344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Schválený:
344/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7.května 1992
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Změna: 89/1996 Sb.
Změna: 103/2000 Sb.
Změna: 120/2000 Sb.
Změna: 220/2000 Sb.
Změna: 53/2004 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 269/2007 Sb.
Změna: 8/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 167/2012 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY
 
§ 1
(1) Zřizuje se
katastr nemovitostí
České republiky (dále jen "katastr").
(2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je
evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
podle zvláštního předpisu 1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.
(3) Katastr je zdrojem informací, které slouží
a) k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).
(4)
Katastr
je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.
 
§ 2
(1) V katastru se evidují
a) pozemky v podobě parcel,
b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to
1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,
2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,
c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona2) v budovách (dále jen "byty a nebytové prostory),
d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen "vlastník") nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru, (dále jen "jiný oprávněný"),
e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,
f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.
(2) V katastru se neevidují drobné stavby.2a)
(3) Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (dále jen "zemědělské pozemky"), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.
(4) K nemovitostem evidovaným v katastru se do katastru zapisují
a) právní vztahy zapisované podle zvláštního zákona,1)
b) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,2b)
c) právo hospodařit s majetkem státu2c),
d) správa nemovitostí ve vlastnictví státu,2d)
e) oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,2e)
f) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem statutárních měst,2f)
g) správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem2g),
h) příslušnost k organizační složce právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je oprávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru jménem právnické osoby, k níž organizační složka přísluší,2h)
i) další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě tohoto zákona obsahem katastru.
(5) Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území.
(6) Nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti se evidují způsobem dohodnutým s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti.
 
§ 3
Katastr obsahuje
a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území,
b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru,
c) údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona,
d) údaje o podrobných polohových bodových polích, e) místní a pomístní názvosloví.3)
 
§ 4
(1) Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.