168/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
168/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 se za slovo „další“ vkládá slovo „poradní“.
2. V § 10 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Řádnou valnou hromadu svolává prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku. Prezidium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň třetina členů komory, nebo požádá-li písemně o svolání dozorčí komise. Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání.
(6) Oznámení o konání valné hromady zveřejní presidium nejpozději 30 dnů před jejím konáním na úřední desce komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání valné hromady a její program, termín a místo konání. Písemné materiály určené k projednávání na valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným způsobem tak, aby byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové sítě.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 7 až 10.
3. V § 10 odst. 7 se na konci odstavce doplňuje věta, která zní: „Jeden člen komory může zastupovat nejvýše pět členů komory.“.
4. V § 10 odst. 8 se věta první nahrazuje větou „Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.“.
5. V § 10 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Při volbě členů a náhradníků orgánů komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům přítomnými členy komory, kteří se volby zúčastnili; je-li jen jeden kandidát, je ke zvolení nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů komory, kteří se volby zúčastnili. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů komory postačí alespoň tři pětiny hlasů přítomných členů komory, kteří se volby zúčastnili.“.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Valná hromada svolaná přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí předpisy účinnými v době jejího svolání.
2. Komora daňových poradců je povinna uvést své stanovy do souladu s tímto zákonem do dvanácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty