283/2010 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Schválený:
283/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:
 
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 24 091 Kč.
 
§ 2
Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 1,0269.
 
§ 3
Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 365/2008 Sb. se zvyšují takto:
a) částky 10 500 Kč se zvyšují na 11 000 Kč,
b) částky 27 000 Kč se zvyšují na 28 200 Kč.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty