466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

Schválený:
466/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2011,
kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
 
§ 1
Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje.
 
§ 2
Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o péči o zdraví lidu
 
§ 3
V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 4
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
 
§ 5
V § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se odstavec 5 zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 
§ 6
V § 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státní statistické službě
 
§ 7
V § 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 12c zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 
§ 8
V § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 16c se zrušuje.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
 
§ 9
§ 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., se včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušuje.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna insolvenčního zákona
 
§ 10
V § 6 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákoníku práce
 
§ 11
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 109 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.
2. V § 109 odst. 3 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 109 odst. 3 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 41a zrušuje.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 296/2007 Sb.
 
§ 12
V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část stá druhá zrušuje.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 362/2007 Sb.
 
§ 13
V zákoně č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část patnáctá zrušuje.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 126/2008 Sb.
 
§ 14
V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část dvacátá třetí zrušuje.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 306/2008 Sb.
 
§ 15
V zákoně č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 479/2008 Sb., se část dvacátá devátá zrušuje.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 227/2009 Sb.
 
§ 16
V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se část sto osmdesátá čtvrtá zrušuje.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 281/2009 Sb.
 
§ 17
V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., se část sto sedmdesátá pátá zrušuje.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
ÚČINNOST
 
§ 18
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty