41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Schválený:
41/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a 2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování.“.
2. V § 1 odst. 1 se slova „právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost,“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1a nahrazují slovy „akciové společnosti se sídlem v České republice,“.
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.
3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
 
㤠4a
Licenci lze udělit též na žádost spořitelního a úvěrního družstva, pokud současně požádá i o souhlas se změnou právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost. O obou žádostech se vede společné řízení podle zákona upravujícího správní řízení. Návrh na zápis změny právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku lze podat poté, co nabylo právní moci udělení licence i souhlas se změnou právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost. Právní účinky udělení licence nastávají ke dni zápisu změny právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku.“.
4. V § 5a odst. 1 a 2, § 5c odst. 3, § 5d odst. 1, § 5e odst. 1 písm. c), § 8b odst. 3 a 6, § 11a odst. 1, 2, 5 až 7 a odst. 9 písm. c), § 12a odst. 1, § 13, 14, § 16a odst. 2 a 3, § 25a odst. 7, § 38j odst. 1 písm. b), § 41e odst. 2 a 3 a v § 41l odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
5. V § 5a odst. 6 se slova „Komisí Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.
6. V § 5a odst. 6 a v § 5k odst. 4 se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropská komise“.
7. V § 5k odst. 4, § 5l odst. 2 a v § 38d odst. 1 a 2 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisi“.
8. Za § 5m se vkládají nové § 5n a 5o, které znějí:
 
㤠5n
(1) Pobočka banky nebo zahraniční banky se sídlem na území členského státu může být orgánem dohledu členského státu, na jehož území pobočka působí, označena v souladu s právem Evropské unie za významnou (dále jen „významná pobočka“).
(2) O svém záměru označit pobočku zahraniční banky, která působí na území České republiky, za významnou informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu zahraniční banky. Pokud je taková pobočka zahraniční banky členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, informuje Česká národní banka o svém záměru označit takovou pobočku za významnou orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad takovou skupinou. Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí důvody, které ji vedou k záměru označit pobočku za významnou s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 3.
(3) Při záměru označit pobočku za významnou přihlédne Česká národní banka zejména k
a) tržnímu podílu pobočky na vkladech v České republice a k tomu, zda tento podíl přesahuje 2 %,
b) pravděpodobnému dopadu pozastavení nebo ukončení činnosti zahraniční banky, jejíž pobočka by mohla být označena za významnou, na likviditu na trhu nebo na činnost platebních nebo vypořádacích systémů v České republice,
c) velikosti pobočky a jejímu významu pro finanční systém České republiky z hlediska počtu jejích klientů.
(4) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby jejího rozhodnutí o označení pobočky zahraniční banky za významnou bylo dosaženo po dohodě s orgánem dohledu uvedeným v odstavci 2, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka informovala tento orgán o svém záměru podle odstavce 2.
(5) Nebude-li dosaženo dohody podle odstavce 4, Česká národní banka rozhodne o označení pobočky zahraniční banky za významnou do 4 měsíců ode dne, kdy o tomto záměru informovala orgán dohledu uvedený v odstavci 2, nebo v téže lhůtě oznámí tomuto orgánu, že od tohoto záměru ustupuje. Přitom přihlíží ke stanovisku tohoto orgánu.
(6) Rozhodne-li Česká národní banka o označení pobočky zahraniční banky za významnou, informuje o tom písemně bez zbytečného odkladu orgán dohledu uvedený v odstavci 2. Česká národní banka tomuto orgánu zároveň sdělí důvody označení této pobočky za významnou.
 
§ 5o
(1) Česká národní banka je příslušná k dohodě o označení pobočky banky za významnou, jestliže tato banka vykonává prostřednictvím této pobočky činnost v jiném členském státě a orgán dohledu hostitelského státu informoval Českou národní banku o záměru označit tuto pobočku za významnou a sdělil jí důvody, které jej vedou k tomuto záměru v souladu s právem Evropské unie. Ustanovení § 5n odst. 4 se použije obdobně.
(2) Pokud banka vykonává činnost na území jiného členského státu prostřednictvím významné pobočky, sdělí Česká národní banka orgánům dohledu tohoto členského státu údaje uvedené v § 38h odst. 3 písm. c) a d) a ve spolupráci s orgány dohledu tohoto členského státu plní úkoly uvedené v § 26i písm. c).
(3) Pokud Česká národní banka zjistí nepříznivý vývoj v bance, která vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky na území jiného členského státu, informuje bez zbytečného odkladu příslušné centrální banky Evropského systému centrálních bank za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. j) a orgány veřejné moci podle § 25a odst. 4 písm. l) v členských státech dotčených tímto vývojem.
(4) Pokud banka vykonává činnost na území jiného členského státu prostřednictvím významné pobočky, zřizuje Česká národní banka k plnění úkolů uvedených v odstavcích 2 a 3 a v § 38h kolegium orgánů dohledu (dále jen „kolegium“). Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 26c odst. 8, která připravuje Česká národní banka po projednání s orgány dohledu podle odstavce 2. Členy kolegia jsou Česká národní banka a orgány dohledu hostitelských států, v nichž banka vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky. Ustanovení § 26l odst. 4 a 5 se použije obdobně.
(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 2 až 4 vykonává Česká národní banka poté, kdy se dohodla o označení pobočky za významnou podle odstavce 1, nebo poté, kdy byla o označení pobočky banky za významnou informována příslušným orgánem dohledu hostitelského státu.“.
9. V § 8b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství“ zrušují.
10. V § 8b odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní:
„4. systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na bankou podstupovaná rizika a jejich míru, včetně zásad pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, postupů pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu posuzování výkonnosti tak, aby systém odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení rizik a byl s ním v souladu,“.
11. V § 11a se na konci odstavce 10 doplňují věty „Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie, zavede rovněž vnitřní postupy a zásady pro posouzení, zda jí uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře. Neposkytují-li uveřejňované informace takovýto obraz, je banka nebo pobočka zahraniční banky povinna uveřejnit veškeré další informace potřebné k dosažení tohoto cíle, s výjimkou informací uvedených v odstavci 6.“.
12. V § 12a odst. 1 se za větu první vkládá věta „Banka dále dodržuje pravidla pro převod rizik.“.
13. V § 12a odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a pravidla pro převod rizik,“.
14. V § 12b odst. 1 se slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.
15. V § 12b odst. 8 písmeno b) zní:
„b) požadavky na nezávislost, nestrannost, průběžnou aktualizaci a průhlednost metod hodnocení a požadavky na důvěryhodnost a průhlednost úvěrových hodnocení osoby, která má být zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení.“.
16. V § 17a odst. 2 se slova „nebo provádí“ nahrazují slovy „nebo jako svou rozhodující či podstatnou činnost provádí“.
17. V § 25 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 7b znějí:
„(4) Česká národní banka se podílí na činnosti Evropského výboru orgánů bankovního dohledu7b) (dále jen „Výbor“).
(5) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev přihlíží ke sbližování nástrojů a postupů bankovního dohledu využívaných v členských státech; vychází přitom z pokynů, doporučení, standardů a jiných opatření přijatých Výborem, ledaže uvede důvody, pro které tak nečiní.
7b) Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 o zřízení Evropského výboru orgánů bankovního dohledu (2009/78/ES).“.
18. V § 25a odst. 4 písmeno j) zní:
„j) centrální banky Evropského systému centrálních bank, jsou-li tyto informace významné pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému,“.
19. V § 25a odst. 4 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami a finančními institucemi, jakož i osob pověřených těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti.“.
20. V § 25a odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „g) a h)“ nahrazují slovy „g), h), j) a l)“.
21. § 25b zní:
 
㤠25b
Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad bankou mimořádnou situaci, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, v jejímž důsledku by mohlo dojít k ohrožení likvidity trhu a stability finančního systému (dále jen „mimořádná situace“) v České republice, informuje bez zbytečného odkladu o této skutečnosti
a) centrální banky Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. j) a
b) orgány veřejné moci uvedené v § 25a odst. 4 písm. l) v členských státech dotčených touto situací, jsou-li pro ně tyto informace významné.“.
22. V § 26 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 10 slovo „nebo“ zrušuje.
23. V § 26 odst. 1 písm. a) se za bod 11 doplňují body 12 až 14, které včetně poznámky pod čarou č. 7c znějí:
„12. omezí pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 8b odst. 1 písm. a) bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu podle § 12a a 12c; v takovém případě určí banka nebo pobočka zahraniční banky výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku nebo z jiného ukazatele určeného Českou národní bankou,
13. upraví složení kapitálu tak, že nahradí nástroj, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 12a odst. 87c) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu, obdobným nástrojem, nebo úměrným zvýšením základního kapitálu, nebo
14. nevyplatí příslušenství, podíl na zisku nebo obdobné plnění vyplývající z nástroje, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 12a odst. 87c) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu,
7c) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.“.
24. V § 26 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou v § 12a, a to v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení provedených podle § 25 odst. 3, zejména pokud zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených v § 8b nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech upravených v § 12c odst. 1, nebo v jejich uplatňování a uložení opatření podle písmen a) až g) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase; to platí za podmínek stanovených v § 26k odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraniční banku, která je členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy,“.
25. V § 26 odst. 3 písm. h) se slova „(§ 12 odst. 1)“ nahrazují slovy „stanovenou v § 4 odst. 1,“.
26. V § 26c odstavec 7 zní:
„(7) Výkon bankovního dohledu prováděný Českou národní bankou nad členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)] nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] je založen na písemných ujednáních o koordinaci a spolupráci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad touto skupinou. Takovému orgánu dohledu lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.“.
27. V § 26c se doplňují odstavce 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 znějí:
„(8) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, musí mít písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. České národní bance lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.
(9) Namísto České národní banky je orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo evropské finanční holdingové osoby příslušný k výkonu bankovního dohledu v souladu s právem Evropské unie17) nad členem této skupiny se sídlem v České republice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou. Tato mezinárodní smlouva vždy stanoví podmínky, za kterých má Česká republika nárok na regresní úhradu vůči orgánu dohledu jiného členského státu nebo vůči členskému státu, na jehož území má tento orgán sídlo, jestliže nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou tento orgán při výkonu dohledu způsobil nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi. Při výkonu bankovního dohledu orgánem dohledu jiného členského státu se použije právní řád České republiky. Odpovědnost za škodu způsobenou orgánem dohledu jiného členského státu jeho rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu bankovního dohledu se posuzuje podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci18).
(10) Namísto orgánu dohledu jiného členského státu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky je Česká národní banka, vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, příslušná k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie17) nad členem této skupiny se sídlem v jiném členském státě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi.
17) Čl. 131 směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.
18) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
28. V § 26e odst. 5 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.
29. V § 26i písm. a) se slova „při běžných i mimořádných situacích“ zrušují.
30. V § 26i písm. b) se slova „při běžných i mimořádných situacích, včetně výkonu dohledu podle § 25 odst. 3“ nahrazují slovy „ ; tato činnost zahrnuje koordinaci a plánování výkonu dohledu nad činnostmi bank upravenými v § 8b odst. 1 písm. b), § 11a a v § 12c, výkonu dohledu prováděného podle § 25 odst. 3 a ukládání opatření podle § 26 odst. 1, včetně koordinace výkonu dohledu ve smyslu obdobných ustanovení právních předpisů jiného členského státu,“.
31. V § 26i se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu a v případě potřeby s centrálními bankami jiných členských států plánuje a koordinuje postup těchto orgánů při přípravě na nepříznivý vývoj v bance a na mimořádné situace, a postup těchto orgánů v průběhu nepříznivého vývoje v bance a za mimořádných situací; dále plánuje a koordinuje přípravu společných hodnocení, zavedení plánů pro mimořádné situace, informování veřejnosti a ukládání opatření k nápravě mimořádného významu ve smyslu § 38i odst. 1 písm. b) a obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
32. § 26j zní:
 
㤠26j
(1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li mimořádná situace v členském státě, v němž má sídlo člen této skupiny nebo v němž vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí
a) centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací informace, a to za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. j), a
b) orgánům veřejné moci uvedeným v § 25a odst. 4 písm. l) v členských státech dotčených touto situací všechny informace, které jsou pro ně významné.
(2) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, jež může mít dopad v členském státě, informuje bez zbytečného odkladu orgán vykonávající bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném členském státě nebo v tomto členském státě vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.
33. Za § 26j se vkládají nové § 26k a 26l, které znějí:
 
㤠26k
(1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, je příslušná, po dohodě s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy takových skupin, uložit členovi této skupiny a) opatření k nápravě podle § 26 odst. 1 písm. h), jde-li o banku nebo zahraniční banku, b) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, jde-li o spořitelní a úvěrní družstvo, nebo c) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, jde-li o obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo o zahraničního obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(2) Česká národní banka předem informuje ostatní orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny o záměru uložit opatření k nápravě podle odstavce 1 a současně jim předloží zprávu o posouzení rizik této skupiny. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody podle odstavce 1.
(3) Nebude-li dohody podle odstavce 1 dosaženo do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu podle odstavce 2, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.
(4) Bance, která je členem skupiny evropské ovládající banky, členem skupiny evropské finanční holdingové osoby nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě podle § 26 odst. 1 písm. h) samostatně, jestliže do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizik této skupiny, nebude dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou a ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne ke stanovisku orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou.
(5) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 si Česká národní banka může vyžádat stanovisko Výboru. Česká národní banka si toto stanovisko vyžádá vždy, jestliže o to požádá některý z ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy dotčené skupiny. Jestliže bylo před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 vyžádáno stanovisko Výboru, Česká národní banka z něho vychází, ledaže v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro které se od tohoto stanoviska odchyluje.
(6) Česká národní banka přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 nejméně jednou za rok postupem uvedeným v odstavcích 1 až 5. Česká národní banka může tato rozhodnutí přezkoumat na odůvodněný písemný návrh orgánu vykonávajícího dohled nad členem dotčené skupiny. V takovém případě lze rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 přezkoumat také jen v rozsahu tohoto návrhu.
(7) Banka je povinna udržovat kapitál na individuálním nebo konsolidovaném základě nad minimální úrovní stanovenou § 12a, je-li jí tato povinnost uložena rozhodnutím vydaným, v dohodě s Českou národní bankou, orgánem jiného členského státu vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
 
§ 26l
(1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 26i a 26j kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 26c odst. 8, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.
(2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních dotčených orgánů dohledu při
a) výměně informací,
b) uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 26c odst. 7 až 10, je-li to účelné,
c) stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 25 odst. 3,
d) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 26c odst. 6, § 38h odst. 4 věty druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,
e) jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,
f) plánování a koordinaci činností uvedených v § 26i písm. c) a v obdobných ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů, jsou-li pro tyto účely zřízeny.
(3) Členy kolegia jsou
a) Česká národní banka,
b) orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,
c) orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
d) centrální banky, je-li to účelné,
e) orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropské unie.
(4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých povinností uvedených v § 5o odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.
(5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
(6) Česká národní banka informuje Výbor o činnosti kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace, které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů bankovního dohledu. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.“.
34. V § 29 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Správce předloží tomu, kdo je oprávněn podat opravný prostředek proti zavedení nucené správy, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu kopie z dostupné dokumentace banky, a umožní pořizovat si z ní opisy a výpisy.“.
35. V § 38a odst. 2 větě poslední se slova „jiné banky nebo pobočky zahraniční banky“ zrušují.
36. V § 38a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Údaje z informačních databází získané Českou národní bankou na základě vzájemnosti se stávají součástí registru.“.
37. V § 38d se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Česká národní banka předává Výboru informace shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními bankami o
a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v členění podle oblastí činností banky,
b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).“.
38. V § 38j odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a informaci o změně příslušného orgánu dohledu nad členem skupiny evropské ovládající banky nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby podle § 26c odst. 9 a 10,“.
39. V § 38j se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) informace o přístupu a metodách České národní banky používaných při výkonu dohledu nad dodržováním pravidel pro převod rizik podle § 12a,
h) roční zprávu o výsledku výkonu dohledu nad dodržováním pravidel pro převod rizik podle § 12a, včetně uložených opatření.“.
40. V § 38j odstavec 2 zní:
„(2) Informace uvedené v odstavci 1 Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány bankovního dohledu v jiných členských státech, a pravidelně je aktualizuje.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Jestliže lhůta stanovená v § 26k odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
2. Banka zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku I bodě 10 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. III
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a 2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování.“.
2. V § 4 odst. 6 se za slova „o jiných významných majetkových dispozicích,“ vkládají slova „o změně právní formy družstevní záložny (§ 13 odst. 5),“.
3. V § 4c se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vypořádací podíl člena, který z družstevní záložny vystoupil, protože nesouhlasil se změnou právní formy družstevní záložny, se určí z konečné, případně mezitímní účetní závěrky podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev.“.
4. V § 7a odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní:
„4. systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na družstevní záložnou podstupovaná rizika a jejich míru, včetně zásad pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, postupů pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu posuzování výkonnosti tak, aby systém odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení rizik a byl s ním v souladu,“.
5. V § 7b se na konci odstavce 10 doplňují věty „Družstevní záložna zavede rovněž vnitřní postupy a zásady pro posouzení, zda jí uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře. Neposkytují-li uveřejňované informace takovýto obraz, je družstevní záložna povinna uveřejnit veškeré další informace potřebné k dosažení tohoto cíle, s výjimkou informací uvedených v odstavci 6.“.
6. V § 8 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Družstevní záložna dále dodržuje pravidla pro převod rizik.“.
7. V § 8 odst. 9 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a pravidla pro převod rizik“.
8. V § 13 se na konci odstavce 5 doplňují věty:
„To neplatí v případě změny právní formy na akciovou společnost, pokud Česká národní banka udělila souhlas k takové přeměně a současně rozhodla o udělení bankovní licence. Projekt změny právní formy družstevní záložny nemusí obsahovat počet, podobu, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, pokud bude obsahovat způsob jejich určení.“.
9. V § 22 odst. 4 a 6 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisi“.
10. V § 22 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Česká národní banka předává Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu informace shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními družstevními záložnami o
a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v členění podle oblastí činností družstevní záložny,
b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).“.
11. Za § 22a se vkládá nový § 22b, který zní:
 
㤠22b
(1) Pobočka družstevní záložny, jejímž prostřednictvím vykonává družstevní záložna svou činnost na území hostitelského státu, může být orgánem dohledu tohoto státu označena v souladu s právem Evropské unie za významnou (dále jen „významná pobočka“).
(2) Česká národní banka je příslušná k dohodě o označení pobočky družstevní záložny za významnou, jestliže tato družstevní záložna vykonává prostřednictvím této pobočky činnost v jiném členském státě a orgán dohledu hostitelského státu informoval Českou národní banku o záměru označit tuto pobočku za významnou a sdělil jí důvody, které jej vedou k tomuto záměru v souladu s právem Evropské unie. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby k této dohodě došlo do 2 měsíců ode dne, kdy byla informována o záměru označit pobočku za významnou.
(3) Pokud družstevní záložna vykonává činnost na území hostitelského státu prostřednictvím významné pobočky, sdělí Česká národní banka orgánům dohledu tohoto státu údaje uvedené v § 22a odst. 3 písm. c) a d) a ve spolupráci s orgány dohledu tohoto členského státu plní úkoly uvedené v § 25g odst. 1 písm. c).
(4) Pokud Česká národní banka zjistí nepříznivý vývoj v družstevní záložně, která vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky na území hostitelského státu, informuje bez zbytečného odkladu příslušné centrální banky Evropského systému centrálních bank za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. i) a orgány veřejné moci podle § 25a odst. 4 písm. k) v členských státech dotčených tímto vývojem.
(5) Pokud družstevní záložna vykonává činnost na území hostitelského státu prostřednictvím významné pobočky, zřizuje Česká národní banka k plnění úkolů uvedených v odstavcích 3 a 4 a v § 22a kolegium orgánů dohledu (dále jen „kolegium“). Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 25d odst. 8, která připravuje Česká národní banka po projednání s orgány dohledu podle odstavce 3. Členy kolegia jsou Česká národní banka a orgány dohledu hostitelských států, v nichž družstevní záložna vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky. Ustanovení § 25l odst. 4 a 5 se použije obdobně.
(6) Povinnosti uvedené v odstavcích 3 až 5 vykonává Česká národní banka poté, kdy se dohodla o označení pobočky za významnou podle odstavce 2 nebo poté, kdy byla o označení pobočky družstevní záložny za významnou informována příslušným orgánem dohledu hostitelského státu.“.
12. V § 25a odst. 3 a v § 25e odst. 5 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.
13. V § 25a odst. 4 písmeno i) zní:
„i) centrální banky Evropského systému centrálních bank, jsou-li tyto informace významné pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému,“.
14. V § 25a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních předpisů týkajících se dohledu nad úvěrovými institucemi a finančními institucemi, jakož i osob pověřených těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti.“.
15. V § 25a odst. 5 se slova „g) a h)“ nahrazují slovy „g), h), i) a k)“.
16. V § 25d odstavec 7 zní:
„(7) Výkon dohledu prováděný Českou národní bankou nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby je založen na písemných ujednáních o koordinaci a spolupráci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad touto skupinou. Takovému orgánu dohledu lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.“.
17. V § 25d se doplňují odstavce 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 27 a 28 znějí:
„(8) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, musí mít písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. České národní bance lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.
(9) Namísto České národní banky je orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby příslušný k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie27) nad členem této skupiny se sídlem v České republice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Tato mezinárodní smlouva vždy stanoví podmínky, za kterých má Česká republika nárok na regresní úhradu vůči orgánu dohledu jiného členského státu nebo vůči členskému státu, na jehož území má tento orgán sídlo, jestliže nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou tento orgán při výkonu dohledu způsobil nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Při výkonu dohledu orgánem dohledu jiného členského státu se použije právní řád České republiky. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi. Odpovědnost za škodu způsobenou orgánem dohledu jiného členského státu jeho rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu dohledu se posuzuje podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci28).
(10) Namísto orgánu dohledu jiného členského státu je Česká národní banka, vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, příslušná k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie27) nad členem této skupiny se sídlem v jiném členském státě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi.
27) Čl. 131 směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.
28) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
18. V § 25g se označení odstavce 1 zrušuje a v písmeni a) se slova „při běžných i mimořádných situacích“ zrušují.
19. V § 25g písm. b) se slova „při běžných i mimořádných situacích, včetně výkonu dohledu podle § 22 odst. 8 včetně kontrol na místě“ nahrazují slovy „ ; tato činnost zahrnuje koordinaci a plánování výkonu dohledu nad činnostmi družstevních záložen upravenými v § 7a odst. 1 písm. b), § 7b a v § 8a, výkonu dohledu prováděného podle § 22 odst. 8 a ukládání opatření podle § 28 odst. 1, včetně koordinace výkonu dohledu ve smyslu obdobných ustanovení právních předpisů jiného členského státu,“.
20. V § 25g odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu a v případě potřeby s centrálními bankami jiných členských států plánuje a koordinuje postup těchto orgánů při přípravě na nepříznivý vývoj v družstevní záložně a na mimořádné situace (§ 25h odst. 1), a postup těchto orgánů v průběhu nepříznivého vývoje v družstevní záložně a mimořádných situací; dále plánuje a koordinuje přípravu společných hodnocení, zavedení plánů pro mimořádné situace, informování veřejnosti a ukládání opatření k nápravě mimořádného významu ve smyslu § 25i odst. 1 písm. b) a obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
21. § 25h zní:
 
㤠25h
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nad skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li mimořádná situace včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému (dále jen „mimořádná situace“) v členském státě, v němž má sídlo člen této skupiny nebo v němž vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí
a) centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací informace, a to za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. i), a
b) orgánům veřejné moci uvedeným v § 25a odst. 4 písm. k) v členských státech dotčených touto situací všechny informace, které jsou pro ně významné.
(2) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, jež může mít dopad v členském státě, informuje bez zbytečného odkladu orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném členském státě nebo v tomto členském státě vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.
22. § 25j zní:
 
㤠25j
Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad družstevní záložnou mimořádnou situaci, jež může mít dopad v České republice, Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu o této skutečnosti
a) centrální banky Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací za podmínek uvedených v § 25a odst. 4 písm. i) a
b) orgány veřejné moci uvedené v § 25a odst. 4 písm. k) v členských státech dotčených touto situací, jsou-li pro ně tyto informace významné.“.
23. Za § 25j se vkládají nové § 25k a 25l, které znějí:
 
㤠25k
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, je příslušná, po dohodě s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny, uložit členovi této skupiny
a) opatření k nápravě podle § 28 odst. 1 písm. g), jde-li o družstevní záložnu,
b) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího činnost bank, jde-li o banku nebo zahraniční banku, nebo
c) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, jde-li o obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo o zahraničního obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(2) Česká národní banka předem informuje ostatní orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny o záměru uložit opatření k nápravě podle odstavce 1 a současně jim předloží zprávu o posouzení rizik této skupiny. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody podle odstavce 1.
(3) Nebude-li dohody podle odstavce 1 dosaženo do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu podle odstavce 2, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.
(4) Družstevní záložně, která je členem skupiny evropské ovládající úvěrové instituce, členem skupiny evropské finanční holdingové osoby nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě podle § 28 odst. 1 písm. g) samostatně, jestliže do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizik této skupiny, nebude dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou a ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne ke stanovisku orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou.
(5) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 si Česká národní banka může vyžádat stanovisko Evropského výboru orgánů bankovního dohledu. Česká národní banka si toto stanovisko vyžádá vždy, jestliže o to požádá některý z ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy dotčené skupiny. Jestliže bylo před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 vyžádáno stanovisko Evropského výboru orgánů bankovního dohledu, Česká národní banka z něho vychází, ledaže v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro které se od tohoto stanoviska odchyluje.
(6) Česká národní banka přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 nejméně jednou za rok postupem uvedeným v odstavcích 1 až 5. Česká národní banka může tato rozhodnutí přezkoumat na odůvodněný písemný návrh orgánu vykonávajícího dohled nad členem dotčené skupiny. V takovém případě lze rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 přezkoumat také jen v rozsahu tohoto návrhu.
(7) Družstevní záložna je povinna udržovat kapitál na individuálním nebo konsolidovaném základě nad minimální úrovní stanovenou § 8, je-li jí tato povinnost uložena rozhodnutím vydaným, v dohodě s Českou národní bankou, orgánem jiného členského státu vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
 
§ 25l
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled podle tohoto zákona na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 25g a 25h kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 25d odst. 8, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.
(2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních dotčených orgánů dohledu při
a) výměně informací,
b) uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 25d odst. 7 až 10, je-li to účelné,
c) stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 22 odst. 8,
d) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 25d odst. 6, § 22a odst. 5 věty druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,
e) jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,
f) plánování a koordinaci činností uvedených v § 25g odst. 1 písm. c) a v obdobných ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů, jsou-li pro tyto účely zřízeny.
(3) Členy kolegia jsou
a) Česká národní banka,
b) orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,
c) orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné organizační složky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
d) centrální banky, je-li to účelné,
e) orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropské unie.
(4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých povinností uvedených v § 22b odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.
(5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
(6) Česká národní banka informuje Evropský výbor orgánů bankovního dohledu o činnosti kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace, které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.“.
24. V § 28 odst. 1 písm. a) se za bod 9 doplňují body 10 až 13, které včetně poznámky pod čarou č. 29 znějí:
„10. omezí pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 7a odst. 1 písm. a) bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu podle § 8 a 8a; v takovém případě určí družstevní záložna výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku nebo z jiného ukazatele určeného Českou národní bankou,
11. upraví složení kapitálu tak, že nahradí nástroj, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 8 odst. 929) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu, obdobným nástrojem, nebo úměrným zvýšením základního kapitálu, nebo
12. nevyplatí příslušenství, podíl na zisku nebo obdobné plnění vyplývající z nástroje, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 8 odst. 929) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu,
13. použije zisk po zdanění přednostně ke zvýšení základního kapitálu.
29) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.“.
25. V § 28 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou v § 8, a to v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení provedených podle § 22 odst. 8, zejména pokud zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených v § 7a nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech upravených v § 8a odst. 1, nebo v jejich uplatňování a uložení opatření podle písmen a) až f) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase.“.
26. V § 28g se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„(4) Povolení zaniká též ke dni zápisu změny právní formy družstevní záložny na akciovou společnost do obchodního rejstříku v souladu s § 13 odst. 5.“.
27. V § 28i písm. b) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
28. V § 28i se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:
„e) informace o přístupu a metodách České národní banky používaných při výkonu dohledu nad dodržováním pravidel pro převod rizik podle § 8,
f) roční zprávu o výsledku výkonu dohledu nad dodržováním pravidel pro převod rizik podle § 8, včetně uložených opatření,
g) informaci o změně příslušného orgánu dohledu nad skupinou evropské finanční holdingové osoby podle § 25d odst. 9 a 10.“.
29. V § 28i odstavec 2 zní:
„(2) Informace uvedené v odstavci 1 Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu v jiných členských státech, a pravidelně je aktualizuje.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Jestliže lhůta stanovená v § 25k odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
2. Po dobu pěti let ode dne zápisu změny právní formy družstevní záložny na akciovou společnost do obchodního rejstříku nelze použít postup podle § 183i až 183n obchodního zákoníku.
3. Družstevní záložna zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku III bodě 4 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. V
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování podezřelých transakcí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2007/18/ES a směrnic Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES, 2007/64/ES, 2008/24/ES, 2009/83/ES, 2009/110/ES, 2009/111/ES a 2010/16/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/23/ES, 2009/27/ES a 2009/111/ES.
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování.“.
2. V § 1 odst. 2, § 2 odst. 3 písm. a) až c), § 3 odst. 5, § 8a odst. 7, § 13 odst. 3, § 15o odst. 1 písm. e), § 15t odst. 1, 3 a 4, § 16c, § 17a odst. 1, § 17b odst. 2, 4, 6, 7 a 9, § 17c odst. 4, § 17d odst. 3, § 34 odst. 3 písm. e) bodě 5, § 36f odst. 1, § 36l, § 56 odst. 2 až 4, § 57 odst. 2 písm. g) bodech 2 a 3, § 67 odst. 1 a 3, § 68 odst. 1 a 3, § 115 odst. 1 písm. i), § 119 odst. 3 a 4, § 120 odst. 7, § 124 odst. 6 písm. b), § 125 odst. 7, § 126 odst. 2 písm. e) a odstavci 6, § 127d odst. 2, § 135 odst. 1, § 135a odst. 9, § 136 odst. 1, § 138 odst. 1 písm. a), § 144 odst. 1 písm. a), § 145 odst. 2 písm. d), § 146 odst. 1 a 2, § 148 odst. 1, § 198a odst. 1 písm. b) a v § 199 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
3. V § 8a odstavec 10 zní:
„(10) Na obchodníka s cennými papíry uvedeného v odstavcích 2 až 4 a 7 se nevztahuje § 9b. Na obchodníka s cennými papíry uvedeného v odstavcích 4 a 7 se dále nevztahují § 9 a 9a, § 12a odst. 3 a § 16a odst. 3 až 5.“
4. V § 9b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
„(2) Obchodník s cennými papíry uvedený v § 8a odst. 1, nemusí dodržovat pravidla angažovanosti podle odstavce 1, pokud
a) obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet za účelem provedení pokynu zákazníka,
b) není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků,
c) je oprávněn pouze k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo f), nebo
d) provádí pokyny zákazníků nebo obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji přijatými k obchodování na trhu, kde je vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu.“.
5. V § 12a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 2 slovo „a“ zrušuje, na konci textu bodu 3 se doplňuje slovo „a“ a doplňuje se bod 4, který zní:
„4. systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na obchodníkem s cennými papíry podstupovaná rizika a jejich míru, včetně zásad pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, postupů pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu posuzování výkonnosti tak, aby systém odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení rizik a byl s ním v souladu,“.
6. V § 15k odst. 2 písm. a) a v nadpisu § 26 se slova „Komisí Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.
7. V § 16a odst. 8 se za větu první vkládají věty „Obchodník s cennými papíry zavede rovněž vnitřní postupy a zásady pro posouzení, zda jím uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře. Neposkytují-li uveřejňované informace takovýto obraz, je obchodník s cennými papíry povinen uveřejnit veškeré další informace potřebné k dosažení tohoto cíle, s výjimkou informací uvedených v odstavci 6.“.
8. Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které znějí:
 
㤠24a
(1) Organizační složka obchodníka s cennými papíry nebo organizační složka zahraničního obchodníka s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě může být orgánem dohledu členského státu, na jehož území pobočka působí, označena v souladu s právem Evropské unie za významnou (dále jen „významná pobočka“).
(2) O svém záměru označit organizační složku zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu zahraničního obchodníka s cennými papíry. Pokud je taková organizační složka zahraničního obchodníka s cennými papíry členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)] nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, informuje Česká národní banka o svém záměru označit takovou organizační složku za významnou orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad takovou skupinou. Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí důvody, které ji vedou k označení organizační složky zahraniční osoby za významnou s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 3.
(3) Při záměru označit organizační složku za významnou přihlédne Česká národní banka zejména k
a) pravděpodobnému dopadu pozastavení nebo ukončení činnosti zahraničního obchodníka s cennými papíry, jehož organizační složka by mohla být označena za významnou, na likviditu na trhu nebo na činnost platebních nebo vypořádacích systémů v České republice,
b) velikosti organizační složky a jejímu významu pro finanční systém České republiky z hlediska počtu jejích klientů.
(4) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby jejího rozhodnutí o označení organizační složky zahraničního obchodníka s cennými papíry bylo dosaženo po dohodě s orgánem dohledu uvedeným v odstavci 2, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka informovala tento orgán o svém záměru podle odstavce 2.
(5) Nebude-li dosaženo dohody podle odstavce 4, Česká národní banka rozhodne o označení organizační složky zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou do 4 měsíců ode dne, kdy o tomto záměru informovala orgán dohledu uvedený v odstavci 2, nebo v téže lhůtě oznámí tomuto orgánu, že od tohoto záměru ustupuje. Přitom přihlíží ke stanovisku tohoto orgánu.
(6) Rozhodne-li Česká národní banka o označení organizační složky zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou, informuje o tom písemně bez zbytečného odkladu orgán dohledu uvedený v odstavci 2. Česká národní banka tomuto orgánu zároveň sdělí důvody označení této organizační složky za významnou.
 
§ 24b
(1) Česká národní banka je příslušná k dohodě o označení organizační složky obchodníka s cennými papíry za významnou, jestliže tento obchodník s cennými papíry vykonává prostřednictvím této organizační složky činnost v jiném členském státě a orgán dohledu hostitelského státu informoval Českou národní banku o záměru označit tuto organizační složku za významnou a sdělil jí důvody, které jej vedou k tomuto záměru v souladu s právem Evropské unie. Ustanovení § 24a odst. 4 se použije obdobně.
(2) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné organizační složky, sdělí Česká národní banka příslušným orgánům dohledu hostitelského státu údaje uvedené v § 152 odst. 2 písm. c) a d) a ve spolupráci s orgány dohledu hostitelského státu plní úkoly uvedené v § 152 odst. 1 písm. c).
(3) Pokud Česká národní banka zjistí nepříznivý vývoj v obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné organizační složky, informuje bez zbytečného odkladu příslušné centrální banky Evropského systému centrálních bank a orgány veřejné moci za podmínek uvedených v zákoně upravujícím dohled v oblasti kapitálového trhu v členských státech dotčených tímto vývojem.
(4) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné organizační složky, zřizuje Česká národní banka k plnění úkolů uvedených v odstavcích 2 a 3 a v § 135a kolegium orgánů dohledu (dále jen „kolegium“). Zřízení a činnost kolegia je založena na písemných ujednáních podle § 152a odst. 7, která připravuje Česká národní banka po projednání s orgány dohledu podle odstavce 2. Členy kolegia jsou Česká národní banka a orgány dohledu hostitelských států, v nichž obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby prostřednictvím významné organizační složky. Ustanovení § 152c odst. 4 a 5 se použije obdobně.
(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 2 až 4 vykonává Česká národní banka poté, kdy se dohodla o označení pobočky za významnou podle odstavce 1, nebo poté, kdy byla o označení organizační složky obchodníka s cennými papíry za významnou informována příslušným orgánem dohledu hostitelského státu.“.
9. V § 26 odst. 1, 3 a 4, § 38 odst. 4, § 89 odst. 1, § 146 odst. 7, § 148 odst. 3 a v § 153 odst. 3 a 5 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisi“.
10. V § 26 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Česká národní banka předává Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu informace shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními obchodníky s cennými papíry o
a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v členění podle oblastí činností obchodníka s cennými papíry,
b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).“.
11. V § 82 odst. 2 písm. c), § 126 odst. 3 a v § 204 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.
12. V § 136 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) zvýšit kapitál nad úroveň stanovenou v § 9, a to v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení provedených podle § 135 odst. 4, zejména pokud zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených v § 12a nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech upravených v § 9a odst. 1, nebo v jejich uplatňování a uložení jiných opatření se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase; to platí za podmínek stanovených v § 152b odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraničního obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. b)], který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)] nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy.“.
13. V § 136 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:
„f) omezit pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 12a odst. 1 písm. a) bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu podle § 9 a 9a; v takovém případě určí obchodník s cennými papíry výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku nebo z jiného ukazatele určeného Českou národní bankou,
g) upravit složení kapitálu tak, že nahradí nástroj, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 9c28) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu, obdobným nástrojem, nebo úměrným zvýšením základního kapitálu, nebo
h) nevyplatit příslušenství, podíl na zisku nebo obdobné plnění vyplývající z nástroje, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 9c28) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu,
i) použít zisk po zdanění přednostně ke zvýšení základního kapitálu.
28) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.“.
14. V § 139 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; správce předloží tomu, kdo je oprávněn podat opravný prostředek proti zavedení nucené správy, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu kopie z dostupné dokumentace obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře, a umožní pořizovat si z ní opisy a výpisy“.
15. V § 152a odst. 1 písm. a) se slova „při běžných i mimořádných situacích“ zrušují.
16. V § 152a odst. 1 písm. b) se slova „ , včetně výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry podle § 135 odst. 5“ nahrazují slovy „ ; tato činnost zahrnuje koordinaci a plánování výkonu dohledu nad činnostmi obchodníků s cennými papíry upravenými v § 9a, § 12a odst. 1 písm. b), § 16, 16a a v § 16b, výkonu dohledu prováděného podle § 135 odst. 5 a ukládání opatření podle § 136 odst. 2 a § 156 odst. 1, včetně koordinace výkonu dohledu ve smyslu obdobných ustanovení právních předpisů jiného členského státu,“.
17. V § 152a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu a v případě potřeby s centrálními bankami jiných členských států plánuje a koordinuje postup těchto orgánů při přípravě na nepříznivý vývoj v obchodníkovi s cennými papíry a na mimořádné situace, a postup těchto orgánů v průběhu nepříznivého vývoje v obchodníkovi s cennými papíry za mimořádných situací; dále plánuje a koordinuje přípravu společných hodnocení, zavedení plánů pro mimořádné situace, informování veřejnosti a ukládání opatření k nápravě mimořádného významu ve smyslu § 152 odst. 2 písm. d) a obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
18. V § 152a odstavec 2 zní:
„(2) Vykonává-li Česká národní banka dohled nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li mimořádná situace včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, v němž má sídlo člen této skupiny nebo v němž vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí
a) centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací informace, jsou-li významné pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a
b) orgánům veřejné moci v členských státech dotčených touto situací, odpovědným za přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, obchodníky s cennými papíry a finančními institucemi, jakož i osobám pověřeným těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti, informace, jsou-li pro ně významné.“.
19. V § 152a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, informuje bez zbytečného odkladu orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném členském státě, nebo v tomto členském státě vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.
(4) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, že nastala mimořádná situace, v jejímž důsledku by mohlo dojít k ohrožení likvidity trhu a stability finančního systému v České republice, informuje o tom bez zbytečného odkladu
a) centrální banky Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací, jsou-li tyto informace významné pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a
b) orgány veřejné moci v členských státech dotčených touto situací, odpovědné za přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, obchodníky s cennými papíry a finančními institucemi, jakož i osobám pověřeným těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti, jsou-li pro ně tyto informace významné.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
20. V § 152a odstavec 6 zní:
„(6) Výkon dohledu prováděný Českou národní bankou nad členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby, je založen na písemných ujednáních o koordinaci a spolupráci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad touto skupinou. Takovému orgánu dohledu lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.“.
21. V § 152a se doplňují odstavce 7 až 9, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí:
„(7) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, musí mít písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. České národní bance lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.
(8) Namísto České národní banky je orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby příslušný k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie29) nad členem této skupiny se sídlem v České republice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Tato mezinárodní smlouva vždy stanoví podmínky, za kterých má Česká republika nárok na regresní úhradu vůči orgánu dohledu jiného členského státu nebo vůči členskému státu, na jehož území má tento orgán sídlo, jestliže nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou tento orgán při výkonu dohledu způsobil nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi. Při výkonu dohledu orgánem dohledu jiného členského státu se použije právní řád České republiky. Odpovědnost za škodu způsobenou orgánem dohledu jiného členského státu jeho rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu dohledu se posuzuje podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci30).
(9) Namísto orgánu dohledu jiného členského státu je Česká národní banka, vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, příslušná k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie29) nad členem této skupiny se sídlem v jiném členském státě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropskou komisi.
29) Čl. 131 směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.
30) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
22. Za § 152a se vkládají nové § 152b a 152c, které znějí:
 
㤠152b
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, je příslušná, po dohodě s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy takových skupin, uložit členovi této skupiny
a) opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 písm. a), jde-li o obchodníka s cennými papíry nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. b)],
b) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího činnost bank, jde-li o banku nebo zahraniční banku, nebo
c) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, jde-li o spořitelní a úvěrní družstvo.
(2) Česká národní banka předem informuje ostatní orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny o záměru uložit opatření k nápravě podle odstavce 1 a současně jim předloží zprávu o posouzení rizik této skupiny. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody podle odstavce 1.
(3) Nebude-li dohody podle odstavce 1 dosaženo do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu podle odstavce 2, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.
(4) Obchodníkovi s cennými papíry, který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry, členem skupiny evropské finanční holdingové osoby nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě podle § 136 odst. 1 písm. a) samostatně, jestliže do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizik této skupiny, nebude dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou a ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne ke stanovisku orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou.
(5) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 si Česká národní banka může vyžádat stanovisko Evropského výboru orgánů bankovního dohledu. Česká národní banka si toto stanovisko vyžádá vždy, jestliže o to požádá některý z ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy dotčené skupiny. Jestliže bylo před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 vyžádáno stanovisko Evropského výboru orgánů bankovního dohledu, Česká národní banka z něho vychází, ledaže v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro které se od tohoto stanoviska odchyluje.
(6) Česká národní banka přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 nejméně jednou za rok postupem uvedeným v odstavcích 1 až 5. Česká národní banka může tato rozhodnutí přezkoumat na odůvodněný písemný návrh orgánu vykonávajícího dohled nad členem dotčené skupiny. V takovém případě lze rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 přezkoumat také jen v rozsahu tohoto návrhu.
(7) Obchodník s cennými papíry je povinen udržovat kapitál na individuálním nebo konsolidovaném základě nad minimální úrovní stanovenou § 9, je-li mu tato povinnost uložena rozhodnutím vydaným v dohodě s Českou národní bankou orgánem jiného členského státu vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
 
§ 152c
(1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 152a odst. 1 až 4 kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 152a odst. 7, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.
(2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních dotčených orgánů dohledu při
a) výměně informací,
b) uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 152a odst. 6 až 9, je-li to účelné,
c) stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 135 odst. 3,
d) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 152a odst. 5, § 152 odst. 3 věty druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,
e) jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,
f) plánování a koordinaci činností uvedených v § 152a odst. 1 písm. c) a v obdobných ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů, jsou-li pro tyto účely zřízeny.
(3) Členy kolegia jsou
a) Česká národní banka,
b) orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,
c) orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
d) centrální banky, je-li to účelné,
e) orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropské unie.
(4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých povinností uvedených v § 24b odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.
(5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
(6) Česká národní banka informuje Evropský výbor orgánů bankovního dohledu o činnosti kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace, které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení § 117 tím není dotčeno.“.
23. V § 194 odst. 4 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
24. V § 198a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a informaci o změně příslušného orgánu dohledu nad členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby podle § 152a odst. 8 a 9“.
25. V § 198a odstavec 2 zní:
„(2) Informace uvedené v odstavci 1 Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu nad kapitálovým trhem v jiných členských státech Evropské unie, a pravidelně je aktualizuje.“.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Jestliže lhůta stanovená v § 152b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
2. Obchodník s cennými papíry zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku V bodě 5 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. VII
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb. a zákona č. 156/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Česká národní banka zváží možný dopad svého rozhodnutí, které hodlá vydat v souvislosti s výkonem dohledu podle odstavce 2 písm. d), na stabilitu finančního systému jiného členského státu Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání a zejména v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování finančních systémů ovlivnit.“.
2. V § 6 odst. 13 se slova „o založení Evropských společenství“ nahrazují slovy „o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie“.
3. V § 38 odst. 1 se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komise“.
4. V § 41 odst. 2 písm. c), § 44 odst. 2 písm. c), § 44a odst. 2 a 3, § 46c odst. 1 a v § 46d odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Čl. VIII
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 234/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„(4) Bylo-li nezákonné rozhodnutí vydáno Českou národní bankou nebo na základě mezinárodní smlouvy orgánem dohledu nad finančním trhem jiného členského státu Evropské unie13) nebo došlo-li u České národní banky nebo tohoto orgánu dohledu k nesprávnému úřednímu postupu, jedná za stát Česká národní banka.
13) § 26c odst. 9 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 41/2011 Sb.“.
2. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Bylo-li nezákonné rozhodnutí vydáno Nejvyšším kontrolním úřadem nebo došlo-li u Nejvyššího kontrolního úřadu k nesprávnému úřednímu postupu, jedná za stát tento orgán.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
3. V § 6 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, bodu 23, pokud jde o § 26 odst. 1 písm. a) bod 12, bodu 39, pokud jde o § 38j odst. 1 písm. h), čl. III bodu 5, bodu 24, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. a) body 10 a 13, a bodu 28, pokud jde o § 28i odst. 1 písm. f), a čl. V bodu 7 a bodu 13, pokud jde o § 136 odst. 2 písm. f) a i), která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2011.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty