317/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
317/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 201/2005 Sb.201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb. a vyhlášky č. 393/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Nedojde-li v referenčním období k žádnému odeslání nebo přijetí zboží, o kterém je třeba uvádět údaje do výkazu pro Intrastat po dosažení některého z prahů pro vykazování stanovených v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, oznámí zpravodajská jednotka tuto skutečnost celnímu úřadu ve výkazu pro Intrastat označeném v programových aplikacích jako negativní hlášení, které se vyhotovuje zvlášť za přijaté a zvlášť za odeslané zboží.“.
2. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
 
㤠5
(1) Výkazy pro Intrastat se předávají celnímu úřadu9) elektronicky způsobem uveřejněným na úřední desce Celní správy České republiky. V listinné podobě na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, se mohou výkazy pro Intrastat předávat celním úřadům jen v případech, ve kterých zpravodajská jednotka vykazuje odeslání nebo přijetí zboží po jednorázovém dosažení prahu pro vykazování a současně do Intrastatu žádné jiné údaje na výkazu pro Intrastat nepředává.
(2) Výkazy pro Intrastat předávané v elektronické podobě se odesílají celnímu úřadu nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Výkazy pro Intrastat v listinné podobě předává zpravodajská jednotka nebo její zástupce celnímu úřadu tak, aby je obdržel nejpozději do desátého pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období. Datové soubory výkazů pro Intrastat předávané elektronicky, kopie těchto výkazů i kopie výkazů pro Intrastat v listinné podobě si zpravodajská jednotka uchovává 2 roky od ukončení lhůty k jejich předání celnímu úřadu.
9) Přílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.
3. Na konci textu § 6 se doplňují slova „jak pro odeslané, tak i pro přijaté zboží“.
4. V § 7 odst. 2 se věta druhá, včetně poznámky pod čarou č. 14, zrušuje.
5. § 8 zní:
 
㤠8
Způsob provádění oprav nepřesných nebo chybných údajů ve výkazu pro Intrastat po jeho předání celnímu úřadu je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.
6. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 zní:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
I. NÁLEŽITOSTI DOKLADU PRO STATISTICKÉ ÚČELY PRO VÝVOZ NEBO ODESLÁNÍ, ZPĚTNÝ VÝVOZ A PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK
Kolonka 24: Druh obchodu
1. V levé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu kódů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie15) .
Kolonka 46: Statistická hodnota
2. Uvádí se statistická hodnota16) zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17).
3. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0“.
4. Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět vyváženého po ukončení celního režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho dovozu.
5. Statistická hodnota zboží vyváženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při vývozu nahrazovaného zboží.
6. Pro vyvážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.
7. Statistická hodnota vyváženého zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.
II. NÁLEŽITOSTI DOKLADU PRO STATISTICKÉ ÚČELY PRO PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ A PŘEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM
Kolonka 24: Druh obchodu
8. V levé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu kódů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie15).
Kolonka 46: Statistická hodnota
9. Uvádí se statistická hodnota16) zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17).
10. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při dovozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0“.
11. Při zpětném dovozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v zahraničí za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při vývozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět dováženého z celního režimu pasivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho vývozu.
12. Statistická hodnota zboží dováženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při dovozu nahrazovaného zboží.
13. Pro dovážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.
14. Statistická hodnota dováženého zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, jako je například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.
15) Příloha II nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby.
16) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.
17) Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.“.
7. V příloze č. 2 se v bodu 4 v první větě za číslo „29091910“ vkládá čárka a číslo „34031990“.
8. V příloze č. 2 se v bodu 5 v první větě za číslo „29091910“ vkládá čárka a číslo „34031990“.
9. V příloze č. 2 v části II. Seznam sledovaných druhů pododdíl Kapitola 34 zní:
„34031990
Ostatní   10   Přípravky pro mazání strojů, zařízení
          a vozidel obsahující méně než 70 %
          hmotnostních minerálních olejů
      90   Ostatní

34039990
Ostatní   10   Přípravky pro mazání strojů, zařízení
          a vozidel neobsahující minerální oleje
      90   Ostatní“.
10. Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 22 až 28 zní:
 
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT
I. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1. Výkaz pro Intrastat (dále jen „Výkaz“) v elektronické podobě, předávaný celnímu úřadu programovou aplikací pro jeho odeslání případně i vytvoření, se vyhotovuje podle provozní dokumentace k ní a pravidel uvedených v této příloze. Podle této dokumentace se postupuje i při vyhotovení negativního hlášení, kterým zpravodajská jednotka oznamuje, že v příslušném referenčním období neuskutečnila žádné odeslání nebo přijetí zboží. Negativní hlášení se předává celnímu úřadu ve stejných lhůtách a prostřednictvím stejné programové aplikace pro odeslání případně i vytvoření výkazu v elektronické podobě, jako výkazy pro Intrastat s údaji o odeslaném nebo přijatém zboží.
2. Za zpravodajskou jednotku může Výkazy vyhotovovat a předávat celnímu úřadu jí pověřený zástupce, který je usazený v České republice nebo zde má místo svého podnikání či provozovnu. Kontaktní osoba zpravodajské jednotky je fyzická osoba s adresou místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, která může k předanému Výkazu podat vysvětlení nebo je zajistit či zprostředkovat.
3. Údaje o přijetí nebo odeslání zboží po jednorázovém dosažení prahu pro vykazování se do Výkazů předávaných na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, zpracovávají tiskem nebo strojem. Vypsat údaje lze i ručně velkým tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Údaje se vyplňují modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a čitelné. Uvádějí se pouze do předepsaných částí a není přípustné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné části vyhrazeny. Údaje, které jsou v tiskopisu výkazu zpracovány, nesmějí být mazány ani přepisovány.
II. POPIS ÚDAJŮ
Kmenová data a základní údaje
4. Údaje o referenčním období, zpravodajské jednotce a o jiné osobě, na kterou zpravodajská jednotka přenesla svoji povinnost poskytovat nebo odesílat informace do Intrastatu, se ve Výkazu v elektronické podobě, předávaném celnímu úřadu některou z programových aplikací pro jeho odeslání případně i vytvoření, zobrazují nebo se do něj uvádějí podle provozní dokumentace k příslušné programové aplikaci.
5. Po jednorázovém dosažení prahu pro vykazování se do Výkazů předávaných na tiskopisech zvlášť určených pro odeslání a přijetí zboží, kmenová data a základní údaje uvádějí takto:
a) Do prvního řádku se do předtištěných okének vyznačí údaj o sledovaném období, za které jsou ve Výkazu uvedené údaje o odeslání nebo přijetí zboží vyplňuje příslušnými čísly ve struktuře „čtyřčíslí letopočtu a dvojčíslí měsíce v roce (ve tvaru „RRRRMM“). Například údaj „duben 2011“ se vyznačí čísly „201104“. Do dalších předtištěných okének se uvede celkový počet řádků vyplněných na listu Výkazu; čísla se v okéncích zarovnávají doprava. Do případně nevyužitého okénka před vyznačeným počtem vyplněných řádků se uvádí nula.
b) Do části s nadpisem „Zpravodajská jednotka“ se uvádí do předtištěných okének daňové identifikační číslo přidělené finančním úřadem. Pod toto číslo se uvádí název nebo obchodní firma a adresa sídla právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je zpravodajskou jednotkou. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě se uvádějí příjmení, jméno, popřípadě jména, a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu, která k předanému výkazu může za zpravodajskou jednotku podat vysvětlení.
c) V případě, že zpravodajská jednotka přenese svoji povinnost poskytovat informace do Intrastatu na jinou osobu22), která za ni Výkaz vyhotovuje anebo předává celnímu úřadu, do pravé části záhlaví se za nadpis „Třetí strana“ uvádí slovo „ANO“, které může být doplněno nebo nahrazeno názvem nebo obchodní firmou pověřeného zástupce, případně i jeho kontaktní adresou. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě je možné uvést příjmení, jméno, popřípadě jména, a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu, která k předanému Výkazu podává za zástupce vysvětlení. Uvádění identifikačních údajů o zástupci zpravodajské jednotky je dobrovolné a závisí na jeho dohodě se zpravodajskou jednotkou.
d) Pod vyznačené sloupce Výkazu se za příslušné předtisky uvádí příjmení, jméno, popřípadě jména, a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených ve Výkazu a do předtištěných okének s nadpisem „Datum“ se uvede datum vystavení dokladu ve struktuře „čtyřčíslí letopočtu, dvojčíslí měsíce v roce a dvojčíslí dne v měsíci (ve tvaru „RRRRMMDD“). Například údaj „27. července 2011“ se vyznačí čísly „20110727“.
Kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží
6. Uvádí se dvoumístný abecední kód, kterým se označuje zvláštní druh zboží nebo jeho pohyb, zjednodušeně vykázané zásilky zboží malé hodnoty nebo údaje o odeslaném zboží uvedené do Výkazu podle ustanovení bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Způsob vyplnění a používané kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. Kódy pro typ Výkazu (hlášení), jejichž pomocí lze například vytvořit negativní hlášení nebo jednorázový Výkaz, jsou obsaženy i v nabídce programové aplikace pro odeslání případně i vyhotovení Výkazu.
Kód povahy transakce
7. Uvádí se dvoumístný číselný kód ze seznamu kódů povahy transakcí, který je uveden v části III. této přílohy.
Kód státu určení
8. Uvádějí se dvoumístné abecední kódy21) státu určení23) odeslaného zboží.
Kód státu odeslání
9. Uvádějí se dvoumístné abecední kódy21) státu odeslání23) přijatého zboží.
Kód skupiny dodacích podmínek
10. Velkým tiskacím písmenem se uvádí kód skupiny dodacích podmínek, do které náleží dodací podmínka použitá při odeslání nebo přijetí zboží. Seznam dodacích podmínek je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie24), seznam kódů jejich skupin je uveden v části IV. této přílohy.
Kód státu původu
11. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu původu21) přijatého zboží. Způsob určení státu původu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie25). Nejsou-li stát nebo území původu zboží známy, vyjádří se kódem „QU“21).
Kód druhu dopravy
12. Uvádí se kód druhu dopravy podle předpokládaného aktivního dopravního prostředku, ve kterém odesílané zboží mělo opustit nebo opustilo území České republiky, nebo ve kterém přijaté zboží vstoupilo na území České republiky. Aktivní dopravní prostředek je ten, který zboží přímo přepravuje nebo ten, který pohání soupravu složenou z více dopravních prostředků. Seznam kódů druhu dopravy je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie26).
Kód zboží
13. Uvádí se osmimístný číselný kód kombinované nomenklatury odeslaného nebo přijatého zboží podle společného celního sazebníku20).
Statistický znak
14. Odpovídá-li odeslané nebo přijaté zboží popisu uvedenému v seznamu sledovaných druhů zboží v části II. přílohy č. 2 k této vyhlášce, uvádí se do Výkazu zvláštní dvoumístný číselný statistický znak, který je sledovanému druhu zboží v tomto seznamu přiřazen a rozšiřuje kód kombinované nomenklatury zboží.
Vlastní hmotnost
15. Uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky odeslaného nebo přijatého zboží v celých kilogramech. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, vyznačuje se v gramech po desetinné čárce za vyznačenou nulu. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa vyjadřující méně jak půl kilogramu zaokrouhlují směrem dolů. Od půl kilogramu se zaokrouhluje směrem nahoru. Údaj se nedoplňuje zkratkou „kg“.
16. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné jí přesně určit, může se do ní zahrnout i hmotnost komerčního obalu nebo obalů, které zboží přímo chrání.
17. Při odesílání nebo přijetí elektrické energie a radioaktivních látek, u kterých se vlastní hmotnost obvykle nezjišťuje, se zpracovávaný údaj nahrazuje ve Výkazu číslem „0,001“.
Množství v doplňkových měrných jednotkách
18. Uvádí se s přesností na tři desetinná místa množství odeslaného nebo přijatého zboží v doplňkové měrné jednotce stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie27). Tři desetinná místa se vyznačují i v případech, ve kterých se množství v příslušné měrné jednotce na desetinná místa logicky vyjádřit nedá. Například u počtu kusů se desetinná místa vyjádří třemi nulami. Není- li k dané podpoložce zboží ve společném celním sazebníku určen kód měrné jednotky (je nahrazen pomlčkou nebo v číselníku kódem „ZZZ“), uvádí se číslo „0“.
Fakturovaná hodnota
19. Uvádí se fakturovaná hodnota28) odeslaného nebo přijatého zboží v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se používá kurz pro celní účely17).
20. Při odesílání nebo přijetí zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při odesílání nebo přijetí odpadů), se namísto fakturované hodnoty uvádí do Výkazu číslo „0“.
21. Při odeslání vraceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se do Výkazu uvádí fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána do Výkazu při přijetí tohoto zboží.
22. Při přijetí vráceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v jiném členském státě Evropské unie za účelem finančního leasingu, je fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána do Výkazu při odeslání tohoto zboží.
23. Fakturované hodnotě vykázané při přijetí nebo odeslání zboží ke zpracování dle smlouvy, odpovídá fakturovaná hodnota uváděná při zpětném odeslání nebo zpětném přijetí tohoto zboží, pokud je vráceno, aniž by prošlo zpracovatelskou operací.
24. Fakturovaná hodnota zboží odeslaného nebo přijatého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná fakturované hodnotě vykázané při přijetí nebo odeslání nahrazovaného zboží.
25. Pro odeslané nebo přijaté zboží dodávané s montáží se za fakturovanou hodnotu vykazovanou do Výkazu považuje samotná hodnota zboží bez ceny montáže a nákladů s ní spojených.
26. Fakturovaná hodnota zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.
27. Obsahuje-li odeslaná nebo přijatá zásilka více druhů zboží, které je fakturováno hromadně bez rozdělení na jednotlivé zbožové podpoložky kombinované nomenklatury, fakturovaná hodnota pro ně se určí poměrným rozdělením z celkové hodnoty podle množství.
III. SEZNAM KÓDŮ POVAHY TRANSAKCÍ
Kód   Charakteristika kódu

11   Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví
    za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících
    pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o přímý 
    prodej nebo nákup jiný než označovaný kódy 12 až 19.

12   Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví
    za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících
    pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o dodávku
    pro prodej po schválení či po vyzkoušení nebo dodávku pro následný
    prodej nebo zprostředkovanou obchodním zástupcem.

13   Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví
    za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících
    pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o výměnný
    obchod (například barterový).

14   Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví
    za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících
    pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční 
    leasing (prodej či nákup na splátky).

19   Ostatní transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod
    vlastnictví za finanční nebo jiné protiplněním neoznačované
    kódy 11 až 14, s výjimkou transakcí patřících pod kódy 
    začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9 (například odeslání zboží
    prodaného osobám neregistrovaným k dani z přidané hodnoty 
    nebo přijetí zboží od takových osob).

    Poznámky ke kódům 11 až 19:
      a)  Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se
         mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v
         České republice a osobou, která v ní usazena není, a
         ani se zde nezaregistrovala k dani z přidané hodnoty.
         Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude
         nebo je provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují
         se sem dodávky zboží, u nichž se předpokládá prodej
         nebo nákup mezi osobami registrovanými k dani z
         přidané hodnoty v různých státech Evropské unie
         a k protiplnění dochází až následně.
      b)  Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a
         součástí zboží.
      c)  Finančním leasingem se rozumí pronájem zboží, při
         kterém se rizika a výhody plynoucí z vlastnictví
         převádějí na nájemce, který se po ukončení
         leasingu stává vlastníkem zboží.
      d)  Při možnosti použití více jak jednoho kódu pro
         jednu transakci, se použije kód menší.

21   Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se
    označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem
    „1“.

22   Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí
    odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy
    transakce začínajícím číslem „1“.

23   Bezplatná náhrada za nevrácené zboží (například při
    reklamaci), jehož předchozí odeslání nebo přijetí se
    označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“.

29   Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se
    označuje kódem povahy transakce „91“.

30   Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez
    finančního či jiného protiplněním (například zásilky
    s pomocí).

    Poznámka ke kódu 30:
      Kódem „30“ se označuje i vrácení zboží, jehož původní
      odeslání nebo přijetí bylo označeno tímto kódem.

41   Dočasné odeslání nebo přijetí zboží za účelem jeho zpracování
    dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), pokud
    se má po zpracování vrátit zpět do České republiky nebo do
    členského státu Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování
    poprvé přijato nebo do něj odesláno.

42   Dočasné přijetí zboží za účelem jeho zpracování dle
    smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), pokud se
    nemá po zpracování vrátit zpět do členského státu Evropské
    unie, ze kterého bylo     ke zpracování poprvé přijato.

49   Vrácení zboží, které bylo odeslané nebo přijaté za účelem
    jeho zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na
    zpracovatele), a neprošlo žádnou zpracovatelskou operací.

51   Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do
    členského státu Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování
    přijato, a zpětné přijetí zboží po jeho zpracování dle
    smlouvy z členského státu Evropské unie, do kterého bylo ke
    zpracování z České republiky odesláno.

52   Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do
    členského státu Evropské unie, ze kterého nebylo ke
    zpracování přijato, a zpětné přijetí zboží po jeho
    zpracování dle smlouvy z členského státu Evropské unie, do
    kterého nebylo ke zpracování z České republiky odesláno.

59   Vrácení zboží zpět přijatého nebo zpět odeslaného po
    provedení jedné nebo více zpracovatelských operací
    při jeho zpracování podle smlouvy.

    Poznámky ke kódům 41 až 59:
      a) Zpracování podle smlouvy zahrnuje operace
        (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci) s
        cílem vyrobit nový či skutečně vylepšený výrobek. To
        neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Nepatří sem
        opravy a údržba zboží ani dočasné dodávky zboží za
        účelem jeho kompletace, balení, třídění, kontroly a
        podobných jednoduchých operací.
      b) Kód „49“ označuje vrácení zboží, jehož předchozí odeslání
        nebo přijetí se vykázalo pod kódem „41“ nebo „42“.
      c) Kód „59“ označuje vrácení zboží, jehož předchozí odeslání
        nebo přijetí se vykázalo pod kódem „51“ nebo „52“.
 
70   Odeslaní a přijetí zboží podle projektů společné obrany
    či jiných společných mezivládních výrobních programů.

80   Dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro
    práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci
    všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení
    faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek.

    Poznámka ke kódu 80:
      Zahrnuje pouze zboží, které není odděleně fakturováno,
      ale u kterého je celá hodnota dodávky fakturována
      jen na jedné nebo několika souhrnných  fakturách.
      Nejde-li o tento případ, transakce musí být označeny
      kódem začínajícím číslem „1“.

82   Vrácení zboží, které bylo přijato nebo odesláno v rámci dodávky
    stavebních materiálů a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné
    dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za
    jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek.

83   Odeslání nebo přijetí zboží dodávaného náhradou zapůvodně
    odeslané nebo přijaté zboží označené kódem povahy transakce „80“.

91   Odeslání zboží vyváženého zpravodajskou jednotkou mimo
    území Evropské unie, které  není propouštěno do vývozního
    celního režimu v České republice, ale v jiném členském
    státě Evropské unie cestou k výstupnímu celnímu úřadu.
    Přijetí zboží dováženého zpravodajskou jednotkou na území
    Evropské unie, které bylo propuštěno do celního režimu
    volného oběhu cestou od vstupního celního úřadu v jiném
    členském státě Evropské unie.

92   Odeslání nebo přijetí vlastního majetku přemísťovaného do
    jiného členského státu Evropské unie nebo z takového státu
    jednou osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty ve
    státě určení i odeslání.

94   Odeslání nebo přijetí částí nebo součástí zboží, které jeho
    vlastník dodává osobě, od níž následně nakoupí zboží,při
    jehož výrobě požaduje použití těchto částí nebo součástí.

96   Dočasné odeslání nebo přijetí zboží, při kterém nedochází
    ke změně vlastnictví, je spojeno s poskytnutím náhrady a
    předpokládaná doba zpětného přijetí nebo odeslání zboží
    přesahuje 24 měsíců, přičemž se neoznačuje kódem 41, 42
    nebo 70 (zejména  dočasné zapůjčení, pronájem  nebo
    skladování za úhradu).

97   Dočasné odeslání nebo přijetí zboží, při kterém nedochází
    ke změně vlastnictví, není spojeno s poskytnutím náhrady a
    předpokládaná doba zpětného přijetí nebo odeslání zboží
    přesahuje 24 měsíců, přičemž se neoznačuje kódem 41, 42
    nebo 70 (zejména bezplatné zapůjčení).

99   Ostatní transakce, které nelze označit některým z výše
    uvedených kódů.

    Poznámka ke kódům 94 až 99:
      Bylo-li původní odeslání nebo přijetí zboží vykázáno
      s kódem povahy transakce 94, 96, 97 a 99, stejným
      kódem se označuje i jeho zpětné přijetí nebo zpětné
      odeslání a poskytnutí náhradního zboží za ně.
IV. SEZNAM KÓDŮ SKUPIN DODACÍCH PODMÍNEK
Kód skupiny    Kódy dodacích podmínek zahrnutých do skupiny v souladu
         s podmínkami Incoterms Mezinárodní obchodní komory
--------------------------------------------------------------------------
K         EXW, FCA, FAS, FOB
L         CFR, CIF, DES, DEQ
M         DDU, DDP, CPT, CIP
N         DAF, XXX

Kód skupiny    Vysvětlivka
--------------------------------------------------------------------------
K         zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých si 
         zajišťuje a hradí hlavní přepravné kupující
L         zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých
         prodávající hradí přepravné do přístavu určení
M         zahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých
         zajišťuje a hradí hlavní přepravné prodávající
N         zahrnuje dodací doložku Incoterms s místem dodání
         zboží na státní hranici nebo sjednané dodací
         podmínky neodpovídají žádné z doložek Incoterms

Poznámka:
Kód XXX vyjadřuje dodací doložku použitou na základě podmínek uvedených ve smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, která svým obsahem neodpovídá žádné z dodacích doložek Incoterms.
22) Čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.
23) Příloha k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, bod 1.
24) Příloha č. IV k nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
25) Čl. 23 až 25 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
26) Příloha č. V. k nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
27) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
28) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
11. Příloha č. 4 zní:
 
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.


12. Příloha č. 5 včetně poznámek pod čarou č. 29 až 34 zní:
 
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
Pravidla pro uvádění údajů o zvláštních druzích a pohybech zboží a o zboží nízké hodnoty do výkazů pro Intrastat
l. Mají-li být do výkazu pro Intrastat (dále jen „Výkaz“) uváděny údaje o jednotlivých malých zásilkách odesílaného nebo přijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota je nižší než 200 EUR, je možné je vyznačit souhrnně pod společným kódem zboží 99500000. K tomuto zbožovému kódu se z ostatních údajů o zboží uvádějí do Výkazu pouze kód státu určení při odeslání zboží, kód státu odeslání při přijetí zboží, fakturovaná hodnota odeslaného nebo přijatého zboží a kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „MZ“. Zjednodušený způsob vykazovaní údajů pro malé zásilky nelze použít v případech, kdy se má do Výkazu uvést jiný kód označující zvláštní druh nebo pohyb zboží. Nevyužije-li zpravodajská jednotka tento zjednodušený způsob vykazování údajů pro malé zásilky, kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „MZ“ do výkazu neuvádí. K případnému přepočtu hodnoty zboží vyjádřené v jiné měně než v EUR se pro stanovení hranice malé zásilky používá stejný kurz jako k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17) postupným přepočítáním na hodnotu zásilky v Kč a z ní na hodnotu v EUR.
2. Možnost zjednodušeného zařazování do zbožových kódů kapitoly 98 kombinované nomenklatury a nevykazování údajů o vlastní hmotnosti a množství zboží v doplňkových měrných jednotkách pro odeslané nebo přijaté součásti průmyslového celku29), s uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZI“ do Výkazu, může zpravodajská jednotka využít jen na základě povolení Českého statistického úřadu20).
3. K vydání tohoto povolení zpravodajská jednotka Českému statistickému úřadu v listinné nebo elektronické podobě písemně sděluje své identifikační údaje (obchodní firma, název, jméno a příjmení, kontaktní adresa, daňové identifikační číslo), jméno, popřípadě jména, a příjmení tzv. kontaktní osoby, která může podat k uvedeným údajům bližší vysvětlení, předpokládané datum zahájení a datum ukončení odesílaní nebo přijímání součástí průmyslového celku, jeho stručný popis a předpokládanou fakturovanou hodnotu, do jaké země bude odesílán, nebo z které země je přijímám a jedná-li se o nový nebo použitý průmyslový celek.
4. Údaje o rozložených zásilkách zboží30) se do Intrastatu vykazují celkově za referenční období, ve kterém je odeslána nebo přijata poslední zásilka a označují se uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZR“ do Výkazu. Při použití různých druhů dopravy anebo dodacích podmínek pro jednotlivé dílčí zásilky se do výkazů pro Intrastat vyznačují kódy odpovídající poslední zásilce nebo převážnému počtu dílčích zásilek.
5. Údaje uvedené do Výkazu o převodu ekonomického vlastnictví lodi31) se označují kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZP“.
6. Kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZL“ se uvádí do Výkazu s údaji o převodu ekonomického vlastnictví letadla31).
7. Odeslání zboží dodávaného do lodí a letadel32) se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZZ“.
8. Odeslání nebo přijetí zboží určeného pro pracovníky zařízení na volném moři, pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení takového zařízení a zboží vyrobené zařízením na volném moři nebo jeho prostřednictvím získané33) se ve Výkazu označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZT“.
9. Obsah údajů uváděných do Výkazů o odeslaní nebo přijetí mořských produktů a kosmických lodí je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie34). Odeslání nebo přijetí mořských produktů se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZM“, odeslání nebo přijetí kosmické lodi kódem „ZK“.
10. Odeslání nebo přijetí zboží, za které není odběratelem poskytována náhrada, ale naopak je za ně od jejich dodavatele náhrada přijímána, se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZO“.
11. Pokud dojde v průběhu jednoho referenčního období k přijetí zboží a jeho odeslání zpět nebo k jeho odeslání a přijetí zpět, a to v obou případech v nezměněném stavu, zejména z důvodů reklamace, není třeba údaje o takovém zboží do Výkazů uvádět.
12. Údaje o odeslání a přijetí elektrické energie a plynu dopravovaného potrubím vykazuje do Intrastatu zpravodajská jednotka podle svých realizovaných požadavků na operátory přenosových sítí (vedení nebo potrubí) k přepravě elektrické energie nebo plynu do nebo z jiného členského státu Evropské unie, které by měly být v souladu s evidencí zpravodajské jednotky o uskutečněných fyzických dodávkách tohoto zboží. V případě, že nelze jednoznačně stanovit stát určení nebo odeslání pro elektrickou energii a plyn dopravovaný potrubím, uvádí se do výkazu pro Intrastat kód státu sousedícího s Českou republikou. Pokud zpravodajská jednotka nezná v době vykazování do Intrastatu přesnou fakturovanou hodnotu elektrické energie a plynu dopravovaného potrubím, může ji nahradit průměrnou dopočtenou hodnotou. Nezná-li stát původu vyznačí ho kódem „QU“.
13. Pro obsah a rozsah údajů o odeslaném nebo přijatém zboží ze seznamu sledovaných druhů zboží uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, v části I. „Způsob dosažení prahů pro vykazování a jejich výše“ v bodech 4 a 5 a v části II. „Seznam sledovaných druhů zboží“, vykazovaném pro Intrastat zpravodajskou jednotkou, která nedosáhla prahu pro vykazování stanoveného v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, platí obdobně příloha č. 3 k této vyhlášce. Výkazy se v těchto případech vyhotovují na tiskopisech (jednorázové odeslání nebo jednorázové přijetí), jejichž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, nebo elektronicky způsobem uvedeným na internetových stránkách Českého statistického úřadu, kterému zpravodajská jednotka tyto Výkazy zasílá. Do sloupce 1 tiskopisů Výkaz se uvádí kód „BD“. Pro termíny jejich odeslání platí obdobně § 5 odst. 3 této vyhlášky.
29) Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
30) Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
31) Čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
32) Čl. 19 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
33) Čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
34) Čl. 21 a 22 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.“.
13. Příloha č. 6 včetně poznámky pod čarou č. 35 zní:
 
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
Postup oprav výkazu pro Intrastat po jeho předání celnímu úřadu
1. Opravy nepřesných anebo chybných údajů, uvedených do výkazu pro Intrastat (dále jen „Výkaz“) předaného celnímu úřadu prostřednictvím programových aplikací pro odeslání případně i vytvoření Výkazu v elektronické podobě, se provádějí výhradně v programových aplikacích, kterými byla vyhotovena původní opravovaná hlášení. Popis postupů při opravách stanoví provozní dokumentace k jednotlivým programovým aplikacím.
2. Opravy nepřesných anebo chybných údajů z Výkazu vyhotoveného na předepsaném tiskopisu k vykázání údajů o jednorázovém odeslání nebo přijetí zboží, který již byl předán celnímu úřadu, se provádějí vyhotovením celého nového, správného a úplného Výkazu za referenční období, za které byl předán výkaz nesprávný. Stejným způsobem je nutné provádět i opravy Výkazu, ve kterém některé údaje chyběly nebo zde byly uvedeny navíc. Nový doklad se správnými údaji se v pravém horním rohu zřetelně označí slovem „OPRAVA“. Řádky s doplněnými nebo opravenými údaji se na pravém okraji tiskopisu výkazu označují křížkem.
3. Vykázat celnímu úřadu nové opravené údaje nebo údaje chybějící ve Výkazu předaném celnímu úřadu, je třeba nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se zpravodajská jednotka o nepřesnosti nebo chybě dozvěděla. Opravy a doplnění nesprávných Výkazů se neprovádějí, není-li je možné předat celnímu úřadu do ukončení lhůty k předání Výkazu za měsíc červen roku následujícího po roce, v němž bylo referenční období s nesprávně vykázanými údaji.
4. Opravovat není třeba chyby nebo nepřesnosti ve vykázaných fakturovaných hodnotách, nezmění-li se opravou původně nesprávně nebo nepřesně do Intrastatu vykázaná fakturovaná hodnota o více než 5 %. Zpravodajská jednotka nemá také povinnost opravovat vykázané hodnotové údaje v případech vyplývajících z poskytnutí skont, bonusů, rabatů (včetně věrnostních a množstevních), odměn a podobných cenových úprav, pokud tyto nejsou předmětem opravy základu daně z přidané hodnoty35). Neopravují se také hodnotové a jiné údaje o zboží, jehož hodnota byla prodávajícím zcela dobropisována.
5. Opravovat není třeba chyby nebo nepřesnosti ve vykázaných údajích o množství zboží, nezmění-li se opravou původně nesprávně nebo nepřesně do Intrastatu vykázaný množstevní údaj o více než 5 %.
6. Opravy Výkazů, na kterých jsou uvedeny nesprávně jiné údaje než o množství či hodnotě zboží, nebo na kterých údaje o odeslaném anebo přijatém zboží chybějí či jsou uvedeny navíc, není nutné provádět, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se nesprávný, chybějící nebo nadbytečný údaj vztahuje, 1 000 Kč.
35) § 45 a § 46 zákona č. 235/2004 Sb.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Při vyhotovení a opravách výkazů pro Intrastat za referenční období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 201/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty