333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
333/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. I
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 352/2011 Sb., zákona č. 375/2011 a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
 
㤠1
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
(1) Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení“) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko“), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
(2) Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě1), a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě“), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.
(3) Účelem středisek je poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím zejména předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Střediska poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen „osoby odpovědné za výchovu“) při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů spojených s péčí o dítě, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí.
1) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 2 odst. 2 se slova „rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen „osoby odpovědné za výchovu“)“ nahrazují slovy „osobami odpovědnými za výchovu“.
3. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zařízení poskytuje speciálně pedagogické a psychologické služby také ambulantní formou, a to dítěti, které pobývá mimo zařízení podle § 23 odst. 1 písm. a) až c).“.
4. V § 2 odstavec 4 zní:
„(4) Zařízení poskytují péči rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí3). Pokud tyto děti zejména z jazykových důvodů nemohou být umístěny do ostatních zařízení, poskytuje jim péči příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), která může vykonávat činnosti všech zařízení uvedených v odstavci 1; pro tyto děti se mohou zřizovat samostatná oddělení v rámci jednotlivých zařízení podle odstavce 1.“.
5. V § 2 odst. 6 se za slovo „může“ vkládají slova „na základě žádosti“ a slova „a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením“ se nahrazují slovy „podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy nebo ochranné výchovy“.
6. V § 2 odst. 12 se slova „ústavu sociální péče5)“ nahrazují slovy „zařízení sociálních služeb5)“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.
7. V § 3 odst. 2 se slova „nebo střední odborné“ zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Pro děti, které nedosáhly základního vzdělání nebo základů vzdělání, zajistí zařízení vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu.“.
8. V § 4 odst. 3 se slova „či ve více budovách v jednom areálu zřídit nejméně 2 a“ nahrazují slovem „zřídit“.
9. V § 4 odst. 4 se slova „ , vzdělávacích nebo zdravotních“ zrušují.
10. V § 4 odstavec 6 zní:
„(6) Zřizovatel zařízení může v odůvodněných případech stanovit nižší počet dětí v základních organizačních jednotkách podle odstavců 2 a 4, a to za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na činnost zařízení.“.
11. V § 5 odstavec 1 zní:
„(1) Diagnostický ústav přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, a na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů.“.
12. V § 5 odst. 5 se slova „nebo písemnou žádost o přijetí“ zrušují.
13. V § 5 odstavec 8 zní:
„(8) Diagnostický ústav umísťuje dítě do dětského domova nebo dětského domova se školou na základě osobní dokumentace dítěte a bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu
a) v případě dítěte mladšího 6 let,
b) v případě dítěte, které bylo v péči kojeneckého ústavu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
c) v případě dítěte bez poruch chování,
d) v případě dítěte s ukončenou diagnostikou, vypracovanou střediskem, nebo
e) v jiném odůvodněném případě.
Ukáže-li se dodatečně potřebné komplexní vyšetření, provede jej diagnostický ústav v zařízení, kam dítě umístil. Ustanovení odstavce 7 není dotčeno.“.
14. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
15. § 7 se zrušuje.
16. V § 9 odst. 2 se slovo „dlouhodobé“ zrušuje.
17. V § 10 odst. 1 se slovo „jsou“ nahrazuje slovy „mohou být“.
18. V § 14 odstavec 2 zní:
„(2) Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti
a) s nařízenou ústavní výchovou,
b) s uloženou ochrannou výchovou,
c) které jsou nezletilými matkami, a pro jejich děti, nebo
d) které vyžadují výchovně léčebnou péči,
popřípadě se ve výchovném ústavu pro tyto děti zřizují oddělené výchovné skupiny.“.
19. V § 14 odst. 3 se slova „mladší 15 let“ nahrazují slovy „starší 12 let“.
20. V části první nadpis hlavy III zní:
 
„HLAVA III
STŘEDISKO“.
21. § 16 a 17 znějí:
 
㤠16
(1) Středisko poskytuje služby klientům, jimiž jsou
a) děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let,
b) osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci,
c) děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud.
(2) Středisko poskytuje tyto služby:
a) poradenské, spočívající v konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci klientům, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím podílejícím se na práci s dítětem a rodinou, zejména školám a školským zařízením,
b) terapeutické, za účelem urychlení integrace původní rodiny,
c) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně klienta uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c) formou pedagogických a psychologických činností, na základě nichž vydává doporučení školám a školským zařízením,
d) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, posuzují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti klienta uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c) přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem,
e) speciálně pedagogické a psychologické, směřující k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování a směřující k integraci osobnosti klienta uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c) a rodiny,
f) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti klienta uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c), k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí,
g) informační, spočívající ve zprostředkování kontaktů klientovi s jinými orgány a subjekty, které se podílejí na realizaci opatření sociálně-právní ochrany dítěte, nebo za účelem zajištění dalších poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu klienta.
(3) Středisko poskytuje služby podle odstavce 2 ve formě
a) ambulantní,
b) celodenní,
c) internátní, a to nejdéle po dobu 8 týdnů, nebo
d) terénní, zejména v rodinném nebo školním prostředí klienta.
(4) Středisko spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, v případě klientů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) se zdravotním postižením i se speciálně pedagogickými centry, a v případě klientů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) s již rozvinutými poruchami chování s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány, které se podílejí na prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí.
(5) Na tiskopisu a razítku používaných střediskem se místo názvu právnické osoby, která vykonává jeho činnost, uvádí pouze označení střediska.
 
§ 17
(1) O službu střediska může požádat, jde-li o
a) ambulantní službu, klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a) a c) starší 15 let, klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. b) nebo příslušná škola nebo školské zařízení,
b) celodenní nebo internátní službu, zákonný zástupce klienta uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) a c) nebo zletilý klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a),
c) terénní službu v prostředí, které nezletilý klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a) a c) sdílí s osobou odpovědnou za jeho výchovu, tato osoba; v jiném prostředí osoba odpovědná za výchovu, klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a) a c) starší 15 let nebo příslušná škola nebo školské zařízení, pokud nebude zasaženo do práv osob sdílejících s klientem toto prostředí;
právo klienta uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) a c) požádat podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí7) o pomoc při ochraně svého života a dalších práv není dotčeno.
(2) Služby se poskytují až po písemném udělení informovaného souhlasu žadatele s jejich obsahem, způsoby a metodami provádění, očekávanými výsledky a s riziky poskytnutí i neposkytnutí. Informace se poskytují také klientovi, který není žadatelem.
(3) Klientovi uvedenému v § 16 odst. 1 písm. a) se poskytují celodenní nebo internátní služby po doporučení vycházejícím z výsledků ambulantních služeb, a to témuž klientovi nejvýše dvakrát během jednoho roku. K žádosti o poskytnutí celodenních nebo internátních služeb se středisko vyjádří do 14 dnů od jejího obdržení.
(4) Klienti, jimž se poskytují celodenní nebo internátní služby, se zařazují do výchovných skupin. Ve středisku lze v jedné budově zřídit nejvíce 3 výchovné skupiny; zřizovatel střediska může v odůvodněných případech stanovit vyšší počet výchovných skupin ve středisku. Výchovná skupina může mít nejméně 6 a nejvíce 8 klientů, a to s ohledem na jejich výchovné, vzdělávací nebo zdravotní potřeby.
(5) Spolu s celodenními nebo internátními službami se klientům uvedeným v § 16 odst. 1 písm. a) a c) poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu na základě smlouvy mezi střediskem a zákonným zástupcem klienta nebo zletilým klientem. Výše úplaty se rovná výši nákladů na stravování určených podle zvláštního právního předpisu a výši nákladů na ubytování stanovených zřizovatelem. Úhradu je nutno provést před přijetím klienta do střediska, nedohodnou-li se strany jinak.
(6) Služby střediska na základě rozhodnutí soudu o zařazení klienta uvedeného v § 16 odst. 1 písm. c) se poskytují s odchylkami tak, že
a) středisko přijme do výchovné péče klienta i bez žádosti podle odstavce 1 nebo souhlasu podle odstavce 2,
b) formu služeb určí soud,
c) středisko přijme klienta do péče i v případě, že k úhradě nákladů podle odstavce 5 před přijetím klienta do péče nedojde.“.
22. V § 18 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Pedagogickým pracovníkem zařízení nebo střediska poskytujícího internátní služby může být pouze ten, kdo vedle předpokladů stanovených zákonem o pedagogických pracovnících8a) splňuje předpoklad psychické způsobilosti.
(3) Psychická způsobilost se zjišťuje psychologickým vyšetřením. Psychická způsobilost se prokazuje
a) před vznikem pracovního poměru k zařízení nebo středisku,
b) v průběhu pracovního poměru v případě, že vznikne důvodná pochybnost o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku psychické způsobilosti, zejména při podezření na fyzické nebo psychické násilí na dětech; v takovém případě ředitel zařízení nebo střediska nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.“.
23. V § 20 odst. 1 písm. o) se za slova „pedagogického pracovníka“ vkládá slovo „i“ a slova „ , pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem“ se nahrazují slovy „ ; pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle § 21 odst. 1 písm. e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost,“.
24. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti.“.
25. V § 20 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
26. V § 20 odstavec 4 zní:
„(4) Na klienty uvedené v § 16 odst. 1 písm. a) a c) se vztahují ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen a) a o) a odstavce 2 s výjimkou písmene c).“.
27. V § 20 odst. 5 se slova „ , s výjimkou ustanovení odstavce 2 písm. c)“ zrušují.
28. V § 21 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
29. V § 22 odst. 1 se slova „12 hodin“ nahrazují slovy „6 hodin“.
30. V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „po splnění povinné školní docházky“ zrušují a slova „v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem“ se nahrazují slovy „v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním“.
31. V § 23 odst. 1 písm. l) se doplňují slova „a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte,“.
32. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ředitel zařízení má dále právo
a) požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování,
b) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí o dítěti umístěném v zařízení.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
33. V § 24 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření,“.
34. V § 24 odst. 1 písm. l) a v § 26 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 23 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „až c)“.
35. V § 24 odst. 1 písmeno m) zní:
„m) zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy.“.
36. V § 24 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Ředitel zařízení je dále povinen
a) vydat vnitřní řád zařízení,
b) oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí,
c) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte,
d) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6,
e) informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního předpisu12a) přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření,
f) oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění.
(3) Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o
a) úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle § 2 odst. 7 písm. d),
b) zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle § 2 odst. 6,
c) umístění dítěte podle § 5 odst. 1,
d) přemístění dítěte podle § 5 odst. 9,
e) zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo c),
f) zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d),
g) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle § 27 až 29.“.
37. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
38. V § 24 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a pokud nebude překročena výše povoleného počtu dětí uvedená ve školském rejstříku“.
39. V § 24 odst. 5 písmeno e) zní:
„e) po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem.“.
40. V § 25 se slova „§ 24 odst. 1 písm. a), h), i) a m)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 písm. a), h) a i)“ a slova „§ 24 odst. 2 písm. a), d) a f)“ se nahrazují slovy „§ 24 odst. 2 písm. a), c) a e)“.
41. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo c)“.
42. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „§ 24 odst. 6 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 5 písm. a)“.
43. V § 27 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
44. V § 27 odstavec 2 zní:
„(2) V případě, že se zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30 %.“.
45. V § 27 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
46. V § 27 odst. 6 se věta druhá zrušuje.
47. V § 27 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Částka příspěvku se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru.“.
48. V § 28 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:
(1) Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi20), se příspěvek nestanoví. Rodiči, který doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním společně posuzovaných osob klesl pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu21) a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře4), se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován; pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se.
20) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.“.
49. V § 28 odst. 2 se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „12 měsíců“.
50. V § 29 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Ze sirotčího důchodu16) dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 10 %.
(2) Z jiného příjmu dítěte, než je uveden v odstavci 1, se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku.“.
51. V § 29 odst. 3 se slova „určeným podle § 27“ zrušují.
52. V § 30 odst. 1 se slova „ , pokud bylo dítě k pobytu přijato v době do 15 hodin“ zrušují.
53. V § 30 odst. 2 se slova „určený podle § 27“ zrušují.
54. V § 30 odst. 3 se slova „ , určená podle § 27,“ zrušují.
55. V § 31 odstavec 1 zní:
„(1) Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné.“.
56. V § 31 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
57. V § 31 odst. 4 se slova „v rámci limitů stanovených v odstavci 1“ zrušují.
58. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Částka kapesného se zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru.“.
59. V § 32 odst. 1 se slova „ , a to až do výše odpovídající částce uvedené v § 27 odst. 2“ zrušují.
60. V § 33 se slova „§ 24 odst. 6 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 5 písm. b) a c)“ a slova „v hodnotě nejvýše 15 000 Kč“ se zrušují.
61. V § 34 odst. 1 písm. a) se za slova „dětské spolusprávy“ vkládají slova „ , pravidla oznamování útěku Policii České republiky včetně uvedení osoby oprávněné k převzetí dítěte po jeho vypátrání“.
62. V § 34 odst. 1 písm. e) se za slova „programu rozvoje osobnosti“ vkládají slova „ , ve kterém jsou vedeny zejména záznamy o plnění stanovených cílů,“ a na konci textu písmene e) se doplňují slova „nebo c)“.
63. V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „obsahující údaje podle § 22 odst. 4,“.
64. § 35 zní:
 
㤠35
Ministerstvo provádí kontrolu nad dodržováním tohoto zákona. Působnost České školní inspekce vůči zařízením nebo střediskům není dotčena.“.
65. V § 36 odstavec 1 zní:
„(1) Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 11 odst. 3, § 13 odst. 3 a § 14 odst. 4.“.
66. V § 36 odst. 3 se slova „§ 24 odst. 3 písm. b), c), e) a f)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 3 písm. b až f)“.
67. V § 38 odstavec 1 zní:
„(1) Do zařízení se nepřijímají děti
a) které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, nebo
b) s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou léčbu.“.
68. § 40a se zrušuje.
69. V § 41 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) standardy kvality pro preventivně výchovnou péči ve střediscích a standardy kvality pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy v zařízeních.“.
70. V § 41 se doplňuje odstavec 2, který zní:
„(2) Vláda stanoví nařízením
a) částky příspěvku za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte nebo nezaopatřené osoby,
b) nejvyšší a nejnižší částky kapesného za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte nebo nezaopatřené osoby,
c) nejvyšší hodnotu osobního daru k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem v závislosti na věku dítěte nebo nezaopatřené osoby,
d) nejvyšší hodnotu věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v § 24 odst. 5 písm. b) a c).“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zřizovatelé středisek výchovné péče uvedou zřizovací listiny nebo jiné zakladatelské dokumenty do souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Počty rodinných skupin v dětských domovech a v dětských domovech se školou zavedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvede zřizovatel těchto zařízení do souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Do nabytí účinnosti nařízení vlády podle § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při výpočtu výše příspěvku, výše kapesného, hodnoty daru k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem a věcné pomoci nebo výše peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v § 24 odst. 5 písm. b) a c), postupuje podle dosavadní právní úpravy.
4. Dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci dítěte, může diagnostický ústav poskytovat péči nejdéle do 31. srpna 2017. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče podle § 16 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tyto děti mohou být přijaty v průběhu kalendářního roku tak, aby jejich průměrný měsíční počet odpovídal nejvýše 10 % kapacity diagnostického ústavu. Výjimku z omezení počtu dětí podle věty třetí může udělit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna krizového zákona
Čl. III
V § 9 odst. 5 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., se slova „školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči“ nahrazují slovy „střediscích výchovné péče“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. IV
V § 52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se slova „a preventivně výchovné péče“ nahrazují slovy „ , střediska výchovné péče“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. V
V § 25 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., se slova „pro preventivně výchovnou péči9a)“ nahrazují slovy „střediskům výchovné péče9a)“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VI
V § 48a odst. 4 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se slova „pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče,“ nahrazují slovy „střediska výchovné péče“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna školského zákona
Čl. VII
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění takto:
1. Na konci § 116 se doplňuje věta „Za školské poradenské zařízení se pro účely tohoto zákona považuje také středisko výchovné péče, a to v rozsahu jeho činností stanovených zvláštním právním předpisem1a).“.
2. V § 121 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , s výjimkou středisek výchovné péče“.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. VIII
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. b) a c) se slova „školských zařízení pro preventivně výchovnou péči“ nahrazují slovy „středisek výchovné péče“.
2. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „školském zařízení pro preventivně výchovnou péči“ nahrazují slovy „středisku výchovné péče“.
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty