry".
33. V § 17 se nadpis zrušuje.
34. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Česká národní banka požádá před vydáním rozhodnutí o stanovisko také orgán dohledu, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, jehož členem je obchodník s cennými papíry, který není bankou, i další orgány dohledu, kterých se tato skutečnost týká, ledaže rozhodnutí nesnese odkladu nebo by taková konzultace mohla ohrozit účel rozhodnutí; v takovém případě informuje dotčené orgány dohledu bez zbytečného odkladu po vydání rozhodnutí.".
35. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ustanovení § 19 odst. 1 věta druhá platí obdobně.".
36. V § 24 odst. 7 písm. a) větě první se slova "(§ 16) s výjimkou povinností podle § 16 odst. 4 až 6" nahrazují slovy "v rozsahu § 16 odst. 2 písm. a) až d), odst. 3 písm. a) a podle § 16b" a ve větě druhé se slova "§ 16 odst. 2 písm. b) až e)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 2 písm. a) až d) a podle § 16b".
37. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova "§ 16 odst. 2 písm. b) až e)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 2 písm. a) až d)".
38. V § 28 odst. 7 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a pravidla kapitálové přiměřenosti přiměřeně podle § 9 a 9a".
39. V § 28 odst. 7 písmeno d) zní:
"d) plní informační povinnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu podle § 16 odst. 2 písm. a) až d), § 16 odst. 3 písm. a) a podle § 16a a 16b. Informace podle § 16 odst. 2 písm. a) až d) a podle § 16b se uvedou ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím organizační složky, případně ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují,".
40. V § 135 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Při výkonu dohledu nad činností obchodníka s cennými papíry, který není bankou, Česká národní banka zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené obchodníkem s cennými papíry a kapitál obchodníka s cennými papíry zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz obchodníka s cennými papíry a krytí rizik, kterým je nebo může být vystaven. Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká národní banka v rozsahu a periodicitě, přiměřených velikosti, významu a postavení obchodníka s cennými papíry na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností, minimálně však jednou ročně.".
41. V § 136 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Česká národní banka může obchodníkovi s cennými papíry, který porušil tento zákon nebo rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, opatřením k nápravě uložit také
a) zvýšit kapitál nad úroveň podle § 9, zejména pokud má obchodník s cennými papíry neúčinné uspořádání, strategie, postupy nebo mechanismy a uložení jiných opatření se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase,
b) uvést uspořádání, strategie, postupy a mechanismy do souladu s tímto zákonem,
c) přijmout přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek k aktivům obchodníka s cennými papíry a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,
d) omezit distribuční síť včetně snížení počtu obchodních míst,
e) omezit rizika vyplývající z činností, produktů a systémů obchodníka s cennými papíry.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
42. V § 136 odst. 3 se za slova "odstavce 1" vkládají slova "nebo 2".
43. V § 151 odst. 1 písm. a) se za slova "papíry," vkládají slova "skupina zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina zahraniční ovládající banky,".
44. V § 151 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) zahraničním obchodníkem s cennými papíry osoba se sídlem v zahraničí, která je v zemi svého sídla oprávněna poskytovat investiční služby a není zahraniční bankou,".
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).
45. V § 151 odst. 1 písmena c) až e) znějí:
"c) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, jehož ovládanou nebo přidruženou osobou je obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, banka, družstevní záložna, finanční instituce, nebo podnik pomocných služeb,
d) finanční holdingovou osobou finanční instituce jiná než pojišťovna nebo zajišťovna, která
1. ovládá výhradně nebo převážně obchodníky s cennými papíry, zahraniční obchodníky s cennými papíry, banky, družstevní záložny nebo finanční instituce,
2. ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a
3. není smíšenou finanční holdingovou osobou ve smyslu zvláštního právního předpisu o doplňkovém dohledu nad finančními konglomeráty,
e) smíšenou holdingovou osobou ovládající osoba, která
1. není bankou, družstevní záložnou, finanční holdingovou osobou nebo obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry nebo smíšenou finanční holdingovou osobou ve smyslu zvláštního právního předpisu o doplňkovém dohledu nad finančními konglomeráty a
2. ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,".
46. V § 151 odst. 1 písm. j) se za slovo "bankou" vkládají slova " , ani družstevní záložnou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry,".
47. V § 151 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až u), která znějí:
"k) zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry zahraniční obchodník s cennými papíry, který ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,
l) skupinou zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry skupina tvořená zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry a jím ovládanými osobami a přidruženými osobami,
m) zahraniční ovládající bankou zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,
n) skupinou zahraniční ovládající banky skupina tvořená zahraniční ovládající bankou a jí ovládanými a přidruženými osobami,
o) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry ovládající obchodník s cennými papíry, který současně není osobou ovládanou jiným obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,
p) evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry ovládající obchodník s cennými papíry nebo zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v členském státě Evropské unie a který není ovládán jiným obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě Evropské unie, ani není ovládán finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě Evropské unie,
q) tuzemskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v České republice, která současně není ovládána obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,
r) evropskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v členském státě Evropské unie, která není ovládána obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry nebo bankou, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě Evropské unie, nebo jinou finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě Evropské unie,
s) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný finanční holdingovou osobou, která neovládá žádnou banku nebo družstevní záložnu, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě Evropské unie, a která má sídlo
1. v České republice,
2. v jiném členském státě Evropské unie, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň neovládá zahraničního obchodníka s cennými papíry, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě Evropské unie, ani zahraničního obchodníka s cennými papíry s větší bilanční sumou, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě Evropské unie, nebo
3. v jiném než členském státě Evropské unie, pokud Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této finanční holdingové osoby;
je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,
t) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, pokud
1. tomuto zahraničnímu ovládajícímu obchodníkovi s cennými papíry bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném než členském státě Evropské unie,
2. tento zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry neovládá žádnou banku, družstevní záložnu nebo zahraniční banku, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě Evropské unie, a
3. Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou tohoto zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry;
je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,
u) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný zahraniční ovládající bankou, pokud Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této zahraniční ovládající banky; je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou.".
48. V § 151 odstavec 2 zní:
"(2) Jestliže vazby v rámci konsolidačního celku jsou takového charakteru, že není možné jednoznačně určit ovládající osobu nebo její typ, může Česká národní banka určit v dohodě s příslušným zahraničním orgánem dohledu ovládající osobu konsolidačního celku nebo její typ.".
49. V § 151 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria pro vyjmutí osob z konsolidačního celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě.".
50. V § 152 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
51. V § 152 se na konci textu odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
"a to zejména informace týkající se
a) určení struktury konsolidačního celku, všech významných obchodníků s cennými papíry v tomto konsolidačním celku a orgánů dohledu nad obchodníky s cennými papíry v tomto konsolidačním celku,
b) postupů shromažďování informací od obchodníků s cennými papíry v konsolidačním celku a ověřování těchto informací,
c) vývoje v obchodníkovi s cennými papíry nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci obchodníka s cennými papíry v konsolidačním celku,
d) závažných sankcí a opatření k nápravě mimořádného významu uložených obchodníkovi s cennými papíry podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 136 odst. 2 písm. a) a neudělení souhlasu s používáním speciálních přístupů k výpočtu kapitálového požadavku podle § 9 odst. 4 nebo 7, nebo neudělení souhlasu se změnou používaných speciálních přístupů.".
52. V § 152 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) O informace uvedené v odstavci 2 Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad osobou, která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.
(4) Česká národní banka na vyžádání nebo z vlastního podnětu poskytuje orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraničního obchodníka s cennými papíry nebo finanční instituce v dotčeném členském státě Evropské unie.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
53. Za § 152 se vkládá nový § 152a, který zní:
 
"§ 152a
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, má kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem rovněž tyto úkoly:
a) koordinuje ve vztahu k ostatním orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie shromažďování a poskytování významných nebo nezbytných informací při běžných i mimořádných situacích,
b) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu plánuje a koordinuje postup těchto orgánů v rámci výkonu dohledu při běžných i mimořádných situacích, včetně výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry podle § 135 odst. 5,
c) poskytuje orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie vykonávajícím dohled nad osobou, která je členem takového konsolidačního celku, informace potřebné k výkonu dohledu nad touto osobou, zejména s přihlédnutím k významu této osoby pro finanční trh daného státu,
d) rozhoduje o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním některého ze speciálních přístupů nebo změnou takového používaného přístupu podle § 9 odst. 5 až 7.
(2) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu o situaci vzniklé v konsolidačním celku, nad nímž vykonává dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, orgán dohledu v členském státě Evropské unie, ve kterém má sídlo jiný člen tohoto konsolidačního celku a kterému tento orgán dohledu udělil souhlas k výkonu činnosti, pokud tato situace může ohrozit stabilitu finančního systému v tomto členském státě Evropské unie. Pokud situace v obchodníkovi s cennými papíry nebo v konsolidačním celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled, může ohrozit stabilitu finančního systému v České republice, je Česká národní banka povinna informovat o této skutečnosti příslušný orgán státní správy odpovědný za přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, družstevními záložnami, obchodníky s cennými papíry, pojišťovnami a jinými finančními institucemi.
(3) Požaduje-li Česká národní banka informace potřebné pro výkon dohledu na konsolidovaném základě, o kterých ví, že již byly členem konsolidačního celku poskytnuty jinému orgánu dohledu, přednostně požádá o takové informace tento orgán.
(4) K zajištění účelného a účinného výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka může uzavírat písemné dohody o koordinaci a spolupráci s příslušnými orgány dohledu.".
54. § 153 zní:
 
"§ 153
(1) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou ovládajícího obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka dále vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, jejímž členem je odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, a nad skupinou zahraniční ovládající banky, jejímž členem je odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky. Skupina ovládajícího obchodníka s cennými papíry ovládaného tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry nebo tuzemskou finanční holdingovou osobou podléhá dohledu na konsolidovaném základě, jen pokud je členem této skupiny zahraniční obchodník s cennými papíry, zahraniční banka nebo finanční instituce, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie.
(2) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby, jejímž členem je odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby. Skupina finanční holdingové osoby ovládané tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry nebo tuzemskou finanční holdingovou osobou podléhá dohledu na konsolidovaném základě, jen pokud je členem této skupiny zahraniční obchodník s cennými papíry, zahraniční banka nebo finanční instituce, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie.
(3) Česká národní banka může
a) vykonávat dohled nad skupinou finanční holdingové osoby, která nesplňuje podmínky podle odstavce 2 věty první,
b) upustit od výkonu dohledu nad skupinou finanční holdingové osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 2 věty první,
jestliže se tak dohodne s příslušným orgánem dohledu členského státu Evropské unie a jestliže se jim jeví určení odpovědného obchodníka s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby podle kritérií stanovených tímto zákonem [§ 151 odst. 1 písm. s)] jako nevhodné, zejména s ohledem na význam obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankou, nebo zahraničních obchodníků s cennými papíry, kteří jsou členy tohoto konsolidačního celku, pro finanční trh v dotčených členských státech Evropské unie. V takovém případě si však Česká národní banka nebo příslušný orgán dohledu předem vyžádají stanovisko odpovědného obchodníka s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby nebo evropské finanční holdingové osoby, které jsou členy dotčeného konsolidačního celku. Pokud Česká národní banka postupuje podle písmene a), určí obchodníka s cennými papíry, který není bankou a který bude plnit povinnosti odpovědného obchodníka s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby. Česká národní banka informuje Komisi Evropských společenství o dohodách podle věty první.
(4) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou smíšené holdingové osoby.
(5) Česká národní banka může upustit od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, má-li ovládající osoba sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud je nad tímto konsolidačním celkem vykonáván srovnatelný dohled na konsolidovaném základě. Před tímto rozhodnutím Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu nad zahraničním obchodníkem s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, který je členem stejného konsolidačního celku a Komisi Evropských společenství. Není-li vykonáván srovnatelný dohled na konsolidovaném základě nad tímto konsolidačním celkem, Česká národní banka může po členovi konsolidačního celku požadovat založení finanční holdingové osoby na území České republiky nebo jiného členské státu Evropské unie. Tento postup Česká národní banka oznámí orgánu dohledu nad zahraničním obchodníkem s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, který je členem stejného konsolidačního celku, a Evropskému bankovnímu výboru.".
55. V § 154 odstavec 1 zní:
"(1) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2 a který je členem konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky podle tohoto zákona, je povinen dodržovat na konsolidovaném základě
a) požadavky na řídicí a kontrolní systém [§ 12 odst. 1 písm. a)],
b) pravidla pro uveřejňování informací (§ 16a),
c) pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro stanovení kapitálových požadavků a kapitálové přiměřenosti (§ 9),
d) strategie a postupy pro vyhodnocování a změny vnitřně stanoveného kapitálu (§ 9a),
e) pravidla angažovanosti (§ 9b),
f) požadavky na operace v rámci konsolidačního celku (§ 155 odst. 3).".
56. V § 154 odst. 2 se slovo "sdělí" nahrazuje slovy "sděluje pravidelně nebo na vyžádání" a slovo "dozoru" se nahrazuje slovem "dohledu".
57. V § 154 odst. 3 se za slovo "způsobu" vkládají slova " , struktury, lhůt".
58. V § 155 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
59. V § 155 odstavec 2 zní:
"(2) Tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry, odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry a odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky předem oznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku podléhajícímu dohledu České národní banky podle tohoto zákona. Česká národní banka je oprávněna vyžadovat od těchto osob audit informací, které předávají pro účely dohledu na konsolidovaném základě podle tohoto zákona.".
60. V § 155 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, je povinen řádně sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku, řídit rizika s nimi spojená a podrobit je odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.".
61. Za § 155 se vkládá nový § 155a, který zní:
 
"§ 155a
(1) Vedoucí osoba finanční holdingové osoby musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky. Česká národní banka udělí souhlas osobě, která splňuje podmínky obdobně podle § 10. V případě, že vedoucí osobou finanční holdingové osoby je právnická osoba, musí tento souhlas mít fyzická osoba, která je vedoucí osobou této právnické osoby. Vedoucí osoba osoby, která se nově stane finanční holdingovou osobou, je povinna požádat Českou národní banku o souhlas do 2 měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou.
(2) Žádost o souhlas podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.".
62. V § 156 odstavec 1 zní:
"(1) V případě porušení tohoto zákona nebo rozhodnutí vydaného podle tohoto zákona osobou zahrnutou do konsolidačního celku, které může negativně ovlivnit finanční situaci obchodníka s cennými papíry, který je součástí konsolidačního celku, může Česká národní banka ovládajícímu obchodníkovi s cennými papíry, finanční holdingové osobě, odpovědnému obchodníkovi s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnému obchodníkovi s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, odpovědnému obchodníkovi s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky nebo smíšené holdingové osobě podle povahy zjištěného porušení
a) nařídit, aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
b) nařídit zajištění mimořádného auditu u osoby, která je součástí konsolidačního celku, na náklady ovládající osoby,
c) zakázat nebo omezit uzavírání obchodů s investičními nástroji s osobami, které jsou součástí stejného konsolidačního celku.".
63. V § 156 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
64. V § 156 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) V § 151 až 155 se bankou rozumí i zahraniční banka.".
65. V § 157 odst. 1 písm. h) se slova "kapitálovou přiměřenost" nahrazují slovy "kapitál v minimální výši".
66. V § 157 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až m), která znějí:
"i) nezahrne rizika spojená s operacemi se členy stejného konsolidačního celku do svého systému řízení rizik nebo nezahrne kontrolu těchto operací do mechanismů vnitřní kontroly (§ 155 odst. 3),
j) nevysvětlí bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo půjčku jeho úvěrové hodnocení podle § 15 odst. 4,
k) použije speciální přístupy pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo tyto přístupy používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu (§ 9 odst. 4 a 5),
l) nedodrží povinnost přijmout a uplatňovat strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu podle § 9a,
m) nedodrží pravidla angažovanosti podle § 9b,".
Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena n) až s).
67. V § 157 odst. 1 písm. n) se za slova "§ 12" vkládají slova " , § 12a a 12b".
68. V § 157 odst. 1 písm. q) se slova "(§ 16)" nahrazují slovy "podle § 16 nebo neuveřejní informace podle § 16a a 16b".
69. V § 157 odst. 2 písm. b) se slovo "n)" nahrazuje slovem "s)".
70. V § 176 písm. c) se slova "(§ 155 odst. 2)" nahrazují slovy "nebo nezajistí audit informací podle § 155 odst. 2".
71. V § 190 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) vykonává funkci vedoucí osoby finanční holdingové osoby a nemá k výkonu této funkce souhlas České národní banky (§ 155a).".
72. V § 197 písm. b) se slovo "vzájemné" zrušuje a slova "(dále jen "vzájemné pohledávky stran")" se nahrazují slovy " , a na pohledávky smluvních stran, včetně příslušenství těchto pohledávek, z finančního zajištění a ujednání o něm podle zvláštního právního předpisu nebo podle obdobného právního vztahu podle zahraniční právní úpravy, včetně podmíněných pohledávek a pohledávek, které mají nebo by měly teprve vzniknout (dále jen "pohledávky stran")".
73. V § 197 písm. c) se slovo "vzájemných" zrušuje.
74. Za § 198 se vkládá nový § 198a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 198a
Informace uveřejňované Českou národní bankou
(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) aktualizovaná znění právních předpisů, které upravují pravidla obezřetného podnikání obchodníků s cennými papíry na individuálním a konsolidovaném základě, a úředních sdělení České národní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o způsobu vyhlašování právních předpisů,
b) informace o způsobu využití možností volby nebo uvážení daných členským státům Evropské unie a jejich orgánům dohledu právem Evropských společenství v právních předpisech podle písmene a),
c) informace o přístupu a metodách České národní banky při výkonu dohledu podle § 135 odst. 5,
d) souhrnné statistické údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání obchodníky s cennými papíry v České republice,
e) dohody o změně příslušného orgánu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby podle § 153 odst. 3.
(2) Informace podle odstavce 1 Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu nad kapitálovým trhem v jiných členských státech Evropské unie.".
75. V § 199 odst. 2 písm. a) se za slova "§ 7," vkládají slova "§ 9c písm. c)," a za slova "§ 107 odst. 2," se vkládají slova "§ 155a odst. 2,".
76. V § 199 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti včetně postupů, které obchodník s cennými papíry uplatňuje při výpočtu kapitálové přiměřenosti, pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro výpočet kapitálových požadavků, včetně určení jednotlivých kapitálových požadavků, vymezení přístupů pro jejich výpočet a stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků, určení speciálních přístupů, k jejichž používání je třeba souhlasu podle § 9 odst. 4 a 5, bližší vymezení angažovanosti a pravidel sledování a řízení angažovanosti (§ 9c), kritéria pro vyjmutí osob z konsolidačního celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě podle § 151 odst. 3,".
77. V § 199 odst. 2 písm. c) se slova "§ 12 odst. 7" nahrazují slovy "§ 12 odst. 2".
78. V § 199 odst. 2 písm. e) se slova "§ 12 odst. 8" nahrazují slovy "§ 12d odst. 1".
79. V § 199 odst. 2 písm. f) se slova "§ 15 odst. 4" nahrazují slovy "§ 15 odst. 5".
80. V § 199 odst. 2 písmeno g) zní:
"g) obsah a rozsah informačních povinností poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, lhůty, periodicitu, formu, strukturu a způsob jejich plnění (§ 16 odst. 4, § 16b odst. 2, § 41, § 87, § 93 odst. 6, § 108 odst. 1 a § 154 odst. 3),".
81. V § 199 odst. 2 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:
"t) obsah údajů určených k uveřejnění na individuálním a konsolidovaném základě, včetně vymezení údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání, které obchodník s cennými papíry uveřejňuje ve zkráceném rozsahu podle § 16a odst. 4, a dále způsob, strukturu, formu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů, rozsah údajů ověřovaných auditorem nebo auditorskou společností podle § 16a odst. 8 (§ 16a odst. 10).".
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Do 31. prosince 2007 se na obchodníka s cennými papíry nevztahuje § 9a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po tuto dobu obchodník s cennými papíry používá pro výpočet kapitálových požadavků základní přístup odpovídající dosavadním pravidlům kapitálové přiměřenosti, jehož podmínky užívání stanoví Česká národní banka vyhláškou podle § 9 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu využívání tohoto základního přístupu pro výpočet kapitálových požadavků neprovádí Česká národní banka vůči tomuto obchodníkovi s cennými papíry přezkum a vyhodnocování podle § 135 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vedoucí osoba finanční holdingové osoby, které § 155a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ukládá povinnost mít k výkonu funkce předchozí souhlas České národní banky, požádá Českou národní banku o souhlas do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl. VII
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty