39/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %

Schválený:
39/2014 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 6. března 2014,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vydává zaknihované státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2014-2025, 2,40 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
Zkrácený název: ČR, 2,40 %, 25
Pořadové číslo emise: 89.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Emisní kurz: určen aukcí
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 12. 3. 2014
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 18. 8. 2025
Datum emise: 17. 3. 2014
Datum splatnosti: 17. 9. 2025
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,40 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004253
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703012
Kupon č. 1 - ISIN: CZ0000703020
Kupon č. 2 - ISIN: CZ0000703038
Kupon č. 3 - ISIN: CZ0000703046
Kupon č. 4 - ISIN: CZ0000703053
Kupon č. 5 - ISIN: CZ0000703061
Kupon č. 6 - ISIN: CZ0000703079
Kupon č. 7 - ISIN: CZ0000703087
Kupon č. 8 - ISIN: CZ0000703095
Kupon č. 9 - ISIN: CZ0000703103
Kupon č. 10 - ISIN: CZ0000703111
Kupon č. 11 - ISIN: CZ0000703129
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „investor“, případně „investoři“).
5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 18. 8. počínaje rokem 2015. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 17. 9. 2015 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 18. 8. 2015. Převoditelnost dluhopisu se po datu 18. 8. 2025 vylučuje.
6. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,40 % p. a. Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 17. 9. počínaje rokem 2015. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
7. První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 17. 3. 2014 (včetně tohoto dne) do 17. 9. 2015 (tento den vyjímaje). Následující výnosová období se stanoví jako dvanáctiměsíční, a to vždy od 17. 9. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 17. 9. (tento den vyjímaje) roku následujícího počínaje rokem 2015. Výpočet výnosu a poměrného výnosu dluhopisu probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém období (standard ACT/ACT ICMA). Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.
8. Emise dluhopisů bude vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů se určí kurzem dosaženým v aukci.
10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, které se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze osoba určená emitentem (dále jen „primární dealer“) nebo emitent. Další investoři se mohou aukce dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím primárních dealerů nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne jinak.
11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude proveden formou americké aukce pořádané dne 12. 3. 2014 Českou národní bankou. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum příslušných aukcí. Oznámení o aukci se uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na internetových stránkách ministerstva.
12. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 120 000 000 000 Kč (slovy: sto dvacet miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 40 000 000 000 Kč (slovy: čtyřicet miliard korun českých).
13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 17. 9. 2025. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 18. 8. 2025. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek vyplacení výnosů dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů osobám, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů se podílejí Česká národní banka a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní banka, která uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.
15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.
16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.
17. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Jakákoli oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se uveřejňují v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech.
19. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty